MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM 8/11 11/101 PROTOKOLL: OPPTAK AV STARTLÅN I HUSBANKEN /11 11/324 PROTOKOLL: INTENSJONSAVTALE - BÅTHAMN KVAMSØY YMSE Balestrand NN Ordfører/leiar

2 Sak 7/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 1/11 Takstnemnda for eigedomsskatt /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM Vedlegg: Søknad om fritak for eigedomsskatt av Bakgrunn: Lovheimel: Lov om eigedomsskatt SAKSOPPLYSNINGAR Takstnemnda for eigedomsskatt har gjennomført ny ålmenn taksering som grunnlag for eigedomsskatt I denne samanheng har nemnda skrive ut skatt på eigedom Gnr. 10. bnr Eigar av eigedomen er stiftinga De Heibergske Samlingar Sogn Fokemuseum. Tomta vert disponert av Norsk Reiselivsmuseum. Eigedomsretten vil venteleg bli overført til Statsbygg for oppføring av lokaliteter til museum. De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum har i søknad av søkt om fullt fritak for eigedomsskatt for denne eigendomen i medhald av Lov om eigedomsskatt 7 a) 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten Det er i søknaden gjort greie for eigarkonselasjonar og museet sitt føremål. Det vert opplyst at ved eigarskifte vil føremålet med bruken av eigedomen ikkje bli endra. VURDERING Så langt ein kan bedømme utifrå opplysningar om museet sine aktivitetar, kan kommunestyret vedta å frita Gnr. 10, Bnr. 342 heilt eller delvis for eigedomsskatt, jf. 7 Ved at eigedomen blir overført til Statsbygg, vil eigedomen få fritak etter Lov om eigedomsskatt 5 2. strekpunkt under føresetnad av at føremålet er uendra; 5. Fri for eigedomsskatt er:

3 Sak 7/11 a) Eigedom som staten eig, så langt - eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v. Dersom bygget blir nytta til anna forretningsmessig aktivitet, kan denne delen skattleggast dersom den ikkje er uvesentleg. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret gjer vedtak om at eigedom Gnr. 10 Bnr.342 blir friteken for eigedomsskatt i medhald av eigedomsskattelova 7 a). Takstnemnda for eigedomsskatt : Takstnemda har tidlegare synfart eigedomane. Taksnemnda for eigedomsskatt røysta over tilrådinga Tilråding Balestrand kommune vedtek om at eigedom Gnr. 10 Bnr.342 blir friteken for eigedomsskatt i medhald av eigedomsskattelova 7 a). Formannskapet : Formannskapet røysta over tilrådinga. Tilråding Balestrand kommune vedtek at eigedom Gnr. 10 Bnr.342 blir friteken for eigedomsskatt i medhald av eigedomsskattelova 7 a). Kommunestyret :

4 Sak 7/11 Kommunestyret røysta over formannskapet si tilråding. Vedtak Balestrand kommune vedtek at eigedom Gnr. 10 Bnr.342 blir friteken for eigedomsskatt i medhald av eigedomsskattelova 7 a).

5 Sak 8/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 10/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 025 Arkivsaknr.: 11/101 PROTOKOLL: OPPTAK AV STARTLÅN I HUSBANKEN 2011 Vedlegg: Tilsagn om startlån 2011 av Bakgrunn: Lovheimel: Lov om kommunar og fylkeskommunar 50 nr. 6 SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen kan ta opp startlån i Husbanken til vidare utlån til privatpersonar. Startlån er behovsprøvd og kan omfatta blant anna unge i etableringsfssen, flykninar, personar med opphaldstilatelsepå humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskelegstilte husstandar. Føremålet er å bidra til å skaffa og sikra eigne bustader for unge og vanskelegstilte. I 2010 vart det lånt ut vel 2,2 mill kr fordelt på 5 utlån. Utlån av husbankmidlar utgjorde pr ,2 mill kroner. Ved tap på utlån har kommune risiko for dei første 25% av startlånet si restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisko for dei siste 75%. Grunnlaget er heile restgjelda før oppgjer for sal er mottken. Kommune har pr avsett kr til tapsfond. VURDERING Startlån kan vera ei gunstig finansieringshjelp for nokre. Ved at ein får startlån vil private finansinstitusjonar få betre tryggleik for sine lån og kunne tilby betre lånevilår, slik at den samla finasieringspakken for søkkjar kan bli betre. Ein kommune som er i ein fråflyttingssituasjon og som treng vertøy for å stimulera til ny aktivitet og busetjng kan nytta startlån aktivt som ein del av sitt arbeid. Det vert utfrå dette, og ei vurderig av aktuelt behov, tilrådd at kommunen tek opp startlån i Husbanken på 1,0 mill kr. Gjeldande flytande lånerente i Husbanken er 2,70 % pr. år. nominelt

6 Sak 8/11 Rådmannen si tilråding: Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 1,0 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune. Formannskapet røysta over tilrådinga. Tilråding: Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 1,0 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune. Kommunestyret røysta over formannskapet si tilråding. Vedtak Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 1,0 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune.

7 Sak 9/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 11/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 610 Arkivsaknr.: 11/324 PROTOKOLL: INTENSJONSAVTALE - BÅTHAMN KVAMSØY Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Framlegg til intensjonsavtale. Kart Behov for småbåthamn i Kvamsøy i tilknyting til bustad/hytteområde. SAKSOPPLYSNINGAR Det kan vere aktuelt å legge til rette for bygging av bustader og fritidsbustader i Kvamsøy i regi av ein utbyggjar som tek hand om regulering, infrastruktur sal og marknadsføring. Kommunen er den største grunneigaren i det aktuelle området. Tilgang til småbåthamn med ledig kapasitet vil truleg vere avgjerande for kor vidt eit bustad/hytteprosjekt er gjennomførbart. Ein ventar også at det vil bli etterspørsel etter båtplassar frå andre grupper. Det har vore gjennomført grendamøte i Kvamsøy, der ein møtte ein positiv haldning både til husbygging og småbåthamn. Jan Myklebust, Vidar Heier, Arne Thue og S. Kristofersson A.S. har ønskje om å starte eit aksjeselskap med føremål å bygge og drive småbåthamn med tilkomst og festepunkt på kommunen sin eigedom. Dei har teke kontakt med kommunen med førespurnad om å få i stand ein intensjonsavtale som gjeld dette føremålet. Dei ønskjer deretter å arbeide vidare med planane, og setje dei i verk dersom marknaden er tilstades. VURDERING Dei fire initiativtakarane representerer både planleggings-,bygge og driftskompetanse som gjer dei godt skikka til å bygge å drive eit småbåtanlegg. Jan Myklebust og Arne Thue er busette i Kvamsøy, Arne er nabo til den planlagde båthamna. Ein ser positivt på initiativet, ettersom småbåthamna kan vere første steget til å få etablert eit attraktivt bustad- og hytteområde i Kvamsøy. Vidare er det positivt i seg sjølv med lokal forankring og det potensiale for lokal verdiskaping som ligg i planane. Ein ser det ikkje som noko stort problem at eigar av båthamna og utbyggjar/seljar av hus kan bli ulike firma. Det viktige er at avtalen med båthamna vert utforma slik at huskjøparar er sikra båtplass. Vedlagde framlegg til intensjonsavtale vert difor lagt fram for avgjerd i formannskapet.

8 Sak 9/11 Rådmannen si tilråding: Framlegg til intensjonsavtale vedrørande bruk av grunn i samband med etablering og drift av båthamn i Kvamsøy vert godkjend. Formannskapet røysta over tilrådinga. Tilråding Framlegg til intensjonsavtale vedrørande bruk av grunn i samband med etablering og drift av båthamn i Kvamsøy vert godkjend. Kommunestyret røysta over formannskapet si tilråding. Vedtak Framlegg til intensjonsavtale vedrørande bruk av grunn i samband med etablering og drift av båthamn i Kvamsøy vert godkjend.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer