Budsjett 2012 Endelig behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Endelig behandling"

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå målt i DRG-poeng som estimat for 2011 Stor økning antall polikliniske konsultasjoner i.f.t. estimat 2011 Antall utskrevne pasienter og liggedøgn omtrent det samme som estimat 2011 Inntektene øker med 10 mill som tilsvarer kompensasjon pris og lønnsvekst fra HSØ IKT kost øker med nærmere 5 mill Manglende kompensasjon pris og lønnsvekst utgjør 0,7%, dvs 2,5 mill når pensjon og avskrivninger holdes utenom Engangsinntekter Basseng på 4,3 mill i 2011, gjentas ikke i 2012 Økning av aktivitet Telemedisin og forskning Til sammen må SunHF spare minst 15 mill fra dagens nivå for å klare resultatmålet Resultatmålet for 2011 er 19,5 mill Alt i alt et meget utfordrende Budsjett, som i stor grad baseres på en betydelig effekt av det omstillingsarbeid som er i gangsatt fra 2011 Budsjett 2012 er ledd i en langtidsplan hvor SunHF sparer til en stor investering i form av ny sykehusfløy Bakgrunn for saken: ØLP ble vedtatt av styret Etter det har styret fått flere orienteringer om Budsjett 2012, som nå skal endelig behandles. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Aktivitetbudsjett 2012 SOMATIKK Antall pasientbehandlinger TOTAL AKTIVITET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Total) Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) AKTIVITET I HENHOLD TIL "SØRGE FOR"-ANSVARET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ("Sørge for") Antall liggedøgn døgnbehandling ("Sørge for") 0 Antall dagbehandlinger ("Sørge for") 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ("Sørge for") Herav aktivitet kommunal medfinansiering Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (KMF) Antall liggedøgn døgnbehandling (KMF) 0 Antall dagbehandlinger (KMF) 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (KMF) AKTIVITET KNYTTET TIL REHABILITERING I HENHOLD TIL "SØRGE F0R"-ANSVARET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Rehabilitering) Antall liggedøgn døgnbehandling (Rehabilitering) 0 Antall dagbehandlinger (Rehabilitering) 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Rehabilitering) Fordeling av antall DRG-poeng DØGNBEHANDLING B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Døgnbehandling) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region Andel DRG-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 99,1 % 98,8 % 98,0 % DAGBEHANDLING B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Dagbehandling) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) Sum DRG-poeng (Dagbehandling) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region 0 Andel DRG-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-ansvaret) Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre regioner POLIKLINISK VIRKSOMHET B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region (Poliklinisk 123 Andel DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 0,9 % 1,2 % 2,0 % Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-ansvaret) Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (døgn, dag, poliklinikk og biologiske legemidler - resept utstedt av eget HF)

3 Sunnaas sykehus Side 3 (Alle tall til budsjett 2012 i NOK 1000) Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AG B2011 E2011 B2012 Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-refusjon kostnadskrevende legemidler UTENFOR 0 0 Utskrivningsklare pasienter 0 Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT Kommentarer til Budsjett 2012 Dato Foretak Sunnaas sykehus HF Hensikt Hensikten med en slik mal er å gi foretakene en mulighet til en mer verbal beskrivelse av leveransen. Det er ikke noe krav til lengde eller omfang, men det ønskes helst ikke en beskrivelse over 5-6 sider. Det forventes ikke at kommentarene i denne leveransen er eller skal styrebehandles, men ment som en forklaring og utfylle den rene tallmessige leveransen av budsjett Ved innsending av periodisert budsjett skal også denne malen benyttes, da evt. supplert med mer informasjon om periodiseringsmessige forhold.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Kommentar til budsjett 2012 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Deler av bygningsmassen er kondemnabel. Foretaket har oppgraderingsbehov innenfor IKT. Overgang til SIKT plattformen er planlagt primo 2012 Foretaket leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, men finansieres ikke for NIFU poengene. b) Resultatmål og bæreevne Foretaket har igjennom 2011 gjennomført en OU- prosess som skal legge grunnlag for at den kliniske virksomheten ved Sunnaas sykehus HF er robust nok til å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet. I tillegg skal det skapes et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom. Foretaket har tatt beslutning om fremtidig organisering og er i gang med implementeringen. Forventet potensial er tatt ut og gir et vesentlig bidrag til den positive resultatutviklingen. Den største motivasjonen for ansatte har vært at SUN HF skal spare penger til nytt tverrbygg som skal erstatte bygg A og B som er kondemnable og skal rives. Et nytt tverrbygg vil også spare driftskostnader og muliggjøre mer effektiv pasientbehandling. OU- prosessen skal bidra til å tilpasse antall årsverk til de oppgavene foretaket skal ivareta. c) Forutsetninger og vurderinger som er lagt til grunn knyttet til Samhandlingsreformen dvs inntekter knyttet til kommunal medfinansiering, utskrivningsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp, herunder foretakets vurdering av risiko og forventet omstillingsbehov i I tillegg bes foretaket opplyse om status for avtaleinngåelse med kommunene. Alle heldøgnsopphold kommer inn under ordningen med kommunal medfinansiering. Det er imidlertid mange opphold som er mer enn 4 DRG. Ved beregning er det tatt utgangspunkt i aktivitet i 2011 år. Dette er tilpasset aktivitet som er planlagt i Foretaket budsjetterer ikke med utskrivningsklare pasienter da det kun er elektiv behandling og samarbeidet med kommunene oppleves som godt da utskrivelser som regel er planlagt noe frem i tid. Foretaket har heller ikke rapportert om utskrivningsklare pasienter de siste årene. Foretaket skal ikke inngå avtaler med enkeltkommuner. d) Aktivitet Resultatmål 5506 DRG sørge for og 400 DRG gjester. Foretaket har for 2011 lagt inn i budsjettet aktivitet som avtalt med HSØ RHF. For heldøgn er dette noe høyere enn estimat for De forventes å nå dette måle med ny organisering av klinikken. Resultatmål 123 DRG. Foretaket avtalte i 2009 en økning poliklinikken fra ca 700 til ca 2500 konsultasjoner over 3 år. Foretaket er i 2012 i år 3 og det forberedes nå en økning i antall konsultasjoner. Estimat for 2011 er noe under måltall og erfaringer fra 2011 tas derfor med i arbeidet med å øke til 2500 konsultasjoner i 2012.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Resultatmål 2012 for ventetid er < 65. Resultatmål 2012 fristbrudd er 0 %. Resultatmål 2012 sykehusinfeksjoner er < 3 %. Resultatmål 2012 timeavtale /henvisning er100 %. e) Investeringer: Foretaket bes å omtale sitt kartlagte og prioriterte investeringsbehov innenfor bygg, MTU og IKT og planlagt finansiering IKT: Overgang til Sikt - plattformen men dette finansieres driftsbudsjettet. MTU: Foretaket har planlagt vedlikehold og evt. erstatning av utstyr. Bygg: Foretaket har gjennomført konseptfasen i forbindelse med nytt tverrbygg som skal erstatte bygg A og B som er kondemnable og skal rives. Reguleringsarbeidet er nå i oppstart. f) Likviditet - Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen (innenfor drift, investering og finansiering), hvordan denne planlegges holdt innenfor nedre grense og risiko forbundet med dette. - Sunnaas sykehus HF har som styringsmål et regnskapsmessig resultat med overskudd på 17,6 mill. Det regnskapsresultat som herved legges frem innebærer at Sunnaas sykehus HF forutsetter at den underliggende aktivitet i foretaket er godt tilpasset inntektsgrunnlaget. Det understrekes at budsjettet bygger på betydelig effekt av det omstillingsarbeid som er i gangsatt fra 2011 og det effektiviseringsarbeid som er gjennomført de 3 siste år. Budsjettopplegget for 2012 krever 11 mill kr fra driftskapitalen, som øremerkes investeringsformål, spesielt oppgradering av eiendomsmassen og utskifting av MTU. - Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering - Det er ikke budsjettert med eiendomssalg i g) Spesielle forhold knyttet til endringer av funksjon og oppgavefordring som er hensyntatt i budsjettet Foretaket er i dialog med Østfold, Akershus og Oslo om å tilpasse behovet for spesialisert rehabilitering i områdene. Ingen andre spesielle endringer. h) Evt. andre vesentlige forhold foretaket vil presisere/kommentere Einar M Strand Adm.dir.

6 Sunnaas sykehus Side 6

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer