Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013"

Transkript

1 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på tildelte rammer fra Helse Sør - Øst RHF for I tillegg er det budsjettert med inntekter knyttet til eksternfinansierte prosjekter og andre salgsinntekter. Foretakets ressursbruk og organiseringen gjennom 2012 har vært i nærheten av optimal. Budsjettet for 2013 baseres på nesten identisk bruk av ressurser som i 2012, tross kravet om høyere aktivitet. Deler av bygningsmassen er kondemnabel. Foretaket er nødt til å skape økonomisk handlings rom for å bygge ny sykehusfløy. Etterslepet på vedlikehold av øvrig bygningsmasse er også stort og sykehuset må legge en langsiktig plan for å komme ajour. Helse Sør - Øst RHF forventer en aktivitetsvekst på 1,2% årlig av Sunnaas sykehus HF i perioden Kravet til årlig aktivitetsvekst er utfordrende for Sunnaas. Det er viktig at foretaket finner nye målgrupper, slik målet er i Strategisk Langtidsplan Likeledes er veksten i antall polikliniske konsultasjoner til 2550 en utfordring, målt mot estimat 2012 på ca 2000 konsultasjoner. Området tildeles ikke økte rammer, så veksten må skje på grunnlag av gjeldende økonomiske rammer. Foretaket har fortsatt oppgraderingsbehov innenfor IKT. Overgang til HSØ plattformen er gjennomført i Men det er fortsatt behov for videreutvikling av elektroniske hjelpemidler både når det gjelder Pasientsystemer og Ledelses Informasjons Systemer. Foretaket leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, men får lite midler ut av alle NIFU-step poeng som produseres. Det er bred enighet om fortsatt satsing innen forskning, og spesielt er det ønskelig å knytte eierskapet til forskningen tettere til den kliniske virksomhet. b) Resultatmål og bæreevne, herunder foretakets vurdering av risiko og forventet omstillingsbehov i 2013 Budsjettet 2013 bygger på effekten av det omstillingsarbeid og effektiviseringsarbeid som er gjennomført de 3 siste år. Foretaket har i løpet av 2011 og 2012 gjennomført en OU- prosess som har dannet grunnlag for at den kliniske virksomheten ved Sunnaas sykehus HF er robust nok til å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet. I tillegg er foretaket på god vei til å skape økonomisk handlings rom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom. Den største motivasjonen for ansatte har vært at SUN HF skal spare midler til ny

2 sykehusfløy som skal erstatte bygg A og B, som er kondemnable og skal rives. En ny sykehusfløy vil også spare driftskostnader og muliggjøre mer effektiv pasientbehandling. Sunnaas sykehus HF har klart å tilpasse antall årsverk til de oppgavene foretaket skal ivareta. Forventet potensial er tatt ut og gir et vesentlig bidrag til den positive resultatutviklingen fremover. Det budsjetteres med et positivt resultat på ca 24 mill. Sparte midler vil brukes til å skape økonomisk handlings rom for fremtidige investeringer. c) På hvilken måte er budsjettprosessen og forutsetninger forankret i organisasjonen Budsjettet er forankret i foretaksledelsen igjennom arbeid i hele 2012, først inn mot økonomisk langtidsplan (ØLP) og etter hvert budsjett Det ble avholdt en to dagers budsjettkonferanse for foretaksledelsen midt i september. Foretaksledelsen vedtok endelig fordeling mellom avdelingene 18. november og er enig om de prioriteringer som er gjort i budsjett Også enhetene i foretaket har arbeidet med budsjettinnspill i høst, der mellomledere er involvert. Brukerutvalget, arbeidsmiljøutvalget og tillitsvalgte har fått anledning til å spille inn forslag i budsjettprosessen og er informert om arbeidet underveis. I slutten av september var det en dagsamling for utvidet ledergruppe og tillitsvalgte, vedrørende budsjett Budsjettprosessen og forutsetninger anses godt forankret i foretaket. Foretakets ansatte er motivert til å skape økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringer. ØLP er presentert til styret to ganger før sommeren 2012 og budsjett 2013 skal som informasjonssak og beslutningssak tilstyret. d) Forutsetninger og vurderinger som er lagt til grunn knyttet til Samhandlingsreformen dvs inntekter knyttet til kommunal medfinansiering (KMF), utskrivningsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp Ca 85 % av alle DRG ved Sunnaas sykehus HF kommer inn under ordningen med KMF. Dette er også lagt inn i budsjettet for Dette rapporterer foretaket til Norsk pasientregister (NPR) via NPR-melding og til HSØ via egen rapport. Sunnaas sykehus HF fakturerer ikke kommunene. Områdesykehusene gjør den jobben. Foretaket har ikke øyeblikkelig hjelp. e) Spesielle forhold knyttet til endringer av funksjon og oppgavefordring som er hensyntatt i budsjettet Salg av Askim er innarbeidet. Foretaket har fra 2013 fått i oppdrag fra HSØ å etablere Regional kompetansetjeneste Rehabilitering. Endelig mandat og tilhørende midler er ikke mottatt fra HSØ og er derfor ikke innarbeidet i budsjettet 2013 som er sendt inn 4. desember 2012.

3 f) Aktivitet Foretaket har lagt aktivitetsforutsetninger og prioriteringer i Budsjettskriv 2 til grunn for utarbeidelse av aktivitetsbudsjett Foretaket la inn en økning på 1,2 % i ØLP. Denne ble redusert til 1,1 % etter Endelig budsjett etter Groupereffekt. Dette vil si en økning på 60 DRG fra budsjett 2012 til budsjett Foretaket har de siste år ønsket å øke antall polikliniske konsultasjoner. Det har vist seg mer utfordrende enn antatt. Foretaket har nå satt inn ressurser for å møte etterspørselen og forventer en kraftig vekst i antall polikliniske konsultasjoner. Veksten på ca 500 konsultasjoner for 2013 er lagt inn i budsjett. g) Forventet utvikling i ventetid og fristbrudd, herunder planlagte tiltak for å redusere disse. Foretaket forventer at ventetid for fortsatt ventende vil være under 60 dager i (Nasjonalt mål er ned mot 60 dager) Foretaket forventer ingen fristbrudd i Foretaket har utarbeidet en handlingsplan for å møte krav og mål til ventetid og fristbrudd. Denne omhandler: Utarbeidelse og revisjon av retningslinjer og rutiner Opplæring i retningslinjer og rutiner Intern kontroll av retningslinjer og rutiner h) Bemanning/HR Budsjettet for 2013 baseres på nesten identisk bruk av resursbruk som i Det noe høyere budsjetterte antall årsverk, er ment dekket gjennom høyere prosjektinntekter og er knyttet til RaskereTilbake prosjektet og ekstern finansierte utviklings prosjekter. Foretaket har nå lagt inn i budsjett deling på Somatiske tjenester og annet slik, HSØ har forespurt. i) Investeringer I styremøte i HSØ den 22. november 2012 ble det vedtatt at Sunnaas sykehus HF kan starte prosjektfasen mht. nybygg på Nesodden. I samme møte vedtok styret salg av Askim sykehus til Askim kommune. I budsjettforslaget er det forutsatt at avvikling av eiendommen i Askim blir gjennomført i 2013 og at selve byggeprosessen kan starte i andre del av Deler av bygningsmassen er kondemnabel. Foretaket er nødt til å skape økonomisk handlings rom for å bygge ny sykehusfløy. Etterslepet på vedlikehold av øvrig bygningsmasse er også stort og sykehuset må legge en langsiktig plan for å komme ajour. Mest nødvendig vedlikehold er lagt inn. Klinikken har meldt inn behov for oppgradering av medisinsk teknisk utstyr (MTU.) Foretaket har lagt en plan der nødvendig MTU vil bli anskaffet over en treårsperiode frem til ny sykehusfløy er ferdigstilt.

4 j) Likviditet Sunnaas sykehus HF har som styringsmål et regnskapsmessig resultat med overskudd på 19,5 mill for 2012 og ca 24 mill for Resultatprognosen for 2012 underbygger at foretaket har gode muligheter til å nå resultatmålet for Budsjettet 2013 bygger på en betydelig effekt av det omstillingsarbeid som ble igangsatt i 2011 og effektuert i Det forventes at foretaket også vil klare å oppnå budsjetterte resultatet for Sparte midler vil brukes til å skape økonomisk handlings rom for fremtidige investeringer. Som allerede omtalt har styret i HSØ vedtatt salg av Askim sykehus til Askim kommune. Verditakst på eiendommen er på 48 mill. I budsjettforslaget er det forutsatt at avvikling av eiendommer i Askim blir gjennomført i Disse midlene vil bli brukt i første fasen av ny sykehusfløy. Kommunestyret i Askim kommune har i skrivende stund ikke vedtatt kjøpet. Saken skal behandles av bystyret medio desember 2012og det er en liten risiko for at kjøpet blir nedstemt. Det blir verken bokført gevinst eller tap i Budsjett 2013 i forbindelse med salg av eiendommen i Askim. Årsaken er at bokført verdi vil bli nedskrevet til avtalt salgssum 48 millioner Bokført tap på ca 73 mill vil bli tatt som en driftskostnad i regnskapet for k) Evt. andre vesentlige forhold foretaket vil presisere/kommentere Regional kompetansetjeneste Rehabilitering I forbindelse med inntekter i Budsjett 2013, gjenstår det avklaring rundt finansiering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering, som Sunnaas sykehus HF ble tildelt ansvar for i høst. Regional kompetansetjeneste Rehabilitering er kostnadsberegnet til 7,2 mill. Da foretaket foreløpig ikke har fått midler til drift, er det heller ikke budsjettert med inntekter og kostnader i Da tildelte midler og kostnader antas å bli det samme, vil ikke Resultatmålet påvirkes. Endring av avskrivningsplan Det er allerede nevnt at deler av bygningsmassen er kondemnabel. Fra SunHF sin side ble det reist spørsmål til revisor om muligheter for å fremskynde avskrivninger på bygg A og B som vil ha en balanseført verdig på ca 12,4 mill pr utgangen av Bygningene A og B vil bli revet i 2015 og foretaket ønsker å være føre av og fordele nedskriving bokført verdi på 3 år. På forespørsel til revisor om fremskyndet avskrivningsplan, fikk foretaket følgende svar, mandag 4.desember 2012 hvor det bla står: det må bli helt rett å gjøre som dere foreslår. Levetiden på driftsmidlet endres og dette må avskrivningsplanen reflektere. Det må bli helt rett å fordele gjenværede bokført verdi på levetiden frem til det skal rives. For 2013 er det budsjettert med ca 3,9 mill i økte avskrivninger på Bygg A og B. Einar M Strand

5 Adm.dir.

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer