Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for 2012-2016."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett Arkivsak /5518/012 Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for Forslag til vedtak: Styret tar forslag til langtidsbudsjett i perioden til etterretning Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som forslaget beskriver Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene

2 Langtidsbudsjett Innledning og bakgrunn Helse Vest RHF ba i brev av Helse Stavanger HF om å utarbeide langtidsbudsjett for perioden Langtidsbudsjettet i denne perioden er en videreføring av arbeidet som ble gjort i fjor, ref. styresak 061/10 B. I saken presenteres forslaget til langtidsbudsjett for styret på foretaksnivå, men Helse Stavanger HF har også utarbeidet langtidsbudsjettet pr divisjon på bakgrunn av det foreliggende forslaget. 2. Forutsetninger for langtidsbudsjettet I brevet fra Helse Vest RHF er det lagt inn flere forutsetninger for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet. Dette gjelder både rammeforutsetninger og framdriftsplan. Alle tall i budsjettet er uttrykt i 2011-kroner og innehar dermed ingen justering for lønns- og prisvekst. Endringer som fremkommer i de ulike årene er basert på reelle volumendringer. Renter på nye lån skal settes til 4 % i 2012 og videre med en årlig økning på 0,5 %. Renten på driftskreditt skal følge samme forutsetning og nivå på økning som på nye lån. Plangrunnlaget skal baseres på nåværende opptaksområde og funksjoner i foretaket. Det er varslet at det kan komme endringer i oppgavefordelingene mellom foretakene i langtidsbudsjettperioden, samtidig som samhandlingsreformen kan gi endringer i foretakets oppgaver. Dette skal ikke tas hensyn til i budsjettforslaget utover det som alt er kjent, sannsynlige effekter av samhandlingsreformen er inntatt som forutsetninger som beskrevet under. Eventuelle videre endringer i rammebetingelsene skal håndteres når, og dersom, det blir aktuelt i perioden. Det er videre lagt til grunn at Helse Stavanger HF sin strategiplan, og målsetningene i denne, skal realiseres i den kommende 5-års periode. Det er også tatt hensyn til at foretaket vil gå videre med konkretisering av arealplanen i perioden og over i tidligfaseplanlegging av sykehusutbygging. Dette vil kreve nye investeringer fra og med Nasjonale og regionale føringer Langtidsbudsjettet utarbeides i tråd med nasjonale og regionale føringer. Dette gjelder særlig følgende dokumenter: Statsbudsjettet for 2011 med sentrale overordnede føringer St.meld. nr. 47 ( ) om samhandlingsreformen I forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan gis det viktige føringer for oppfølging av samhandlingsreformen Helse 2020 som er Helse Vest sitt overordna strategidokument Plandokumentet for Helse Vest i årlig melding 2

3 Samhandlingsreformen skal innføres fra Rammeforutsetningene i langtidsbudsjettet har tatt hensyn til virkningen av at reformen innføres. Veksten er justert ned i tråd med antatt virkning som denne reformen vil gi for foretaket. Dette er beskrevet nærmere i kapitlet for utvikling i behovet for helsetjenester. Helse 2020 og det årlige styringsdokumentet legges til grunn for de regionale føringene. Satsingsområder som er beskrevet, og som skal vise igjen i langtidsbudsjettet er: Kvalitet i kjernevirksomheten Prioritering og behandlingsforløp Bruk av informasjonsteknologi Optimale servicefunksjoner Nye teknikker og metoder Bærekraftig økonomi og god ledelse 4. Utvikling i behovet for tjenester Behovet for spesialisthelsetjenester i kommende femårsperiode vil endres. Dette har primært årsak i at samhandlingsreformen innføres fra 2012 og at det fortsatt vil være en stor befolkningsvekst i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde. Det er forventet at samhandlingsreformen vil føre til en overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og til primærhelsetjenesten og slik kunne medvirke til en reduksjon i etterspørselen etter spesialisthelsetjenester på nasjonalt nivå. Samtidig regner man med en økning i behovet for helsetjenester samlet som en følge av en økende og aldrende befolkning. Helse Stavanger HF har de siste årene hatt en relativ høy aktivitetsvekst på grunn av disse faktorene og administrerende direktør kan ikke se at det er grunnlag for å regne med at denne veksten i etterspørsel etter spesialisthelsetjenester vil avta vesentlig i den kommende femårsperiode for vårt foretaks del. I samme planperiode har Helseregionen beregnet en befolkningsvekst på 5,7 %. Av dette er det beregnet at befolkningen i Helse Stavanger HF vil øke med 7,8 %. Foreløpig er det usikkert i hvilken grad den generelle befolkningsveksten vil føre til økt behov for spesialisthelsetjenester og usikkerheten er særlig knyttet til konsekvenser ved innføringen av Samhandlingsreformen som nevnt over. Etter en samlet vurdering fra Helse Vest RHF, er det beregnet en samlet aktivitetsvekst for spesialisthelsetjenestene på 0,5 % årlig. Denne veksten i aktivitet er beregnet å bli 0,8 % årlig for Helse Stavanger HF, som er det foretaket som vil få den største befolkningsveksten i regionen. Veksten i befolkning og behov for spesialisthelsetjenester er beregnet som et gjennomsnitt for både somatikk og psykiatri og gir slik en økning i ISF-inntekter for dag/døgn samt poliklinikk-inntekter for både somatikk og psykiatri. I tillegg til denne økningen i aktivitet og innsatsstyrt finansiering, vil også basisrammen økes. For Helse Stavanger HF er dette beregnet til gjennomsnittlig 20,5 mill årlig. Disse forutsetningene for vekst i befolkning, behov for spesialisthelsetjenester og effekt av innføring av samhandlingsreformen, er innarbeidet i budsjettforslaget som her legges frem til styrets beslutning. 3

4 5. Sykdomsbildet i budsjettperioden I langtidsbudsjett-perioden må Helse Stavanger HF være forberedt på en forskyvning i sykdomspanoramaet. En følge av dette vil være at befolkningen vil stille andre krav til oss og etterspørre andre tjenester. Det heter i Helse Vest RHFs strategidokument Helse 2020: Trass i at allmennhelsa er betra, og at 80 % av befolkninga seier dei har god helse, slit likevel over halvparten av alle vaksne med sjukdom eller skade som påverkar livsutfaldinga deira. Det er skjelett og muskelsjukdommar som dominerer. Denne sjukdomsgruppa har hatt sterkast vekst i tidsrommet , og ho er forventa å auke i utbreiing. Psykiske plager, særleg blant unge, og nokre typar kreft aukar òg i omfang. Sjukdom i andingsorgana, som omfattar blant anna astma og KOLS, er den nest hyppigaste sjukdomsgruppa og står for ca. 10 % av alle dødsfall. Livsstilssjukdommar (hjarte karsjukdommar, kroniske lungesjukdommar, kreft o.a.) er framtredande og er forventa å dominere sjukdomsbiletet framover. Vidare er utfordringane på rusfeltet så store at det vil vere nødvendig å styrkje tilbodet til denne brukargruppa ytterlegare. For Helse Stavanger HF vil befolkningsøkingen som er beskrevet i forrige kapittel ytterligere forsterke denne utviklingen. Ikke bare vil en generelt få flere kreftsykdommer, men fordi befolkningen i de aldersgrupper som får kreft øker mer enn gjennomsnittet vil behovene bli ytterligere aksentuert. Endringen i sykdomsbildet vil ikke bare ha betydning for behandling med også for diagnostikk og de diagnostiske kapasitetene Helse Stavanger HF må tilby sin befolkning, God kapasitet på bildediagnostikk (Røntgen, CT, MR, PET og ultralyd) er viktig for å stille rette diagnoser tidlig etter at symptomer oppstår og for å kontrollere dem som har fått påvist sykdom. Moderne medikamentell behandling er dyr, men er også livreddende for mange pasientgrupper. Tidligere har biologiske legemidler og moderne kreftbehandling (f.eks Herceptin) blitt innført raskt uten budsjettmessig dekning. Det må i langtidsbudsjettet tas høyde for at denne utviklingen vil fortsette og relativt sett blir flere ressurser brukt på medikamenter. Behovet for behandling innenfor rusfeltet blir sterkt økende. Dette vil merkes både i rusinstitusjoner og i sykehusinnleggelser. Akutt avrusningsenhet for pasienter med dobbeltdiagnoser er et udekket behov. Behandlingstilbudet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling må økes slik at vi kan gi behandling til våre pasienter uten at de må sendes ut fra vårt foretak for å få behandling. Innenfor sikkerhetspsykiatrien er det også behov for større behandlingskapasitet. Integrering av rusbehandling og behandling for psykisk lidelse vil kreve betydelig kompetanseheving for å dekke dette feltet. I tillegg må en vurdere behovet for døgnplasser for pasienter med dobbeltdiagnose atskilt fra pasienter med bare psykisk lidelse. Helse Stavanger HF har sammen med Stavanger kommune, IRIS og næringslivet i regionen startet er prosjekt for å utvikle å ta i bruk moderen teknologi velferdsteknologi. Dette vil medføre at pasienter i større og større grad kan behandles i primærhelsetjenesten og ikke trenger innleggelse i sykehus. Dette vil ha betydning for de pasientgrupper som vil få behandling ved Helse Stavanger HF og den service / veiledning sykehuset må gi til samarbeidspartnere. Når dette prosjektet begynner å vise resultater vil adm. direktør komme tilbake til styret med en orientering hvor det også vil bli redegjort for konsekvensene dette vil få i forhild til kommende langtidsbudsjett. 4

5 6. Behandling kvalitet og teknologi Medisinsk behandling er i stor utvikling samtidig med at den blir mer avansert. Det blir gitt behandling i foretaket som tidligere kun ble gitt på regionalt nivå. Stadig flere pasienter får tilbud om behandling, og behandlingsforløpene endres. Dette er også årsaken til den volumøkningen en ser for aktiviteten i foretaket i kommende år. Teknologiutviklingen går raskt, nye forskrifter og behandlingsmetoder krever mer og nyere teknologi. Selv om en ikke kan forutse hvordan denne utviklingen vil påvirke dagens behandlingsformer, vet en at kravet til satsing på teknologi vil øke. Langtidsbudsjettet har i noe grad tatt hensyn til dette. Økt etterspørsel etter somatiske og psykiatriske helsetjenester fører automatisk til en økning av medisinske/diagnostiske tjenester. Dette gjelder for laboratorietjenester, radiologi, ambulansetjenester osv. Kvalitet skal vektlegges i all pasientbehandling. Nye behandlingsmetoder og diagnostikk må være vitenskaplig dokumentert. Forskning og fagutvikling er nødvendig for at personell på alle nivåer skal ha en høy faglig standard i sitt arbeid, og utvikle og implementere ny kunnskap om utredning og behandling. Utfordringen ligger i å tilrettelegge for fagutvikling på en måte som gjør at ny kunnskap effektivt implementeres i pasientarbeidet. I tillegg må kunnskap om forebygging av sykdom integreres i utviklingen av ny metodikk som sykehuset tar i bruk. Likeledes vil krav til standardisering av behandlingsforløp, rutiner og prosedyrer øke. Samarbeid og pasientlogistikk sammen med endring av medisinsk praksis og ny teknologi, vil være utfordringer som vi møter i denne perioden og som vil gi muligheter til satsing på å oppnå høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Dette kan gi positive fortrinn for pasienter, foretak og medarbeidere. Foretaket satser bevisst på dette i forslaget til 5-årig budsjettplan. 7. Ressurser og kompetanseutvikling Den yrkesaktive andelen av befolkningen i samfunnet er forventet å bli redusert. Rekruttering vil bli en økende utfordring for spesialisthelsetjenesten, samt å beholde en kvalifisert og motivert arbeidsstyrke i et konkurranseutsatt marked. Det er grunn til å anta at den økonomiske veksten til spesialisthelsetjenesten vil avta. Denne utfordringen må møtes med å utnytte og bruke ressursene optimalt. Utfordringene knyttet til optimal ressursbruk må løses gjennom effektiv organisering og omstilling, i tett samarbeid med kommunene. Vi forventer at samhandlingsreformen vil klarlegge hvordan en hensiktsmessig oppgavefordeling kan utføres mellom nivåene, men vi antar at foretaket selv må ta en pådriverrolle i forhold til å få på plass gode løsninger lokalt. Som et resultat av innføringen av samhandlingsreformen, forventer foretaket en endring av oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten. Dette betyr økt spesialisering og mer teknologi i pasientbehandlingen som igjen vil føre til en styrt endring i behovet til kompetansen til våre medarbeidere. Prioriteringene i langtidsbudsjettet må ivareta denne utviklingen selv om foretaket i dag ikke kan ha full oversikt over de endringer som vil komme. 5

6 8. Forskning/universitetssjukehusfunksjon Forsking er en av foretakets fire hovedoppgaver. En slik aktivitet er grunnlaget for utvikling av høy kompetanse blant de ansatte og er dermed med og sikrer at befolkningen får et helsetilbud av høy kvalitet, samtidig som Helse Stavanger HF kan tilby et bredt tilbud av spesialisthelsetjenester. Forskningsaktiviteten er videre en forutsetning for å opprettholde universitetssykehusfunksjonene som i dag er tillagt foretaket og som er med og sikrer rekruttering av høyt kvalifiserte medarbeidere. Forskningen i foretaket har vært økende de senere årene og denne utviklingen må fortsette. Finansieringen av forskningen må i ytterligere større grad skje gjennom eksterne kilder, men samtidig må foretaket i langtidsperioden fortsatt øke sin egen satsing i forhold til dette. Foretaket ønsker i de årlige budsjettprosessene å hensynta at forskingen skal økes i forhold til dagens nivå. 9. Bygninger og arealer Foretaket har i dag knappe arealer som til dels også er uhensiktsmessige for en moderne sykehusdrift. I tillegg er det et stort behov for vedlikehold på bygningene. Med inntil 30 % økning i behovet for sykehustjenester i perioden frem til 2025, vil dette kreve betydelige investeringer i nytt areal og oppgradering av deler av dagens bygg. Foretaket har under utarbeiding av ny arealplan som vil kunne møte behovet for hensiktsmessige bygg til pasientbehandling. Foreløpig er det gjort en mulighetsstudie, og denne beskriver et stort investeringsbehov som bør realiseres i de kommende 15 årene. Foretaket går nå inn i tidligfaseplanlegging av videre utbygging. Denne prosessen er nå startet og forslaget til langtidsbudsjett inneholder en oppstart av bygging i Hvordan møte utfordringene i langtidsperioden? I utarbeidingen av budsjettforslaget har divisjonene foreslått ulike løsninger til å møte kravene i forbindelse med antatt økning av behov for helsetjenester. I den kommende 5-års periode vil det vektlegges å satse på kvalitetsforbedringer og forbedring i pasientlogistikken. Dette tenkes utført ved hjelp av de investeringer som er prioritert i perioden. En fullføring av 3. etasje MOBA slik at et fullstendig MOBA-konsept kan innføres, vil gi muligheter for å kunne behandle flere pasienter på et riktig behandlingsnivå, og samtidig få forbedring i pasientlogistikken. Videre vil nye bygg i psykiatrien for BUPA og Stavanger DPS både gi økt kapasitet, og større mulighet til effektiv behandling og logistikk. Høy grad av standardisering av behandlingsforløp vil også gi gode effekter både i forhold til pasientbehandlingen, men også for en mer optimal bruk av ressursene. Foretaket er nå i god rute med arbeidet med pasientforløp. Foretaket vil i perioden bygge opp kapasiteten innenfor dagbehandling. Det må gjøres ved å skjerme større deler av den elektive kirurgiske virksomheten. Denne satsingen er beregnet til å kunne utføre en betydelig aktivitetsvekst som igjen vil føre til økt tilgjengelighet og at flere av våre pasienter får et behandlingstilbud ved vårt sykehus, noe som igjen vil redusere våre kostnader til gjestepasienter i sum og gi en positiv effekt på vår totaløkonomi. Foretaket beregner en liten økning i antall senger i perioden. Selv om flere pasienter skal behandles, vil mer behandling kunne foretas som dagbehandling og slik bidra til å redusere liggetiden. I tillegg har foretaket ledig hotellkapasitet som skal utnyttes bedre. Hotell-senger gir et godt tilbud til pasientene, samtidig som en får en riktig og mer effektiv bruk av sengene på postene. I dag er det flaskehalser på oppvåknings-intensiv/intermediær-kapasitet. Dette må forbedres slik at de elektive programmene kan utføres uten slike hindringer. Ferdigstillingen av MOBA 3. etasje vil avhjelpe dette. 6

7 Utnyttelse av foretakets totale kapasitet på areal og teknisk utstyr vil være et satsingsområde. Divisjonene vurderer hvordan antall timer brukt i døgnet kan økes og optimaliseres på operasjonsstuer, medisinteknisk utstyr, laboratorie, røntgen og andre nødvendige støttetjenester. Samhandlingsreformen vil gi effekter i forhold til dagens drift. Pr i dag er det ikke klart hva reformen vil gi av positive effekter, men en ser at den kan gi muligheter til å tilby et riktigere behandlingsnivå for alle pasienter. I dag har Helse Stavanger HF kontinuerlig et stort antall ferdigbehandlede pasienter som av ulike årsaker ikke gis mulighet til utskriving. Dette belaster kapasiteten i foretaket betydelig, og gir en negativ virkning i forhold til å behandle flere pasienter med nødvendig behov. Dette gjelder både for somatikk og psykiatri, selv om den største utfordringen i dag er innenfor somatikken. Økt teknologisk utvikling og bevisst satsing på IKT i perioden forventes å gi positive effekter på flere områder i behandlingskjeden. Det kan gi bedre kommunikasjon mellom spesialist og primærhelsetjenesten og dermed føre til et bedre og mer optimalt behandlingsforløp. Med flere grensesnitt mellom forsystemer og selve pasientsystemet, vil også den interne pasientbehandlingen bli mer effektiv. 11. Økonomiske utfordringer og resultatkrav Kravet til årlig resultat i 5-årsperioden er gitt i styresak 093/09 i Helse Vest RHF. Dette kravet står ved lag også for perioden Vi har foreslått samme krav til resultat for 2016 som for De foregående årene har en økning i overskuddet på 20 mill pr år. Dette er vist i tabellen nedenfor: Helse Stavanger HF Langtidsbudsjett Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) Basisramme ISF egne pasienter (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sjukeh.) ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i føretaksgruppa Lønnskostnader Avskrivninger Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat til styrking av finansieringsgrunnlage Tabellen viser at foretaket er gitt krav om å øke årlige overskudd for slik å kunne investere og utvikle foretaket i tråd med behovet for økningen i etterspørselen etter helsetjenester. Forslaget til langtidsbudsjett er utarbeidet etter spesifikk modell og detaljering fra Helse Vest RHF. 7

8 I tillegg til rammeforutsetningene som er gitt fra Helse Vest RHF, beregner foretaket inntekter for poliklinikk som utbetales fra Helfo og andre inntekter. Langtidsbudsjettet er avstemt i forhold til disse krav og rammer. Polikliniske inntekter, øremerkede tilskudd og andre driftsinntekter er inntekter som er vurdert i foretaket og er utenom Helse Vest RHF sin tildeling av rammer. ISF-inntektene for dag/døgn og poliklinikk er beregnet økt med gjennomsnittlig 0,8 % i perioden. Andre polikliniske inntekter er gitt samme økning med 0,8 % i gjennomsnitt. ISF-inntektene for dag/døgn og poliklinikk vil årlig avstemmes med bestillingen fra Helse Vest RHF når det gjelder antall DRG-poeng. Inntekter for gjestepasienter gjelder pasienter fra andre regioner som foretaket behandler. Disse har fått en betydelig vekst i perioden. Økningen er relatert til plan om å bruke noe kapasitet i psykiatrien når det gjelder rusbehandling til å ta inn gjestepasienter fra andre foretak (Veksthuset). Dersom denne forutsetningen ikke blir en realitet vil det årlige budsjettet justeres tilsvarende. Basisrammen er det største inntektselementet i foretakets økonomi. I budsjettet er det lagt til grunn en årlig økning på 20 mill som er i tråd med forutsetningene som er gitt fra Helse Vest RHF. De totale inntektene får en forsiktig vekst i perioden, noe som har hovedårsak i innføring av samhandlingsreformen. Kjøp av helsetjenester er behandling av våre pasienter som utføres i andre regioner (gjestepasienter). I tråd med at kapasiteten for dagbehandlingen bygges opp i foretaket, har en beregnet å redusere denne budsjettposten. Økning i kapasiteten for dagbehandling er beregnet å få virkning fra 2013 og langtidsbudsjettet inneholder estimater i forhold til denne forutsetningen. De årlige budsjettene vil gi mer detaljerte beregninger på hvilken effekt dette vil gi. Varekostnadene øker i takt med aktivitetsøkningen. Det er beregnet en vekst på 0,5 % på den medisinske varekostnaden årlig. Foretaket har de siste årene sett at veksten i den medisinske varekostnaden har vært større enn veksten i volum. Dette skyldes at nye og dyre medikamenter (biologiske legemidler) kommer til og at bruken av disse øker i pasientbehandlingen. Forslag til langtidsbudsjett har tatt noe hensyn til dette. Avskrivinger er beregnet ut fra eksisterende anleggsformue og planlagte nye investeringer i perioden, og er slik å betrakte som en fast kostnad. Det er ikke tatt hensyn til nedskrivinger i perioden da dette vurderes som lite aktuelt. Andre driftskostnader øker betydelig i perioden. Økningen består primært av en økning i IKTkostnadene. Denne økningen er foreslått med 20 mill for 2012 og videre ytterligere 10 mill årlig i resten av perioden. Veksten i IKT-kostnader er betydelig, men er basert på forslag til langtidsbudsjett som vi har mottatt fra Helse Vest IKT AS. Veksten er begrunnet med at strategiske planer i regionen (ref. Helse 2020) har forutsatt at en årlig satsing og vekst på IKT er helt nødvendig for å kunne ivareta en tidsmessig og effektiv drift. Langtidsbudsjettet som ble utarbeidet i fjor, inneholdt også en økning i kostnader for vedlikehold for 2012 med ytterligere 20 mill (ekstra satsing med 25 mill utføres i 2011). Administrerende direktør har ikke funnet det mulig i dette budsjettforslaget å opprettholde økt satsing på vedlikehold i I stedet er denne veksten lagt til 2016, da det året gir bedre rom for en slik vekst og satsing. Lønn er beregnet med en svært begrenset vekst i hele perioden. Administrerende direktør har noe bekymring for at lønn øker mindre enn forventet aktivitetsvekst i perioden. For å kunne innfri kravet til årlige overskudd, for slik å kunne sikre framtidige investeringer, er det ikke rom for en større økning av ressursene. Samtidig forutsetter vi at en planlagt økt satsing på IKT kan gi en positiv effekt på ressursbehovet. Det er også uklart hvor stor virkning på ressursbruken på personalsiden den nye samhandlingsreformen vil gi. Dersom forutsetningene for veksten i befolkningen og behovet for helsetjenester endres i tiden fremover, må budsjettforslaget endres i 8

9 tråd med den. Det samme er gjeldende for forutsetningene som er gitt i forhold til samhandlingsreformen. Finanskostnadene er en konsekvens av investeringene og beskrives nærmere i det kapittelet. Driftsbudsjettet som er foreslått viser totalt i perioden at kravet til overskudd blir innfridd og at vi slik sikrer finansieringen av de foreslåtte investeringer i perioden. Langtidsbudsjettet skal detaljeres med plan for netto månedsverk i femårsperioden. Så langt har en brukt plantall for 2011 og beregnet en rimelig fremskriving av ressurser i tråd med personalbudsjettet. Dette gir en vekst som vist i tabellen nedenfor. De årlige budsjettforslagene vil inneholde en mer detaljert beregning av ressursbehovet og da også spesifisert pr divisjon. Beregningene må videre årlig avstemmes mot satsingen på kompetanseutviklingen, rekrutteringsmulighetene og virkningen av samhandlingsreformen. BEMANNING Bemanning netto månadsverk Foretak Investering og finansiering Investeringsmulighetene bestemmes av foretakets finansielle evne. I tråd med nye finansieringsprinsipper, må investeringer finansieres med overskudd, avskrivinger og lån. Til fratrekk kommer avdrag på langsiktige lån og investeringsrammen som årlig betales til Helse Vest IKT for vår andel av IKT-investeringene. Denne andelen reduseres i de siste årene og er avstemt med Helse Vest IKT. For perioden vises investeringene som er foreslått i nedenstående tabell. Nivået på investeringene er høyt i 2011 og 2012 samt i 2016, mens har et lavere nivå. Beløp i heile tusen kroner Nybygg Medisinteknisk utstyr Anna Suminvesteringer Innenfor nybygg vil foretaket fullføre nytt BUPA som ble startet i 2010 og er beregnet ferdigstilt ved utløpet av Stavanger DPS er planlagt å starte bygging i 2011 og ferdigstilles i Innredning av intervensjonssenteret i MOBA er planlagt å starte i 2014 og blir nesten fullført samme år. Det gjenstår kun 10 mill til I tillegg er det satt opp midler til en oppstart på arealplanen med planlegging på 10 mill i 2015 og i 2016 med 250 mill. Investeringsbehovet for medisinteknisk teknisk utstyr er høyt i flere av årene og særlig i 2012 og Årsaken er investeringer i nytt tungt utstyr som strålemaskiner, MR, CT, med mer. Det er ikke planlagt store utvidelser og kapasitetsøkninger i denne perioden utover det som er beskrevet. I hovedsak er det planlagte utskiftninger som gjenspeiles i budsjettforslaget, men det er tatt hensyn til nødvendige investeringer av utstyr i forbindelse med innredning og ferdigstilling av intervensjonssenteret i MOBA. Sistnevnte har behov for en finjustering når de årlige budsjettforslagene utarbeides. 9

10 Andre investeringer er bygningsmessige påkostninger av mindre art, ombygging grunnet skifte av MTU-investeringer, tekniske oppgraderinger i tråd med lovverk, og investering og utskiftning av ambulanser og andre kjøretøy. Følgende tabell viser finansieringen tilknyttet investeringene: Kontantstrøm til å dekke investeringar: Beløp i heile tusen kroner Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver /- annet 0 Finansieringsgrunnlag investeringar Kontantstrømmen fra driften består av overskudd som er lik kravet i langtidsbudsjettet og beregnede totale avskrivinger i perioden. I tillegg er det tatt med opptak av nye lån. Nye lån består av 103 mill i 2011 som er gitt til finansiering av BUPA og et internt lån fra Helse Vest RHF i 2011 på 50 mill. Det er videre beregnet å få innvilget ytterligere interne lån på 50 mill i 2012 og Forutsetningen for dette, er at foretakene i regionen leverer et driftsresultat i tråd med plan. Vi har videre forutsatt at vi får innvilget 50 % av foreslåtte investeringer til å starte på ny arealplan i Dette beløper seg til 125 mill. Foretaket forutsetter også salg av Solåsveien (hybel og leilighetsbygg) og har beregnet en gevinst på 10 mill for dette salget. Dette investeringsforslaget med tilhørende finansieringsplan fører til følgende likviditetsbelastning/utvikling. Beløp i heile tusen kroner Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag (38 538) (33 591) (50) (35 906) Overføring av "rest-likviditet" til året etter (50) Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering (50) Årene varierer mhp positiv og negativ likviditet. Pr utgangen av år 2016 har vi en positiv likviditet på 18,6 mill. Dette ønsker vi å ha som en reserve og et nødvendig handlingsrom for justeringer som kan komme i de årlige planer. Det er også ledig likviditet i 2015 på 54 mill som kan gi et grunnlag for å øke investeringene i 2015 og redusere tilsvarende i Investeringene med tilhørende finansiering er grunnlaget for hvordan driften belastes i form av kostnader på avskriving og renter. Dette er tatt hensyn til og avstemt i utarbeidelsen av driftsbudsjettet. Investeringsforslaget i perioden kan ikke tilfredsstille alle behov og løsninger som er etterspurt i driften. Hovedgrunnen for forslaget slik det er fremstilt i langtidsbudsjettet er at foretaket ikke kan finansiere et større investeringsprogram. Samtidig må foretaket sørge for en drift i samsvar med de krav til overskudd som er gitt. 13. Oppsummering Utarbeidingen av forslag til langtidsbudsjett er basert på føringer som er gitt i styrende dokumenter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er tatt hensyn til befolkningsøkningen som er forventet i foretaket. En viktig forutsetning som er gitt i dette langtidsbudsjettet er effekten av samhandlingsreformen. Vi presiserer at dersom denne forutsetningen endres vil budsjettforslaget endres tilsvarende. I tråd med forutsetningene er det estimert en aktivitetsøkning på gjennomsnittlig 0,8 % i perioden (etter beregnet effekt av samhandlingsreformen, som drar behovet for vekst ned). 10

11 Det er kort beskrevet et bilde av den sykdomsutviklingen en forventer vil komme i de kommende år. Det er tatt hensyn til de satsingsområder som Helse Vest RHF har besluttet og som skal vises i forslaget. Forslag til investeringer er basert på vår økonomiske bæreevne og finansieringsplanen. Foretaket vektlegger å bygge ut kapasiteten for BUPA, Stavanger DPS og ferdigstille intervensjonssenteret i MOBA. I 2016 er det tatt med oppstart av ny sykehusutbygging. Videre er det foreslått utskiftning av mye og tungt MTU-utstyr i perioden. Andre investeringer økes som en følge av behov for oppjustering og vedlikehold av bygg. Budsjettforslaget er avstemt mot foreløpig tildeling av budsjettramme fra Helse Vest RHF og med tilhørende krav om årlige overskudd. Langtidsbudsjettet vil danne grunnlag for det årlige budsjettarbeid i foretaket. Forslag til vedtak Styret tar forslag til langtidsbudsjett i perioden til etterretning Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som forslaget beskriver Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene 11

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 33/17 Langtidsbudsjett 2018-2023 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.05.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/4202-1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold:

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 113/02 B Dato skrevet: 12.12.2002 Saksbehandler: Per Karlsen/Terje Arne Krokvik Vedrørende: BUDSJETT 2003 HELSE

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet 1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer