Styresak. Arkivsak Styremøte /371/110 Styresak 010/08 B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte /371/110 Styresak 010/08 B Bakgrunn: Styret i Helse Vest behandla i møte den sak 006/07 B Investeringar styring, prioritering og fastsetting av investeringsramme og lånebehov for Styret fatta følgjande vedtak: 1. Dei årlege investeringsrammene bør over tid ikkje overstige det finansielle grunnlaget som følgjer av kapitaltilskotet og årleg låneramme på kr 200 mill. Dette inneber at investeringsnivået over tid ikkje må overstige om lag kr 1,1mrd. årleg for konsernet samla. 2. I ein fase fram mot 2013 vil det være behov for å gjennomføre investeringar som overstig kapitalgrunnlaget og det er derfor nødvendig å ta opp lån. Helse Vest vil med basis i vedtatt prioritering søke eigar om lån til enkeltprosjekt 3. Styret setter følgjande øvre ramme for investeringar finansiert i 2007 fordelt på kategoriane under Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest IKT SUM Nybygg og bygningsmessige investeringar - finansiering i MTU IKT Andre investeringar SUM investeringar Helseføretaka kan omprioritere investeringsramma på MTU og andre investeringar inn mot nybygg og bygningsmessige investeringar. 4. Helse Vest søkjer departementet om lån til prosjekta i tabellen under. Investeringsramma føreset at lånesøknadane blir godkjend. I motsatt fall må helseføretaka omprioritera investeringsramma. Helse Vest vil søkje om lån til følgjande prosjekt:

2 Lån 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde SUM MOBA BUPA (egen sak) Ferdigstilling av byggningsmessig arbeid og renovering Stord Lab bygget Helse Bergen Parkbygg Sandviken Hudbygg Nordås og DPS Khronsminde Kjøkkenprosjekt Sluttfinansiering Påbygg Sum lånefinansiert investering Som ein del av den årlege budsjettprosessen har Helseføretaka rapportert 5-årig investeringsplan den 15/ Dei innrapporterte planane viste eit investeringsomfang som langt oversteig den finansielle og driftsmessige ramma som Helse Vest hadde til rådigheit. Helseføretaka blei derfor bedt om å utarbeide reviderte investeringsbudsjett godkjent av styret i dei respektive HF a. Helseføretaka har no rapportert reviderte planar, men ikkje alle er behandla av styret enno. Helse Stavanger og Helse Bergen har i etterkant av styrebehandlinga måtta tilpasse investeringsramma ytterlegare då IKT investeringar ikkje i tilstrekkeleg grad var tatt høgde for i planane. Helseføretaka må derfor følgje opp at 5-årig investeringsplan samt investeringsramma for 2008 blir behandla i dei respektive styra i førstkommande møte. Administrerande direktør vil med basis i dei planane som no ligg i helseføretaka legge fram forslag til investeringsbudsjett/ramme for 2008 samt informasjon om 5-årig investeringsplan. I tillegg blir det lagt fram forslag om tildeling av lån til utbyggingsprosjekt ved Helse Bergen. 2. Finansielt grunnlag Det finansielle grunnlaget for investeringar består av avskrivingstilskot som er innarbeida i basisramma frå staten. I tillegg er det etablert ei låneordning kor RHF a gjennom årleg statsbudsjett blir tildelt lån til konkrete investeringsprosjekt. Det finansielle grunnlaget har fram til og med 2007 vore som følgjer: Avskrivingstilskudd - basisramme Låneramme til investeringer Sum finansielt grunnnlag I statsbudsjettet for 2008 har Stortinget vedtatt å auke løyvinga til bygg og utstyr for Helse Vest med kr 330 mill. Dette inneber at behovet for opptak av lån til investeringar blir redusert tilsvarande. Med denne opptrappinga føreset Stortinget at problemstillinga rundt kapital no er løyst. Den auka løyvinga må og dekke dei private ideelle. Helse Vest har i sak om inntektsfordeling 2008 sett av kr 21 mill til auka kapital private ideelle. Det samla kapitaltilskotet til Helse Vest blir etter opptrappinga som følgjer: Samla kapitaltilskot 2008 kr 1,042 mrd - Private ideelle kr 0,021 mrd Kapitaltilskot helseføretaka kr 1,021 mrd Helse Vest har fått tildelt lån til investeringar i 2008 på kr 165 mill til utbyggingsprosjekt ved Haukeland. Lånet er forslått brukt til ferdigstilling av nytt laboratoriebygg ved Helse Bergen. Tildelinga blei formelt fastsett i føretaksmøtet den 25/

3 Som følgje av at kapitalelementet no er løyst vil låneregimet som følje av dette bli vesentleg strama inn i åra som kjem. Dei store byggeprosjekta i Helse Sør-Øst og Helse Midt vil framleis vil ta ein stor del av dei framtidige lånetildelingane. Det er derfor viktig å planlegge for at tildeling av lån til Helse Vest ikkje nødvendigvis vil auke dei komande åra. Dette er eit forhold som gjeld særleg Helse Bergen då det er her dei store utbyggingsplanane ligg dei næraste åra. Helse Vest må tilpasse dei samla årlege investeringane i tråd med kapitalgrunnlaget som ligg i basisramma og eventuelt lån som blir tildelt i framtidig Statsbudsjett. 3. Investeringsplanar i føretaka 5-årig investeringsplan Helseføretaka har no innrapportert reviderte 5-årige investeringsplanar der det er tatt omsyn til det finansielle grunnlaget som er gjeldande for Dei samla investeringsplanane utgjer som følgjer: Tal i heile millionar Bygg Medisinskteknisk utstyr IKT investeringar Andre investeringar Samla investeringar Dette er ein vesentleg reduksjon i forhold til dei foreløpige planane som blei rapportert pr. 15/8-07 og inneber at helseføretaka no i større grad har tilpassa investeringsnivået i forhold til kapitalgrunnlaget. Det er framleis behov for å ta opp lån til utbyggingsprosjekta ved Helse Bergen for å kunne gjennomføre planen deira. Dette er eit forhold som må drøftast nærare med føretaket for å sikre at planen kan gjennomførast innafor den driftsramma som føretaket er satt opp med. Dette inneber at det samla investeringsnivået i løpet av perioden må ned til eit nivå som er i tråd med kapitaltilskot. For å unngå ei ytterlegare oppbygging av gjeld over tid må låneopptak mot slutten av perioden avgrensast til om lag kr 70 mill. Ideelt sett skulle drifta i slutten av 5årsperioden gå med overskot, slik at ein kunne unngått låneopptak. Den samla investeringsplanen i helseføretaka er føresett finansiert på følgjande måte: Tal i heile millionar Tilskot i basisramme Nedbetaling lån Lån Overført lån/tilskot fra Salg av eigedom 32 Sum finansiering Over-/underfinansiering pr. år HOD har i føretaksmøte gitt beskjed om at nedbetaling av lån til investeringar ikkje skal finansierast med bruk av driftskreditt. Ved fastsetting av det finansielle grunnlaget er det derfor trekt ifrå nedbetaling på lån til investeringar. Tildeling av lån til investeringar for 2008 utgjer kr 165 mill. Tildeling av lån for 2009 og seinare i perioden vil bli fastsett i dei komande statsbudsjetta. Beløpet som står oppført på lån i 2009 og vidare i perioden må derfor sjåast på som lånebehov for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Det må vera eit mål at lånebehovet blir redusert ned mot null i slutten av 5 årsperioden. Overført lån/tilskot frå 2007 gjeld tildeling av lån på kr 100 mill til BUPA ved Helse Stavanger som er utbetalt i slutten av Prosjektet var planlagt starte opp i 2007, men på grunn av forsinkingar blir oppstarten no i I tillegg er det gjort ei omfordeling av lån frå Apoteka til Helse Bergen på kr. 8 mill til finansiering av Lab bygg, jfr. sak om revidert budsjett Låneregimet er no endra og det gis berre

4 lån til enkeltprosjekt over statsbudsjettet. Helse Vest vil som følgje av dette legge opp rutinane slik at utbetalingstidspunkt på lån følgjer framdrifta på investeringane. Posten sal av eigedom gjeld sal av bustadar i Helse Stavanger. Som ein ser av oversikta ovanfor vil Helse Vest ha eit finansielt grunnlag til å gjennomføre investeringsplanen for Den positive finansieringa i 2008 skuldast lån til BUPA ved Helse Stavanger samt at Helse Førde har redusert investeringsnivået slik at dette er lågare enn kapitalgrunnlaget i inntektsramma. For perioden 2009 og utover er den finansielle usikkerheita knytt opp mot tildeling av lån til byggeprosjekta ved Helse Bergen. Dei store byggeprosjekta ligg i Helse Bergen og Helse Stavanger. I dei planane som her er skissert ligg følgjande større prosjekt inne: Helse Stavanger Tidlegare SUM MOBA - akuttmottak MOBA ny etasje Stavanger DPS BUPA Tomt våland Helse Bergen Tidlegare SUM Laboratoriebygget Omb. av frigjorte arealer sentralblokk Barne- og Ungdomssenter Parkbygg Krohnsminde Fjell og Årstad DPS I tillegg til dei store prosjekta som ligg i denne oversikta ligg det inne ein rekkje mindre prosjekt ved Helse Bergen samt dei andre 2 helseføretaka. Når det gjeld investeringar knytt til barne og ungdomssenter i Helse Bergen HF, er saka ikkje behandla i RHF-styret og ein må difor ta atterhald om godkjenning når saka blir styrebehandla. I førre 5 års investeringsplan var investeringsramma sett til kr 1,2 mrd. Helse Bergen melder no om at kostnadene til prosjektet aukar til kr 3,2 mrd. Prosjektet må gjennomgåast grundig og denne saka er inga forhandsgodkjenning av prosjektet. Om prosjektet skal gjennomførast må kostnadane anten takast ned i samsvar med tidlegare investeringsplan, eller prosjektet må utsettast vesentleg i tid. Dei private ideelle har meldt inn fleire investeringsprosjekt. Omfanget av desse ønska går langt ut over det Helse Vest kan være med å realisere. Det er sett i gang ein prosess der Helse Vest i samarbeid med dei private ideelle skal finne ei løysing på korleis ein skal handtere investeringsprosjekta hos dei private ideelle. Helse Vest vil fremme ei eiga sak om dette til styret i løpet av våren Driftskonsekvensar knytt til investeringsplanar Gjennomføring av investeringsplanar vil gje betydelege driftsmessige konsekvensar for føretaka. Dette gjeld både auka avskrivingar, rentekostnad og endra drift som følgje av investeringane. Dette er forhold som helseføretaka må løysa innafor driftsramma. Det er derfor nødvendig å utarbeide risikoanalysar i tilknyting til større investeringsprosjekt og utarbeida konkrete tiltaksplanar for korleis føretaka skal handtere dei driftsmessige konsekvensane av investeringsplanane slik at balansekravet blir innfridd. Tiltaksplanen for å løyse dei driftsmessige konsekvensane skal inngå som ein del av 5årig investeringsplan. 5. Investeringsrammer budsjett 2008 og tildeling av lån Helseføretaka har i sine budsjett for 2008 samla planlagde investeringar på om lag kr 1,141 mrd. Investeringsbudsjetta fordeler seg som følgjer:

5 Tal i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT SUM Nybygg og bygningsmessige investeringar MTU IKT Andre investeringar TOTALT Helse Sør-Øst har på oppdrag frå HOD leia ein interregional gruppe vedrørande framtidig organisering av enkeltoppgjer for pasienttransport. Arbeidet har hatt ei brei deltaking frå dei enkelte regionale helseføretaka. Det er i prosjektet lagt vekt på god samordning mellom behandling og pasienttransport og organisering av pasienttransport i sin heilskap. Ansvaret for enkeltoppgjer vil bli overført frå AV etaten til regionale helseføretak i løpet av Det er førebels uklart korleis finansieringa vil bli handtert og Helse Vest må derfor komme tilbake til dette på eit seinare tidspunkt. Den samla Investeringsramma ligg innafor det som Helse Vest har i kapitalgrunnlag for Helseføretaka må prioritera prosjekta innafor gjeldande investeringsprosedyre og fastsett investeringsramme. I føretaksmøtet den 25/ har Helse Vest blitt tildelt kr 165 mill i lån til utbyggingsprosjekt ved Helse Bergen. Administrerande direktør vil her føreslå at lånet i sin heilskap blir tildelt laboratoriebygget ved Helse Bergen. Dei planlagde investeringsplanane for 2008 kan gjennomførast med basis i følgjande finansieringsplan: Tal i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT SUM Kapitalgrunnlag i basisramma Nedbetaling av lån Uttrekk IKT investeringar Opptak av investeringslån Sal av eigedom Overført lån/tilskot frå Sum finansielt grunnlag Investering som følje av overtaking av ansvaret for enkeltoppgjør frå NAV må dekkast innafor reserven i RHF et. Administrerande direktør legg her til grunn at investeringsramma er å sjå på som ei øvre ramme og at helseføretaka saman med sine styrer foretar nødvendig prioritering innafor denne ramma. Denne prioriteringa må og samanholdast med dei lovpålagte krav til oppgraderingar og investeringar relatert til God Vakt, Brannberedskap og andre lovpålagte krav. Forslag til vedtak: 1. Styret setter følgjande øvre ramme for investeringar finansiert i 2008 fordelt på kategoriane under: Tal i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT SUM Nybygg og bygningsmessige investeringar MTU IKT Andre investeringar TOTALT Helseføretaka kan omprioritere investeringsramma på MTU og andre investeringar inn mot nybygg og bygningsmessige investeringar. Helseføretaka må sørgje for at investeringsplanane blir behandla i dei respektive styra i førstkommande møte.

6 2. Tildelt lån frå staten på kr 165 mill i 2008 går i sin heilskap til å finansiere ferdigstilling av lab bygg ved Helse Bergen 3. Styret tar 5-årig investeringsplan til orientering, og planen skal vera førande for det vidare arbeid med investeringar i perioden. 4. Den samla investeringsplanen må tilpassast det finansielle grunnlaget som Helse Vest er satt opp med. Lån til investeringar må stramast inn slik at føretaksgruppa ikkje aukar gjeldsbelastninga over tid. Det maksimale låneopptak må ikkje være høgare enn om lag kr 70 mill i slutten av 5-års perioden. Styret vil be om at ein arbeider for å redusere låneopptaket i slutten av 5 års perioden mot null. 5. Styret i Helse Vest vil be om at det blir lagt større vekt på risikoanalysar i tilknyting til større investeringsprosjekt, og at det blir utarbeidd konkrete tiltaksplanar for korleis driftsmessige konsekvensar av investeringsplanane skal dekkast inn.

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.10.06 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer