Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Innhald Arkivsaksnr."

Transkript

1 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat Breheimen nasjonalparkstyre sakliste til styremøte 6/2011 Tid: Torsdag 10.september fredag 11.september 2011 Stad: Skjolden, Luster kommune Sakliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste til Særskilde styresaker til Orienteringssaker Særskilde styresaker (vedtakssaker) Under følgjer ei oversikt over særskilde styresaker med kort oppsummering og framlegg til vedtak. Nedanfor følgjer saksframlegg og framlegg til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Administrering av Breheimen utviklingsfond Oppsummering: Sekretariatet meiner utviklingsfondet bør vere samla slik at styret kan holde kontinuerlig oversikt og dokumentasjon. Sekretariatet gjer framlegg om at Luster kommune utbetalar og fører rekneskap for fondet mot ein fast kompensasjon Tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond Oppsummering: Nasjonalparkstyret annonserte ein søknadsfrist til 1. november for første handsaming av søknadar til Breheimen utviklingsfond. Det kom inn 25 søknadar. Sekretariatet har sett opp alle søknadane i vedlagt skjema og gjort framlegg til prioritering og løyving

2 2 Orienteringssaker Under følgjer ei oversikt over orienteringssaker til styret frå sekretariatet. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Bestillingsdialogen førebels liste Oppsummering: Sekretariatet presenterer førebels liste med tiltak som vert omsøkt finansiering gjennom bestillingsdialogen Mennesket og naturarven (MONA) i Mørkridsdalen Oppsummering: Presentasjon av prosjektet, kva som er gjort i Mørkridsdalen og planar vidare Internettside for Breheimen nasjonalparkstyre Oppsummering: Breheimen er plukka ut som pilot for DN si utvikling av nettsider for vernemyndigheitene. Presentasjon av planar og behov.

3 3 Sak nr Godkjenning av innkalling og sakliste Innstilling: Innkalling og sakliste vart godkjent. Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent. Samrøystes.

4 4 Sak Breheimen NP og tilgrensande verneområde administrering av Breheimen utviklingsfond Dokumenter i saken: 1. Løyvingsbrev for Breheimen utviklingsfond frå DN til Luster kommune datert SAKSFRAMLEGG Bakgrunn I samband med oppretting av verneområdet Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde i 2009, vart det vedteke å opprette eit lokalt utviklingsfond. Fondet skal nyttast til å stimulere til naturbasert reiseliv. Midlane var avsett på statsbudsjettet i 2010 og vart overført til ein bunden driftskonto hos Luster kommune i desember Nasjonalparkstyret annonserte ein søknadsfrist til 1. november i 2011 for første handsaming av søknadar til Breheimen utviklingsfond. Det er dermed planlagt utbetalingar frå fondet i Det er ikkje vedteke korleis fondet skal administrerast. Vurdering Den bundne driftskontoen med utviklingsfondet ligg uforandra i Luster kommune sin rekneskap. Renter er ikkje lagt inn, men kan sjablongmessig utreknast til ca ,- per i dag. Utbestalingar direkte til tiltak/prosjekt frå Luster kommune vil gje administrasjonskostnadar for Luster kommune. Dersom fondet vert fordelt mellom kommunane, vil administrasjonskostnadane verte like, men fondet kan verte meir uoversiktleg. Sekretariatet meiner at fondet bør haldast som ein pott og at Luster kommune skal få ansvar for utbetaling til tiltak/prosjekt i samsvar med styret sine vedtak etter tilvising frå styreleiar og attestering av nasjonalparkforvaltar. Utbetaling skjer til tiltakshavar sin bankkonto og rekneskap skal leverast ved prosjektslutt. Årlege renter skal utreknast sjablongmessig fram til og med 2016, men Luster kommune skal trekke frå ,- grunna administrasjonskostnadar. Eventuelle renter etter 2016 skal gå til Luster kommune. 8 til 12 i naturmangfaldlova er vurdert som ikkje relevante for denne søknaden. Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek at Luster kommune skal få ansvar for utbetaling til tiltak/prosjekt i samsvar med styret sine vedtak etter attestering av styreleiar og kontering frå nasjonalparkforvaltar. Årlege renter skal utreknast sjablongmessig fram til og med 2014, men Luster

5 5 kommune skal trekke frå ,- grunna administrasjonskostnadar. Eventuelle renter etter 2016 skal gå til Luster kommune. Sak Breheimen utviklingsfond gjennomgang av søknadar og prioritering Dokument i saka: 2. Søknad av , om tilskot til restaurering av stølshus Knivabakkli i Mørkridsdalen. Søknaden er stila til Breheimen nasjonalparkstyre v/magnus Snøtun. 3. Søknad av , om midlar til utvikling av webportal for Breheimen nasjonalpark. Søknaden er stila til Breheimen nasjonalparkstyre. 4. Søknad av oktober 2011, om tilskot til mellombels anlegg og planlegging av tiltak i uteområdet ved Breheimsenteret. Søknaden er stila til Breheimen nasjonalparkstyre. 5. Søknad av , om søknad til ny hytte på Geisdalshalsane, Norsk Brefestival, Brøyting på Myri, Trakking av skiløyper og do på Styggevatnet. Søknaden er stila til Breheimen nasjonalparkstyre. 6. Søknad av , om midlar vedlikehald av den private vegen Mørkrid Meljane. Søknaden er stila til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 7. SAKSFRAMLEGG Bakgrunn I samband med oppretting av verneområdet Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde i 2009, vart det vedteke å opprette eit lokalt utviklingsfond. Fondet skal nyttast til å stimulere til naturbasert reiseliv. Nasjonalparkstyret har også lagt til føringar for tildeling av midlar. Nasjonalparkstyret annonserte ein søknadsfrist til 1. november for første handsaming av søknadar til Breheimen utviklingsfond. Basert på innkomne søknadar og omfang, vil styret sette føringar for tildeling frå fondet. Vurdering Sekretariatet for styret vil presentere alle søknadar for styret og har laga ei forenkla oversikt med geografisk fordeling og det samla omfanget. I dette oppsettet er dei ulike tiltaka/prosjekta prioritert etter kriterium opplista under. Kriteria er basert på tidlegare diskusjonar i styret og nasjonale føringar for opprettinga av Breheimen utviklingsfond. Framlegg til kriterium for tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond: - Tiltak/prosjekt skal gjennomførast i verneområdet eller vere tett knytt til verneområdet. - Tiltak/prosjekt skal ikkje ha negativ påverknad på verneverdiane knytt til verneområda. - Tiltak/prosjekt skal stimulere naturbasert reiseliv. - Tiltak/prosjekt skal vere til allmenn nytte. - Midlar frå utviklingsfondet skal ikkje erstatte tildeling av midlar gjennom bestillingsdialogen. - Midlar skal ikkje brukast som driftsmidlar. - Både organisasjonar, bedrifter og einskildpersonar kan søkje om midlar. - Styret ynskjer ei geografisk spreiing av midlane.

6 6 - Dei endelege rammene for tildeling vert bestemt av styret. Basert på desse kriteria, har sekretariatet prioritert søknadane i tre grupper: - Pri 1: Tiltak/prosjekt som stettar alle kriteria. Sekretariatet tilrår at desse tiltaka/prosjekta får tildelt midlar for Pri 2: Tiltak/prosjekt som stettar nokre av kriteria eller tiltak/prosjekt som kan finansierast eksternt (t.d. bestillingsdialogen). Sekretariatet tilrår at tildeling til desse tiltaka/prosjekta vert utsett til neste søknadsrunde. - Pri 3: Tiltak/prosjekt som ikkje stettar kriteria. Sekretariatet har ikkje vurdert dei samla rammene for tildeling eller geografisk fordeling. Styret må vurdere rammene for tildeling samla og for kvar søknad. Medfinansiering og eigeninnsats varierer med storleiken på prosjekta og frå søknad til søknad. 8 til 12 i naturmangfaldlova er vurdert som ikkje relevante for denne søknaden. Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje tilskot frå Breheimen utviklingsfond i samsvar med oppsett i vedlagt rekneark.

7 7

8 8 Sak Orienteringssak Omdisponering av midler frå Bestillingsdialogen (arkivsak 2011/1112) Saksframlegg Magnus Snøtun orienterte om prosjekt i Luster som hadde blitt dyrare enn fyrst forutsett. Spørsmålet som melder seg er om det er midler andre stader som kan omdisponerast for å vere med å delfinansiere prosjekta. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek at forvaltarane lagar sak til neste møte der ein får oversikt over den økonomiske stoda i prosjekta og korleis meirkostnaden kan dekkast opp.

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Frammøte i Bismo på Skjåk Almenning, 11.september kl.1100. Synfaring med inviterte gjester og styremøte. Dato: Styremøte, Grotli Høyfjellshotel,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 11:30 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken Leiar

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret 1 MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.15 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulebygget, Røyrgata 6 i Sogndal Dato: 4.oktober 2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Bondeheimen - møterom Storstova, Oslo Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 948

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 Rekneskapsrapport 2. tertial 2010/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til rekneskapsrapport

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing... 2 2 Verkeområde... 2 3 Formål... 2 4 Prinsipp for verkemiddelbruken... 2 5 Tiltak med

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 09.06.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Olin Johanne Henden,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer