Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl , Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø"

Transkript

1 Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl , Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald Sivertsen X Styremedlem Ingeborg Overvoll X Styremedlem Lars H. Vorland X Ansatte repr. Magne Johansen X Ansatte repr. Jørgen Hansen X Ansatte repr. Rune Holm X Observatør fra Helse Nord RHF Fagdirektør Trine Magnus X Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim X Ass.direktør Per Ingve Norheim X Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen X Økonomisjef Jørn Stemland X Kontorsjef Rolf Jensen X

2 Saksliste Styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl , Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Sak 49/02 Undertegning av protokoll Sak 50/02 Driftsrapport pr. 2 tertial 2002 Sak 5102 Budsjett 2003 Sak 52/02 Benchmarking av kostnader 2000 Sak 53/02 Møteplan 2003 Sak 54/02 Orienteringssaker 1. Organisering av AMK- nødmeldetjenesten(113) 2. Strategiarbeidet i Nordlandssykehuset 3. Hva har vi gjort i hht styringsdok. fra helse Nord 4. Brystkreftomsorgen i HelseNord 5. Plan for overgang til enhetlig ledelse ved Nordlandssykehuset oppfølging til AMU sak 8 og 9/ orientering 2

3 Styresaknr 49/02 REF.: 2002/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.august 2002 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Protokoll fra styrets møte 26.august 2002 Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokoll fra styrets møte 26.august 2002 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 26.august 2002 godkjennes Vedtak : Innstilling vedtatt 3

4 Styresak 50/02 REF 2002/ Driftsrapport pr.2. tertial 2002 Saksbehandler : Jørn Stemland Øvrige dokumenter : Jfr brev til Helse Nord Saksbehandlers kommentarer : Styret orienteres i denne saken om premissene for driften pr 2. tertial 2002 Det vises til vedlagte brev til Helse Nord. I rapporten konkluderes med at vi styrer mot et merforbruk på i overkant av 30 mill kr. Størstedelen av merforbruket (20-25 mill kr) er knyttet til at lønnsoppgjøret blir dyrere enn lagt til grunn for Dette er beslutninger utenfor direktørens kontroll. Innstilling til vedtak : Styret viser til saksutredningen med vedlegg og tar driftsrapport pr 2. tertial 2002 til etterretning. Vedtak: Innstilling vedtatt 4

5 Styresak 51/02 REF 2002/ Budsjett 2003 Saksbehandler : Jørn Stemland Øvrige dokumenter : Jfr brev til Helse Nord Saksbehandlers kommentarer : Styret orienteres i denne saken om premissene for budsjettarbeidet for 2003 og de økonomiske konsekvensene av disse premissene. Det vises til vedlagte brev til Helse Nord. I brevet konkluderes med at de gitte forusetningene for 2003 vil gi et brutto problem for Nordlandssykehuset på 99 mill kr. Planlagte tiltak som ikke vil få konsekvenser for tjenestetilbudet sammen med kompensasjon for økt premie til pensjonsordningen reduserer problemet til mill kr. Dette problemet kan ikke løses uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet, dvs. en endring i forhold til premissene i styringsdokumentet for Endring av tjenestetilbudet vil måtte få konsekvenser for alle deler av virksomheten i form av nedlegging av tilbud og/eller reduksjon i kapasitet. Slike endringer skal først behandles av styret for Helse Nord. Administrasjonen legger til grunn at også beslutning om utredning av slike endringer i gitte tilfelle bør kommuniseres med Helse Nord før de iverksettes. Innstilling til vedtak : 1. Styret ved Nordlandssykehuset konstaterer at helseforetaket har et netto uløst problem på mill kr med de rammebetingelsene som er gitt for driften for Styret legger til grunn at en ved vurdering av endringer i tjenestetilbudet også skal inkludere psykiatrien. 3. Styret forutsetter at nedlegging av tilbud eller reduksjon i kapasitet ikke kan gjennomføres før det gjennomført nødvendig kommunikasjon med Helse Nord om dette. 4. Styret konstaterer at de økonomiske rammebetingelsene ikke fullt ut er klarlagt siden opplegget for finansiering av kapital ikke er klart. 5. Styret slutter seg til den vedlagte konkrete investeringsplanen med en økonomisk ramme på 204,6 mill kr i

6 Ny innstilling til vedtak : 1. Styret ved Nordlandssykehuset konstaterer at helseforetaket har et netto uløst problem på mill kr med de rammebetingelsene som er gitt for driften for Det er derfor nødvendig å iveksette en rekke tiltak og prosseser innen foretaket og mellom foretak med sikte på å oppnå balanse i drifta. Styret anmoder administrasjonen om å legge frem et diskusjonsnotat på aggregert nivå om mulige innsparingstiltak 2. Styret legger til grunn at en ved vurdering av endringer i tjenestetilbudet skal inkludere alle deler av virksomheten 3. Styret forutsetter at nedlegging av tilbud eller reduksjon i kapasitet ikke kan gjennomføres før det er gjennomført nødvendig kommunikasjon med Helse Nord om dette. 4. Styret konstaterer at de økonomiske rammebetingelsene ikke fullt ut er klarlagt siden opplegget for finansiering av kapital ikke er klart. 5. Investeringsplanen legges frem for styret som egen sak Vedtak : Ny innstilling vedtatt 6

7 Styresak 52/02 REF 2002/ Benchmarking av kostnader 2000 Saksbehandler : Jørn Stemland Øvrige dokumenter : Notat vedr. rapport fra SINTEF Unimed Saksbehandlers kommentarer : Den somatiske virksomheten ved Nordlandssykehuset i Bodø var i 2001 med i et prosjekt for benchmarking av kostnader i regi av SINTEF Unimed. 5 regionsykehus 9 sentralsykehus og 4 lokalsykehus deltok i prosjektet. Sluttrapport fra prosjektet forelå i juli. I denne saken presenteres resultatene i rapporten hva angår sentralsykehusene. Benchmarkingen i 2000 og en vekting av kostnadsindikatorene fra dette arbeidet, viser at Nordlandssykehuset Bodø har det laveste kostnadsnivået av de sentralsykehus som var med i undersøkelsen, med en veid indeks på 0,89 i forhold til gjennomsnittet på 1, jfr tabellen nedenfor. Resultatene samsvarer med analyse gjort av Agenda utredning og utvikling. Resultatene av benchmarkingen for 2000 for Nordlandssykehuset avviker til dels betydlig fra resultatene for SAMDATA 2000 og Benchmarking SAMDATA SAMDATA SAMDATA vektet Sogn og fjordane 1,08 1,07 1,09 1,08 Aust-Agder SSH 1,06 0,95 0,98 0,99 Vest-Agder SSH 0,91 0,88 0,90 0,87 Telemark SSH 0,92 0,89 0,90 1,10 Vestfold SSH 0,98 1,01 1,01 1,01 SSH Akershus 1,12 1,05 1,12 1,12 Hedmark SSH 1,01 1,06 1,05 1,06 Buskerud SSH 1,03 0,98 0,98 0,95 Nordland SSH 0,89 1,03 1,03 1,10 0,00 0,00 0,00 Østfold 1,09 1,04 0,96 Oppland 0,94 0,93 0,95 Rogaland 1,04 0,99 0,99 Møre og Romsdal 0,99 0,99 1,09 Gjennomsnitt 1,00 1,00 1,00 1,00 Buskerud, Aust-Agder og Akershus har store avvik med høyere kostnadsnivå i undersøkelsen enn i SAMDATA. Hedmark har i likhet med Nordlandssykehuset et betydelig lavere kostnadsnivå i undersøkelsen enn i SAMDATA. 7

8 Nordlandssykehuset har som enenste sykehus et lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet for alle kostnadsindikatorene og har de laveste kostnadene for operasjon og dialyse. Barneavdelingen har de laveste grunnkostnadene mens gynekologi, føde, medisin, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering har de laveste pleiekostnadene av de undersøkte avdelingene. Ingen av våre avdelinger har høyest kostnader. Innstilling til vedtak : 1. Styret er tilfreds med resultatet av benchmarkingen for 2000 som viser at Nordlandssykehuset i Bodø har det laveste kostnadsnivået blant sentralsykehusene som deltok i undersøkelsen. 2. Styret konstaterer at resultatet fra undersøkelsen avviker fra SAMDATA. Dette betyr at ulik måte å måle aktivitet på kan gi ulike resultater med hensyn til helseforetakenes produktivitet. 3. Styret ber derfor om at Helse Nord ved fremtidig ressursfordeling helseforetakene mellom også legger vekt på resultatene fra benchmarkingen. Ny innstilling : 1. Styret er tilfreds med resultatet av benchmarkingen for 2000 som viser at Nordlandssykehuset i Bodø har det laveste kostnadsnivået blant sentralsykehusene som deltok i undersøkelsen. Der vi er minst gode, bør vi gå inn å undersøke forholdene nærmere 2. Styret konstaterer at resultatet fra undersøkelsen avviker fra SAMDATA. Dette betyr at ulik måte å måle aktivitet på kan gi ulike resultater med hensyn til helseforetakenes produktivitet. Vedtak : Ny innstilling vedtatt 8

9 Styresak 53/02 REF.:2002/ Møteplan for Styret i Nordlandssykehuset Saksbehandler :Rolf Jensen Øvrige dokumenter : Saksbehandlerskommentarer : Det er ikke laget noen møteplan for 2003, for Styret. Møteplanen er lagt opp slik at styret har møte ca 1 uke etter møte i arbeidsmiljøutvalget(amu). På bakgrunn av dette legges følgende forslag til møteplan frem for styret : Endret forslag : Møtenr Dag Dato År 1 Mandag 10.Januar Mandag 3. Februar Mandag 3. Mars Mandag 7. April Mandag 5.Mai Mandag 2.Juni Mandag 1.Sept Mandag 6.Oktober Mandag 3.November Mandag 1.Desember 2003 Møtenr Dag Dato År 1 Mandag 3-4. Februar Mandag 3. Mars Mandag 7. April Mandag 2.Juni Mandag 1.Sept Mandag 6.Oktober Mandag 3-4.November Mandag 1.Desember 2003 Innstilling til vedtak: Tas til orientering Ny innstilling : Endret forslag tas til orientering Vedtak : Ny innstilling vedtatt 9

10 Styresaknr 54/02 REF.: 2002/ Orienteringssaker til styret Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Brev til anestesiavdelingen vedr nødmeldetjenesten Brev fra Helse Nord til Helgelandssykehuset HF, vedr brystkreftomsorgen AMUsak 18/02, vedr plan for overgang til enhetlig ledelse Saksbehandlers kommentar : 1. Organisering av AMK- nødmeldetjenesten(113) 2. Strategiarbeidet i Nordlandssykehuset 3. Hva har vi gjort i hht styringsdok. fra helse Nord 4. Brystkreftomsorgen i HelseNord 5. Plan for overgang til enhetlig ledelse ved Nordlandssykehuset oppfølging til AMU sak 8 og 9/ orientering Innstilling til vedtak : Tas til orientering Endret innstilling: 1. Organisering av AMK- nødmeldetjenesten(113) styret tar saken til underretning og får den tilbake til styret som egen sak i neste møte 2. Strategiarbeidet i Nordlandssykehuset styret tar strategiarbeidet opp på neste møte med innspill fra administrasjonen som grunnlag for videre prosess 3. Hva har vi gjort i hht styringsdok. fra helse Nord utsatt til neste møte 4. Brystkreftomsorgen i HelseNord på bakgrunn av Helse Nord er kompetanse om ny teknikk i ferd med å bygges opp med drahjelp fra Helgelandssykehuset. 5. Plan for overgang til enhetlig ledelse ved Nordlandssykehuset oppfølging til AMU sak 8 og 9/2002 orientering saken behandles i AMU og tas opp til endelig beslutning i November. Vedtak : Endret innstilling vedtatt 10

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR 31.8. 2004

BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR 31.8. 2004 Styresaknr. 54/04 REF: 2004/000101 BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR 31.8. 2004 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra KPMG datert 11.10.2004 Brev til Helse Nord datert

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer