Kommentarer til økonomisk langtidsplan (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015"

Transkript

1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse av leveransen. Det er ikke krav om styrebehandling av kommentarene. Disse skal supplere den tallmessige leveransen. 1. Det skal kommenteres hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og -krav, og hvordan nødvendige tiltak er reflektert i økonomisk langtidsplan. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Foretaket har i 2014 igangsatt tiltak for å redusere ventetiden ved foretaket. Ventetiden er redusert og i starten av 2015 er foretaket godt innenfor foretaksgruppens mål på 65 dager. Tiltaksplanen er formidlet til styret og til HSØ i oppfølgingsmøter. Tiltakene videreføres i planperioden. Foretaket følger rutiner for at pasienten ikke skal oppleve fristbrudd. Ingen budsjettmessige tiltak. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Foretaket har stabilisert seg 2-4 % infeksjon på prevalensmålingene. Dette er en bedring fra tidligere år. Foretaket har hatt høy fokus på forebyggende tiltak. Disse blir videreført i perioden. Foretaket følger Pasientsikkerhetskampanjen. Ingen budsjettmessige tiltak. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Foretaket skal følge eksisterende rutiner. Ingen budsjettmessige tiltak. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Foretaket skal følge eksisterende rutiner. Ingen budsjettmessige tiltak. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ØLP dekker foretakets nødvendige investeringsbehov i planperioden. 2. Det skal gis en overordnet vurdering av situasjonen i foretaket slik den fremkommer i perioden 2016 til 2019, herunder rammebetingelser, resultat- og aktivitetsutvikling: a. Vesentlige endringer i resultatposter sammenlignet med historisk nivå skal forklares. o Foretaket budsjetterer med positive Årsresultat gjennom hele ØLP perioden. o Renteinntekter reduseres, på grunn av lavere budsjettert bankbeholdning og lavere rentesats. o Rentekostnader er lavere enn budsjett 2015 på grunn av lavere rente. o Avskrivninger øker da nybygg er planlagt aktivert i andre halvår 2015 og som følge av andre planlagte investeringer.

2 o Det er forutsatt i ØLP at Raskere Tilbake videreføres på samme nivå som i o Økte andre driftskostnader til kjøp av eksterne renholdstjenester og vaskeritjenester. o SLA IKT fra Sykehuspartner øker betydelig. o Budsjetterte pensjonskostnader er lagt på samme nivå som o Engangsgevinst på 7,9 mill. i 2016, som følge av salg eiendom i Drøbak. o Medikamentkostnader er budsjettert på nivå 2015 da mottatt oversikt om utvikling er urealistisk høy på grunn av at Sunnaas skiller seg ut av andre foretak (buker ikke de dyre biologiske legemidler). o Eksterne leiekostnader reduseres, da opphør leiekontrakt i Askim i 2015 o Avskrivninger øker da nybygg er planlagt aktivert i andre halvår 2015 og som følge av andre planlagte investeringer. o Økte driftskostnader i planperioden for IKT kostnader i følge budsjettall fra Sykehuspartner. o Medikamentkostnader er budsjettert på nivå 2015 da mottatt oversikt om utvikling er urealistisk høy på grunn av at Sunnaas skiller seg ut av andre foretak (buker ikke de dyre biologiske legemidler). b. Foretakets vurdering av sammenheng mellom totale lønnskostnader og innleie helsepersonell? Herunder informere om forutsetninger ved budsjettering av innleie av helsepersonell, overtid og ekstrahjelp samt refusjoner med utgangspunkt i faktiske kostnader tidligere år. o Foretaket har ikke planlagt innleie av helsepersonell o Overtid budsjettert på samme nivå som tidligere år o Ekstrahjelp budsjettert på samme nivå som tidligere år o Sykefraværet ved foretaket har utviklet seg positivt de siste årene. Fra 7,3 % i 2012, 7 % i 2013 til 6,2 % i Mål for 2015 er 6,5 %. Foretaket tar utgangspunkt i samme mål i Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft er derfor redusert med 1 mill. o Mer effektiv bygningsmasse vil øke muligheten for avdelinger å samarbeide på tvers av klinikken. o Anslag på inntekter fra eksternt finansierte prosjekter er redusert i forhold til budsjett Tilsvarende er lønnskostnader nedjustert samt årsverk. o Inntektsvekst knyttet til økt aktivitet er lagt inn i fast lønn. o Foretaket har ikke planlagt innleie av helsepersonell o Overtid budsjettert på samme nivå som tidligere år o Ekstrahjelp budsjettert på samme nivå som tidligere år

3 o Sykefraværet ved foretaket har utviklet seg svært positivt de siste årene. Fra 7,3 % i 2012, 7 % i 2013 til 6,2 % i Mål for 2015 er 6,5 %. Foretaket tar utgangspunkt i samme mål for ØLP o Redusert liggetid vil frigjøre ressurser til flere pasienter. o Jobb smartere vil være implementert i organisasjonen. o Inntektsvekst knyttet til økt aktivitet er lagt inn i fast lønn. c. Andre forhold som skal kommenteres: Hvordan lønnsglidning er hensyntatt o I ØLP er det brukt erfaringstall. De senere årene har det vært en stor økning i medikamentkostnader, spesielt innen dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler. Hvordan har foretaket håndtert dette i økonomisk langtidsplan? o Medikamentkostnader er budsjettert på nivå 2015 da mottatt oversikt om utvikling er urealistisk høy for den aktivitet Sunnaas driver. Foretakets aktivitet skiller seg ut av andre foretak og de dyre biologiske legemidler brukes ikke. Utfordringer knyttet til rekruttering innen de enkelte tjenesteområder og hvilke konsekvenser dette får for aktivitetsutviklingen, jf punkt 3. o Foretaket driver kartlegging av kompetansebehov for fremtiden, men det er ikke lagt inn økonomiske konsekvenser i ØLP. Utvikling i DRG-produktivitet (DRG-poeng i forhold til månedsverk innen somatikk) samt hvordan en eventuell planlagt effektivisering skal oppnås o Forutsatt tilnærmet samme DRG-produktivitet som tidligere år o Drifte foretaket med full pasientaktivitet og utnytte sengekapasiteten o Antall polikliniske konsultasjoner er økt. Mye av årsaken er SMS varsling. o Det er etablert barneenhet, smitteenhet, enhet for overvåkning av medisinske komplikasjoner og enhet for oppfølging av desorienterte eller utagerende pasienter. o Foretaket har begynt å jobbe aktivt med liggetider i forhold til behandlingsprogrammene. En reduksjon i liggetid vil gi flere pasientbehandlinger. o Forutsatt tilnærmet samme DRG-produktivitet som tidligere år? o Jobb smartere og ny effektiv bygningsmasse gjør at aktiviteten kan økes uten å øke kostnadene i samme omfang. Slår ikke ut på DRG-produktivitet, da aktivitetsvekst skjer innen poliklinikk med liten DRG-effekt. o Arbeidet med å tilby pasientene riktig liggetid/ redusere liggetid er implementert og foretaket har frigitt personell til å levere økt antall polikliniske konsultasjoner og noen flere heldøgnsplasser. o Fortsatt samarbeid med kommunene i tråd med Samhandlingsreformen gjør at pasienter behandles på lavers

4 mulig omsorgsnivå. Når kommunene øker sin kompetanse kan Sunnaas levere vurderinger av rehabiliteringspotensial og skreddersydde program mens selve rehabiliteringen skjer i kommunen. Dette vil trolig ikke være ferdigstilt i planperioden. o Behandlingstilbud til nye pasientgrupper er vurdert. o Aktivitet til forskning, utvikling, innovasjon og fagutvikling er tilpasset nivået tildelt fra ekstern finansierte prosjekter. o Foretaket er aktive i utprøving av ny teknologi o Positivt resultat i hele perioden. d. Er det andre spesielle utviklingstrekk som påvirker foretakets resultatutvikling? o Foretaket har tatt i bruk ny sykehusfløy og tilpasninger for eksisterende bygningsmasse er ferdigstilt. o SLA IKT fra Sykehuspartner øker betydelig o Plan for videreutvikling bygningsmasse på Nesodden er laget og vedtatt; Byggetrinn 3. Byggetrinn III er ikke lagt inn i ØLP e. Hva er lagt til grunn i finansielle poster, herunder likviditet og tiltak for å holde denne innenfor gitt driftskredittramme? o Salg av bygningsmassen i Drøbak (melding vil bli gitt til HOD) o Antar salg av Drøbak i 2016 på 20 mill., estimert bokført verdi 12,1 mill. o Positiv kontantstrøm fra drift på mellom mill Det er gitt føringer om større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk (den gyldne regel). den gyldne regel er ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF a) Hvilken utvikling er lagt til grunn mellom de enkelte tjenesteområdene sammenlignet mot faktisk realisert 2014 innen områdene: pasientbehandling (antall konsultasjoner per omsorgsnivå) bemanning kostnader per tjenesteområde b) Hvilken risiko vurderer foretaket det er forbundet med å oppfylle den gyldne regel? c) Hvilke konsekvenser har foretakets prioriteringer for ventetider og fristbrudd innen de enkelte tjenesteområder? Aktivitetsvekst ved Sunnaas sykehus HF: Foretaket har tatt utgangspunkt i vekstkrav definert i budsjettskriv 3. Det vil si at foretaket i all hovedsak har økt aktiviteten på antall konsultasjoner. Dette er i tråd med en mangeårig plan om en dreining fra heldøgn til mer poliklinisk aktivitet.

5 Foretaket har det siste året sett en mer effektiv drift av poliklinikken. For 2016 vil foretaket innføre SMS-varsling. Dette vil forhåpentligvis, kombinert med økt fokus på oppmøte, sørge for det antall økte konsultasjoner det er behov for og gi foretaket en vekst i aktivitet på 1,7% (målt i antall behandlinger). Videre i planperioden vil foretaket se på muligheten til å redusere liggetid. Ressurser fra frigjøringen av liggedøgn vil brukes til å tilby flere heldøgnsplasser og fortsette å øke antall polikliniske konsultasjoner. Veksten i antall behandlinger er lagt til 7 %. Vekst i DRG er lavere enn 1,7 % i 2016 og 7 % de neste fire år. Dette forklares ved lav finansiering av polikliniske konsultasjoner. Foretaket mener imidlertid at det er så store samfunnsøkonomiske gevinster i dette og at finansieringen forhåpentlig vis vil følge på sikt. 4. Ø-hjelpstilbudet skal fra 2016 være ferdig utbygd i kommunene. Som følge av dette blir foretakenes basisramme redusert. Ø-hjelpstilbudet er ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF a) Hvilken effekt har foretaket lagt til grunn at dette skal få for aktiviteten i perioden? b) Hvilke endringer gjør foretaket i driften for å håndtere reduksjonen i basisramme? 5. Foretaket skal beskrive hovedretning på planlagte tiltak for å oppnå budsjettert resultatutvikling i økonomiplanperioden, og kommentere hvilke vurderinger som er gjort av utviklingen i planlagt ressursdisponering for drift og investeringer. Knappe 80 % av foretakets kostnader er personalkostnader. Det er helt vesentlig at det føres nøye kontroll med antall brukte årsverk. Det er ikke gjort vesentlige endringer i ØLP i forhold til ressursdisponering for drift Kontroll på bruk av eksterne konsulenter Rest fullføring inventar ny sykehusfløy og restarealer i 2016, deretter stabiliserer investeringer seg på et jevnt og tilstrekkelig nivå Det skal i tillegg beskrives a) Hvordan foretakets investeringsbehov planlegges finansiert. Andre investeringer bygg er lagt inn i ØLP. I tillegg kostnadsføres en større andel investeringer/vedlikehold på samme nivå som i Investeringer av MTU og inventar ligger i ØLP. Ombygging av restarealer i.f.m. at ansatte og aktiviteter flytter (såkalt Masterplan) er lagt inn i ØLP Antar salg av Drøbak i 2016 på 20 mill, bokført verdi ca 12,1 mill. Utover salg av Drøbak, finansieres resten av investeringsbehovet med gode resultater og derav gode kontantstrømmer b) Risiko for måloppnåelse, herunder hvilke risikoreduserende tiltak som planlegges iverksatt. Risikoområder for måloppnåelse

6 Største risiko er at inngående balanse 2016 ikke blir som forventet, da 2015 er et svært utfordrende år: o Avgjørende at nybygget blir fullført innenfor rammen i 2015 o Avgjørende at flytting av aktivitet fra Askim i 2015 ikke reduserer aktivitet eller øker kostnader mer enn ventet o Avgjørende at flytting av tilnærmet samtlige ansatte i 2015, ikke reduserer aktivitet mer enn ventet eller øker kostnader Foretaket leverer avtalt antall DRG o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som ikke leverer DRG som budsjettert, både innad i klinikken og i dialogmøter med direktør. Dette vil bli videreført i o Spissing av tilbudet og kostnadskontroll slik at SunHF er en attraktiv tjenesteyter for andre HF og kommuner. Budsjettert bemanning følges o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som overskrider budsjett for bemanning. Dette gjøres i dialogmøter. Dette vil bli videreført i Finansieringssystemet for rehabilitering o Foretaket er bidragsyter til utarbeidelse av god løsning for finansiering av rehabilitering. Pensjonskostnader o Foretaket har lagt inn pensjonskost i følge justerte NRS beregningene for Imidlertid viser erfaring at det er risiko for at foretaket kan få økte pensjonskostnader. 6. Foretaket skal kort orientere om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn hva gjelder: a) Kostnader/tjenestepriser ved kjøp fra Sykehuspartner HF Det er brukt tjenestepriser fra Sykehuspartner som er levert fra SP. Imidlertid kan ikke foretaket forstå hvorfor det er så stor økning i planperioden. b) Medikamentkostnader Medikamentkostnader er budsjettert på nivå 2015 da mottatt oversikt over utvikling er urealistisk høy på grunn av at Sunnaas skiller seg ut av andre foretak (buker ikke de dyre biologiske legemidler). c) Bruk av finansiell leasing i perioden Ikke budsjettert med leasing. 7. Investeringer a) Foretaket bes å omtale sine prioriterte investeringsplaner innenfor bygg, MTU og IKT og planlagt finansiering. Det skal fremgå hvordan hver enkelt kategori/prosjekt er planlagt finansiert. I tillegg skal vesentlige enkeltprosjekter gis en kortfattet kommentar, knyttet til blant annet finansieringsplan og plan for å oppnå økonomisk bæreevne i investeringsprosjektene. Innenfor Bygg er det budsjettert med fullføring av ombygging restarealer (Masterplan) med 5 mill. i I tillegg er det på bygg budsjettert med årlig løpende oppgraderinger og endringer på 11 millioner i hele planperioden.

7 Det er budsjettert med årlige beløp på IKT, MTU og Inventar/annet med til sammen 4 mill. hvert år i planperioden. Planlagte investeringer er planlagt finansiert av salg Bygg i Drøbak, samt årlige kontantstrømmer fra drift. b) Foretaket bes beskrive budsjettets innarbeidede investeringer og vedlikeholdskostnader i tilknytning til foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og lokaler i langtidsperioden. Vedlikeholdsplaner for bygg og planer for nye investeringer, er godt reflektert i økonomisk langtidsplan og det er små avvik som må lukkes. Det løftet som gjøres i vedlikehold og utskifting på eksisterende bygg i 2015 og 2016, vil bringe det meste av bygningsmassen til et høyere nivå Fullføring ombygging restarealer fra flytteprosessen i 2015 (Masterplan) Utover fullføring Masterplan, er ikke planlagt annet enn investeringer som anses nødvendig for å opprettholde kvalitet og behov innenfor Bygg og lokaler c) Foretaket bes beskrive budsjettets innarbeidede investeringer i tilknytning til foretakets erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr i langtidsperioden. Foretaket følger rutine for årlig rullering av planen ved at avdelinger melder inn behov som deretter prioriteres. Innen rehabilitering er mye av utstyret som brukes i behandlingen ikke klassifisert som MTU. Mer korrekt klassifisering vil redusere investering i MTU og øke investeringer i inventar/annet. Dette er reflektert i ØLP. d) Foretaket bes bekrefte at nivået på lokale IKT lån er avklart med Sykehuspartner HF. Lokale IKT lån er ikke avklart med Sykehuspartner HF. Det er ikke oppnådd enighet om hva som er kjøpt til foretaket for beløpene. 8. Likviditet a) Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen (innenfor drift, investering og finansiering), hvordan denne planlegges holdt innenfor tilgjengelig driftskredittramme og risiko forbundet med dette. o Utgående likviditetsbeholdning 2016 er positiv til tross for store investeringer i nytt bygg i 2015, hvilket skyldes: Foretaket har en positiv kontantstrøm fra drift på 23 mill. Salg av bygningsmassen i Drøbak (melding vil bli gitt til HOD) Låneopptak på 130 mill. o Positiv kontantstrøm fra drift på mellom mill b) Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering.

8 Salg av bygningsmassen i Drøbak planlegges gjennomført i Foretaket mener at budsjetterte salgsinntekter er realistiske og risiko i forbindelse med det vurderes som lav. 9. På grunnlag av foretakets vurderinger av nødvendig investeringsnivå, hva mener foretaket selv at er nødvendig resultatnivå i eget foretak, og hva er planen for å oppnå dette? Foretaket mener nødvendig investeringsnivå er lagt til grunn i utarbeidelsen av langtidsplan Budsjetterte resultat er realistiske og kontantstrømmen er god. 10. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk langtidsplan er ivaretatt ØLP styrebehandles i styremøte pr brev i mai Eventuelt andre forhold som foretaket vil informere om

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer