1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge"

Transkript

1 1

2 Innhold 1. Bakgrunn og formål Tilnærming og beskrivelse av metode Økonomisk bæreevne Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering fra simulering av forutsetninger knyttet til bærekraft i HMR...5 c) Oppsummering fra vurdering av risikoer for HMN...5 d) Oppsummering av vurdering knyttet til bærekraft for HMR og HMN...6 e) Konklusjon Helse Møre og Romsdal Vurdering av sentrale forutsetninger i økonomikapittelet i idefaserapporten... 7 Sentrale økonomiske forutsetninger...7 Vurdering av økonomiske forutsetninger...8 Vurdering av bærekraftsanalyse Helse Møre og Romsdal Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best Case...13 Bærekraftsanalyse likviditetsgraf Best Case...14 Oppsummering Best Case...14 Simulering bæreevne HMR Korrigert Case...15 Oppsummering Korrigert case...16 Oppsummering og risikoer...17 Konklusjon bæreevne HMR HF Helse MidtMidt Norge Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best case...18 Bærekraftsanalyse likvidtetsgraf Best case...19 Oppsummering Best Case...19 Simulering bæreevne konsern Korrigert case...20 Oppsummering Korrigert case...21 Vurdering av utvikling i driftsresultat (EBITDA)...22 Oppsummering og risikoer...23 Konklusjon bæreevne HMN...24 Generelle anbefalinger knyttet til å bedre økonomisk bærekraft Vedlegg V1 Detaljert simulering av Best Case HMR og HMN...25 V2 Resultat og kontantstrømoppstilling HMR Best Case...32 V3 Resultat og kontantstrømoppstilling HMN Best Case...33 V4 Resultat og kontantstrømoppstilling HMR Korrigert Case...34 V5 Resultat og kontantstrømoppstilling HMN Korrigert Case

3 1. Bakgrunn og formål Bakgrunn Helse MidtNorge har behov for bistand til å belyse totaløkonomien for Helse Møre og Romsdal forutsatt nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det er videre behov for å vurdere helse MidtNorge sin totaløkonomi både som konsekvens av planer i helse Møre og Romsdal og andre planer i helse MidtNorge. Vurderingen skal ta utgangspunkt i eksiterende dokumentasjon fra Helse Møre og Romsdal og Helse MidtNorge inkludert eksisterende langtidsplan for Helse MidtNorge. Formål Formålet med oppdraget er å gi en samlet vurdering av Helse Møre og Romsdal HF og Helse MidtNorge sin økonomiske bæreevne og handlingsrom i forbindelse med gjennomføring av Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Oppdraget skal vurdere Helse Møre og Romsdal sin økonomiske bæreevne. Helse MidtNorge RHF sin økonomiske bæreevne. Planlagte gevinster. Risikoen knyttet til økonomisk bæreevne ved å gjennomføre prosjektet Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Benevnelser benyttet i dokumentet SNR Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (Nytt) HMR Helse Møre og Romsdal HF HMN Helse MidtNorge foretaksgruppen HMN RHF Helse MidtNorge RHF (Morselskap) Rammetabell Økonomiske rammebetingelser i idefaserapportens økonomikapittel knyttet til SNR Innhold Materialet som presenteres i dette dokumentet er en oppsummering av det arbeidet som har vært gjennomført for Helse MidtNorge RHF. Analyser og simuleringer er basert på input fra Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge RHF. Rettigheter EY forutsetter at materialet kun benyttes av Helse MidtNorge RHF og at eventuell annen bruk må avklares med EY. 3

4 2. Tilnærming og beskrivelse av metode Oppdraget er blitt gjennomført etter følgende tilnærming. 1. Vurdere prosjektet Nytt sykehusbygg i Nordmøre og Romsdal. 2. Vurdere økonomiske langtidseffekter av SNR og endringer i økonomiske for rammer for Helse Møre og Romsdal HF. 3. Vurdere økonomiske langtidseffekter av SNR/HMR for Helse MidtNorge i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer. HOD HMN RHF foretaksgruppen 3. Økonomisk situasjon startpunkt (Resultat//LTP) Planleggingsfase Byggefase Gevinstrealisering Økonomiske rammer Konsekvens Konsekvens Konsekvens Økonomisk bærekraft Kontantstrøm Resultat Økonomiske rammer Vurdere forutsetninger, beregninger og modellere langtidseffekter Effekt av/på andre initiativ i regionen Leveranse RHF bæreevne RHF Finansieringsevne RHF scenarier Helse MR 2. Økonomisk situasjon startpunkt (Resultat//LTP) Byggeprosjekter 1. Prosjekt SNR (Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal) Konsekvens Økonomisk bærekraft Kontantstrøm Resultat Prosjektlønnsomhet Avdrag Finanskostnader Finansiering Avskrivninger Investering Konsekvens Konsekvens HF bæreevne Vurdere forutsetninger, beregninger og modellere langtidseffekter Vurdere forutsetninger, risiko og QA HF Finansieringsevne Anbefaling av finansieringsevne Vurdering av planlagte effekter Risikovurdering Evaluering av forutsetninger Evaluering av detaljeringsgrad Risiko vurdering Beregninger og analyser er gjennomført basert på eksiterende informasjon. 3. Økonomisk bæreevne Gjennom oppdraget er det identifisert behov for å tydeliggjøre hva som legges i begrepet «økonomisk bæreevne». HMR har lagt til grunn en tolkning av begrepet som er vanlig i bransjen knyttet til slike byggeprosjekter. EY har sammen med HMN RHF definert at begrepet omfatter å håndtere både ansvar og forpliktelser innenfor tilgjengelige økonomiske rammer over tid og at begrepet gjelder både det enkelte helseforetak og foretaksgruppen som helhet. For helseforetaket betyr det årlige oppdraget skal løses innenfor tilgjengelig inntekts og likviditetsrammer over tid som omfatter: Sikre løpende drift innenfor tilgjengelige rammer Realisere forutsatt effektivisering og gevinster Bidra med likviditet til finansiering av regionale prioriteringer Gjennomføre investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og vedtatt rammer Håndtere forpliktelser knyttet til lån 4

5 4. Oppsummering og konklusjon Arbeidet er gjennomført med utgangspunkt i tilnærmingen beskrevet i kapittel 2. Nedenfor oppsummeres hvilke vurderinger og analyser som er utført, samt resultater og konklusjoner. a) Hvilke vurderinger og analyser er utført? Evaluert økonomiske forutsetninger tatt av HMR knyttet til SNR. Evaluert HMR sin bærekraftsvurdering i økonomikapittelet i idefaserapporten. Utarbeidet resultat og likviditetsmodell for modellering av økonomisk bærekraft for HMR og HMN. Utarbeidet en bærekraftsanalyse for HMR (Perioden ) basert på forutsetninger tatt av HMR Se analyse «Best Case» HMR. Utarbeidet en korrigert bærekraftsanalyse for HMR (Perioden ) hvor vi har gjort en simulering av sentrale forutsetninger og synliggjort økonomiske konsekvenser av endringene Se «Korrigert Case» HMR. Utarbeidet en bærekraftsanalyse for HMN (Perioden ) basert på HMR analysen og sentrale forutsetninger fra HMN sin langtidsplan, samt framskriving av disse, Se «Best Case» HMN. Utarbeidet en korrigert bærekraftsanalyse for HMN (Perioden ) hvor vi har gjort en simulering av sentrale forutsetninger og synliggjort økonomiske konsekvenser av endringene Se «Korrigert Case» HMN. Gjennomført diverse simuleringer/sensivitetsanalyser. b) Oppsummering fra simulering av forutsetninger knyttet til bærekraft i HMR Simulering av forutsetningene i «Best Case» for bærekraft i HMR viser At en reduksjon av generell effektivisering på 50 % frem til 2021 i forhold til forutsatt nivå har svært stor negativ effekt på HMR sin totale likviditet. At en reduksjon i generell effektivisering på 50 % etter 2021 i forhold til forutsatt også har stor negativ effekt på HMR sin totale likviditet. At en endring i rentesatsen på eksternt lån har mindre påvirkning på total likviditet. At selv med en reduksjon i investeringen SNR har HMR ikke tilstrekkelig likviditet i store deler av byggeperioden og i fasen etter at nytt bygg tas i bruk. Basert på simulering av endringer i opprinnelige forutsetninger lagt til grunn for «Best Case», synliggjøres det at avvik i forutsetningene har betydelige økonomiske konsekvenser. Scenariet beskrevet gjennom «Korrigert Case» synliggjør at HMR HF har positiv likviditet i 2030 men har ikke bæreevne i perioden fra Det presiseres at oppgradering teknisk oppgradering i Volda og Ålesund ligger inne som en investering i simuleringen av «Korrigert Case» med beløp fra grunnlag for idefaserapporten. c) Oppsummering fra vurdering av risikoer for HMN Gjennomgang av idefaserapport og annet grunnlag samt utarbeidelse av bærekraftsanalyser og gjennomføring av simuleringer har synliggjort følgende sentrale risikoer knyttet til foretaksgruppens fremtidige likviditetssituasjon: Investeringsestimat i SNR er vesentlig høyere enn forutsatt i HMN sin langtidsplan og er basert på P50 estimat som kan medføre ytterligere forbruk ut over investeringsestimatet. SNR prosjektet synliggjør en betydelig negativ nåverdi (ca 3 Mrd NOK) som følge av relativ sett lave gevinster knyttet til innflytting i nytt bygging Dette innebærer at prosjektet må bæres av andre gevinster og besparelser i foretaksgruppen. 5

6 Forutsetningene for generell effektivisering er svært ambisiøse og bidrar til å øke risiko knyttet til økonomiske bærekraft dersom de legges til grunn for investeringsbeslutninger. Mangel på langsiktige tiltaksplaner som sannsynliggjør forutsatt effektivisering øker risiko ytterligere knyttet til økonomisk bærekraft. Pukkelkostnader i forbindelse med større prosjekter er ikke tatt hensyn til og kan utfordre forutsatt effektivisering. Det pågår flere store prosjekter i HMN hvor det beregnes gevinster på tvers av foretakene som kan innebære risiko for at gevinster bregnes flere ganger, spesielt gjelder dette mellom regionale IKT prosjekter og byggeprosjekter. Manglende eierskap til langsiktig økonomisk bærekraft i helseforetakene og mekanismer som stimulerer til forbedring øker risiko for at helseforetakene ikke klarer å realisere forutsatte gevinster. d) Oppsummering av vurdering knyttet til bærekraft for HMR og HMN Både HMR og HMN synliggjør økonomisk bærekraft under forutsetninger lagt til grunn for «Best Case». Gjennom simulering av forutsetninger i «Korrigert Case», synliggjøres det at både HMR og HMN har betydelig likviditetsmessige utfordringer i simuleringsperioden som innebærer at HMR har behov for ekstra finansiering i store deler av simuleringsperioden HMN har likviditetsmessige utfordringer fra /23 med spesielt store utfordringer fra HMR og HMN sin økonomiske bærekraft avhenger at forutsatte gevinster realiseres Dette innebærer at det er kritisk for HMN at det planlegges og gjennomføres et betydelig omfang av forbedringstiltak. e) Konklusjon Basert på forutsetninger lagt til grunn fra HMR og HMN har foretaksgruppen økonomisk bærekraft til å gjennomføre planlagte tiltak. Vår vurdering er likevel at det er stor usikkerhet forbundet med forutsetningene for bærekraftsvurderingen. Dette begrunnes med At størrelsen på forutsatte gevinster og generell effektivisering gir en utvikling i driftsresultat før avskrivinger og finansresultat (EBIDTA) som ligger betydelig over andre sammenlignbare helseforetak. At det mangler tiltak som støtter forutsatte gevinster og generell effektivisering. At det mangler helhetlig eierskap til langtidsplanlegging i helseforetakene og en regional planprosess som i større grad stimulerer til effektivisering og eierskap til tiltak i helseforetakene. Konsekvenser av vesentlige brudd på forutsetninger kan innebære at gjennomføring av tiltaket likevel ikke er bærekraftig. Det er dermed vanskelig å konkludere endelig på HMR sin økonomiske bæreevne da denne er avhengig av hvor mye av planlagte effekter som faktisk realiseres. Vår konklusjon er derfor at for å sikre økonomisk bæreevne er det behov for risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke fokus og sikre gjennomføring av planlagt effektivisering, samtidig som effekter evalueres løpende både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Med risikoreduserende tiltak forstås i denne sammenhengen både konkrete tiltaksplaner for hvordan effektivisering skal gjennomføres og hvordan finansielle risiko skal håndteres løpende. 6

7 5. Helse Møre og Romsdal Vurdering av sentrale forutsetninger i økonomikapittelet i idefaserapporten I dette kapittelet diskuteres de viktigste forutsetningene relatert til økonomi og økonomisk bærekraft tatt av Helse Møre og Romsdal i grunnlag for idefaserapport og økonomikapittelet i idefaserapporten. Bærekraft diskuteres både i lys av det som er normalt i bransjen for slike prosjekter og i lys av helseforetakets og foretaksgruppens behov for å tilrettelegge for styring og kontroll. Sentrale økonomiske forutsetninger I tabellen under er økonomiske forutsetninger og betraktninger som er gjort av Helse Møre og Romsdal knyttet til nytt sykehusbygg i Nordmøre og Romsdal og for økonomien som helhet for helseforetaket beskrevet. Vurdering av forutsetningene er gjennomført i neste avsnitt. Hva er gjort? Estimert investeringsbehov Inkl. i Idefase rapport? Økonomiske detaljer Kommentar EY Estimert investeringsbehov for syv alternativer knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal inkludert psykiatribygg og byggelånsrenter Investeringsestimat baseres på P50. Estimert investeringsbehov knyttet til nybygg og opprustning i Ålesund Estimert investeringsbehov knyttet til nybygg og opprustning i Volda Estimert driftsøkonomi Ja Ja, men ikke i økonomisk bæreevne beregning Ja, men ikke i økonomisk bæreevne beregning 0 Alternativet 3,3 Mrd NOK Alternativ 1A2C: Fra 5,5 Mrd 5,8 Mrd Totalt: Ca 1,7 Mrd Totalt: Ca 0,65 Mrd Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Estimat ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Estimat ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Estimert kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg (FDVU) Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert til generell effektivisering frem til innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert økonomisk effekt som følge av aktivitetsvekst Ja Ja Ja Ja HMR forventer per tid ingen vesentlige endringer kostnadsnivået Forutsetter årlig gevinst fra år 1 i nytt bygg i størrelsesorden MNOK Forutsetter årlig effektivisering lik 1,8 % av total inntektsramme som tilsvarer en redusert kostnadsbase i 2021 på 630 MNOK ift 2014 Lagt inn en inntektsvekst på 1,2 % knyttet til aktivitet. Forutsatt marginalkostnad på 90 % Nivå ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i 7

8 Estimert salgsverdi at eiendom av total inntektsvekst som gir en effekt på driftsresultat på 40 MNOK i 2021 i forhold til i simulering av bæreevne. Estimert salg av eiendom Ja Forutsatt salgsverdi på eiendommer tilsvarende 240 MNOK Behandling av effekt for HMR og HMN som følge av salg eiendom Ja Forutsatt at salg av eiendom på 240 MNOK går til reduksjon av HMR sin gjeld til HOD Estimert prosjektlønnsomhet (nåverdi av fremtidig kontantstrøm) av investering i nytt bygg Nåverdi for alternativene Ja Forutsetning: Diskonteringssats 4 % Nåverdier: 0 alternativet: 2,6 MRD Alternativene 1A2B: 2,85 til 3,14 MRD Estimert økonomisk bæreevne for helseforetaket Nivå ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se egen Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 1. Resultat HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 2. Likviditet Ja Ja Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022, men tar hensyn til endringer frem til 2021 Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022, men tar hensyn til endringer frem til 2021 Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se simulering av bæreevne. Vurdering av økonomiske forutsetninger I tabellen har vi gjort en vurdering av økonomiske forutsetninger tatt av HMR. Vurderingen tar utgangspunkt i tabellen fra forrige avsnitt. Hva er gjort? Estimert investeringsbehov Økonomiske detaljerer Kommentar EY EY vurdering av forutsetninger Estimert investeringsbehov for syv alternativ knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal inkludert psykiatribygg og byggelånsrenter Investeringsestimat baseres på P50. Estimert driftsøkonomi 0 Alternativet 3,3 Mrd NOK Alternativ 1A2C: Fra 5,5 Mrd 5,8 Mrd EY har ikke vurdert antall kvadratmeter og kvadratmeterpris forutsatt av HMR, men observerer at investert beløp er betydelig over opprinnelig ramme på 4,2 Mrd. Estimert investering er basert på et P50 estimat. Det må derfor forventes at HMN må forutsette et betydelig høyere beløp for å sikre likviditet til et P85 estimat. Det knyttes derfor risiko til forutsatt investeringsbeløp. Kjernevirksomhet Forutsetter årlig Den vesentlige delen av Sammenligningsforetakene er alle 8

9 Estimert gevinster relatert innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert til generell effektivisering frem til innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert økonomisk effekt som følge av aktivitetsvekst gevinst fra år 1 i nytt bygg i størrelsesorden MNOK Forutsetter årlig effektivisering lik 1,8 % av total inntektsramme som tilsvarer en redusert kostnadsbase i 2021 på 630 MNOK ift 2014 Lagt inn en inntektsvekst på 1,2 % knyttet til aktivitet. Forutsatt marginalkostnad på 90 % av total inntektsvekst som gir en effekt på driftsresultat på 40 MNOK i 2021 i forhold til i gevinstpotensialet relateres til somatikk (ca 90 %). Gevinstpotensialet er beregnet som et snitt de tre beste helseforetakene i Norge basert på lønnskostnad pr DRG. Differansen mot HMR er forutsatt som gevinstpotensial. Totalt utgjør besparelser knyttet til generell effektivisering og aktivitetsvekst en besparelse i 2021 på 670 MNOK i forhold til dagens nivå. Begge forhold er i samsvar med forutsetninger i «Rammetabell 10.11». Se kommentar over. Estimert prosjektlønnsomhet (nåverdi av fremtidig kontantstrøm) av investering i nytt bygg foretak som utøver sin kjernevirksomhet i gammel og delvis «spredt» bygningsmasse. Gevinstpotensialet burde derfor kunne vurderes høyere. Det er ikke beskrevet tiltak knyttet til hvordan gevinster skal realiseres som øker risiko knyttet til gevinstrealisering. Generell effektivisering frem til 2021 og økonomisk effekt av aktivitetsvekst er betydelig. Ved simulering av driftsresultat før avskrivinger og finans (EBITDA) for perioden ser vi en utvikling i EBITDA fra 3 % til 11 %. Til sammenligning har St. Olav Hospital i 2014 en EBITDA på 8 %. Videre er det ikke beskrevet tiltak som skal gjennomføres for å realisere gevinstene. Vår vurdering er at det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsatt realisering av generelle effektiviseringsgevinster både som følge av nivået og mangel på tiltak som synliggjør hvordan gevinster skal realiseres. Se kommentar over. Estimert nåverdi for alternativene Forutsetning: Diskonteringssats 4 % Nåverdier: 0 alternativet: 2,6 MRD Alternativene 1A2B: 2,85 til 3,14 MRD Hovedårsaken til at HMR synliggjør en betydelig negativ nåverdi relatert til investeringen, er at gevinsten av å flytte inn i nytt bygg er relativ liten (108 MNOK per år) ift estimert investeringsbehov. Isolert sett viser 0 alternativet minst negativ nåverdi. Ved å inkludere generelle gevinster viser 0 alternativet ytterligere Gjennomføring av investeringer med en så betydelig negativ kontantstrøm har økonomiske konsekvenser både for HMR og HMN. Investeringen forsvares av HMR gjennom generell effektivisering noe som da er svært kritisk for å sikre økonomisk bærekraft både for HMR og HMN. Risikobildet for HMR og HMN knyttes dermed hovedsakelig til generell effektivisering, beslutning av «riktig» investeringsramme og 9

10 Estimert økonomisk bæreevne for helseforetaket styrker ift de andre alternativene. overholdelse av investeringsramme. HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 1. Resultat HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 2. Likviditet Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022 Viser likviditetsmessig utvikling fra og med 2022 Se egen beskrivelse under «Vurdering av bærekraftsanalyse» Se egen beskrivelse under «Vurdering av bærekraftsanalyse» Vurdering av bærekraftsanalyse I dette avsnittet har vi gjort en vurdering av bærekraftsanalysen som fremkommer i økonomikapittelet idefaserapporten inkludert en gjennomgang av underlaget for analysen. Vår gjennomgang bases på alternativ 1A (tilfeldig valgt) og tar også inn kommentarer om bærekraft ut fra helseforetakets og foretaksgruppens styringsbehov. Bærekraft Resultat HMR har utarbeidet en bærekraftsanalyse for helseforetaket som helhet. Analysen synliggjør økonomiske konsekvenser fra første driftsår i nytt bygg (2022). Forutsetninger fra perioden før innflytting er tatt hensyn til i beregningen. Beregningen tar utgangspunkt i dagens «kostnadsbase» og korrigerer for poster som følge av endring i økonomiske rammer (Se Endringstabell, i idefaserapporten) for perioden , forutsatt effektivisering frem til 2021 og resultatmessige poster som følge av investeringer i nytt bygg fra byggeperioden. I Tabellen under har vi synliggjort hvordan bærekraftsanalysen er gjennomført og kommentert forutsetningene for beregningen tatt av HMR. Merk at det ikke er kommentert eksplisitt på innhold i tall her da dette er gjort under avsnittet «evaluering av forutsetninger» og vår bærekraftsanalyse. Element i beregning Hva Kommentar EY Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Her bør poster relatert til endringer i inntekter og driftskostnader eksklusiv avskrivinger og finanskostnader fremkomme, inkludert all effektivisering og prosjektspesifikke gevinster. HMR har lagt inn følgende endringer: + 98 MNOK: Endring i økonomiske forutsetninger for perioden , inkludert gevinster MNOK: Gevinst knyttet til nytt bygg (SNR) fra MNOK: Bortfall av avskrivninger knyttet til salg av eiendom i MNOK: Ekstra renteinntekt som følge 30 % finansiering av renter på HOD lån. HMR har tatt utgangspunkt i resultatmessig overforbruk i 2014 og beregnet endringer i poster relatert til drift, finanskostnader og avskrivninger samt effekt av tilbakeholdt likviditet (98 MNOK). HMR presenteres dermed ikke EBITDA på denne linjen, men en netto beregning som sammenstilles med endringer i finanskostnader og avskrivinger relatert til investering i SNR, se poster under. Posten som er inkludert i 98 MNOK relatert til tilbakehold likviditet skal ikke tas med i beregningen av resultatmessig bærekraft da dette hverken påvirker helseforetakets inntekter eller kostnader. Posten har en positiv resultatmessig effekt på 240 MNOK i 2021 ift det som er presentert som innebærer at 338 MNOK burde vært lagt til grunn for beregningen i stedet for 98 MNOK. (+/) Finansresultat Her skal faktisk finansresultat fremkomme HMR presenterer 3 % renter på årlig saldo relatert til eksternt lån som baseres på total investering forutsatt. 10

11 For beregningen er dette korrekt ift at andre finansposter inngår i utgangspunktet. () Avskrivninger Her skal faktiske avskrivninger fremkomme HMR presenterer her årlige avskrivninger som tilsvarer 1/27 av total investering forutsatt i SNR. Her tas det ikke hensyn til endring i andre avskrivinger knyttet til inngående balanse, med unntak av posten som er tatt ut som følge av salg av eiendom. =Resultat Her skal resultat fremkomme Oppsummert er den vesentligste mangelen i resultatmessig bærekraft at posten knyttet til tilbakeholdt likviditet burde ha justert resultatet. Oppsummering bærekraft resultat. Av tabellen fremgår det at resultatmessig bærekraft presentert i økonomikapittelet i idefaserapporten har mangler i forhold til å presentere resultatmessig bærekraft for HMR HF. Dette omhandler både å presentere poster brutto og mangel på korreksjon av likviditetsposten når beregningen presenteres slik HMR har gjort det. Vår vurdering er at i tillegg at en bærekraftsberegning bør inneholder en helhetlig periodisert resultatutvikling for perioden (minimum)for å kunne tilrettelegge for løpende planlegging, styring og oppfølging av forutsetninger og kunne synliggjøre økonomiske konsekvenser av eventuelle avvik over tid. Periodisert bruttoppstilling bør synligjøre Forutsetninger for aktivitetsvekst og utvikling i inntekter Forutsetninger for aktivitetsvekst og utvikling i driftskostnader Forutsetninger for generell effektivisering og effekter på inntekter og driftskostnader Forutsetninger for investeringer og utvikling i avskrivinger og finanskostnader Utvikling i EBITDA og resultat Bærekraft Likviditet HMR har utarbeidet en bærekraftsanalyse for helseforetaket som helhet. Analysen synliggjør økonomiske konsekvenser fra første driftsår i nytt bygg(2022). Forutsetninger fra perioden før innflytting er tatt hensyn til i beregningen. Beregningen tar utgangspunkt i dagens «kostnadsbase» og korrigerer for poster som følge av endring i økonomiske rammer (Se Endringstabell, i idefaserapporten) for perioden , forutsatt effektivisering frem til 2021 og likviditetsmessige poster som følge av investeringer i nytt bygg fra byggeperioden. I Tabellen under har vi synliggjort hvordan bærekraftsanalysen er gjennomført og kommentert forutsetningene for beregningen tatt av HMR. Merk at det ikke er kommentert eksplisitt på innhold i tall her da dette er gjort under avsnittet «evaluering av forutsetninger» og vår bærekraftsanalyse. Element i beregning Hva Kommentar EY Kontantstrøm fra drift Her bør poster med likvidtetseffekt fra drift fremkomme. Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Her bør poster relatert til endringer i inntekter og driftskostnader eksklusiv avskrivinger og finanskostnader fremkomme, inkludert all effektivisering og prosjektspesifikke gevinster. I tillegg skal det korrigeres for resultatposter som ikke har tilsvarende likviditetseffekt HMR har lagt inn følgende endringer: + 98 MNOK: Endring i HMR har tatt utgangspunkt i resultatmessig overforbruk i 2014 og beregner endringer i likviditetsmessige poster relatert til drift og finanskostnader. HMR presenteres dermed ikke EBITDA på denne linjen, men en netto beregning som sammenstilles med endringer i finanskostnader og avdrag relatert til investering i SNR, se poster under. 11

12 kontantstrøm fra drift for perioden , inkludert gevinster MNOK: Gevinst knyttet til nytt bygg (SNR) fra MNOK: Ekstra renteinntekt som følge 30 % finansiering av renter på HOD lån fra I denne beregningen er det korrekt å korrigere for likviditetsposten knyttet til tilbakeholdt likviditet. (+/) Finansresultat Her bør helseforetakets faktiske finansresultat med likviditetseffekt fremkomme. HMR presenterer 3 % renter på årlig saldo relatert til eksternt lån som baseres på total investering forutsatt. For beregningen er dette korrekt ift at andre poster inngår i utgangspunktet. Her skal foretakets likviditetsstrømmer knyttet til finansiering fremkomme (+/) Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet () Avdrag Her bør helseforetakets avdrag fremkomme HMR presenterer her årlige avdrag som tilsvarer 1/25 av total investering forutsatt i SNR, korrigert for salg av eiendom som innebærer at regionen bærer en større andel enn 50 % av finansieringen. (+) Innbetaling lån Her bør helseforetakets innbetaling av lån fremkomme. HMR har forutsatt at investeringen finansieres med 50 % lån fra HOD og 50 % fra regionen men har ikke tatt med likviditetsstrømmer knyttet til regionalt lån i beregningen. (+/) Investeringsaktivitet Her bør foretakets likviditetsstrømmer knyttet til investeringsaktivitet fremkomme () Investeringsaktivitet Her bør foretakets investeringer fremkomme. (+) Salg av eiendom Her bør foretakets planlagte salg av eiendom fremkomme =Likviditet Her skal akkumulert likviditetsmessig bærekraft fremkomme i forhold til tilgjengelig likviditet (inkludert tilgjengelig driftskreditt). HMR har ikke synliggjort investeringer i SNR da dette gjennomføres før bærekraftsberegningen starter. HMR har ikke tatt med andre investeringer i bærekraftsberegningen. HMR har redusert saldoen på HOD lån med salgssum knyttet til eiendom. Likviditetsmessig bærekraft synliggjøres for perioden 2022 og fremover men tar ikke med andre investerings og finansieringsaktivitet i HMR enn det som relateres til SNR. Oppsummering likviditetsmessig bærekraft. Av tabellen fremgår det at likviditetsmessig bærekraft som er presentert i økonomikapittelet i idefaserapporten har mangler i forhold til å presentere HMR som helhet. Dette omhandler både å presentere poster brutto og synliggjøre andre likviditetsposter relatert til eksempelvis investeringsbehov. Vår vurdering er at i tillegg at en bærekraftsberegning bør inneholder en helhetlig periodisert likviditetsutvikling for perioden (minimum)for å kunne tilrettelegge for løpende planlegging, styring og oppfølging av forutsetninger og kunne synliggjøre økonomiske konsekvenser av eventuelle avvik over tid. Periodisert likviditetssoppstilling bør synliggjøre Kontantstrøm fra drift, inkludert resultat med korreksjon avskrivinger og andre resultatposter uten likviditetseffekt. 12

13 Kontantstrøm fra investeringsaktivitet, inkludert salgssum knyttet til salg av eiendom og investeringer i SNR og andre investeringer som danner grunnlag for fremtidige finanskostnader og avskrivinger. Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet inkludert, innbetalinger knyttet til lån og betaling av avdrag. Årlig likviditetssituasjon for helseforetaket som helhet inkludert akkumulert utgående likviditetsbeholdning som sammenstilles med tilgjengelig driftskreditt. 6. Helse Møre og Romsdal Vurdering av bæreevne I dette kapittelet synliggjør vi vår bærekraftsanalyse som omfatter en oppstilling av fremtidig utvikling i resultatog likvidtetsposter basert på forutsetninger tatt av HMR HF samt noen regionale forutsetninger. Analysen er en sammenstilling av de forutsetninger som er lagt til grunn for idefaserapporten samt en simulering av endring i sentrale forutsetninger for å synliggjøre økonomiske effekter og risikobildet. En detaljert analyse er lagt i vedlegg. Tilsvarende analyse er laget for foretaksgruppen i Helse MidtNorge, se neste kapittel. Forutsetninger for analysen Best Case Forutsetninger for Nytt sykehusbygg Nordmøre og Romsdal Investeringsbeløp inkludert kjøp av tomt i henhold til underlag for idéfaserapporten fra Helse Møre og Romsdal. Periodiserte investeringsutbetalinger i henhold til underlag for idéfaserapporten fra Helse Møre og Romsdal. Reinvesteringsbehov nytt sykehus Det er forutsatt et reinvesteringsbehov på 30 % av balanseverdien over byggets levetid, periodisert iht «omvendt» balanseverdi som gir et økende pådrag gjennom byggets levetid (Regional forutsetning). Finansering Forutsatt 50 % ekstern lånefinansiering, HOD lån. Finansering Forutsatt 50 % intern lånefinansiering, Regionalt lån (Regional forutsetning). Byggelånsrenter(aktivasiden) er beregnet basert på 50 % av investeringen og lagt på toppen av investering. Byggelånsrenter (passivasiden) er lagt på langsiktig HOD lån og inngår som del av lånesaldo. Salg av eiendom Forutsatt salgsbeløp og innbetalingstidspunkt i henhold til underlag for idéfaserapporten. Salg av eiendom fordeling Salgspris er trukket fra med henholdsvis 50 % på lånesaldo på HOD lån og regionalt lån. Salg av eiendom Det er lagt til grunn at bokført verdi = salgsverdi med 0 i resultateffekt, dvs vi synliggjør bare likviditetseffekten som en innbetaling i kontantstrømmen. Avdrag HOD lån Forutsatt nedbetalt over 25 år. Avdrag regionale lån Forutsatt nedbetalt over 25 år. Avskrivinger Bygg, inkludert innredning, infrastruktur, MTU mv. forutsatt avskrevet over 27 år. Avskrivinger MTU 10 år. Rentekostnader HOD lån 3 %. Rentekostnader driftskreditt 4 %. Rentekostnader regionalt lån 0 %. Forutsetninger HMR Startpunkt er satt ved resultatprognose per oktober 2014 med et negativt resultat på 7 MNOK tilsvarende 80 MNOK under 2014 budsjett. 13

14 Inntekter og kostnader er endret basert forutsetninger det er enighet om mellom Helse MidtNorge RHF og Helse Møre og Romsdal HF (Rammetabell 10.11): o Vekst i inntekter knyttet til aktivitet er satt til 1,2 % per år. o Marginalkostnad knyttet til økt aktivitet er satt til 90 % av inntektsveksten. o Diverse endringsposter i inntekts, kostnads og likviditetsrammer. o Det er lagt til grunn en årlig effekt av nye tiltak i perioden på 90 MNOK, akkumulert til 630 MNOK i perioden. o Det er lagt til grunn en akkumulert effekt av økning i tjenestekostnader til HEMIT i perioden i henhold til enighet mellom Helse MidtNorge RHF og Helse Møre og Romsdal HF. Samlet, akkumulert kostnadsøkende effekt på til sammen 81 MNOK. Investeringer i nybygg og oppgradering av Ålesund og Volda er lagt inn i henhold til grunnlag for idefaserapporten fra HMR HF og avskrivinger er beregnet som for SNR. Reinvesteringer og avskrivninger o Dagens balanse er forutsatt avskrevet jevnt i henhold til tidligere avskrivningsnivå, med en relativ årlig reduksjon, samtidig som det er tatt høyde for salg av eiendom. o Det er forutsatt en relativ andel for Helse Møre og Romsdal knyttet til reinvesteringer og tilhørende avskrivinger av MTU i henhold til økonomisk langtidsplan for Helse MidtNorge. Likviditet o Det er lagt til grunn tilbakeholdt likviditet til regional satsing på 48 MNOK årlig i perioden Forutsetninger HMN Forutsatt 1 % generell effektivisering fra 2022 av inntektsramme (som for de andre helseforetakene) Bærekraftsanalyse likviditetsgraf Best Case Grafen under viser likviditetsmessig utvikling som konsekvens av resultat og likviditetsmessige forutsetninger beskrevet innledningsvis i dette kapittelet(yaksen viser beløp i tusen kroner). Detaljert resultat og kontantstrømoppstilling er lagt i vedlegg. Grafen viser inngående likviditetsbeholdning pr 2015 og årlig utgående likviditetsbeholdning (blå stolper) for HMR HF. Tilgjengelig likviditet vises som differanse mellom og tilgjengelig driftskreditt (rød linje) Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet Oppsummering Best Case Oppsummering av sentrale tall Samlet driftsresultat før avskrivinger og finans(ebitda) for perioden: 11,3 Mrd Utvikling i driftsresultat i % av omsetning viser o en betydelig utvikling i perioden som hovedsakelig drives av forutsetningene generell effektivisering 14

15 o en betydelig høyere EBITDA dersom vi sammenligner med AHUS. HMR Best Case Utvikling i EBITDA Enhet HMR BC 3,6 % 3,5 % 11,1 % 20,0 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 4,6 Mrd Utgående likviditetsbeholdning i 2030: 4,1 Mrd Hoveddriverne bak den positive situasjonen Generell effektivisering frem til 2021 gir en akkumulert likvidtetseffekt pr 2030 på ca 8,2 Mrd Generell effektivisering fra gir en akkumulert likviditetseffekt på ca 2,1 Mrd Gevinster knyttet til SNR fra gir en akkumulert likviditetseffekt på ca 1 Mrd Svakheter i beregningen Det er ikke tatt hensyn til eventuell pukkelkostnader hverken i byggeperioden eller i perioden etter bygget tas i bruk. Erfaring fra tilsvarende prosjekter viser at det ofte oppstår uforutsette kostnader både i byggeperioden og i perioden etter at bygge tas i bruk, noe som burde vært tatt hensyn til. Konklusjon Best Case Basert på forutsetninger lagt til grunn for Best Case synliggjør HMR HF bærekraft til å gjennomføre de tiltak som er lagt inn i planen. Simulering av endring i forutsetninger vises i neste avsnitt. Simulering bæreevne HMR Korrigert Case Endring i forutsetninger og effekter I tabellen under vises en simulering av endring i sentrale forutsetninger(korrigert Case) inkludert en beskrivelse av hva som endres, hvilke likviditetsmessig effekt endringen har og hvilke endringen medfører. Tabellen viser akkumulert tall i TNOK. ID kolonnen i tabellen er ikke 17 noe som skyldes at vi har benyttet felles ID er for simulering av både HMR og HMR. I Simuleringstabellen for HMN(eget avsnitt) fremkommer alle endringer med ID fra 110. ID Forutsetninger HMR HF Effekt av endring HMR HF HMN RHF Effekt av endring HMN RHF Best case Endret forutsetning om marginalkostnad på 90 % relatert til 1 aktivitetsvekst til 100 % Endret forutsetning om 1,8 % generell effektivisering frem til til 50 % av opprinnelig beløp Redusert generell effektivisering i HMR fra 2021 fra 1 % til 4 0,5% av total ramme Fjernet rentetilskudd i HMR Endret rente på langsiktig lån HOD lån knyttet til SNR fra 3 % 7 til 4 % Fjernet investeringer i nytt bygg i Volda og Ålesund (Teknisk 8 oppgradering er ikke fjernet) Redusert investeringen i SNR fra 5,5 til 4,2 Mrd

16 Likviditetsgraf Under vises oppdatert periodisert likviditetsutvikling som følge av simuleringstabellen. Det synliggjøres to grafer. Graf 1 viser utfordringsbildet før endring i investeringer (ID7) i endringstabellen over. Graf 2 viser Korrigert Case(ID10). Graf 1: Utfordringsbildet ID Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet HMR HF (MNOK) Utfordringsbildet Graf 2: Korrigert Case ID Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet HMR HF (MNOK) Korrigert Case Oppsummering Korrigert case Oppsummering av sentrale tall Samlet driftsresultat før avskrivinger og finans for perioden: 5,3 Mrd mot 11,3 Mrd i Best Case. Utvikling i driftsresultat i % av omsetning o Viser en mindre utvikling i perioden som følge av endringer i forutsetningene relatert til generell effektivisering. o Viser fortsatt en utvikling som gir en høyere EBITDA dersom vi sammenligner med foretakene i Helse SørØst. 16

17 HMR Korrigert Case Utvikling i EBITDA Enhet HMR BC 3,6 % 3,5 % 11,1 % 20,0 % HMR KC 3,6 % 2,5 % 4,6 % 9,5 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 0,6 Mrd mot 4,6 Mrd i Best Case. : 120 MNOK mot 4,1 Mrd i Best Case. Oppsummering Korrigert case Simuleringen viser At en reduksjon av effekter knyttet til generell effektivisering frem til 2021 har signifikant effekt på HMR sin totale likviditet. At en reduksjon i generell effektivisering etter 2021 også har stor effekt. At en endring i rentesatsen har mindre påvirkning på den totale likviditeten. At en reduksjon i investeringer knyttet til Ålesund og Volda har større effekt enn en reduksjon i investeringen SNR for HMR som følge av regional finansiering av SNR. At HMR har behov for ekstra finansiering i store deler av perioden Oppsummering og risikoer Investeringsnivået er høyere enn forutsatt og er basert på P50 estimat Gjennomgangen av materialet viser at investeringsrammen er betydelig høyere en forutsatt i HMN sin langtidsplan samtidig som investeringen baseres på P50. Dette innebærer at risiko for ytterligere merforbruk og HMN må reservere et betydelig beløp ut over det som er forutsatt fra HMR. Forutsetningene knyttet til generelle effektivisering er svært ambisiøse Gjennomgangen av materialet viser at det er lagt opp til betydelig effektivisering. Idefaserapporten viser en negativ nåverdi på investeringen på ca 3 Mrd NOK uavhengig av alternativ (med unntak av 0 alternativet), samtidig som Best Case viser likviditetsmessig bærekraft. Investeringen bæres dermed i vesentlig grad av generell effektivisering. Simuleringen viser videre at et avvik i forutsetningene relatert til generell effektivisering frem til 2021 har store konsekvenser for helseforetakets likviditetsmessige situasjon. HMR har per tid ikke dokumentert hvordan effektiviseringen skal gjennomføres, det vil si det mangler tiltak. Oppsummert er vår konklusjon at det er betydelig risiko knyttet til generelle effektiviseringer og at man sikrer varige effekt av disse, spesielt i lys av den konsekvens avvik vil ha for HMR og HMN sin langsiktige bæreevne. Gevinster knyttet til nybygg er konservative men forutsettes realisert fra år 1 Gevinstene knyttet til innflytting i nytt bygg ser i utgangspunktet noe konservative ut samtidig, dersom det legges til grunn rasjonale bak gevinstene. Grunnlaget for gevinstene er helseforetakene som har lavest lønnskostnad/drg poeng. Alle tre helseforetakene det sammenlignes med driver sin kjernevirksomhet i relativt gamle bygg som også til dels er spredt geografisk. Potensialet burde derfor kunne være høyere. Pukkelkostnader og gevinstrealisering fra år 1 HMR har i sine beregninger forutsatt løpende effektivisering under hele byggeperioden og full gevinstrealisering knyttet til nybygg fra år 1. Erfaring fra andre helseforetak er at 17

18 det ofte oppstår merkostnader knyttet til drift både i byggefasen og de første årene etter at nybygg blir tatt i bruk. Det bør vurderes å ta hensyn til slike kostnader i sine forutsetninger. Risiko for at gevinster som telles opp flere ganger Med bakgrunn i at det er ikke foreligger konkret beskrivelse av hvor effektiviseringsgevinster skal realiseres er det er risiko for at gevinstene det legges opp til blir regnet flere ganger. Dette kan gjelde både mellom generell effektivisering og gevinster knyttet til bygg og i forhold til andre regionale prosjekter. I forhold til andre regionale prosjekter er risikoen størst for foretaksgruppen som helhet. Spesielt vil det være risiko for «dobbeltregning» av gevinster i forbindelse med regionale IKT prosjekter. I slike prosjekter vil gevinster estimeres og legges til grunn for beslutning om å gjennomføre prosjektet. For HMN er det da risiko at disse gevinstene allerede inngår i beslutningsgrunnlag for investeringer i helseforetakene. HMN bør derfor være oppmerksomme på dette når sentrale investeringsbeslutninger tas. Bærekraft er ikke modellert fullstendig HMR har ikke modellert økonomisk bærekraft fullstendig for perioden fra Ved gjennomføring av et så stort byggeprosjekt med krevende underliggende forutsetninger er det i seg selv en risiko at HMR ikke har utarbeidet en helhetlig resultat og likviditetsmodell som synliggjør effekter og utfordringsbildet. Vår simuleringen viser at det er sentralt for HMR HF å vurdere investeringsevnen i forhold til likviditetsmessig bærekraft over tid, noe som bare kan synliggjøres ved at økonomiske langtidseffekter modelleres. Konklusjon bæreevne HMR HF Basert på simulering av endringer i opprinnelige forutsetninger lagt til grunn for Best Case, synliggjøres det at avvik i forutsetningene har betydelige økonomiske konsekvenser. Scenariet beskrevet synliggjør at HMR HF har positiv likviditet i 2030 men har behov ekstra finansering i perioden fra Det er vanskelig å konkludere endelig på helseforetakets bæreevne da denne er avhengig av hvor mye av planlagte effekter som faktisk realiseres. Vår konklusjon er derfor at for å sikre økonomisk bærekraft er det behov for risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke fokus og sikre gjennomføring av planlagt effektivisering, samtidig som dette evalueres løpende både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Med risikoreduserende tiltak forstås i denne sammenhengen både konkrete tiltaksplaner for hvordan effektivisering skal gjennomføres og hvordan finansielle risiko skal håndteres løpende. 7. Helse MidtMidt Norge Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best case I dette kapittelet oppsummeres vår bærekraftsanalyse som omfatter en oppstilling av fremtidig utvikling i resultat og likvidtetsposter for HMN (foretaksgruppen). Analysen baseres på forutsetninger fra analysen av HMR, regionale forutsetninger og forutsetninger fra HMN sin langtidsplan. Utarbeidelse av analysen er gjennomført basert på Modellering av HMR og innarbeidelse av dette i HMN (foretaksgruppen). Resultatprognose for 2014 for foretaksgruppen. Likviditetsprognose for 2014 for foretaksgruppen. Resultat og likviditetsmessig forutsetninger i HMN (foretaksgruppen) sin langtidsplan. Framskriving av forutsetninger fra langtidsplan for perioden etter den foreliggende langtidsplanen(2020). Oppdatert informasjon om investeringsbehov for perioden etter siste langtidsplan. 18

19 Regionale forutsetninger Best case Effektivisering Forutsatt 1 % generell effektivisering fra 2021 av inntektsramme for de andre helseforetakene i foretaksgruppen. Aktivitetsvekst Forutsatt 1,2 % vekts av total ramme med en marginalkostnad på 90 %. Investeringer bygg Forutsatt investeringer i nytt Psykiatrisenter på St. Olav Hospital, Behov for reinvesteringer på St. Olav Hospital og utviklingsplan Helse NordTrøndelag HF (Oppgradering og nybygg i Volda og Ålesund allerede ligger inn i HMR simuleringen). Andre investeringer Lagt til grunn framskriving av generelt investeringsnivå i bygg, MTU og IKT fra HMN sin langtidsplan. Finansiering Lagt til grunn 50 % finansiering fra HOD til SNR med avdragsbetaling over 25 år. Salg av eiendom Lagt til grunn at salgssum knyttet til salg av eiendom i HMR HF ikke reduserer HOD lån, dvs konsernet avdrag og renter avviker fra tilsvarende renter og avdrag fra HMR HF til HMN RHF. Forutsatt at driftskreditt holdes på dagens nivå for foretaksgruppen og at denne er trukket opp i sin helhet som i dag. Bærekraftsanalyse likvidtetsgraf Best case Grafen under viser likviditetsmessig utvikling som konsekvens av resultat og likviditetsmessige forutsetninger beskrevet innledningsvis i dette kapittelet og i kapittelet som omhandler HMR HF. Grafen starter med IB likviditet pr 2014 og viser tilgjengelig likviditet for foretaksgruppen som differanse mellom og 0 linjen Helse MidtNorge Utvikling i likviditet Oppsummering Best Case Oppsummering av sentrale tall Analysen viser Samlet driftsresultat for perioden: 46,6 Mrd Utvikling driftsresultat i % av omsetning viser o En betydelig utvikling i perioden som hovedsakelig drives av forutsetningene generell effektivisering o En betydelig høyere EBITDA dersom vi sammenligner med Helse SørØst. HMN Best Case Utvikling i EBITDA Enhet HMN BC 7,9 % 8,1 % 12,5 % 19,0 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 23,3 Mrd 19

20 : 19,7 Mrd Hoveddriverne bak den positive situasjonen Gevinstrealisering knyttet til nytt bygg i HMR HF og generell effektivisering i helseforetakene for perioden frem til 2030 gir en likviditetseffekt på ca 26,8 Mrd. Konklusjon Best Case Basert på forutsetninger for Best Case viser likviditetsutviklingen for foretaksgruppen tilsvarende som for HMR HF en positiv utvikling og likviditetsmessig bærekraft over tid til å gjennomføre planlagte investeringer. Tilsvarende simulering av endring i forutsetninger som ble gjort for HMR HF vises i neste avsnitt. Det gjøres i tillegg tilsvarende endringer i forutsetninger for de andre helseforetakene i som ble gjort for HMR HF. Simulering bæreevne konsern Korrigert case Endring i forutsetninger og effekter Tabellen under viser en simulering av endring i sentrale forutsetninger inkludert en beskrivelse av hva som endres, hvilke likviditetsmessig effekt endringen har og hvilke endringen medfører. Tabellen viser akkumulerte tall i TNOK. Merk at effekten av endring i renter i tabellen bare gjelder endring på HOD lån knyttet til SNR. Vi har ikke tatt inn effekt av endring på andre eksterne langsiktige lån da de fleste av disse har bundet rente. Det er dog gjort en simulering på endring i rentesats på disse lånene fra 2021 hvor 1 % endring fra dagens rentenivå gir en effekt på ca 90 MNOK. ID Forutsetninger HMR HF Effekt av endring HMR HF HMN RHF Effekt av endring HMN RHF Best case Endret forutsetning om marginalkostnad på 90 % relatert til 1 aktivitetsvekst til 100 % Endret forutsetning om 1,8 % generell effektivisering frem til til 50 % av opprinnelig beløp Endret forutsetning om 1 % generell effektivisering i øvrige 3 helseforetak i regionen (eks HMR) til 0,5 % frem til 2021 Redusert generell effektivisering i HMR fra 2021 fra 1 % til 4 0,5% av total ramme Endret forutsetning om 1 % generell effektivisering i øvrige 5 helseforetak i regionen (eks HMR) til 0,5 % etter Fjernet rentetilskudd i HMR Endret rente på langsiktig lån HOD lån knyttet til SNR fra 3 % 7 til 4 % Fjernet investeringer i nytt bygg i Volda og Ålesund (Teknisk 8 oppgradering er ikke fjernet) Fjernet investeringer på psykiatribygg St. Olav Hospital og 9 oppgradering HNT Redusert investeringen i SNR fra 5,5 til 4,2 Mrd Likviditetsgraf Korrigert CASE Under vises oppdatert periodisert likviditetsutvikling som følge av simuleringstabellen. Det synliggjøres to grafer. Graf 1 viser utfordringsbildet før endring i investeringer (ID7) i endringstabellen over. Graf 2 viser Korrigert Case(ID10). Graf 1: Utfordringsbildet ID7 20

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer