Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10 A Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10 A Styremøte 16.12."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan 2011: Investeringsplan 2011 Fase 1 - Fase 2 Fase 3 Sum vedteke okt Medisinsk Teknisk Utstyr 22,0 13,3 35,3 Bygg, teknisk infrastruktur 8,0 6,8 14,8 Luftambulanse 2,5 2,5 EPJ - infrastruktur 2,0 2,0 Ambulanse 6,5 2,2 8,7 Pasientlogistikk/ arealeffektivisering FSS 10,0 10,0 Avsett til prioritering fase 3 til MTU, bygg, teknisk 21,0 21,0 Til disposisjon 36,5 26,8 31,0 94,3 2. Styret ber administrerande direktør legge fram detaljplan for fase 3 i samband med rullering av investeringsplan til styremøtet i juni

2 Oppsummering I førebels investeringsplan i styresak 064/10 har styret prioritert investeringar for 36,5 millionar kroner. Revisjon av investeringsramma syner at Helse Førde samla har 94,3 millionar kroner til disposisjon i I fase 2 av investeringsplan for 2011 vil Helse Førde setja av 26,8 millionar kroner til nye investeringar. Dette er naudsynte investeringar innan MTU, bygg, ambulanse og EPJ. I investeringsbudsjettet blir det føreslege å setja av 31 millionar kroner til rullering av investeringsplanen i juni Dette er naudsynt for bl.a. å kunne fange opp havari. I tillegg vil ein eventuelt gjere prioritering av ombygging/utstyr for å kunne gjere nødvendige investeringar i samband med modell for somatisk spesialisthelseteneste. Fakta I styresak 064/10 den vart førebels investeringsbudsjett for 2011 handsama. Styret gjorde følgjande vedtak: I førebels investeringsbudsjett var disponibel investeringsramme på 88,6 millionar kroner. Som styret føresette i pkt 2 i vedtaket så vil det økonomiske resultat bli betre enn eit avvik på minus 20 millionar kroner i Avviket i høve til budsjett blir no vurdert til -11,4 mill. I styresaka var det også ein føresetnad at det endelege bidraget til Helse Vest IKT sitt investeringsbudsjett ikkje var klart. Dette er auka frå 32 mill til 34,9 mill. Dette gir følgjande revidert finansieringsgrunnlag for 2011: 2

3 FINANSIERING 2011 Grunnlag avskrivning 97,5 Negativt avvik ,4 Lån -8,4 IKT -34,9 Sum eigenfinansiering 42,8 Ekstraløyving Helse Vest 60,0 Sum investeringsramme 102,8 Når endeleg driftsresultat for 2010 er klart vil finansieringsramma bli revidert. Dette vil bli vurdert i rullering av investeringsbudsjettet (fase 3) som blir lagt fram i styresak i juni Med bakgrunn i finansiering og forbruk så langt i 2010, samt allereie pådregne kostnadar for 2011, så har Helse Førde følgjande ramme til disposisjon: Investeringsramme ,1 Investeringsramme ,8 Brukt i ,8 Restbetaling CT-Førde ,7 Prioritert på Bygg ,1 TIL DISPOSISJON ,3 Dette er ein auke på 5,7 millionar i høve ramme til disposisjon som vart vurdert i fase 1. Forbruket hittil i år på 20,8 mill. syner at 1,3 mill av ramma i 2010 ikkje er nytta. Denne reserven tek vi med oss i vidare prioritering. Ny CT i Førde blir betalt med 1/3 i 2010 og 2/3 i Innan bygg og teknisk infrastruktur er det gjeve klarsignal til investeringar på til saman 3,1 mill. kroner til kjøkkenprosjektet, varmepumpe Nordfjordeid og forprosjekt luftambulanse. Prioritering Etter at førebels investeringsplan vart utarbeidd (fase 1) har det internt vore gjennomført ein ny prosess for å lage ei revidert prioritert liste over naudsynte investeringar innan MTU, bygg/infrastruktur og ambulanse. Det vil komme framlegg om rullering av investeringsplanen i juni 2011 (fase 3). Aministrerande direktør ønskjer å legge til grunn følgjande tabell som grunnlag for investeringsbudsjett Investeringsplan 2011 Fase 1 - Fase 2 Fase 3 Sum vedteke okt Medisinsk Teknisk Utstyr 22,0 13,3 35,3 Bygg, teknisk infrastruktur 8,0 6,8 14,8 Luftambulanse 2,5 2,5 EPJ - infrastruktur 2,0 2,0 Ambulanse 6,5 2,2 8,7 Pasientlogistikk/ arealeffektivisering FSS 10,0 10,0 Avsett til prioritering fase 3 til MTU, bygg, teknisk 21,0 21,0 Til disposisjon 36,5 26,8 31,0 94,3 3

4 Prioritering MTU, fase 1 og 2 I styresak 064/10 vart det gitt klarsignal for investeringar på 22 millionar innan MTU. Status for desse investeringane er som følgjande: Inst. Rekv avd Utstyrstype Fase 1 Status Pr. Kostnad Akkumulert kostnad FSS Medisinsk avdeling Endoskopi, video gastroskop fleksibelt, Tilbodsrunde , ,00 FSS Medisinsk avdeling CO2-insufflator/regulator Tilbodsrunde , ,00 FSS Avdeling for akuttmedisin Laparokopirack, komplett Tilbodsrunde , ,00 FSS Medisinsk avdeling Endoskopirack, komplett, 4 stk Tilbodsrunde , ,00 FSS Kirurgisk avdeling Vaskemaskin, cystoskop Tilbodsrunde , ,00 FSS Kirurgisk avdeling Cystoskopi, rack, 2 stk, FSS/LSH Tilbodsrunde , ,00 FSS Augeavdelinga Billedlagring (Fundus/etc) Kravspek , ,00 FSS Augeavdelinga Fundusfotoutstyr (non mydriatic) Uttesting pågår , ,00 NSH Radiologisk avdeling CT Tilbodsrunde , ,00 FSS ØNH avdeling Undersøkingsmikroskop x 3,type Zeiss med veggfeste , ,00 FSS Kvinneklinikken Lystgassapparater Tilbodsrunde , ,00 FSS Kvinneklinikken Fødeseng FSS Kjøpe 2 oppsjon 2 Uttesting , ,00 FSS Medisinsk avdeling PH-måleutstyr, øsophagus Leveranse ferdig , ,00 FSS Mikrobiologisk avdeling Lab-utstyr, diverse , ,00 FSS Barneavdelinga Kuvøse, stasjonær 2 stk + stk opsjon Kravspek , ,00 FSS Avdeling for akuttmedisin Div kirurgiske instrument Leveranse ferdig , ,00 FSS Kirurgisk avdeling Utstyr for bipolar transurethral kirurgi (TURIS) Kravspek , ,00 FSS Barneavdelinga Defibrillator , ,00 FSS Kirurgisk avdeling Holmiumlaser, pulsa , ,00 FSS Medisinsk avdeling Ekg, døgnregistrering, bærbar, 10 stk Kravspek , ,00 FSS Barneavdelinga CPAP, 2 stk 1 av 2 levert , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Brannalarmsystem, Førde FSS Klar til kontrakt , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Portørcom Førde Leveranse Jan , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Sjukesignalanlegg, Førde PSYK, FSS Klar til kontrakt , ,00 NSH Medisinsk teknisk avdelinginfusjon, pumpe sprøyte, 10 stk, flåte Leveranse ferdig , ,00 LSH Medisinsk teknisk avdelinginfusjon, pumpe sprøyte, 10 stk, flåte Leveranse ferdig , ,00 Med bakgrunn revidering av utstyrsbehovet ynskjer Administrerande direktør å prioritere nye 13,3 millionar kroner til MTU i Følgjande prioritering er gjort: Inst. Rekv avd Utstyrstype Fase 2 Status Pr. Kostnad Akkumulert kostnad FSS Augeavdelinga Phakoemulsifikasjon (MTA: 2 stk a kr ?) Ynskje , ,00 FSS Ortopedisk avdeling Ortopediske instrumenter Ynskje , ,00 FSS Avdeling for akuttmedisin Intubasjonspakke Uttesting , ,00 FSS Avdeling for akuttmedisin Resectoscopisett x 2 Ynskje , ,00 FSS Avdeling for akuttmedisin Overvakningseining X 13 int+8 oppv+sentral+1 mondul for Ynskje NMT+ 8telemetri , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, PS-anlegg, Førde Decttelefoni (mtp. portørcom) Ynskje , ,00 FSS Mikrobiologisk avdeling Ultradypfryser Ynskje , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Blodtryksapparat, Førde til sengeavdelinga, "flåte" Ynskje , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Pulsoxymeter, Førde enkle, "flåte" Ynskje , ,00 LSH Medisinsk avdeling Dialysemaskin m/vannrenseanlegg Bestilt , ,00 FSS Ortopedisk avdeling C- bue operasjon Førde Ynskje , ,00 FSS Medisinsk teknisk avdeling, Flåteutskifting Førde av mindre MTU Ynskje , ,00 Phacoemulsifikator Ny maskin nødvendig for cataract-kirurgi. (skifting av linsa i auget) Vi har to maskiner som er i dagleg bruk, den eldste innkjøpt 1997, den andre i maskina køyrer med Windows-98 som operativ system. Vi har fått melding om at det kan vere vanskeleg å skaffe reservedelar dersom nok no skulle bli øydelagt. Ein ynskjer å kjøpe inn to maskiner med tanke på standardisering og der igjennom kvalitetssikre drifta ved operativ eining ved augeavdelinga. Det er viktig med like maskiner då desse vert nytta om kvarandre. Ortopediske instrumenter Generell fornying av instrumenter brukt ved kirurgiske operative inngrep. 4

5 Mykje av dagens småinstrument er prega av stor slitasje. Intubasjonspakke Utstyr til hjelp ved vanskelege intubasjonar. (Intubasjon : det å føre eit plastrør ned i luftrøret for å sikre frie luftveger under generell anestesi) Det er snakk om fleksible og stive endoskopsystem med kameraløysing for å kunne sjå betre ned i luftrøret under intubasjon. Utstyret var og med i fase 1-tildeling, men den gongen ikkje med stort nok budsjett til å kunne kjøpe det omfanget av utstyr avdelinga eigentleg hadde trong for. Resectoskopisett Utstyr til urolog til bruk ved operative inngrep som t.d. prostataproblematikk. Overvakingseining Dette gjeld utskifting av hovudovervakingsanlegget ved FSS (intensiv, oppvakning, mottak og nevr). Dagens utstyr blei innkjøpt i 1998, og vi ser det no er problem med å skaffe reservedelar, og kompetanse hos leverandør. PS-anlegg, Dect-telefoni (portørcom) Oppgradering av anlegget som blir brukt ved FSS for å påkalle portør for transport av pasientar i sjukehuset. Ultradjupfrysar Utradjupfysar (min -70'C) til lagring av plasma-, serum og bakteriologiske prøvar. Blodtrykksapparat og pulsoxymeter Dette er basalutstyr i sjukehuset, som er utslite, eller rett og slett manglande Ein ynskjer skifte ut dette utstyret ved sengeavdelingane. Dialysemaskin Maskina blir kjøpt inn som reserveutstyr for å sikre stabilitet i drift ved Lærdal sjukehus, også når tekniske problem skulle krevje at ei maskin må ut av drift. (denne maskina er bestilt allereie etter teknisk stans tidligare i haust leveranse i januar. C-bue Dette er røntgenapparat som blir brukt av ortopedane ved ortopediske inngrep, og av kardiologane ved innlegging av pacemaker. Skal erstatte utstyr innkjøpt i Flåte utskifting MTU I databasen der avdelingane melder inn sine trong for utstyr, ligg det til ei kvar tid ca 500 postar, med ei samla stipulert kjøpeverdi på om lag kr 250 mill Gjennomgang av postane syner at 250 av desse postane kostar under kr , og at desse postane samla vil ha ein kjøpeverdi på omlag kr 11 mill. Ein ynskjer difor med denne posten å ta fatt i dette store volumet av mindre utstyr, som har stor innverknad på den daglege drifta, ved å etablere eige prosjekt for flåteutskifting av mindre MTU. 5

6 Prioritering Bygg, teknisk infrastruktur I styresak 64/10 vart det prioritert investeringar for 8,0 millionar kroner. Status for desse investeringane er som følgjande: Tiltak fase 1 Kostnader Status Høgblokka - skifte av vindauge og karmar-trinn Oppretta arbeidsgruppe, kartlegg moglegheiter. Nye desinfeksjonsmaskiner -trinn Teknisk kartlegging er ferdig, beskrivelse vert oversendt innkjøpssjefen i veke 48. RO anlegg (demineralisering-anlegg) for autoklaver Teknisk kartlegging ferdig, beskrivelse under arbeid, utsending i veke 50. Kjøling av hovudtavler Beskrivelse under arbeid, utsending i veke 49. Kjøling Glasshuset Beskrivelse under arbeid. Utskifting av ventilasjonsanlegg 3603 (frekvensstyring) Beskrivelse under arbeid. Oppgradering ventilasjon Nordfjordeid Beskrivelse under utarbeiding, vert sendt ut i veke 49. Oppgradering ventilasjonsanlegg - Lærdal Tilbod kjem inn i veke 48. Betre utforming av bad i pasientrom i 8. etasje Vurderer løysing Utvendig skiltplan Skiltplan er klar, prosedyrer for oppfølging må utarbeidast. Gjennøføring våren Skalsikring/ID- kort/einsarta låssystem - Lærdal Tilbodsdokument vert sendt ut i veke 48. Kommunalteknisk anlegg for å selge tomter Eid kommune sender ut anbod i nærmaste framtid. Vindauge - utskifting i Lærdal Tilbodsdokument vert sendt ut i veke 48. Oppgradering heis 1 på Eid Tilbod kjem inn i veke 48. Kameraovervåking - Førde Har ikkje henta inn tilbod ennå, grunna for liten kapasitet, vinteren Naudsynte investeringar trinn I den reviderte gjennomgangen av naudsynte investeringar kjem adm.dir. med framlegg om å investere i 6,8 millionar ekstra i bygg og teknisk infrastruktur. Følgjande prioriteringar er gjort i fase 2: Tiltak fase 2 Kostnader Kommentar fase 2 Høgblokka - skifte av vindauge og karmar-trinn sjå fase 1 Naudstrømsaggregat Startløyving for planlegging, utarbeiding av tilbodsdokument og innhenting av tilbod m.m. Brannsikringstiltak-trinn Oppgradering av branndører Varemottak FSS Masseutskifting, reetablering av drenering, flytte fettutskiller, asfaltering Tiltak på Tronvik Styring til nytt ventilasjonsanlegg, renovering av i første omgang 4 wc/bad på post 4, nye brann- og lyddører post 4. Oppgradering av brannvarsling Terapibygg. Taktekking og vindaugeutskifting i Florø Gjeld den nyaste sjukehusdelen. Vindaugeutskifting der ambulansen er. Varmepumpe trinn II NSH Trinn to i utskifting av varmepumpe Tetting av lekkasje uteanlegg, fontenedam Førde Dører UPH Førde Skifte av dører hovudinngang - Lærdal Gamle slitne tredører med glassfelt som bør skiftast ut med alu.dører med glasfelt. Naudsynte investeringar trinn

7 Prioritering Ambulanse I styresak 026/10 vart det prioritert investert 6,5 million kroner til ambulansar. Etter revidert gjennomgang av bilparken kjem adm.dir. med framlegg om å nytte 2,2 millionar ekstra i fase 2. Samla er det no budsjettert med innkjøp av seks ordinære ambulansar og ein to-bårebil. Prioritering Luftambulanse Til nytt bygg for luftambulanse vil det i 2011 være naudsynt å nytte 2,5 millionar kroner. Dette vil gå til arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutgreiing og prosjektering. Prioritering EPJ infrastruktur Helse Førde gjennomfører prosjektet Felles EPJ som ein harmonisering av føretaket sitt EPJ-system. Inkludert i dette er også innføring av talegjenkjenning innan somatikken. For at dette skal bli ei tilfredsstillande løysing må IKT infrastruktur (pc og skrivarar) oppgraderast. Det var for 2010 gjennomført eit betydeleg løft, men Helse Førde har framleis ein relativt gamal IKTinfrastruktur. Behov er kartlagt, og ein har i dag 600 pc'ar, og 250 skjermar som bør skiftast ut. Pasientlogistikk/arealeffektivisering FSS Helse Førde er i ferd med å setje i gang eit program for pasientlogistikk og arealeffektivisering ved Førde sentralsjukehus. Dette er knytt til tidlegare identifiserte behov for oppgradering og utbetringar knytt til operasjonsareal, dagkirurgisk areal m.m. I tillegg er det knytt til eventuelle endringar som følgje av Helse Vest sitt vedtak vedrørande strategiprosessen i Helse Førde. Administrasjonen vil kome attende til ei konkretisering for bruken av desse midlane, og eventuelt forslag til omdisponering, i samband med rullering av investeringsplan i juni MTU, bygg, teknisk, ambulanse - fase 3 I forslag til investeringsplan er det sett av 21 millionar kroner som ikkje er disponert til enkeltinnkjøp enno. Både innan MTU, bygg og teknisk infrastruktur er det framleis store behov for nye investeringar i løpet av det komande året. Administrasjonen har funne det tenleg å dele opp innkjøp av MTU i tre fasar. Enkelthavari kan medføre endringar på prioriteringslista. Ei oppdeling i fleire fasar vil i større grad sikre at føretaket prioriterer og gjennomfører dei viktigaste innkjøpa. Det vil bli lagt fram ei ny liste over enkeltinnkjøp for fase 3 før styremøtet i juni i I tillegg vil ein eventuelt gjere prioritering av ombygging/utstyr for å kunne gjere nødvendige investeringar i samband med modell for somatisk spesialisthelseteneste. Konklusjon Helse Førde har 94,3 millionar kroner til disposisjon for investeringar i resten ut I førebels investeringsplan i styresak 064/10 har styret prioritert investeringar for 36,5 millionar kroner. Administrerande direktør gjer framlegg om å prioritere 26,8 millionar kroner i tillegg til tidlegare prioriteringar. Resterande beløp på 31 mill. kroner vil bli prioritert i rullering av investeringsplanen i juni

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12.

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2013 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 27.05. 2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer