Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2014: Investeringsplan 2014 (mill. kr.) Styremøte des 2013 Luftambulanse/Prehospitalt bygg 73,5 Naudstraumsbygg/aggregat 8,0 Ambulansesatasjon LSH/NSH 3,0 Arealplan FSS 3,0 Bygg tekn infrastruktur 3,3 Brannsikring Helse Førde 0,5 Sum nybygg/større ombyggingar 91,3 MTU 18,0 IKT utstyr 0,7 Sjukebilar 8,3 Sum MTU og andre investeringar 26,9 Sum investeringar 118,2 2. Styret ber administrerande direktør legge fram plan for rullering av investeringsplan til styremøtet i april 2014 i samband med avklaring av ekstern finansiering av psykiatriutbygging. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor investeringsplanen si ramme. Styret ønskjer med det å sikre rasjonell framdrift av prosjekta og sikre rasjonell drift av Helse Førde. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan. 1

2 Oppsummering Investeringsbudsjettet for 2014 er på 118,2 millionar kroner, det er 1,2 millionar høgare enn i I 2012 starta arbeidet med planlegging av nybygg/landingsplass for luftambulanse og prehospitale tenester. I investeringsplanen for 2014 er det sett av 73,5 millionar til sluttføring av prosjektet. Samla kostnad for prosjektet er berekna til 136 millionar. Løyvinga i 2014 vert føreslått delfinansiert med lån, 60 millionar, og vil dermed redusere investeringsevna i åra framover. Finansiering Kontantstraum frå drifta gjev følgjande investeringsramme for 2014: Beløp i heile tusen kroner 2014 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 0 + Avskriving Nedskriving anleggsmidlar 0 = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik førre år Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler 0 +/- Likviditet overført frå førre år /- Likviditet overført til neste år 0 +/- annet 0 Finansieringsgrunnlag investeringar Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT er med bakgrunn i vedtekne prosjekt. Ei nærare forklaring vert gjeve under Prioritering - IKT nedanfor. Med bakgrunn i desse føresetnadane er investeringsramma for Helse Førde på 118,2 millionar i

3 Disponering Med bakgrunn i disponibel investeringsramme for 2014, vil adm. dir. gjere følgjande prioriteringar: Investeringsplan 2014 (mill. kr.) Styremøte des 2013 Luftambulanse/Prehospitalt bygg 73,5 Naudstraumsbygg/aggregat 8,0 Ambulansesatasjon LSH/NSH 3,0 Arealplan FSS 3,0 Bygg tekn infrastruktur 3,3 Brannsikring Helse Førde 0,5 Sum nybygg/større ombyggingar 91,3 MTU 18,0 IKT utstyr 0,7 Sjukebilar 8,3 Sum MTU og andre investeringar 26,9 Sum investeringar 118,2 Det er naturleg å ta opp att investeringsplanen i samband med behandling av langtidsbudsjettet i april. Då vil det truleg også vere avklara om Helse Førde får ekstern finansiering til nye psykiatribygg i Førde. Prioritering Medisinteknisk utstyr (MTU) Det blir gjort framlegg om følgjande prioriteringar i fase 1 når det gjeld medisinteknisk utstyr: 3

4 Anestesiapparat, flåteutskifting Garanti for leveranse av reservedeler er gått ut. Temperaturloggesystem Eksisterande anlegg er ustabilt og systemet blir ikkje blir supportert lenger. Dette er viktig utstyr knytt til akkrediteringa til Mikrobiologisk avdeling og blodbanken. Ultralydapparat Eksisterande ultralydapparat er havarert. Skjelett-lab Det er kostbart og lite gunstig å flytte eksisterande skjelett-lab frå Florø sjukhus til SMS, med tanke på alder og den tekniske tilstanden. Belastnings EKG Ustabilt og utdatert programvare, garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år). Lysbehandlingskabinett Garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år). Operasjonsbord Ustabilt, garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år), viktig utstyr for stabil drift på operasjonsavdelinga i Lærdal. Overfallsanlegg Psykiatrisk Brukarar er ikkje tilfreds med responstida på anlegget, noko som går ut over sikkerheita til personalet. Utskifting av branndetektorar Prioritering Bygg og teknisk drift Luftambulanse/Prehospitalt bygg Gjeld landingsplass, hangar og basebygg, samt ambulansestasjon og lokale til ambulanseleiing og AMK. Forprosjekt for utarbeiding av totalentreprise starta opp i august 2011 og var ferdig i februar/mars år Prosjektet var i 2012 ute i marknaden for tilbod og kontrakt vart inngått med firma Åsen & Øvrelid AS i mars Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise med planlagt ferdigstilling 1. juli Bygget skal takast i bruk hausten 2014 I investeringsplanen for 2013 er det til luftambulanse-prosjektet sett av 30 millionar til nybygg og i investeringsplan 2014 er prosjektet sluttfinansiert med 73,5 millionar. Samla kostnad er estimert til 136 millionar. Naudstraumsbygg/aggregat Nytt naudstraumsanlegg er ein føresetnad for, og ein del av, Luftambulanseprosjektet. Det nye anlegget skal også kunne erstatte dei gamle reservekraftaggregata ved Førde sentralsjukehus og vert basis for framtidig etablering av naudstraum for sjukehuset. 4

5 Ambulansestasjon LSH/NSH I budsjett for 2013 var det avsett 6 millionar til bygging av ambulansestasjonar ved NSH og LSH. Det er sett av ytterlegare 3 millionar i Investeringsplan 2014 til fullføring av prosjekta. Oppstart av Ambulansebygg NSH startar i januar 2014, og ved LSH tek ein sikte på oppstart i 2 kvartal 2014 Nybygg psykiatri, ekstern finansiering Helse Førde har søkt Hele Vest om finansiering av nybygg til vaksenpsykiatrien og barne og ungdomspsykiatrien i Førde. Ein del av prosjektet er å bygge om dagens psykiatribygg til administrasjon og pasienthotell. I søknaden er det også lagt inn ønskje om finansiering av avlastingsbygg til å realisere den delen av arealplanen som vedkjem somatikken. Det er naturleg å revidere investeringsplanen når svaret frå Helse Vest føreligg, og å ta den opp att i styremøtet i april. Arealplan FSS Det er sett av 3 millionar i 2014 til Arealplan FSS. Helse Førde startar i 2014 prosjektering av avlastningsbygg, og ny sterilsentral. Det vert i første omgang utlysing av arkitekttenester knytt til dei to nemnde prosjekta. Drift og Eigedom vil nytte styringsdokumentet «Tidlegfaseplanlegging av sjukehusbygg». Bygg, teknisk infrastruktur Investeringsprosjekta er sett opp med utgangspunkt i prioriterte lister med investeringstiltak frå teknisk drift og klinikkane ved dei einskilde sjukehusa/institusjonane, samt tidlegare vedtak og styringssignal. Trong for investering i bygningsmasse og tekniske installasjonar er større enn det som er funne plass til i investeringsbudsjettet. Ein har prioritert å ta med dei tiltaka som ein meiner hastar mest. 5

6 Prioritering - sjukebilar To-bårebilane har i november ein km stand på og Det er avgjerande å ha god kapasitet på to-båretransportar, desse effektiviserer tenesta på planlagt aktivitet. Det er behov for slike bilar både i Sogn og i Sunnfjord. Helse Førde har opsjon for leveranse av ein tobårebil i 2014, i tillegg til ein bil som er under produksjon. Prioritering - IKT Den totale ramma for IKT porteføljen i Helse Vest for 2014 er 260 millionar. Ved bruk av standard fordelingsnøkkel gjev dette følgjande fordeling for Helse Førde: Beløp Regionale IKT investeringar (x1000) Fagmedisinske program/prosjekt Administrative program/prosjekt Uprioritert buffer Infrastruktur, nettverk, lagring og backup Leige PC'er Sum investeringar I fagmedisinske program ligg programma Klinisk IKT og Støtte til samhandling. Dei største prosjekta i desse programma er ei vidareføring av pågåande prosjekt: - EPJ Konsolidering - eresept - Meldingsløftet - IHR innføring (IHR Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon) Dei største prosjekta som skal vidareførast under administrativt er: - Alle møter - Program økonomi, innkjøp og logistikk Ein stor del av midlane er så langt ikkje prioriterte grunna at ein ynskjer meir kunnskap og oversikt over komande behov, spesielt innan følgjande område: - DMA (Digitalt Media Arkiv) - KULE (Kurve og Legemiddelhandtering) - DIPS Arena (Meir strukturert journal) - Virtuell AMK - Patologi-området IKT-investering lokalt Av lokale investeringar er det satt av midlar for å erstatte havari på skannarar, vidare utbygging av trådlaust nett, maskinvare som ikkje dekkast av leigeordninga og vedlikehald/anskaffing av videoløysningar. Beløp HF - IKT investeringar (x1000) Skannarar 50 Infrastruktur, trådlaust nett mv. 200 IKT, prosjektorar, nettbrett, lisensar mv. 100 Videokonferanseutstyr 300 Sum investeringar

7 Vedr. langtidsbudsjett for investeringar Ramma for året 2014 er på 118,2 millionar. Kontantstraum frå drifta gjev 58,2 millionar, 60 millionar vert finansiert gjennom eit kortsiktig lån som vert nedbetalt over seks år. Langtidsbudsjettet for investeringar skal leggast fram for styret i april. Administrasjonen legg følgjande oppsett til grunn for arbeidet med langtidsplanen: Type investering Investering Felles funksjonar Luftambulansebase/Prehospitalt bygg 73,5 73,5 Naudstraumssbygg/aggregat 8,0 8,0 Ambulansestasjon, LSH 1,5 1,5 Ambulansestasjon, NSH 1,5 1,5 Arealplan i nybygg/ Arealplan FSS 3,0 60,0 46,7 53,3 48,0 211,0 ombygging Naudstrum infrastruktur FSS 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nybygg psykiatri, føresett ekstern finansiering 2,4 32,8 11,2 105,1 105,1 256,5 Somatikk Framtidig energiforsyning/enøk - FSS 2,0 2,0 4,0 8,0 Bygg teknisk infrastruktur 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 7,3 Brannsikring HF 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 Sum nybygg/større ombyggingar 93,7 99,8 66,9 167,4 164,1 591,9 Medisinsk teknisk MTU 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 utstyr SUM medisinsk teknisk utstyr 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 IKT-investeringer Infrastruktur/UPS 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 IKT utstyr 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 SUM IKT-investeringer 0,7 1,7 1,7 1,7 1,7 7,5 Andre Sjukebilar 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 investeringer SUM andre investeringer 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 Sum finansieringsbehov 120,6 127,8 94,9 195,4 214,1 752,7 Finansiering Finansiering nybygg psykiatribygg Helse Vest -2,4-32,8-11,2-105,1-105,1-256,5 Sum finansieringsbehov utanom nybygg psykiatri 118,2 95,0 83,7 90,2 109,0 496,2 Eventuet investeringslån frå Helse Vest Spesifikasjon av investeringsprosjekt Alle tal i mill. kroner Sum 5 år ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 58,2 93,3 93,0 92,1 90,6 427,2 Sum finansierngsevne 118,2 93,3 93,0 92,1 90,6 487,2 Differanse (betalingsforplikting - fin.grunnlag) 0,0-1,7 9,3 1,9-18,4-9,0 7

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 1 Samling for tillitsvalde og verneteneste i Helse Vest 16. 18. mars 2015 Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 2 TEMA Innleiing om Helse Vest Utfordringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer