Styresak Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon"

Transkript

1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak 40/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF vedtek verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF gjeldande frå Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør fullmakt til å signere vedlagte avtale med Helse Bergen HF 1

2 Bakgrunn for saka I tråd med styrevedtak i Helse Vest 10. april 2013 sak 44/13 kan Eidfjord kommune få sine spesialisthelsetenester dekka frå Helse Bergen. Dette gjeld og prehospitale tenester. I lys av dette ser både Helse Bergen og Helse Fonna det formålstenleg at Helse Bergen overtar drifta av ambulansestasjonen i Eidfjord. Rådmann i Eidfjord kommune er informert om prosessen. Styret i Helse Fonna HF vedtok i sak 28/14 A (Protokoll er ikkje godkjent i skrivande stund) 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør førebu verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF og legge avtale som omhandlar alle tilhøva ved verksemdoverdraginga fram for styret for endeleg godkjenning 2. Styret i Helse Fonna HF legg til grunn at arbeidet skjer i dialog og samarbeid med medarbeidarane på stasjonen, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet, pasientsikkerheit og beredskap blir ivaretatt Det har vore haldt fleire informasjons- og dialogmøter med medarbeidarar og tillitsvalde. Dei er gjort merksam på rettane sine og dei praktiske tilhøva knytt til endringa er gjennomgått. Det har og vore felles informasjonsmøte med Helse Fonna, Helse Bergen og dei tilsette. Drøftingsmøte med tillitsvalde var Arbeidsmiljøutvalet har handsama saka Individuelle brev blei sendt ut Det har vore eit nytt informasjonsmøte med medarbeidarane saman med representantar frå Helse Bergen og Helse Fonna Det er planlagt individuelle samtaler Svarfrist på om dei vil nytte reservasjonsrett er sett til to veker etter dette. Det er avgjort at fortrinnsrett til anna relevant stilling i Helse Fonna gjeld for to år. Det har vore samtalar med Helse Bergen for å førebu avtale om verksemdoverdraginga. Vedlagte avtale er tenkt styrebehandla både i Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. Vedlegg Avtale med Helse Bergen om verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon. Protokoll frå AMU

3 0 AVTALE OM VERKSEMDSOVERDRAGING AV AMBULANSETJENESTE MELLOM HELSE FONNA HF OG HELSE BERGEN HF

4 Innhald Avtalen... 2 Bakgrunn... 2 Partar... 2 Avtalens omfang... 2 Tidspunkt for overføring... 3 Gjenstand for overføring... 3 Gjennomføring av overdraginga... 3 Tilsette... 3 Pensjon forpliktingar... 4 Leieavtale... 4 Utstyr... 4 Inventar... 4 Økonomi... 5 Informasjon... 5 Moglege framtidige tvistar og krav... 5 Handtering av usemje... 5 Ikraftreden... 6

5 AVTALEN Mellom Helse Fonna HF og Helse Bergen HF blir det inngått følgjande avtale om verksemdsoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon BAKGRUNN Avtalen er inngått på bakgrunn av styresak 044/13 B i Helse Vest RHF «Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger». Styrevedtaket inneber at innbyggjarane i Eidfjord kommune kan få alle sine tenester frå Helse Bergen, inkludert prehospitale tenester. Helseføretaka ser det difor hensiktsmessig å overdra ambulanseteneste og AMK svarteneste for innbyggjarane i Eidfjord frå Helse Fonna til Helse Bergen. PARTAR Helse Fonna HF Org. nr Helse Bergen HF Org.nr AVTALENS OMFANG Helse Bergen HF tek over ansvaret for AMK og ambulansetenesta i Eidfjord frå den 1. september 2014 Overføringa skjer ved at eigendelar, rettigheter og offentlege godkjenningar med forpliktingar som Helse Fonna HF i dag har for ambulansetenesta i Eidfjord, føres over som ei eining til Helse Bergen HF i tråd med helseføretakslova 50 om omdanning, og i tråd med arbeidsmiljølovens reglar om verksemdsoverdraging.

6 TIDSPUNKT FOR OVERFØRING Verksemda overførast den 1. september 2014 (overføringsdato). Frå same dato skal mottak av telefoner til naudnummer 113 være kopla opp mot Helse Bergen. Helse Bergen har ansvar for at omkopling av telefonlinjer knytt til AMK vert tinga og gjennomført av Telenor. Helse Bergen betaler omkostningar knytt til overføringa GJENSTAND FOR OVERFØRING Helse Bergen HF tek over leigeavtalen ambulansestasjonen i Eidfjord har med Eidfjord kommune Helse Bergen HF tek over inventar og lausaure samt arbeidstøy og forbruksutstyr knytt til stasjonen i den stand det er. Helse Bergen HF tek over ein ambulanse i den stand den er. Helse Bergen HF tek over ansvar for dei tilsette med dei turnusar og den drift som er i dag. GJENNOMFØRING AV OVERDRAGINGA Frå overføringsdagen overtek Helse Bergen HF ansvar for drift av verksemda i dei lokalar som blir nytta. TILSETTE Overdraginga skjer som verksemdsoverdraging i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 16 som føljer: Overføringa gjeld tilsette som er knytt til drifta av den ambulansetenesta som blir overført. Overføringa gjeld dei tilsette som ynskjer å bli overført, og som ikkje har varsla at dei vil nytte seg av reservasjonsrett. Alle pliktar og rettar som på overføringsdagen som føljer av arbeidsavtalar med dei tilsette blir overført frå Helse Fonna HF, jf. arbeidsmiljølovens kapittel 16. Dei tilsette og deira tillitsvalde

7 er informert og har medverka i prosessen knytt til endringa i tråd med hovudavtale og i tråd med AML`s vedtekter knytt til verksemdoverdraging Etter arbeidsmiljølova 16-3 kan dei tilsette «motsette seg at arbeidsforholdet vert overført til ny arbeidsgjever.» Den tilsette må skriftleg seie frå om han motset seg overføring til ny arbeidsgivar frå overdragingstidspunktet. Fristen for å seie frå blir sett av overførande arbeidsgivar, men fristen til å seie frå kan ikkje vera kortare enn 14 dagar( 16-6). Dei tilsette i Eidfjord har frist til å seie frå to veker etter at dei har vore til individuell samtale. Fortrinnsrett til ny tilsetting hos overførande arbeidsgivar er etter avtale med tillitsvalde sett til to år frå tidspunktet for overdraging. Fortrinnsretten fell bort om den tilsette ikkje aksepterer tilsetting i passande stilling ( ).Overdraging av verksemd er ikkje i seg sjølv grunn for oppseiing eller avskjed frå overførande eller ny arbeidsgjevar. PENSJONS FORPLIKTINGAR Pensjonsforpliktingar opparbeida fram til overdraginga, vil fortsatt ligge hos Helse Fonna HF. Framtidig opptening og forpliktingar vil føres vidare av Helse Bergen HF. LEIEAVTALE Helse Bergen HF tek over leieforholdet om stasjonsbygg med Eidfjord kommune. UTSTYR Utstyr og forbruksmateriell som er ved Eidfjord stasjon i dag inngår i verksemdoverdraginga og vert overført til Helse Bergen. MTU utstyr i ambulansebil inngår INVENTAR Inventar som er ved Eidfjord stasjon i dag inngår i verksemdoverdraginga. Dette gjeld møbler, kvitevarer, brunevarer, interiør og hushalds utstyr. Bygningsmasse og fastmontert utstyr som til dømes sanitærutstyr i baderom, høyrer til Eidfjord kommune og inngår ikkje

8 ØKONOMI Helse Fonna HF betaler Helse Bergen HF NOK årleg for drifta av Eidfjord ambulansestasjon. Beløpet vert regulert med deflator årleg, fyrste gong Helse Bergen HF betaler til Helse Fonna HF bokført verdi NOK for ein ambulansebil og NOK for alt utstyr og inventar på ambulansestasjonen. INFORMASJON Helse Fonna HF har gitt Helse Bergen HF fullstendig informasjon om det alt vesentlege som føretaket har kjennskap til gjeldande den verksemda som overførast til Helse Bergen HF. MOGLEGE FRAMTIDIGE TVISTAR OG KRAV Frå overføringsdagen tek Helse Bergen HF over ansvaret for eventuelle tvistar og krav som måtte koma som følje av den verksemda Helse Fonna HF har utøvd. Helse Fonna HF er ved avtaleinngåinga ikkje kjend med at det ligg føre tvist eller krav som føljer av tidlegare drift i føretaket sin regi. Dersom det kjem nye endringar i føretaksgrensene mellom Helse Fonna HF og Helse Bergen HF vil det kunne vere naudsynt å reforhandle denne avtalen. Begge partar har rett til å krevje slik reforhandling. HANDTERING AV USEMJE Partane er samde i at tvist gjeldande denne avtale og forhold knytt til denne skal søkast løyst ved forhandling. Er det ikkje mogleg å oppnå semje innan ein månad, kan kvar av partane be Helse Vest RHF avgjere tvisten med bindande verknad for partane.

9 IKRAFTTREDEN Avtalen trer i kraft frå 1. september 2014 under føresetnad av godkjenning i kvart av føretaksstyra. Avtalen underteiknast i to eksemplar, eit til kvar av partane Dato, Dato, For Helse Fonna HF For Helse Bergen HF,

10 PROTOKOLL - ARBEIDSMILJØUTVALET HELSE FONNA HF MØTE Stad: Haugesund sjukehus Dato: Møtetidspunkt: Møterom: HR-bygget, kjellaren Sak 24/14: Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Overdraging til Helse Bergen er foreslått frå 1. juni 2014, og saka blir handsama i styret for Helse Fonna i mai. Føretaksgrensene mellom Helse Bergen og Helse Fonna vert ikkje endra. Slik endring kan berre gjerast av Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtak: AMU tar saka til orientering.

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2.

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2. UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr. 964 952 701 er det inngått følgjande avtale

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer