Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett TIngress Sørlandet sykehus har gjennom 2012 og 2013 hatt en positiv utvikling innen økonomisk handlingsevne til investeringer. Det er gjort betydelig forbedringer på bl.a. operasjonsstuer i Kristiansand, strålemaskiner ved senter for kreftbehandling, samt på radiologiutstyr ved alle tre lokasjoner. SSHF forventer et overskudd på minst 120 mill kr i Dette kombinert med et etterslep fra 2013 på gjennomføring av investeringer på ca 130 mill kr, samt fri likviditet til investeringer på ca 59 mill.kr fra Helse Sør-Øst RHF, og salg av eiendommer i 2013 gir et handlingsrom for investeringer på om lag 300 mill. kr for investeringer til gjennomføring i/etter 2014 (Dette må også sees i sammenheng med behov og muligheter i 2015). Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner investeringsbudsjett 2014 med prioritering av inntil 160 mill. kr i nye investeringer i 2014, forutsatt av et endelig resultat i 2013 på minst 120 mill. kr.

2 1. Investeringsbudsjett 2014 og foreløpig plan 2015 Sørlandet sykehus HF har gjennom et godt resultat i 2012 og 2013 skapt et økonomisk handlingsrom for investeringer som er i tråd med planene lagt i økonomisk langtidsplan som styret vedtok i mai I 2013 ble det investert for vel 200 mill kr av de vedtatte investeringer for i alt 330 mill kr. Av dette kom 15 mill fra 2013 resultat og det resterende fra 2012 resultat og sentrale midler fra HSØ, inklusive lån til strålekanoner med 30 mill i 2013 (resterende lån 20 mill i 2014). Dette gjør 2013 til det høyeste investeringsåret i sykehuset på mange år. Dette er nødvendig da sykehusets har et betydelig etterslep både på utstyr, men ikke minst på bygningsoppgraderinger og vedlikehold. Nyere rapporter viser at bygningssiden har et etterslep på ca 1,75 mrd kr. Utstyrssiden vet vi også har et etterslep på vel 300 mill. kr. Det vil fortsatt ta mange år å løse disse utfordringene under dagens økonomiske regime. 2. Finansiering av investeringer Midler til sykehusets investeringer kommer i hovedsak fra fire kilder: - Overskudd/investeringsbidrag fra driften i sykehuset ( i 2014 lik 2013 resultat på 120 mill kr, minus 15 mill benyttet til strålemaskiner i 2013) - Årlig tilført investeringslikviditet fra Helse Sør-Øst RHF, ca 75 mill brutto. - Låneopptak i Helse Sør-Øst RHF til spesielle godkjente prosjekter, ( i 2014 på 20 mill til nye strålemaskiner) - Salg av eiendommer (bokført verdi fristilt), ca 3 mill fra 2013 Det skal bemerkes at årlig tilført investeringslikviditet inneholder likviditet også til investering i egenkapitalinnskudd i KLP (pensjonsleverandør), med ca 16 mill kr pr år. Dette skulle tilsi at det er ca 170 mill til nye investeringer i I tillegg 20 mill i lån som del av ferdigstillelse strålemaskiner. I tillegg til dette kommer ytterligere 110 mill (ex.20 mill til strålemaskiner) som ikke er benyttet i 2013 pga forsinket gjennomføring av vedtatte investeringer. I sum tilsier dette investeringsevne på ca 300 mill.kr i Av dette forventes omlag 50 mill først gjennomført i Dersom alt ble gjennomført i 2014, ville nivået i 2015 kun bli i omlag 160 mill.kr i nye ordinære investeringer. Det er derfor fornuftig å se de to kommende årene i sammenheng i forhold til gjennomføring. Utover dette kommer planlagte og ønskede investeringer i infrastruktur i form av oppgraderinger i bygningsmasse, bl.a. operasjonsstuer SSK fase 2. Dette arbeides det for å få godkjent lånefinansiering i størrelsen 100 mill kr fra Helse Sør-Øst RHF til operasjonsstuer fase 2, i sammenheng med utviklingsplanarbeidet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 Den over nevnte tilførsel av investeringsmidler fra RHF på 75 mill er netto etter at Helse Sør-Øst RHF har holdt tilbake ca 125 mill pr år til store prosjekter. Det er disse midlene som igjen lånes ut til de ulike foretakene som får godkjent prosjekter for lånefinansiering. Pr har Helse Sør-Øst RHF holdt tilbake 750 mill fra SSHF. Dette vil bli bedt om å få benytte som egenkapital fremover til store prosjekter fra 2015/2016. Disse midlene er fra 2014 gjort rentebærende, og gir foretaket en inntekt på vel 15 mill. pr år fra og med Større prosjekter i Det er i ferd med å bli gjennomført noen større prosjekter i SSHF. Først og fremst operasjonsstue-oppgradering i Kristiansand, samt strålekanonutskifting på senter for kreftbehandling i Kristiansand. Disse to prosjektene benyttet vesentlig grad av investeringsrammene i 2012 og Det vil også i 2014 gå betydelige beløp til fase 1c i operasjonsstueprosjektet samt diverse oppgaver innen nødstrøm/strømforsyning. Siden fase 2 i prosjektet blir utsatt pga manglende finansiering i form av lån, vil kun anbudsdokumentene for fase 2 bli ferdigstilt tidlig i 2014 i påvente av fremtidig finansiering. I sum ca 35 mill. kr i 2014 til operasjonsstuer og nødstrøm i Det videre prosjektet i fase 2 og 3 (de siste 8 operasjonsstuene inkl utstyr) forventes å kose om lag 160 mill.kr og dette bes lånefinansiert i fra Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer gjennomføringen av radiologipakke som delvis ble budsjettert i 2013 og delvis i Herunder ny 3 Tesla MR i Kristiansand, ny CT i Arendal, skjelett/lavfelts-mr i Flekkefjord, og til sist en gjennomlysningslab (utskifting). I sum er dette om lag 48 mill kr i 2014/2015. Strålemaskinene ved senter for kreftbehandling ble planlagt skiftet ut i 2013/14. Det samme gjelder CT ved avdelingen, samt tilhørende programvareløsninger. I 2014 gjenstår den siste av de to maskinene samt noe programvare, i sum ca 35 mill.kr. Dette er totalt et prosjekt på ca 70 mill.kr, hvorav Helse Sør-Øst RHF ga lånetilsagn på 50 mill, og mulighet til å benytte inntil 25 mill av forventet 2013 resultat, allerede i Ulempen er at det siste reduserer handlingsrommet tilsvarende for nye investeringer i Gaven på 25 mill kr i desember 2012 gjorde det mulig å installere operasjonsrobot i Arendal i desember 2012 og første operasjon ble gjort i mars Det er også prioritert å skifte ut overvåkingsutstyr ved de tre lokasjonene for 10 mill i I sum forventes ca 130 mill å gå til de nevnte større prosjekter i De øvrige ca 170 mill er en kombinasjon av ca 70 mill i etterslep fra bevilgninger i 2013 og ca 80 mill i nye mindre investeringer i 2014, samt 20 mill. til havaripott/reserve. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 4. Løpende vedlikehold og utskiftninger Med basis i de verdier som ligger i sykehusets balanse, er behovet for årlige utskiftninger av medisinsk-teknisk utstyr samt vedlikehold av bygninger og annen infrastruktur, betydelig. Det ble i 2013 gjennomført slike mindre investeringer på vel 80 mill, og vedtatt i budsjettet for 2013 for ytterligere 45 mill som først kommer til gjennomføring i 2014 ut fra gjennomføringskapasitet og behov for planlegging før gjennomføring. I 2014 budsjetteres med 100 mill i nye mindre prosjekter. Det antas at en andel av disse likviditetsmessig først vil komme til gjennomføring og utbetaling i 2015,men de vil påbegynnes og planlegges i 2014 og vil således måtte tas av rammen til disposisjon for I prosjektene ligger blant annet 2 nye ambulanser, ny helsebuss, utstyr til nytt nødnett, diverse lokale IKT prosjekter (i hovedsak kabling), en rekke mindre tekniske oppgraderinger av bygg og tekniske anlegg og en rekke utstyr innen pasientsikkerhet, så som ultralydapparater, overvåkingsutstyr etc. Se for øvrig tabell senere i saken. Listen over disse mindre prosjektene/anskaffelsene er prioritert i sykehusets investeringsutvalg etter gjennomgang i klinikkledelsene. Ønsker og behov beløper seg til langt over det dobbelte av det prioriterte beløpet. Det settes også av en havaripott på 15 mill i Dette er noe over forbruk på havaripotten de siste årene. Det er også en liten pott som ikke er prioritert pr dato. Denne vil kunne disponeres når endelig årsresultat for 2013 er klart. 5. Tabell over finansiering og investeringer Tabellen under viser en grov oppdeling av finansieringen av investeringene for 2013,2014 og 2015 (plan/forventet) Fra RHF som tilskudd til investeringer Midler til KLP egenkapitalinnskudd Lån fra RHF til strålemaskiner Lån til operasjonsstuer fase 2 ( antatt) 100 Overheng til Resultat 2012 inkl salgsgevinst 124 Resultat 2013 inkl salgsgevinst Resultat 2014 inkl salgsgevinst 107 Bokf verdier v salg eiendom Gaver Overflytting mellom år SUM TIL GJENNOMFØRING INVESTERINGER PLANLAGTE PROSJEKTER VEDTATTE PROSJEKTER Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 Den neste tabellen viser fordelingen av de planlagte prosjektene i hovedgrupper. Påløpt 2013 overheng til 2014 Nytt bud 2014 Plan 2015 Ombygginger Vedlikehold bygg Nødstrøm 8 15 Operasjonsstuer 1B/C ( rest fra 2013) Operasjonsstuer fase ABUP ( midler fra salg Lømslandsvei) 7 Radiologi Senter for kreft, strålemasiner og CT mm MTU generellt Overvåkningsutstyr 10 5 Nødnett IKT Helsebuss/ambulanser Havari/reserve Forventet overheng fra 2014 til SUM 2014 INVESTERINGER TIL GJENNOMFØRING Det er lagt inn en forventning til låneopptak fra Helse Sør-Øst RHF i 2015 på 100 mill.kr til operasjonsstueprosjektets fase 2. De øvrige forventede større prosjekter forventes å være i planleggingsfase i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Vedlegg styresak 055-2012 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer