1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge"

Transkript

1 1

2 Innhold 1. Bakgrunn og formål Tilnærming og beskrivelse av metode Økonomisk bæreevne Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering fra simulering av forutsetninger knyttet til bærekraft i HMR...5 c) Oppsummering fra vurdering av risikoer for HMN...5 d) Oppsummering av vurdering knyttet til bærekraft for HMR og HMN...6 e) Konklusjon Helse Møre og Romsdal Vurdering av sentrale forutsetninger i økonomikapittelet i idefaserapporten... 7 Sentrale økonomiske forutsetninger...7 Vurdering av økonomiske forutsetninger...8 Vurdering av bærekraftsanalyse Helse Møre og Romsdal Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best Case...13 Bærekraftsanalyse likviditetsgraf Best Case...14 Oppsummering Best Case...14 Simulering bæreevne HMR Korrigert Case...15 Oppsummering Korrigert case...16 Oppsummering og risikoer...17 Konklusjon bæreevne HMR HF Helse MidtMidt Norge Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best case...18 Bærekraftsanalyse likvidtetsgraf Best case...19 Oppsummering Best Case...19 Simulering bæreevne konsern Korrigert case...20 Oppsummering Korrigert case...21 Vurdering av utvikling i driftsresultat (EBITDA)...22 Oppsummering og risikoer...23 Konklusjon bæreevne HMN...24 Generelle anbefalinger knyttet til å bedre økonomisk bærekraft Vedlegg V1 Detaljert simulering av Best Case HMR og HMN...25 V2 Resultat og kontantstrømoppstilling HMR Best Case...32 V3 Resultat og kontantstrømoppstilling HMN Best Case...33 V4 Resultat og kontantstrømoppstilling HMR Korrigert Case...34 V5 Resultat og kontantstrømoppstilling HMN Korrigert Case

3 1. Bakgrunn og formål Bakgrunn Helse MidtNorge har behov for bistand til å belyse totaløkonomien for Helse Møre og Romsdal forutsatt nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det er videre behov for å vurdere helse MidtNorge sin totaløkonomi både som konsekvens av planer i helse Møre og Romsdal og andre planer i helse MidtNorge. Vurderingen skal ta utgangspunkt i eksiterende dokumentasjon fra Helse Møre og Romsdal og Helse MidtNorge inkludert eksisterende langtidsplan for Helse MidtNorge. Formål Formålet med oppdraget er å gi en samlet vurdering av Helse Møre og Romsdal HF og Helse MidtNorge sin økonomiske bæreevne og handlingsrom i forbindelse med gjennomføring av Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Oppdraget skal vurdere Helse Møre og Romsdal sin økonomiske bæreevne. Helse MidtNorge RHF sin økonomiske bæreevne. Planlagte gevinster. Risikoen knyttet til økonomisk bæreevne ved å gjennomføre prosjektet Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Benevnelser benyttet i dokumentet SNR Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (Nytt) HMR Helse Møre og Romsdal HF HMN Helse MidtNorge foretaksgruppen HMN RHF Helse MidtNorge RHF (Morselskap) Rammetabell Økonomiske rammebetingelser i idefaserapportens økonomikapittel knyttet til SNR Innhold Materialet som presenteres i dette dokumentet er en oppsummering av det arbeidet som har vært gjennomført for Helse MidtNorge RHF. Analyser og simuleringer er basert på input fra Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge RHF. Rettigheter EY forutsetter at materialet kun benyttes av Helse MidtNorge RHF og at eventuell annen bruk må avklares med EY. 3

4 2. Tilnærming og beskrivelse av metode Oppdraget er blitt gjennomført etter følgende tilnærming. 1. Vurdere prosjektet Nytt sykehusbygg i Nordmøre og Romsdal. 2. Vurdere økonomiske langtidseffekter av SNR og endringer i økonomiske for rammer for Helse Møre og Romsdal HF. 3. Vurdere økonomiske langtidseffekter av SNR/HMR for Helse MidtNorge i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer. HOD HMN RHF foretaksgruppen 3. Økonomisk situasjon startpunkt (Resultat//LTP) Planleggingsfase Byggefase Gevinstrealisering Økonomiske rammer Konsekvens Konsekvens Konsekvens Økonomisk bærekraft Kontantstrøm Resultat Økonomiske rammer Vurdere forutsetninger, beregninger og modellere langtidseffekter Effekt av/på andre initiativ i regionen Leveranse RHF bæreevne RHF Finansieringsevne RHF scenarier Helse MR 2. Økonomisk situasjon startpunkt (Resultat//LTP) Byggeprosjekter 1. Prosjekt SNR (Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal) Konsekvens Økonomisk bærekraft Kontantstrøm Resultat Prosjektlønnsomhet Avdrag Finanskostnader Finansiering Avskrivninger Investering Konsekvens Konsekvens HF bæreevne Vurdere forutsetninger, beregninger og modellere langtidseffekter Vurdere forutsetninger, risiko og QA HF Finansieringsevne Anbefaling av finansieringsevne Vurdering av planlagte effekter Risikovurdering Evaluering av forutsetninger Evaluering av detaljeringsgrad Risiko vurdering Beregninger og analyser er gjennomført basert på eksiterende informasjon. 3. Økonomisk bæreevne Gjennom oppdraget er det identifisert behov for å tydeliggjøre hva som legges i begrepet «økonomisk bæreevne». HMR har lagt til grunn en tolkning av begrepet som er vanlig i bransjen knyttet til slike byggeprosjekter. EY har sammen med HMN RHF definert at begrepet omfatter å håndtere både ansvar og forpliktelser innenfor tilgjengelige økonomiske rammer over tid og at begrepet gjelder både det enkelte helseforetak og foretaksgruppen som helhet. For helseforetaket betyr det årlige oppdraget skal løses innenfor tilgjengelig inntekts og likviditetsrammer over tid som omfatter: Sikre løpende drift innenfor tilgjengelige rammer Realisere forutsatt effektivisering og gevinster Bidra med likviditet til finansiering av regionale prioriteringer Gjennomføre investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og vedtatt rammer Håndtere forpliktelser knyttet til lån 4

5 4. Oppsummering og konklusjon Arbeidet er gjennomført med utgangspunkt i tilnærmingen beskrevet i kapittel 2. Nedenfor oppsummeres hvilke vurderinger og analyser som er utført, samt resultater og konklusjoner. a) Hvilke vurderinger og analyser er utført? Evaluert økonomiske forutsetninger tatt av HMR knyttet til SNR. Evaluert HMR sin bærekraftsvurdering i økonomikapittelet i idefaserapporten. Utarbeidet resultat og likviditetsmodell for modellering av økonomisk bærekraft for HMR og HMN. Utarbeidet en bærekraftsanalyse for HMR (Perioden ) basert på forutsetninger tatt av HMR Se analyse «Best Case» HMR. Utarbeidet en korrigert bærekraftsanalyse for HMR (Perioden ) hvor vi har gjort en simulering av sentrale forutsetninger og synliggjort økonomiske konsekvenser av endringene Se «Korrigert Case» HMR. Utarbeidet en bærekraftsanalyse for HMN (Perioden ) basert på HMR analysen og sentrale forutsetninger fra HMN sin langtidsplan, samt framskriving av disse, Se «Best Case» HMN. Utarbeidet en korrigert bærekraftsanalyse for HMN (Perioden ) hvor vi har gjort en simulering av sentrale forutsetninger og synliggjort økonomiske konsekvenser av endringene Se «Korrigert Case» HMN. Gjennomført diverse simuleringer/sensivitetsanalyser. b) Oppsummering fra simulering av forutsetninger knyttet til bærekraft i HMR Simulering av forutsetningene i «Best Case» for bærekraft i HMR viser At en reduksjon av generell effektivisering på 50 % frem til 2021 i forhold til forutsatt nivå har svært stor negativ effekt på HMR sin totale likviditet. At en reduksjon i generell effektivisering på 50 % etter 2021 i forhold til forutsatt også har stor negativ effekt på HMR sin totale likviditet. At en endring i rentesatsen på eksternt lån har mindre påvirkning på total likviditet. At selv med en reduksjon i investeringen SNR har HMR ikke tilstrekkelig likviditet i store deler av byggeperioden og i fasen etter at nytt bygg tas i bruk. Basert på simulering av endringer i opprinnelige forutsetninger lagt til grunn for «Best Case», synliggjøres det at avvik i forutsetningene har betydelige økonomiske konsekvenser. Scenariet beskrevet gjennom «Korrigert Case» synliggjør at HMR HF har positiv likviditet i 2030 men har ikke bæreevne i perioden fra Det presiseres at oppgradering teknisk oppgradering i Volda og Ålesund ligger inne som en investering i simuleringen av «Korrigert Case» med beløp fra grunnlag for idefaserapporten. c) Oppsummering fra vurdering av risikoer for HMN Gjennomgang av idefaserapport og annet grunnlag samt utarbeidelse av bærekraftsanalyser og gjennomføring av simuleringer har synliggjort følgende sentrale risikoer knyttet til foretaksgruppens fremtidige likviditetssituasjon: Investeringsestimat i SNR er vesentlig høyere enn forutsatt i HMN sin langtidsplan og er basert på P50 estimat som kan medføre ytterligere forbruk ut over investeringsestimatet. SNR prosjektet synliggjør en betydelig negativ nåverdi (ca 3 Mrd NOK) som følge av relativ sett lave gevinster knyttet til innflytting i nytt bygging Dette innebærer at prosjektet må bæres av andre gevinster og besparelser i foretaksgruppen. 5

6 Forutsetningene for generell effektivisering er svært ambisiøse og bidrar til å øke risiko knyttet til økonomiske bærekraft dersom de legges til grunn for investeringsbeslutninger. Mangel på langsiktige tiltaksplaner som sannsynliggjør forutsatt effektivisering øker risiko ytterligere knyttet til økonomisk bærekraft. Pukkelkostnader i forbindelse med større prosjekter er ikke tatt hensyn til og kan utfordre forutsatt effektivisering. Det pågår flere store prosjekter i HMN hvor det beregnes gevinster på tvers av foretakene som kan innebære risiko for at gevinster bregnes flere ganger, spesielt gjelder dette mellom regionale IKT prosjekter og byggeprosjekter. Manglende eierskap til langsiktig økonomisk bærekraft i helseforetakene og mekanismer som stimulerer til forbedring øker risiko for at helseforetakene ikke klarer å realisere forutsatte gevinster. d) Oppsummering av vurdering knyttet til bærekraft for HMR og HMN Både HMR og HMN synliggjør økonomisk bærekraft under forutsetninger lagt til grunn for «Best Case». Gjennom simulering av forutsetninger i «Korrigert Case», synliggjøres det at både HMR og HMN har betydelig likviditetsmessige utfordringer i simuleringsperioden som innebærer at HMR har behov for ekstra finansiering i store deler av simuleringsperioden HMN har likviditetsmessige utfordringer fra /23 med spesielt store utfordringer fra HMR og HMN sin økonomiske bærekraft avhenger at forutsatte gevinster realiseres Dette innebærer at det er kritisk for HMN at det planlegges og gjennomføres et betydelig omfang av forbedringstiltak. e) Konklusjon Basert på forutsetninger lagt til grunn fra HMR og HMN har foretaksgruppen økonomisk bærekraft til å gjennomføre planlagte tiltak. Vår vurdering er likevel at det er stor usikkerhet forbundet med forutsetningene for bærekraftsvurderingen. Dette begrunnes med At størrelsen på forutsatte gevinster og generell effektivisering gir en utvikling i driftsresultat før avskrivinger og finansresultat (EBIDTA) som ligger betydelig over andre sammenlignbare helseforetak. At det mangler tiltak som støtter forutsatte gevinster og generell effektivisering. At det mangler helhetlig eierskap til langtidsplanlegging i helseforetakene og en regional planprosess som i større grad stimulerer til effektivisering og eierskap til tiltak i helseforetakene. Konsekvenser av vesentlige brudd på forutsetninger kan innebære at gjennomføring av tiltaket likevel ikke er bærekraftig. Det er dermed vanskelig å konkludere endelig på HMR sin økonomiske bæreevne da denne er avhengig av hvor mye av planlagte effekter som faktisk realiseres. Vår konklusjon er derfor at for å sikre økonomisk bæreevne er det behov for risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke fokus og sikre gjennomføring av planlagt effektivisering, samtidig som effekter evalueres løpende både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Med risikoreduserende tiltak forstås i denne sammenhengen både konkrete tiltaksplaner for hvordan effektivisering skal gjennomføres og hvordan finansielle risiko skal håndteres løpende. 6

7 5. Helse Møre og Romsdal Vurdering av sentrale forutsetninger i økonomikapittelet i idefaserapporten I dette kapittelet diskuteres de viktigste forutsetningene relatert til økonomi og økonomisk bærekraft tatt av Helse Møre og Romsdal i grunnlag for idefaserapport og økonomikapittelet i idefaserapporten. Bærekraft diskuteres både i lys av det som er normalt i bransjen for slike prosjekter og i lys av helseforetakets og foretaksgruppens behov for å tilrettelegge for styring og kontroll. Sentrale økonomiske forutsetninger I tabellen under er økonomiske forutsetninger og betraktninger som er gjort av Helse Møre og Romsdal knyttet til nytt sykehusbygg i Nordmøre og Romsdal og for økonomien som helhet for helseforetaket beskrevet. Vurdering av forutsetningene er gjennomført i neste avsnitt. Hva er gjort? Estimert investeringsbehov Inkl. i Idefase rapport? Økonomiske detaljer Kommentar EY Estimert investeringsbehov for syv alternativer knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal inkludert psykiatribygg og byggelånsrenter Investeringsestimat baseres på P50. Estimert investeringsbehov knyttet til nybygg og opprustning i Ålesund Estimert investeringsbehov knyttet til nybygg og opprustning i Volda Estimert driftsøkonomi Ja Ja, men ikke i økonomisk bæreevne beregning Ja, men ikke i økonomisk bæreevne beregning 0 Alternativet 3,3 Mrd NOK Alternativ 1A2C: Fra 5,5 Mrd 5,8 Mrd Totalt: Ca 1,7 Mrd Totalt: Ca 0,65 Mrd Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Estimat ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Estimat ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Estimert kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg (FDVU) Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert til generell effektivisering frem til innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert økonomisk effekt som følge av aktivitetsvekst Ja Ja Ja Ja HMR forventer per tid ingen vesentlige endringer kostnadsnivået Forutsetter årlig gevinst fra år 1 i nytt bygg i størrelsesorden MNOK Forutsetter årlig effektivisering lik 1,8 % av total inntektsramme som tilsvarer en redusert kostnadsbase i 2021 på 630 MNOK ift 2014 Lagt inn en inntektsvekst på 1,2 % knyttet til aktivitet. Forutsatt marginalkostnad på 90 % Nivå ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Inkludert i 7

8 Estimert salgsverdi at eiendom av total inntektsvekst som gir en effekt på driftsresultat på 40 MNOK i 2021 i forhold til i simulering av bæreevne. Estimert salg av eiendom Ja Forutsatt salgsverdi på eiendommer tilsvarende 240 MNOK Behandling av effekt for HMR og HMN som følge av salg eiendom Ja Forutsatt at salg av eiendom på 240 MNOK går til reduksjon av HMR sin gjeld til HOD Estimert prosjektlønnsomhet (nåverdi av fremtidig kontantstrøm) av investering i nytt bygg Nåverdi for alternativene Ja Forutsetning: Diskonteringssats 4 % Nåverdier: 0 alternativet: 2,6 MRD Alternativene 1A2B: 2,85 til 3,14 MRD Estimert økonomisk bæreevne for helseforetaket Nivå ikke vurdert Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se egen Inkludert i simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 1. Resultat HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 2. Likviditet Ja Ja Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022, men tar hensyn til endringer frem til 2021 Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022, men tar hensyn til endringer frem til 2021 Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se simulering av bæreevne. Se egen vurdering under «Vurdering av forutsetninger». Se simulering av bæreevne. Vurdering av økonomiske forutsetninger I tabellen har vi gjort en vurdering av økonomiske forutsetninger tatt av HMR. Vurderingen tar utgangspunkt i tabellen fra forrige avsnitt. Hva er gjort? Estimert investeringsbehov Økonomiske detaljerer Kommentar EY EY vurdering av forutsetninger Estimert investeringsbehov for syv alternativ knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal inkludert psykiatribygg og byggelånsrenter Investeringsestimat baseres på P50. Estimert driftsøkonomi 0 Alternativet 3,3 Mrd NOK Alternativ 1A2C: Fra 5,5 Mrd 5,8 Mrd EY har ikke vurdert antall kvadratmeter og kvadratmeterpris forutsatt av HMR, men observerer at investert beløp er betydelig over opprinnelig ramme på 4,2 Mrd. Estimert investering er basert på et P50 estimat. Det må derfor forventes at HMN må forutsette et betydelig høyere beløp for å sikre likviditet til et P85 estimat. Det knyttes derfor risiko til forutsatt investeringsbeløp. Kjernevirksomhet Forutsetter årlig Den vesentlige delen av Sammenligningsforetakene er alle 8

9 Estimert gevinster relatert innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert gevinster relatert til generell effektivisering frem til innflytting i nytt bygg Kjernevirksomhet Estimert økonomisk effekt som følge av aktivitetsvekst gevinst fra år 1 i nytt bygg i størrelsesorden MNOK Forutsetter årlig effektivisering lik 1,8 % av total inntektsramme som tilsvarer en redusert kostnadsbase i 2021 på 630 MNOK ift 2014 Lagt inn en inntektsvekst på 1,2 % knyttet til aktivitet. Forutsatt marginalkostnad på 90 % av total inntektsvekst som gir en effekt på driftsresultat på 40 MNOK i 2021 i forhold til i gevinstpotensialet relateres til somatikk (ca 90 %). Gevinstpotensialet er beregnet som et snitt de tre beste helseforetakene i Norge basert på lønnskostnad pr DRG. Differansen mot HMR er forutsatt som gevinstpotensial. Totalt utgjør besparelser knyttet til generell effektivisering og aktivitetsvekst en besparelse i 2021 på 670 MNOK i forhold til dagens nivå. Begge forhold er i samsvar med forutsetninger i «Rammetabell 10.11». Se kommentar over. Estimert prosjektlønnsomhet (nåverdi av fremtidig kontantstrøm) av investering i nytt bygg foretak som utøver sin kjernevirksomhet i gammel og delvis «spredt» bygningsmasse. Gevinstpotensialet burde derfor kunne vurderes høyere. Det er ikke beskrevet tiltak knyttet til hvordan gevinster skal realiseres som øker risiko knyttet til gevinstrealisering. Generell effektivisering frem til 2021 og økonomisk effekt av aktivitetsvekst er betydelig. Ved simulering av driftsresultat før avskrivinger og finans (EBITDA) for perioden ser vi en utvikling i EBITDA fra 3 % til 11 %. Til sammenligning har St. Olav Hospital i 2014 en EBITDA på 8 %. Videre er det ikke beskrevet tiltak som skal gjennomføres for å realisere gevinstene. Vår vurdering er at det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsatt realisering av generelle effektiviseringsgevinster både som følge av nivået og mangel på tiltak som synliggjør hvordan gevinster skal realiseres. Se kommentar over. Estimert nåverdi for alternativene Forutsetning: Diskonteringssats 4 % Nåverdier: 0 alternativet: 2,6 MRD Alternativene 1A2B: 2,85 til 3,14 MRD Hovedårsaken til at HMR synliggjør en betydelig negativ nåverdi relatert til investeringen, er at gevinsten av å flytte inn i nytt bygg er relativ liten (108 MNOK per år) ift estimert investeringsbehov. Isolert sett viser 0 alternativet minst negativ nåverdi. Ved å inkludere generelle gevinster viser 0 alternativet ytterligere Gjennomføring av investeringer med en så betydelig negativ kontantstrøm har økonomiske konsekvenser både for HMR og HMN. Investeringen forsvares av HMR gjennom generell effektivisering noe som da er svært kritisk for å sikre økonomisk bærekraft både for HMR og HMN. Risikobildet for HMR og HMN knyttes dermed hovedsakelig til generell effektivisering, beslutning av «riktig» investeringsramme og 9

10 Estimert økonomisk bæreevne for helseforetaket styrker ift de andre alternativene. overholdelse av investeringsramme. HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 1. Resultat HMR har synliggjort to bærekraftsanalyser 2. Likviditet Viser resultatmessig utvikling fra og med 2022 Viser likviditetsmessig utvikling fra og med 2022 Se egen beskrivelse under «Vurdering av bærekraftsanalyse» Se egen beskrivelse under «Vurdering av bærekraftsanalyse» Vurdering av bærekraftsanalyse I dette avsnittet har vi gjort en vurdering av bærekraftsanalysen som fremkommer i økonomikapittelet idefaserapporten inkludert en gjennomgang av underlaget for analysen. Vår gjennomgang bases på alternativ 1A (tilfeldig valgt) og tar også inn kommentarer om bærekraft ut fra helseforetakets og foretaksgruppens styringsbehov. Bærekraft Resultat HMR har utarbeidet en bærekraftsanalyse for helseforetaket som helhet. Analysen synliggjør økonomiske konsekvenser fra første driftsår i nytt bygg (2022). Forutsetninger fra perioden før innflytting er tatt hensyn til i beregningen. Beregningen tar utgangspunkt i dagens «kostnadsbase» og korrigerer for poster som følge av endring i økonomiske rammer (Se Endringstabell, i idefaserapporten) for perioden , forutsatt effektivisering frem til 2021 og resultatmessige poster som følge av investeringer i nytt bygg fra byggeperioden. I Tabellen under har vi synliggjort hvordan bærekraftsanalysen er gjennomført og kommentert forutsetningene for beregningen tatt av HMR. Merk at det ikke er kommentert eksplisitt på innhold i tall her da dette er gjort under avsnittet «evaluering av forutsetninger» og vår bærekraftsanalyse. Element i beregning Hva Kommentar EY Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Her bør poster relatert til endringer i inntekter og driftskostnader eksklusiv avskrivinger og finanskostnader fremkomme, inkludert all effektivisering og prosjektspesifikke gevinster. HMR har lagt inn følgende endringer: + 98 MNOK: Endring i økonomiske forutsetninger for perioden , inkludert gevinster MNOK: Gevinst knyttet til nytt bygg (SNR) fra MNOK: Bortfall av avskrivninger knyttet til salg av eiendom i MNOK: Ekstra renteinntekt som følge 30 % finansiering av renter på HOD lån. HMR har tatt utgangspunkt i resultatmessig overforbruk i 2014 og beregnet endringer i poster relatert til drift, finanskostnader og avskrivninger samt effekt av tilbakeholdt likviditet (98 MNOK). HMR presenteres dermed ikke EBITDA på denne linjen, men en netto beregning som sammenstilles med endringer i finanskostnader og avskrivinger relatert til investering i SNR, se poster under. Posten som er inkludert i 98 MNOK relatert til tilbakehold likviditet skal ikke tas med i beregningen av resultatmessig bærekraft da dette hverken påvirker helseforetakets inntekter eller kostnader. Posten har en positiv resultatmessig effekt på 240 MNOK i 2021 ift det som er presentert som innebærer at 338 MNOK burde vært lagt til grunn for beregningen i stedet for 98 MNOK. (+/) Finansresultat Her skal faktisk finansresultat fremkomme HMR presenterer 3 % renter på årlig saldo relatert til eksternt lån som baseres på total investering forutsatt. 10

11 For beregningen er dette korrekt ift at andre finansposter inngår i utgangspunktet. () Avskrivninger Her skal faktiske avskrivninger fremkomme HMR presenterer her årlige avskrivninger som tilsvarer 1/27 av total investering forutsatt i SNR. Her tas det ikke hensyn til endring i andre avskrivinger knyttet til inngående balanse, med unntak av posten som er tatt ut som følge av salg av eiendom. =Resultat Her skal resultat fremkomme Oppsummert er den vesentligste mangelen i resultatmessig bærekraft at posten knyttet til tilbakeholdt likviditet burde ha justert resultatet. Oppsummering bærekraft resultat. Av tabellen fremgår det at resultatmessig bærekraft presentert i økonomikapittelet i idefaserapporten har mangler i forhold til å presentere resultatmessig bærekraft for HMR HF. Dette omhandler både å presentere poster brutto og mangel på korreksjon av likviditetsposten når beregningen presenteres slik HMR har gjort det. Vår vurdering er at i tillegg at en bærekraftsberegning bør inneholder en helhetlig periodisert resultatutvikling for perioden (minimum)for å kunne tilrettelegge for løpende planlegging, styring og oppfølging av forutsetninger og kunne synliggjøre økonomiske konsekvenser av eventuelle avvik over tid. Periodisert bruttoppstilling bør synligjøre Forutsetninger for aktivitetsvekst og utvikling i inntekter Forutsetninger for aktivitetsvekst og utvikling i driftskostnader Forutsetninger for generell effektivisering og effekter på inntekter og driftskostnader Forutsetninger for investeringer og utvikling i avskrivinger og finanskostnader Utvikling i EBITDA og resultat Bærekraft Likviditet HMR har utarbeidet en bærekraftsanalyse for helseforetaket som helhet. Analysen synliggjør økonomiske konsekvenser fra første driftsår i nytt bygg(2022). Forutsetninger fra perioden før innflytting er tatt hensyn til i beregningen. Beregningen tar utgangspunkt i dagens «kostnadsbase» og korrigerer for poster som følge av endring i økonomiske rammer (Se Endringstabell, i idefaserapporten) for perioden , forutsatt effektivisering frem til 2021 og likviditetsmessige poster som følge av investeringer i nytt bygg fra byggeperioden. I Tabellen under har vi synliggjort hvordan bærekraftsanalysen er gjennomført og kommentert forutsetningene for beregningen tatt av HMR. Merk at det ikke er kommentert eksplisitt på innhold i tall her da dette er gjort under avsnittet «evaluering av forutsetninger» og vår bærekraftsanalyse. Element i beregning Hva Kommentar EY Kontantstrøm fra drift Her bør poster med likvidtetseffekt fra drift fremkomme. Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Her bør poster relatert til endringer i inntekter og driftskostnader eksklusiv avskrivinger og finanskostnader fremkomme, inkludert all effektivisering og prosjektspesifikke gevinster. I tillegg skal det korrigeres for resultatposter som ikke har tilsvarende likviditetseffekt HMR har lagt inn følgende endringer: + 98 MNOK: Endring i HMR har tatt utgangspunkt i resultatmessig overforbruk i 2014 og beregner endringer i likviditetsmessige poster relatert til drift og finanskostnader. HMR presenteres dermed ikke EBITDA på denne linjen, men en netto beregning som sammenstilles med endringer i finanskostnader og avdrag relatert til investering i SNR, se poster under. 11

12 kontantstrøm fra drift for perioden , inkludert gevinster MNOK: Gevinst knyttet til nytt bygg (SNR) fra MNOK: Ekstra renteinntekt som følge 30 % finansiering av renter på HOD lån fra I denne beregningen er det korrekt å korrigere for likviditetsposten knyttet til tilbakeholdt likviditet. (+/) Finansresultat Her bør helseforetakets faktiske finansresultat med likviditetseffekt fremkomme. HMR presenterer 3 % renter på årlig saldo relatert til eksternt lån som baseres på total investering forutsatt. For beregningen er dette korrekt ift at andre poster inngår i utgangspunktet. Her skal foretakets likviditetsstrømmer knyttet til finansiering fremkomme (+/) Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet () Avdrag Her bør helseforetakets avdrag fremkomme HMR presenterer her årlige avdrag som tilsvarer 1/25 av total investering forutsatt i SNR, korrigert for salg av eiendom som innebærer at regionen bærer en større andel enn 50 % av finansieringen. (+) Innbetaling lån Her bør helseforetakets innbetaling av lån fremkomme. HMR har forutsatt at investeringen finansieres med 50 % lån fra HOD og 50 % fra regionen men har ikke tatt med likviditetsstrømmer knyttet til regionalt lån i beregningen. (+/) Investeringsaktivitet Her bør foretakets likviditetsstrømmer knyttet til investeringsaktivitet fremkomme () Investeringsaktivitet Her bør foretakets investeringer fremkomme. (+) Salg av eiendom Her bør foretakets planlagte salg av eiendom fremkomme =Likviditet Her skal akkumulert likviditetsmessig bærekraft fremkomme i forhold til tilgjengelig likviditet (inkludert tilgjengelig driftskreditt). HMR har ikke synliggjort investeringer i SNR da dette gjennomføres før bærekraftsberegningen starter. HMR har ikke tatt med andre investeringer i bærekraftsberegningen. HMR har redusert saldoen på HOD lån med salgssum knyttet til eiendom. Likviditetsmessig bærekraft synliggjøres for perioden 2022 og fremover men tar ikke med andre investerings og finansieringsaktivitet i HMR enn det som relateres til SNR. Oppsummering likviditetsmessig bærekraft. Av tabellen fremgår det at likviditetsmessig bærekraft som er presentert i økonomikapittelet i idefaserapporten har mangler i forhold til å presentere HMR som helhet. Dette omhandler både å presentere poster brutto og synliggjøre andre likviditetsposter relatert til eksempelvis investeringsbehov. Vår vurdering er at i tillegg at en bærekraftsberegning bør inneholder en helhetlig periodisert likviditetsutvikling for perioden (minimum)for å kunne tilrettelegge for løpende planlegging, styring og oppfølging av forutsetninger og kunne synliggjøre økonomiske konsekvenser av eventuelle avvik over tid. Periodisert likviditetssoppstilling bør synliggjøre Kontantstrøm fra drift, inkludert resultat med korreksjon avskrivinger og andre resultatposter uten likviditetseffekt. 12

13 Kontantstrøm fra investeringsaktivitet, inkludert salgssum knyttet til salg av eiendom og investeringer i SNR og andre investeringer som danner grunnlag for fremtidige finanskostnader og avskrivinger. Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet inkludert, innbetalinger knyttet til lån og betaling av avdrag. Årlig likviditetssituasjon for helseforetaket som helhet inkludert akkumulert utgående likviditetsbeholdning som sammenstilles med tilgjengelig driftskreditt. 6. Helse Møre og Romsdal Vurdering av bæreevne I dette kapittelet synliggjør vi vår bærekraftsanalyse som omfatter en oppstilling av fremtidig utvikling i resultatog likvidtetsposter basert på forutsetninger tatt av HMR HF samt noen regionale forutsetninger. Analysen er en sammenstilling av de forutsetninger som er lagt til grunn for idefaserapporten samt en simulering av endring i sentrale forutsetninger for å synliggjøre økonomiske effekter og risikobildet. En detaljert analyse er lagt i vedlegg. Tilsvarende analyse er laget for foretaksgruppen i Helse MidtNorge, se neste kapittel. Forutsetninger for analysen Best Case Forutsetninger for Nytt sykehusbygg Nordmøre og Romsdal Investeringsbeløp inkludert kjøp av tomt i henhold til underlag for idéfaserapporten fra Helse Møre og Romsdal. Periodiserte investeringsutbetalinger i henhold til underlag for idéfaserapporten fra Helse Møre og Romsdal. Reinvesteringsbehov nytt sykehus Det er forutsatt et reinvesteringsbehov på 30 % av balanseverdien over byggets levetid, periodisert iht «omvendt» balanseverdi som gir et økende pådrag gjennom byggets levetid (Regional forutsetning). Finansering Forutsatt 50 % ekstern lånefinansiering, HOD lån. Finansering Forutsatt 50 % intern lånefinansiering, Regionalt lån (Regional forutsetning). Byggelånsrenter(aktivasiden) er beregnet basert på 50 % av investeringen og lagt på toppen av investering. Byggelånsrenter (passivasiden) er lagt på langsiktig HOD lån og inngår som del av lånesaldo. Salg av eiendom Forutsatt salgsbeløp og innbetalingstidspunkt i henhold til underlag for idéfaserapporten. Salg av eiendom fordeling Salgspris er trukket fra med henholdsvis 50 % på lånesaldo på HOD lån og regionalt lån. Salg av eiendom Det er lagt til grunn at bokført verdi = salgsverdi med 0 i resultateffekt, dvs vi synliggjør bare likviditetseffekten som en innbetaling i kontantstrømmen. Avdrag HOD lån Forutsatt nedbetalt over 25 år. Avdrag regionale lån Forutsatt nedbetalt over 25 år. Avskrivinger Bygg, inkludert innredning, infrastruktur, MTU mv. forutsatt avskrevet over 27 år. Avskrivinger MTU 10 år. Rentekostnader HOD lån 3 %. Rentekostnader driftskreditt 4 %. Rentekostnader regionalt lån 0 %. Forutsetninger HMR Startpunkt er satt ved resultatprognose per oktober 2014 med et negativt resultat på 7 MNOK tilsvarende 80 MNOK under 2014 budsjett. 13

14 Inntekter og kostnader er endret basert forutsetninger det er enighet om mellom Helse MidtNorge RHF og Helse Møre og Romsdal HF (Rammetabell 10.11): o Vekst i inntekter knyttet til aktivitet er satt til 1,2 % per år. o Marginalkostnad knyttet til økt aktivitet er satt til 90 % av inntektsveksten. o Diverse endringsposter i inntekts, kostnads og likviditetsrammer. o Det er lagt til grunn en årlig effekt av nye tiltak i perioden på 90 MNOK, akkumulert til 630 MNOK i perioden. o Det er lagt til grunn en akkumulert effekt av økning i tjenestekostnader til HEMIT i perioden i henhold til enighet mellom Helse MidtNorge RHF og Helse Møre og Romsdal HF. Samlet, akkumulert kostnadsøkende effekt på til sammen 81 MNOK. Investeringer i nybygg og oppgradering av Ålesund og Volda er lagt inn i henhold til grunnlag for idefaserapporten fra HMR HF og avskrivinger er beregnet som for SNR. Reinvesteringer og avskrivninger o Dagens balanse er forutsatt avskrevet jevnt i henhold til tidligere avskrivningsnivå, med en relativ årlig reduksjon, samtidig som det er tatt høyde for salg av eiendom. o Det er forutsatt en relativ andel for Helse Møre og Romsdal knyttet til reinvesteringer og tilhørende avskrivinger av MTU i henhold til økonomisk langtidsplan for Helse MidtNorge. Likviditet o Det er lagt til grunn tilbakeholdt likviditet til regional satsing på 48 MNOK årlig i perioden Forutsetninger HMN Forutsatt 1 % generell effektivisering fra 2022 av inntektsramme (som for de andre helseforetakene) Bærekraftsanalyse likviditetsgraf Best Case Grafen under viser likviditetsmessig utvikling som konsekvens av resultat og likviditetsmessige forutsetninger beskrevet innledningsvis i dette kapittelet(yaksen viser beløp i tusen kroner). Detaljert resultat og kontantstrømoppstilling er lagt i vedlegg. Grafen viser inngående likviditetsbeholdning pr 2015 og årlig utgående likviditetsbeholdning (blå stolper) for HMR HF. Tilgjengelig likviditet vises som differanse mellom og tilgjengelig driftskreditt (rød linje) Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet Oppsummering Best Case Oppsummering av sentrale tall Samlet driftsresultat før avskrivinger og finans(ebitda) for perioden: 11,3 Mrd Utvikling i driftsresultat i % av omsetning viser o en betydelig utvikling i perioden som hovedsakelig drives av forutsetningene generell effektivisering 14

15 o en betydelig høyere EBITDA dersom vi sammenligner med AHUS. HMR Best Case Utvikling i EBITDA Enhet HMR BC 3,6 % 3,5 % 11,1 % 20,0 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 4,6 Mrd Utgående likviditetsbeholdning i 2030: 4,1 Mrd Hoveddriverne bak den positive situasjonen Generell effektivisering frem til 2021 gir en akkumulert likvidtetseffekt pr 2030 på ca 8,2 Mrd Generell effektivisering fra gir en akkumulert likviditetseffekt på ca 2,1 Mrd Gevinster knyttet til SNR fra gir en akkumulert likviditetseffekt på ca 1 Mrd Svakheter i beregningen Det er ikke tatt hensyn til eventuell pukkelkostnader hverken i byggeperioden eller i perioden etter bygget tas i bruk. Erfaring fra tilsvarende prosjekter viser at det ofte oppstår uforutsette kostnader både i byggeperioden og i perioden etter at bygge tas i bruk, noe som burde vært tatt hensyn til. Konklusjon Best Case Basert på forutsetninger lagt til grunn for Best Case synliggjør HMR HF bærekraft til å gjennomføre de tiltak som er lagt inn i planen. Simulering av endring i forutsetninger vises i neste avsnitt. Simulering bæreevne HMR Korrigert Case Endring i forutsetninger og effekter I tabellen under vises en simulering av endring i sentrale forutsetninger(korrigert Case) inkludert en beskrivelse av hva som endres, hvilke likviditetsmessig effekt endringen har og hvilke endringen medfører. Tabellen viser akkumulert tall i TNOK. ID kolonnen i tabellen er ikke 17 noe som skyldes at vi har benyttet felles ID er for simulering av både HMR og HMR. I Simuleringstabellen for HMN(eget avsnitt) fremkommer alle endringer med ID fra 110. ID Forutsetninger HMR HF Effekt av endring HMR HF HMN RHF Effekt av endring HMN RHF Best case Endret forutsetning om marginalkostnad på 90 % relatert til 1 aktivitetsvekst til 100 % Endret forutsetning om 1,8 % generell effektivisering frem til til 50 % av opprinnelig beløp Redusert generell effektivisering i HMR fra 2021 fra 1 % til 4 0,5% av total ramme Fjernet rentetilskudd i HMR Endret rente på langsiktig lån HOD lån knyttet til SNR fra 3 % 7 til 4 % Fjernet investeringer i nytt bygg i Volda og Ålesund (Teknisk 8 oppgradering er ikke fjernet) Redusert investeringen i SNR fra 5,5 til 4,2 Mrd

16 Likviditetsgraf Under vises oppdatert periodisert likviditetsutvikling som følge av simuleringstabellen. Det synliggjøres to grafer. Graf 1 viser utfordringsbildet før endring i investeringer (ID7) i endringstabellen over. Graf 2 viser Korrigert Case(ID10). Graf 1: Utfordringsbildet ID Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet HMR HF (MNOK) Utfordringsbildet Graf 2: Korrigert Case ID Helse Møre og Romsdal HF Utvikling i likviditet HMR HF (MNOK) Korrigert Case Oppsummering Korrigert case Oppsummering av sentrale tall Samlet driftsresultat før avskrivinger og finans for perioden: 5,3 Mrd mot 11,3 Mrd i Best Case. Utvikling i driftsresultat i % av omsetning o Viser en mindre utvikling i perioden som følge av endringer i forutsetningene relatert til generell effektivisering. o Viser fortsatt en utvikling som gir en høyere EBITDA dersom vi sammenligner med foretakene i Helse SørØst. 16

17 HMR Korrigert Case Utvikling i EBITDA Enhet HMR BC 3,6 % 3,5 % 11,1 % 20,0 % HMR KC 3,6 % 2,5 % 4,6 % 9,5 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 0,6 Mrd mot 4,6 Mrd i Best Case. : 120 MNOK mot 4,1 Mrd i Best Case. Oppsummering Korrigert case Simuleringen viser At en reduksjon av effekter knyttet til generell effektivisering frem til 2021 har signifikant effekt på HMR sin totale likviditet. At en reduksjon i generell effektivisering etter 2021 også har stor effekt. At en endring i rentesatsen har mindre påvirkning på den totale likviditeten. At en reduksjon i investeringer knyttet til Ålesund og Volda har større effekt enn en reduksjon i investeringen SNR for HMR som følge av regional finansiering av SNR. At HMR har behov for ekstra finansiering i store deler av perioden Oppsummering og risikoer Investeringsnivået er høyere enn forutsatt og er basert på P50 estimat Gjennomgangen av materialet viser at investeringsrammen er betydelig høyere en forutsatt i HMN sin langtidsplan samtidig som investeringen baseres på P50. Dette innebærer at risiko for ytterligere merforbruk og HMN må reservere et betydelig beløp ut over det som er forutsatt fra HMR. Forutsetningene knyttet til generelle effektivisering er svært ambisiøse Gjennomgangen av materialet viser at det er lagt opp til betydelig effektivisering. Idefaserapporten viser en negativ nåverdi på investeringen på ca 3 Mrd NOK uavhengig av alternativ (med unntak av 0 alternativet), samtidig som Best Case viser likviditetsmessig bærekraft. Investeringen bæres dermed i vesentlig grad av generell effektivisering. Simuleringen viser videre at et avvik i forutsetningene relatert til generell effektivisering frem til 2021 har store konsekvenser for helseforetakets likviditetsmessige situasjon. HMR har per tid ikke dokumentert hvordan effektiviseringen skal gjennomføres, det vil si det mangler tiltak. Oppsummert er vår konklusjon at det er betydelig risiko knyttet til generelle effektiviseringer og at man sikrer varige effekt av disse, spesielt i lys av den konsekvens avvik vil ha for HMR og HMN sin langsiktige bæreevne. Gevinster knyttet til nybygg er konservative men forutsettes realisert fra år 1 Gevinstene knyttet til innflytting i nytt bygg ser i utgangspunktet noe konservative ut samtidig, dersom det legges til grunn rasjonale bak gevinstene. Grunnlaget for gevinstene er helseforetakene som har lavest lønnskostnad/drg poeng. Alle tre helseforetakene det sammenlignes med driver sin kjernevirksomhet i relativt gamle bygg som også til dels er spredt geografisk. Potensialet burde derfor kunne være høyere. Pukkelkostnader og gevinstrealisering fra år 1 HMR har i sine beregninger forutsatt løpende effektivisering under hele byggeperioden og full gevinstrealisering knyttet til nybygg fra år 1. Erfaring fra andre helseforetak er at 17

18 det ofte oppstår merkostnader knyttet til drift både i byggefasen og de første årene etter at nybygg blir tatt i bruk. Det bør vurderes å ta hensyn til slike kostnader i sine forutsetninger. Risiko for at gevinster som telles opp flere ganger Med bakgrunn i at det er ikke foreligger konkret beskrivelse av hvor effektiviseringsgevinster skal realiseres er det er risiko for at gevinstene det legges opp til blir regnet flere ganger. Dette kan gjelde både mellom generell effektivisering og gevinster knyttet til bygg og i forhold til andre regionale prosjekter. I forhold til andre regionale prosjekter er risikoen størst for foretaksgruppen som helhet. Spesielt vil det være risiko for «dobbeltregning» av gevinster i forbindelse med regionale IKT prosjekter. I slike prosjekter vil gevinster estimeres og legges til grunn for beslutning om å gjennomføre prosjektet. For HMN er det da risiko at disse gevinstene allerede inngår i beslutningsgrunnlag for investeringer i helseforetakene. HMN bør derfor være oppmerksomme på dette når sentrale investeringsbeslutninger tas. Bærekraft er ikke modellert fullstendig HMR har ikke modellert økonomisk bærekraft fullstendig for perioden fra Ved gjennomføring av et så stort byggeprosjekt med krevende underliggende forutsetninger er det i seg selv en risiko at HMR ikke har utarbeidet en helhetlig resultat og likviditetsmodell som synliggjør effekter og utfordringsbildet. Vår simuleringen viser at det er sentralt for HMR HF å vurdere investeringsevnen i forhold til likviditetsmessig bærekraft over tid, noe som bare kan synliggjøres ved at økonomiske langtidseffekter modelleres. Konklusjon bæreevne HMR HF Basert på simulering av endringer i opprinnelige forutsetninger lagt til grunn for Best Case, synliggjøres det at avvik i forutsetningene har betydelige økonomiske konsekvenser. Scenariet beskrevet synliggjør at HMR HF har positiv likviditet i 2030 men har behov ekstra finansering i perioden fra Det er vanskelig å konkludere endelig på helseforetakets bæreevne da denne er avhengig av hvor mye av planlagte effekter som faktisk realiseres. Vår konklusjon er derfor at for å sikre økonomisk bærekraft er det behov for risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke fokus og sikre gjennomføring av planlagt effektivisering, samtidig som dette evalueres løpende både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Med risikoreduserende tiltak forstås i denne sammenhengen både konkrete tiltaksplaner for hvordan effektivisering skal gjennomføres og hvordan finansielle risiko skal håndteres løpende. 7. Helse MidtMidt Norge Vurdering av bæreevne Forutsetninger for analysen Best case I dette kapittelet oppsummeres vår bærekraftsanalyse som omfatter en oppstilling av fremtidig utvikling i resultat og likvidtetsposter for HMN (foretaksgruppen). Analysen baseres på forutsetninger fra analysen av HMR, regionale forutsetninger og forutsetninger fra HMN sin langtidsplan. Utarbeidelse av analysen er gjennomført basert på Modellering av HMR og innarbeidelse av dette i HMN (foretaksgruppen). Resultatprognose for 2014 for foretaksgruppen. Likviditetsprognose for 2014 for foretaksgruppen. Resultat og likviditetsmessig forutsetninger i HMN (foretaksgruppen) sin langtidsplan. Framskriving av forutsetninger fra langtidsplan for perioden etter den foreliggende langtidsplanen(2020). Oppdatert informasjon om investeringsbehov for perioden etter siste langtidsplan. 18

19 Regionale forutsetninger Best case Effektivisering Forutsatt 1 % generell effektivisering fra 2021 av inntektsramme for de andre helseforetakene i foretaksgruppen. Aktivitetsvekst Forutsatt 1,2 % vekts av total ramme med en marginalkostnad på 90 %. Investeringer bygg Forutsatt investeringer i nytt Psykiatrisenter på St. Olav Hospital, Behov for reinvesteringer på St. Olav Hospital og utviklingsplan Helse NordTrøndelag HF (Oppgradering og nybygg i Volda og Ålesund allerede ligger inn i HMR simuleringen). Andre investeringer Lagt til grunn framskriving av generelt investeringsnivå i bygg, MTU og IKT fra HMN sin langtidsplan. Finansiering Lagt til grunn 50 % finansiering fra HOD til SNR med avdragsbetaling over 25 år. Salg av eiendom Lagt til grunn at salgssum knyttet til salg av eiendom i HMR HF ikke reduserer HOD lån, dvs konsernet avdrag og renter avviker fra tilsvarende renter og avdrag fra HMR HF til HMN RHF. Forutsatt at driftskreditt holdes på dagens nivå for foretaksgruppen og at denne er trukket opp i sin helhet som i dag. Bærekraftsanalyse likvidtetsgraf Best case Grafen under viser likviditetsmessig utvikling som konsekvens av resultat og likviditetsmessige forutsetninger beskrevet innledningsvis i dette kapittelet og i kapittelet som omhandler HMR HF. Grafen starter med IB likviditet pr 2014 og viser tilgjengelig likviditet for foretaksgruppen som differanse mellom og 0 linjen Helse MidtNorge Utvikling i likviditet Oppsummering Best Case Oppsummering av sentrale tall Analysen viser Samlet driftsresultat for perioden: 46,6 Mrd Utvikling driftsresultat i % av omsetning viser o En betydelig utvikling i perioden som hovedsakelig drives av forutsetningene generell effektivisering o En betydelig høyere EBITDA dersom vi sammenligner med Helse SørØst. HMN Best Case Utvikling i EBITDA Enhet HMN BC 7,9 % 8,1 % 12,5 % 19,0 % Til sammenligning HSØ HF gruppen ,2 % AHUS ,4 % St. Olav ,0 % Samlet resultat for perioden: 23,3 Mrd 19

20 : 19,7 Mrd Hoveddriverne bak den positive situasjonen Gevinstrealisering knyttet til nytt bygg i HMR HF og generell effektivisering i helseforetakene for perioden frem til 2030 gir en likviditetseffekt på ca 26,8 Mrd. Konklusjon Best Case Basert på forutsetninger for Best Case viser likviditetsutviklingen for foretaksgruppen tilsvarende som for HMR HF en positiv utvikling og likviditetsmessig bærekraft over tid til å gjennomføre planlagte investeringer. Tilsvarende simulering av endring i forutsetninger som ble gjort for HMR HF vises i neste avsnitt. Det gjøres i tillegg tilsvarende endringer i forutsetninger for de andre helseforetakene i som ble gjort for HMR HF. Simulering bæreevne konsern Korrigert case Endring i forutsetninger og effekter Tabellen under viser en simulering av endring i sentrale forutsetninger inkludert en beskrivelse av hva som endres, hvilke likviditetsmessig effekt endringen har og hvilke endringen medfører. Tabellen viser akkumulerte tall i TNOK. Merk at effekten av endring i renter i tabellen bare gjelder endring på HOD lån knyttet til SNR. Vi har ikke tatt inn effekt av endring på andre eksterne langsiktige lån da de fleste av disse har bundet rente. Det er dog gjort en simulering på endring i rentesats på disse lånene fra 2021 hvor 1 % endring fra dagens rentenivå gir en effekt på ca 90 MNOK. ID Forutsetninger HMR HF Effekt av endring HMR HF HMN RHF Effekt av endring HMN RHF Best case Endret forutsetning om marginalkostnad på 90 % relatert til 1 aktivitetsvekst til 100 % Endret forutsetning om 1,8 % generell effektivisering frem til til 50 % av opprinnelig beløp Endret forutsetning om 1 % generell effektivisering i øvrige 3 helseforetak i regionen (eks HMR) til 0,5 % frem til 2021 Redusert generell effektivisering i HMR fra 2021 fra 1 % til 4 0,5% av total ramme Endret forutsetning om 1 % generell effektivisering i øvrige 5 helseforetak i regionen (eks HMR) til 0,5 % etter Fjernet rentetilskudd i HMR Endret rente på langsiktig lån HOD lån knyttet til SNR fra 3 % 7 til 4 % Fjernet investeringer i nytt bygg i Volda og Ålesund (Teknisk 8 oppgradering er ikke fjernet) Fjernet investeringer på psykiatribygg St. Olav Hospital og 9 oppgradering HNT Redusert investeringen i SNR fra 5,5 til 4,2 Mrd Likviditetsgraf Korrigert CASE Under vises oppdatert periodisert likviditetsutvikling som følge av simuleringstabellen. Det synliggjøres to grafer. Graf 1 viser utfordringsbildet før endring i investeringer (ID7) i endringstabellen over. Graf 2 viser Korrigert Case(ID10). Graf 1: Utfordringsbildet ID7 20

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/17 Resultat og investeringsbudsjett 2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/3 Marianne Bidtnes Støre Anne Marie Barane Dato for styremøte 09.02.17 Forslag

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar LTB 2017-2022 Problemstillinger og innspill fra HNT Styreseminar 11.05.16 Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (1) Sak 26/16, 16.03.16, i RHF-styret (utdrag av vedtak): 1. Bærekraftig økonomifor

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 8. Økonomisk langtidsplan (2035)

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 8. Økonomisk langtidsplan (2035) STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01436 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Sammendrag: Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Østfold 2016-2019 som nå legges

Detaljer

Styresak. Kommentarer

Styresak. Kommentarer Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Vest RHF Styremøte: 22.01.2003 Styresak nr: 002/03 B Dato skrevet: 6.1.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 12.06.17 42/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 07/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2015/633 Reidun Martine Rømo Anne Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/15 Langtidsplan og budsjett 2015-2021 Prinsipper og forutsetninger Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Reidun Martine Rømo Anne-Marie Barane Dato for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 33/17 Langtidsbudsjett 2018-2023 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.05.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/4202-1

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser. Vedlegg 1 Sak 80/16 Inntektsfordeling og aktivitet 2017 Helse Midt-Norge RHF - budsjett 2017 1. Innledning og forutsetninger Helse Midt-Norge RHF er på lik linje med foretakene pålagt effektivisering og

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/16 Langtidsplan og -budsjett 2017-2022 Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2015/637 Dato for styremøte 15.

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Analyse av bæreevne for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Analyse av bæreevne for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Analyse av bæreevne for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Oppdatering av bæreevneanalyse av 15.6.216 for SNR 1. november 217 Rapporten er utarbeidet av EY på vegne av Helse Midt- Norge og Helse Møre og Romsdal.

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/00727-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Telefaks: +47 67968861 Sak 21/16 Økonomisk langtidsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/16 Forprosjekt og utbyggingsvedtak - Psykiatriløftet Levanger Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Sammendrag: For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold (SØ) må kostnadsnivået reduseres samtidig med at aktivitetsbaserte inntekter økes.

Sammendrag: For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold (SØ) må kostnadsnivået reduseres samtidig med at aktivitetsbaserte inntekter økes. STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 11 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00216 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 (2036) Sammendrag: For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold (SØ) må kostnadsnivået

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 58/15 Langtidsplan og budsjett 2016-2021 Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17.

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2006

NSB-konsernet Resultat 2006 NSB-konsernet Resultat 2006 Hovedpunkter 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 511 MNOK (442 MNOK), en bedring på 69 MNOK,+ 16 %, i forhold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: I. Forslag til Økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Detaljer