KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY SAMANDRAG Fylkesrådmannen foreslår i saka å kjøpa fisjonert aksjeselskap frå A/S Nygårdstangen for 15 mill. kr. Selskapet får hand om terminalområdet ved Bystasjonen. Fylkerådmannen foreslår i tillegg å løyva 1 mill. kr til vidare planarbeid for terminalområdet med sikte på å få detaljprosjektering av opprustingsarbeidet gjennomført snarast råd. Frå før står det til rådvelde 5 mill. kr til slikt planarbeid. Fylkesrådmannen foreslår vidare i saka å kjøpa eit tomteareal på om lag 30 dekar ved Skarholmen sør på Askøy til bruk for bussanlegg. Kjøpesummen er 16 mill. kr og med tillegg for dokumentavgift og andre kostnader ved kjøpet foreslår fylkesrådmannen ei løyving på 17 mill. kr. Fylkesrådmannen rår til at kjøpet av aksjeselskapet vert finansiert ved å nytta midlar frå kapitalfondet. Kjøpet av tomtearealet på Askøy vert foreslått finansiert ved å setja ned løyvinga til byggearbeida for Nordahl Grieg videregående skole i Fylkesrådmannen foreslår at løyvingane til vidare planlegging av opprustinga av Bystasjonen kollektivterminal og løyvinga til festeavgift til Bergen kommune vert finansierte ved sparde leigekostnader som følgje av kjøp av aksjeselskap. Sidan samferdselsutvalet ikkje har fleire møte i 2008, vert saka lagt fram direkte for fylkesutvalet etter samråd med leiaren i samferdselsutvalet.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner kjøp av fisjonert selskap frå A/S Nygårdstangen for 15 mill. kr. 2. Fylkestinget godkjenner avtale om festekontrakt med Bergen kommune av 10. november 2008, slik den går fram av vedlegget. 3. Fylkestinget godkjenner kjøp av g.nr 10 b.nr 13 i Askøy kommune for 16 mill. kr til bruk for bussanlegg slik det går fram av vedlagde kjøpsavtale. Fylkestinget løyver i tillegg 1 mill. kr til kostnader i samband med kjøpet. 4. Fylkestinget godkjenner at budsjettet for 2008 vert endra ved at løyvinga til bygging av Nordahl Grieg videregående skole vert redusert med 17 mill. kr, jf. punkt Fylkestinget godkjenner at budsjettet vert auka med 1,7 mill. kr som følgje av avtale med Bergen kommune om festekontrakt, jf. punkt 2. Fykestinget løyver i tillegg 1 mill. kr til vidare planlegging av Bystasjonen kollektivterminal. 6. Fylkerådmannen får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringane som følgje av fylkestinget sitt vedtak slik det er skissert i saka. Paul M. Nilsen Johnny Stiansen Vedlegg: Forprosjekt for utvikling av terminalområdet frå november 2007 Avtale med Bergen kommune av 10. november 2008 om festekontrakt Brev frå advokatfirma Deloitte AS av 28. novemmber 2008 Avtale om kjøp av g.nr. 10, b.nr. 13 i Askøy kommune med kart over tomtearealet 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Sidan samferdselsutvalet ikkje har fleire møte i 2008, vert saka lagt fram direkte for fylkesutvalet etter samråd med leiaren i samferdselsutvalet. Saka gjeld ulike sider ved kollektivsatsinga fylkeskommunen er i gang med. Første del gjeld kjøp av selskap ved Bystasjonen terminal og planlegging av opprustingsarbeida for kollektivterminalen. Andre del gjeld kjøp av tomt til bussanlegg på Askøy i samband med arbeidet med utlysing av rutepakke 2.3 Askøy. I del tre er det forslag til finansiering av tiltaka. 1. Bystasjonen terminal Bakgrunn Fylkesutvalet gjorde i møte 3. desember 2007, sak 288 Nonneseter/Bystasjonen rapport frå forprosjekt og tilråding om vidare arbeid, slikt vedtak: 1. Fylkesutvalet sluttar seg til forprosjektet om utvikling av terminalområdet på Bystasjonen/Nonneseter. 2. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert sett i gang detaljprosjektering av terminalområdet. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert lagt fram eiga sak om finansiering av den planlagde ombygginga av terminalområdet. I saka vart det peika på at terminalområdet er over 50 år gammalt og ikkje tilpassa dei krav og forventingar kollektivreisande har i dag. Bystasjonen er det viktigaste knutepunktet for kollektivtransporten i Bergen der buss, jernbane og bybane vil møtast. Med den sentrale rolla Hordaland fylkeskommune har i kollektivtransporten, meiner fylkesrådmannen det er avgjerande å få hand om dette viktige knutepunktet. På denne måten sikrar ein offentleg tilgang til ei viktig brikke i Hordaland fylkeskommune si kollektivsatsing. Kjøp av Bystasjonen terminal A/S Nygårdstangen har i dag festekontrakt for arealet der kollektivterminalen er plassert. Grunneigar er Bergen kommune. Fylkesrådmannen har arbeidd med spørsmålet om å overta A/S Nygårdstangen sin festekontrakt for den delen som vedkjem kollektivterminalen. Arbeidet har teke noko lengre tid enn rekna med. I talen til fylkestinget i oktober nemnde fylkesrådmannen at grunnen til dette i stor grad gjaldt om fylkeskommunen kunne få fritak for festeavgift. Fylkesrådmannen har forhandla fram avtale med Bergen kommune om at fylkeskommunen skal betala festeavgift på 1,7 mill. kr årleg dei tre første åra av kontraktstida. Forslag til avtale med Bergen kommune om festeavtale ligg ved saka. Fylkesrådmannen foreslår å løyva 1,7 mill. kr til festeavgift for 2009 og kjem attende til åra 2010 og 2011 i dei årlege budsjetta. Finansieringa av løyvingane er omtala nedanfor. Overtaking av A/S Nygårdstangen sin del som gjeld kollektivterminal vert foreslått ordna ved å overta eit fisjonert selskap frå A/S Nygårdstangen som fylkeskommunen kjøper. Etter tingingar over noko tid er ein komen fram til ein kjøpesum for det fisjonerte selskapet på 15 mill. kr. Overtakinga er gjennomgått av advoktatfirmaet Deloitte v/advoktat Disch. Brev frå Deloitte AS ligg ved saka. Fylkesrådmannen rår til at aksjeselskapet vert vidareført i fylkeskommunal regi under namnet Bystasjonen AS. Fylkesrådmannen kjem attende til selskapsskipinga med m.a. val av styre i eiga sak. 3

4 Vidare planarbeid for Bystasjonen terminal Fylkesutvalet har slutta seg til det framlagde forprosjektet for utviklinga av terminalområdet, jf. ovanfor. Fylkesutvalet har prioritert dette planarbeidet på topp ved søknad om midlar frå det statlege Tilgjengelighetsprogrammet dei såkalla BRA-midlane jf. fylkesutvalssak 284/07. Hordaland fylkeskommune har fått tildelt 3,75 mill. kr, og i fylkestingssak 39/08 vart eigendelen på 25% tilsvarande 1,25 mill. kr løyvt. Samla er det dermed 5 mill. kr til disposisjon for planarbeid. Ein legg opp til å vidareføra planarbeidet som er sett i gang, m.a. arbeidet med detaljering av det forprosjektet som ligg ved denne saka. Det er rekna med å nytta 2 mill. kr til dette arbeidet. Ein vil då få oversyn over framdriftsplan og samla budsjett for opprustingsarbeida. Til detaljprosjektering av terminalområdet er det rekna med ein sum på 4 mill. kr i I detaljprosjekteringa vert m.a. anbodsgrunnlag for oppgraderingsarbeidet utarbeidd. Samla er det dermed trong for 6 mill. kr til plan- og prosjekteringsarbeid i Fylkesrådmannen foreslår å løyva 1 mill. kr i tillegg til løyvinga som står til disposisjon frå før. Finansieringa er omtala nedanfor. Fylkesrådmannen vil koma attende til saka når detaljprosjekteringa ligg føre. 2. Kjøp av tomteareal til bussanlegg - Askøy Fylkesrådmannen fekk i fylkesutvalssak 289/07 Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen tilgang til bussanlegg, fullmakt til å forhandla om kjøp av bussanlegg eller areal til å etablera slike anlegg. Fylkesrådmannen har vurdert ulike løysingar for området Askøy/Bergen vest som skal på anbod. Vurderingane går i hovudsak på å kjøpa/leiga eksisterande anlegg kontra å kjøpa tomteareal for å opparbeida bussanlegg og oppstillingsplass frå grunnen av. I denne saka går ein inn på løysinga som vert foreslått for rutepakke 2.3 Askøy. Bussanlegg og oppstillingsplassar for dei andre rutepakkane i Bergensområdet kjem fylkesrådmannen attende til. Tomteareal På Askøy har Tide i dag eit bussanlegg på Haugland, ca. 7 km nord for Askøybrua. Eit bussanlegg på Askøy skal og dekka område i Bergen vest. Eit bussanlegg på Haugland vil føra til mykje unødvendig tomkøyring. Det er difor ønskjeleg med eit anlegg nærare Bergen vest. Fylkesrådmannen har for rutepakke 2.3 Askøy festa seg ved eit tomteareal på Byneset ved Skarholmen heilt sør på Askøy og i kort avstand til avkjørsla frå Askøybrua. Fylkeskommunen har fått tilbod om å kjøpa eit tomteareal i dette området på om lag 30 dekar som kan nyttast til bussanlegg. Fylkesrådmannen vurderer lokaliseringa og tomta som veleigna. Området har tidlegare vore nytta til landbruk, men ligg i dag brakk. På delar av tomta er det fylt ut med massar i samband med bygginga av Askøybrua. Det blir vurdert som uproblematisk å få området planavklart til bruk som bussanlegg. Det aktuelle området er som nemnt på om lag 30 dekar og er delt i tre av kommunale vegar. Den delen som grensar til sjø er ikkje aktuell å ta i bruk til bussanlegg, men ut frå ei totalvurdering vil ein foreslå å ta med også denne delen då tilleggskostnaden er marginal. Dei to andre områda kan nyttast til bussanlegg. På det minste området på ca. 5 dekar er det plass til parkeringsareal for sjåførar og andre tilsette. Det største arealet på ca. 20 dekar vil gje oppstillingsplass for ca. 80 bussar med plass til tilhøyrande lokale for vask, service med meir. 4

5 Kjøpsavtale I vedlagte intensjonsavtale for kjøp av området er prisen avtalt til 16 mill. kr. I tillegg kjem dokumentavgift, andre kostander ved kjøpet og utgifter til planavklaring på opp mot 1 mill. kr. Fylkesrådmannen foreslår dermed ei løyving på 17 mill. kr. Ved utlysing av rutepakken vil tilbydarane vera pliktige til å nytta anlegget som vert stilt til rådvelde, og fylkeskommunen sine kapitalkostnader som følgje av kjøpet vil verta dekka gjennom anbodsutsetjing. Vidare arbeid Tomtearealet må planerast og det må førast fram vatn og kloakk til området. I tillegg må det setjast opp m.a. vaskeanlegg og andre turvande bygg. Fylkesrådmannen har enno ikkje oversyn over kostnadene med dette, men vil koma attende med kostnadsoverslag i eiga sak med sikte på å kunna starta byggearbeida i 2009 om fylkstinget sluttar seg til kjøpet av tomtearealet. 3. Finansiering Fylkesrådmannen foreslår følgjande løyvingar i saka: Kjøp av aksjeselskap del av A/S Nygårdstangen Kjøp av tomteareal Askøy Festeavgift til Bergen kommune for 2009 Restsum for vidareføring av planarbeid Sum 15,0 mill. kr 17,0 mill. kr 1,7 mill. kr 1,0 mill. kr 34,7 mill. kr Aksjekjøp kan ikkje finansierast med lånemidlar og fylkesrådmannen foreslår difor å nytta midlar frå kapitalfondet for å finansiera aksjekjøpet. I budsjettet for 2008 er det sett av 180 mill. kr til bygging av Nordahl Grieg videregående skole. Det viser seg at forbruket ikkje vert så høgt, og fylkesrådmannen foreslår difor å omdisponera 17 mill. kr innanfor investeringsbudsjettet frå bygginga av Nordahl Grieg videregående til kjøp av tomteareal til bussanlegg på Askøy. Fylkerådmannen vil koma attende til løyvinga til Nordahl Grieg videregående skole. Dei to andre postane på til saman 2,7 mill. kr vert foreslått finansiert ved sparde leigekostnader etter kjøp av del av A/S Nygårdstangen. Innsparinga kjem som følgje av at Hordaland kollektivservice AS i dag har leigeavtalar med A/S Nygårdstangen med ein årleg kostnad på om lag 3 mill. kr. Denne kostnaden vil falla bort når fylkeskommunen kjøper del av A/S Nygårdstangen. Fylksrådmannen vil elles visa til fylkesutvalssak 244/08 der det er vedteke å omdefinera Hordaland kollektivservice AS til å stå for infrastrukturdelen av bybanedrifta. Fylkesrådmannen vil koma attende til andre budsjettmessige konsekvensar av omdefineringa i eiga sak. Oppsummert vert det foreslått slik finansiering: Bruk av kapitalfond Ompostering på investeringsbudsjettet Sparde leigekostnader Hordaland kollektivservice Sum 15,0 mill. kr 17,0 mill. kr 2,7 mill. kr 34,7 mill.kr 5

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200912210-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 17.02.2010-18.02.2010 SØKNAD OM

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer