GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS"

Transkript

1 Styresaknr. 15/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokollene fra styrets møte 23 mars 2006 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 23 mars 2006 godkjennes Avstemming : Vedtak : Styresak 15/06 29 mai 1

2 x Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 27 mars 2006, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 09:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk**) x Styremedlem Ellen B.Pedersen*) x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Harald Jøstensen x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Bjørnar Grav for Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x PoU.direktør Per Ingve Norheim x *) Tiltrådte styremøte kl.12:30 Før behandling av sak 12/06 **) Fratrådte møtet 14:40 etter behandling av sak 13/06 Styresak 15/06 29 mai 2

3 Saksliste Styremøte, 27 mars 2006, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 09:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 09:00 Sak 8/06 Undertegning av protokoll 09:05 Sak 9/06 Prosjekt Utbyggingsprosjekt voksenpsykiatri Bodø, med orientering fra arkitekt 10:00 Sak 10/06 Seniorpolitikk 11:00 Sak 11/06 Pålegg etter Arbeidstilsynets God vakt kampanje 12:00 Befaring i nytt laboratoriebygg 12:30 Lunsj 13:00 Sak 12/06 Årsregnskap :00 Sak 13/06 Budsjett tilpasningstiltak 15:00 Sak 14/06 Referatsaker: 1. Protokolltilførsel foretaksmøte Søknad om godkjenning RBB Brev fra Helse Nord Eventuelt : Styresak 15/06 29 mai 3

4 Styresaknr. 8/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13 FEBRUAR Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 13 februar 2006 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokollen fra styrets møte 13 februar 2006 godkjennes Styresak 15/06 29 mai 4

5 Styresaknr. 09/06 REF: 2006/ PROSJEKT UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner realisering av følgende prosjekter: Ny sikkerhetsavdeling med 15 plasser Ny rus/psykiatripost med 8 plasser Ny regional behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser 12 plasser Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 2. Brutto arealramme for prosjektene fastsettes til 3466 m² nybygg og 2700 m² ombygging. 3. Prosjektene realiseres innenfor en kostnadsramme på 173,0 mill. kroner inklusive prisstigning fram til ferdigstilling. Det forutsettes byggestart i mars/april 2007 og ferdigstilling til årsskiftet 2008/ Økte kostnader til avskrivninger og renter til sikkerhetspost, post for rus og psykiatri samt enhet for spiseforstyrrelser finansieres gjennom økt årlig tilskudd fra Helse Nord. Resterende økning i kostnader til avskrivninger og renter finansieres gjennom driftsbesparelser som realiseres gjennom samlokalisering av sikkerhetspostene og akuttpostene. Avstemming : Enstemmig vedtatt Styresak 15/06 29 mai 5

6 Vedtak : 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner realisering av følgende prosjekter: Ny sikkerhetsavdeling med 15 plasser Ny rus/psykiatripost med 8 plasser Ny regional behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser 12 plasser Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 2. Brutto arealramme for prosjektene fastsettes til 3466 m² nybygg og 2700 m² ombygging. 3. Prosjektene realiseres innenfor en kostnadsramme på 173,0 mill. kroner inklusive prisstigning fram til ferdigstilling. Det forutsettes byggestart i mars/april 2007 og ferdigstilling til årsskiftet 2008/ Økte kostnader til avskrivninger og renter til sikkerhetspost, post for rus og psykiatri samt enhet for spiseforstyrrelser finansieres gjennom økt årlig tilskudd fra Helse Nord. Resterende økning i kostnader til avskrivninger og renter finansieres gjennom driftsbesparelser som realiseres gjennom samlokalisering av sikkerhetspostene og akuttpostene. Styresak 15/06 29 mai 6

7 Styresaknr. 10/06 REF: 2006/ SENIORPOLITIKK Innstilling til vedtak: Utfra de vurderinger som er gjort, og de rammer som er trukket opp i Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF anbefaler AMU overfor styret at foreslåtte 1. tiltak som er beskrevet som personalpolitiske og kompetansehevende iverksettes 2. tilretteleggende tiltak og attraksjonstiltak utdypes, kvalitetssikres og planlegges iverksatt fra Det forutsettes at konkrete tiltak framlegges til ny behandling før denne tid 3. tiltakene iverksettes som en prøveordning ut 2008 med påfølgende evaluering og oppfølging 4. det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen: 1. Styret støtter det overordnede målet for prosjektet som er å få flest mulig av sykehusets medarbeidere til å bli i Nordlandssykehuset til ordinær pensjonsalder. 2. Styret viser til utredningen Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF og ber om at denne legges til grunn for videre utvikling av seniorpolitikk i Nordlandssykehuset. 3. Styret ber om at konkrete tiltak slik de fremgår av kapitel 3,utredes i forhold til kostnad og forventet effekt. Tiltak iverksettes hvis forventet effekt overstiger forventet kostnad. De tiltak som iverksettes skal evalueres før de eventuelt iverksettes permanent. 4. Det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Avstemming: Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen, enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret støtter det overordnede målet for prosjektet som er å få flest mulig av sykehusets medarbeidere til å bli i Nordlandssykehuset til ordinær pensjonsalder. 2. Styret viser til utredningen Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF og ber om at denne legges til grunn for videre utvikling av seniorpolitikk i Nordlandssykehuset. 3. Styret ber om at konkrete tiltak slik de fremgår av kapitel 3,utredes i forhold til kostnad og forventet effekt. Tiltak iverksettes hvis forventet effekt overstiger forventet kostnad. De tiltak som iverksettes skal evalueres før de eventuelt iverksettes permanent. 4. Det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Styresak 15/06 29 mai 7

8 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Innstilling til v e d t a k : 1. Sykehusstyret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og tar saken til foreløpig orientering. Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen: 1. Styret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og gir sin tilslutning til administrasjonens oppfølging av påleggene. 2. Styret ber om at pålegg nr 4 som gjelder forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert, følges opp i nært samarbeid med Helse Nord RHF. Avstemming: Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen, enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og gir sin tilslutning til administrasjonens oppfølging av påleggene. 2. Styret ber om at pålegg nr 4 som gjelder forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert, følges opp i nært samarbeid med Helse Nord RHF. Styresak 15/06 29 mai 8

9 Styresaknr. 12/06 REF: 2005/ ÅRSREGNSKAP 2005 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om regnskapet for 2005 til etterretning. 2. Styret vedtar vedlagte årsregnskap, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter, som Nordlandssykehusets årsregnskap for Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret tar orienteringen om regnskapet for 2005 til etterretning. 2. Styret vedtar vedlagte årsregnskap, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter, som Nordlandssykehusets årsregnskap for Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Styresak 15/06 29 mai 9

10 Styresaknr. 13/06 REF: 2005/ BUDSJETT 2006 TILPASNINGSTILTAK Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: Vurdere å utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR Vurdere tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten Vurdere gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 Vurdere behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi Vurdere organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for Vurdere Hinkehelg 2. Styret ber om at manglende finansiering av senger knyttet til strålebehandling tas opp med Helse Nord og at tilbudet ikke startes opp før dette er avklart. 3. Med henvisning til protokoll fra foretaksmøtet ber styret om at Helse Nord gjør en fornyet vurdering av om bilambulansetjensten skal overtas av helseforetakene før de drifts- og investeringsmessige konsekvensene av dette er utredet. Om beslutningen om overtakelse står fast forutsetter styret at Helse Nord sørger for finansiering av de økte kostnadene til drift av bilambulanse. 4. Styret forutsetter at det fortsatt legges opp til stram budsjettstyring slik at deler av uløst problem kan løses gjennom generelle besparelser og økt inntekt på etablert kapasitet. 5. Styret vil understreke viktigheten av økonomisk kontroll i forhold til realisering av de moderniseringsprosjekter NLSH står foran både innenfor somatikk og psykiatri. Forslag til endret punkt 1 fra styreleder. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for hinkehelg Styresak 15/06 29 mai 10

11 Forslag fra ansatte representant Rune Holm til nytt punkt 3. Styret forutsetter at Helse Nord sørger for finansiering av de økonomiske kostnader til drift av bilambulanse. Forslag fra styreleder - tillegg til punkt 4. Stillingstopp med vurdering iverksettes fra og med 1 april for alle områder unntatt psykiatri. Forslag fra nestleder Anne Husebekk til nytt punkt 6. Styret forutsetter at ovenfor nevnte tiltak vil medføre budsjettbalanse for 2006 Avstemming: Nytt Pkt1. Pkt 2. Nytt pkt. 3 Pkt 4 + ny setning Pkt. 5 Nytt pkt.6 - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt - vedtatt med 3 mot og 5 for - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for Hinkehelg 2. Styret ber om at manglende finansiering av senger knyttet til strålebehandling tas opp med Helse Nord og at tilbudet ikke startes opp før dette er avklart. 3. Styret forutsetter at Helse Nord sørger for finansiering av de økonomiske kostnader til drift av bilambulanse. 4. Styret forutsetter at det fortsatt legges opp til stram budsjettstyring slik at deler av uløst problem kan løses gjennom generelle besparelser og økt inntekt på etablert kapasitet. Stillingstopp med vurdering iverksettes fra og med 1 april for alle områder unntatt psykiatri. 5. Styret vil understreke viktigheten av økonomisk kontroll i forhold til realisering av de moderniseringsprosjekter NLSH står foran både innenfor somatikk og psykiatri. 6. Styret forutsetter at ovenfor nevnte tiltak vil medføre budsjettbalanse for Styresak 15/06 29 mai 11

12 Styresaknr 14/06 REF: 2004/ REFERATSAKER TIL STYRET 27 MARS Protokolltilførsel foretaksmøte Søknad om godkjenning RBB Brev fra Helse Nord Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til etterretning Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar sakene til etterretning Styresak 15/06 29 mai 12

13 Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Gunn Strand Hutchison Randi Myrvang Næss Karin Bakken Jørgen Hansen Rune Holm Tove Rita Melgård Eivind Solheim Styresak 15/06 29 mai 13

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Administrasjon Bodø Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Ellen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Styresaknr. 38/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder

Detaljer

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-51/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.8.2010 Styresak 84-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Protokoll

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer