Kommentarer til økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og hvordan nødvendige tiltak er reflektert i økonomisk langtidsplan. Pasienten opplever ikke fristbrudd Foretaket har få fristbrudd. For å vedlikeholde dette vil eksisterende rutiner, der inntaksteamene gjennomgår listene bli opprettholdt. Klinikkoverlegene gjør månedlig kontroll av tilbakemeldinger fra NPR. Inntaksrutinene ved foretaket er gjennomgått i internrevisjon i 2011 og avvik vil bli lukket innen juli Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Foretaket har gjennomført prevalensmåling 2 til 3 ganger i året i mange år. Tidligere år har foretaket levert målinger med høy prosent sykehusinfeksjon. Foretaket har vinteren 2011 gjennomgått definisjonskatalog for registrering og gitt opplæring i dette. Foretaket måler nå korrekt. Resultatet for første tertial viser 2,6 % som er vesentlig lavere en ved tidligere målinger. Foretaket har hygieneutvalg der ansvar er definert. Dette jobber aktivt med forebyggende arbeid. Foretaket deltar i pasientsikkerhetskampanjen. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Foretaket har pr april 2011 ikke system til å ta ut denne parameteren fra PAS- systemet. Foretaket avventer resultat etter henvendelsen HSØ har gjort mot DIPS i forbindelse med registrering av data direkte i programvare. Foretaket vil utarbeide interne rutiner for å gi pasienter timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Dette avhenger ikke av programvare. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det har pågått en OU-prosess på SUN HF fra før nyttår, hvor hensikten har vært å; a) Legge grunnlag for en klinisk virksomhet som er robust nok å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt b) Skape et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom Kartleggingsprosessen er nå over og foretaket må nå implementere identifiserte tiltak. Forventet potensial er tatt ut i ØLP og gir et vesentlig bidrag til den positive resultatutviklingen. Den største motivasjonen for ansatte har vært at SUN HF skal spare penger til ny sykehusfløy. En ny sykehusfløy vil også spare driftskostnader og muliggjøre mer effektiv pasientbehandling. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Ventetiden er gått ned i løpet at 1. tertial 2011 etter et bevist arbeid med dette. Ventelistene er gjennomgått og ryddet i forhold til henvisninger for innleggelse heldøgn. 1

2 Poliklinikken har fortsatt noe arbeid igjen, men forventer å ha gjennomgått listene i løpet av første halvår Eksisterende rutiner der klinikkene følger inntaksrutiner og hver mnd går igjennom tilbakemeldingene fra NPR vil bli opprettholdt. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Foretaket har i flere år hatt høyt fokus på dette området og levert resultater innen målkravet. Nytt målkrav med 100 % er en utfordring. Hittil i 2011 har foretaket sendt 88 % innen fristen. Enkelte klinikker har levert 98 %. SunHF vil fortsette å sette fokus på området, lære opp nye medarbeidere og motivere ansatte til det beste for pasienten. Det skal normalt ikke være korridorpasienter. Foretaket driver kun elektiv behandling og har ikke korridorpasienter. 2. Foretaket bes deretter om å gjøre rede for hvilke vurderinger som er gjort av utsendte temanotater, og da særskilt rundt budsjettering av aktivitet og forventede konsekvenser av Samhandlingsreformen. Temanotat Samhandlingsreformen I notatet er det anslått at HSØ vil få trekk i årlig basisramme på ca 302 mill. Vi har for Sun HF sin del lagt inn årlig trekk i basis på kr 305 i ØLP, i tråd med inntektsforutsetninger for SUN HF. Når det gjelder ISF refusjoner, har vi gjort samme forutsetning som indikert i notatet. Vi har antatt at SH-reformen i første omgang er budsjettnøytral på dette punkt. ISF deles i to, men til sammen antar vi at SUN HF har den samme inntekten. Vi har ikke delt ISF midler over to linjer, etter avtale med HSØ. I notatet er det forventet at kjernebemanning hos spesialister går ned og tilsvarende opp i kommunen. Videre antas det at spesialisttjenesten vil utvide sin rådgivningskapasitet overfor kommunene. Vi har i denne ØLP antatt at gevinst tilsvarer økt kost, altså budsjettnøytralt på bunnlinje. Temanotat Regionale fellestjenester IKT: Det legges vekt på at eventuell utrulling av store nye IT prosjekter, må føre til minst like stor besparelse som økt kost. Pr i dag har ikke SUN HF identifisert tilsvarende besparelser som økt kost. Vi har derfor ikke lagt inn økt IKT kost i ØLP, da vi ikke ser hvilken post vi kan redusere. Forsyningssenteret: Etter at forsyningssenteret fjernet påslaget på 8% for varer, skal prisen i årene fremover være lik/lavere enn pris fra alternative leverandører. Det er bra og gjør at Sun HF er positiv til å benytte forsyningssenteret så mye som mulig. Pr i dag kan imidlertid forsyningssenteret ikke tilby mer enn ca 1/3 av varene SUN HF kjøper. Temanotat behovsvurdering og prioritering, aktivitet og pasientsikkerhet. Det forutsettes vridning fra døgnopphold til poliklinisk behandling. Sun HF fortsetter sitt arbeidde med denne vridning. SUN HF har økt antall polikliniske konsultasjoner fra ca 700 i 2009 til nå ca 2000 i Videre er det budsjettert ytterligere økning til 2500 polikliniske konsultasjoner i ØLP. Det antas økt press på spesialister da folk lever lengre, er mer bevisst sine rettigheter og krever mer det gjelder også rehabilitering. SUN HF har lagt inn snitt vekst 1,25% årlig i 2

3 aktivitet i perioden , samlet 5% - som indikert i notatet og i oversendte aktivitetsforutsetninger. Det forutsettes opprettelse av flere turnusplasser og en økning av antall studieplasser for nye høyskolestudenter og til videreutdanning. SUN HF har fokusert på faglig og økonomisk bistand til både doktorgradsstudenter og mastergradstudenter de senere år og viderefører dette arbeidde. 3. I tillegg skal følgende hovedelementer kommenteres: Overordnet vurdering av situasjonen i foretaket slik den fremkommer ved utgangen av 2012 og 2015, herunder rammebetingelser, resultat- og aktivitetsutvikling I henhold til ØLP, vil SUN HF fortsatt fremstå som et veldrevet selskap som leverer gode resultater. SUN HF i vil også i 2015 fremstå som et av Nord Europas faglig beste rehabiliteringssykehus og har da forhåpentligvis også en av Nord Europas mest moderne sykehusfløyer for rehabilitering. Vesentlige endringer i resultatposter sammenlignet med historisk nivå Ingen vesentlige endringer, med unntak av poster som fremgår tydelig på egen linje; for eksempel salg av eiendommen i Drøbak. Utsatt inntekt 343. Det er tiltakspakken fra staten. Sammenheng mellom utvikling i aktivitet, bemanning og økonomisk resultat sett i forhold til historisk nivå Økonomi skal sjekke nærmere. Andre spesielle utviklingstrekk skal også inngå i kommentarene Økonomi skal sjekke nærmere. Finansielle poster, herunder likviditet og tiltak for å holde denne innenfor nedre grense skal kommenteres Investering i ny sykehusfløy koster anslagsvis 210 mill. En vesentlig del av beløpet vil komme fra egen drift (70 mill), frigivelse av midler fra salg av boliger i Oslo (24 mill) og salg av egen eiendom i Drøbak (36 mill). Imidlertid forutsettes det også et lån på 82 mill fra HSØ for at foretaket skal klare å holde seg under nedre grense. 4. Foretaket skal omtale sin økonomiske bæreevne, og hvilke tiltak som planlegges for å sikre denne i perioden samt regime for styring og oppfølging Det har pågått en OU-prosess på SUN HF fra før nyttår, hvor hensikten har vært å; c) Legge grunnlag for en klinisk virksomhet som er robust nok å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt d) Skape et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom Kartleggingsprosessen er nå over og FTL har oppdraget om å implementere identifiserte tiltak. Forventet potensial er tatt ut i ØLP og gir et vesentlig bidrag til den positive resultatutviklingen. Den største motivasjonen for ansatte har vært at SUN HF skal spare penger til ny sykehusfløy. En ny sykehusfløy vil også spare driftskostnader og muliggjøre mer effektiv pasientbehandling. 3

4 Alle avdelinger måles mot budsjett hver måned, eventuelle tiltak diskuteres i et månedlig dialogmøte mellom Adm.dir, økonomi og ledergruppen i hver avdeling. 5. Foretaket skal omtale sitt kartlagte og prioriterte investeringsbehov innenfor bygg, MTU og IKT, og hvordan foretaket vil arbeide for å sikre et økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer i perioden BYGG Ny fløy: SUN HF har hatt planer om å bygge en ny sykehusfløy i flere år, da deler av vår nåværende byggingsmasse er i så dårlig forfatning at det er ulovlig å drive der (Sun HF har dispensasjon en kort periode til) og ikke lønnsomt å vedlikeholde videre. Saken har høyeste prioritet i styret til Sun HF og diskuteres fortløpende med HSØ v/bente Michelsen. BYGG for øvrig: Kun løpende vedlikehold og rehabilitering av egen bygningsmasse. MTU: Kun løpende investeringer i nødvendig behandlingsutstyr. Vi tror Sun HF og alle ansatte, vil stå på for at SUN HF skal oppnå de økonomiske resultater som er nødvendige, motivert av en ny sykehusfløy. Kontantstrømmen til Sun HF i perioden er betydelig ca 40 mill årlig. I tillegg kommer salg av Drøbak, som kan innbringe ca 36 mill. Det er avgjørende at HSØ lar SUN HF få beholde sin kontantstrøm til egne investeringer. 6. Foretaket skal vurdere risiko tilknyttet planlagt resultatutvikling, kommentere hvilke risikoreduserende tiltak som iverksettes, og hvordan disse følges opp Risiko: Det er identifisert muligheter for store kostnadsbesparelser i OU-prosessen som forutsettes realisert delvis i 2011 og resten i Stor utfordring for Sun HF dersom dette potensialet ikke lar seg realisere. Tiltak: Sette i gang med implementering av foreslåtte tiltak snarest for å se om effekt. Risiko: Dersom ny sykehusfløy blir forsinket, kan det føre til dyre midlertidige løsninger for å håndtere den delen av bygningsmassen som etter hvert vil være i for dårlig forfatning til å ha pasienter der. Tiltak: Snarlig avklaring bygging av ny sykehusfløy. Risiko: Budsjettet er i 2011 kroner. Dersom prisøkning pr DRG poeng blir lavere enn lønnsvekst/annen kostnadsvekst, vil det redusere resultatene til dels betydelig. Tiltak: Viktig at prisøkning DRG poeng reflekterer generell prisøkning for varer og lønn/tjenester i samfunnet Risiko: SUN HF har en budsjettert svært god kontantstrøm ca 40 mill hvert år. Kontantstrømmen er tenkt brukt som egenandel i investering i ny sykehusfløy. Dersom HSØ tar for stor del av kontantstrømmen fra SUN HF, vil det redusere muligheter for investering i ny sykehusfløy. Tiltak: HSØ lar SUN HF beholde det meste av kontantstrømmen til ny sykehusfløy. 4

5 Risiko: Det er sagt at økt IKT investering skal gi tilsvarende besparelse i foretaket på et annet område. Hvis ikke, trenger/skal ikke foretaket ta imot leveransen. Risikoen er at foretaket likevel må ta imot, selv om det ikke lønner seg. Tiltak: Enhver IKT investering må kunne dokumenteres ved minst like stor besparelse. Risiko: Dersom Sun HF starter poliklinikk i Oslo i løpet av 2012, vil det medføre økte kostnader. Det reduserer resultatet dersom ikke Sun HF får økte inntekter. 7. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk langtidsplan er ivaretatt, samt vesentlige innspill fra styret Svar: ØLP er sak i neste styremøte i Sun HF; fredag 20 mai Kommentarer fra styret vil kommuniseres til HSØ på telefonmøte om ØLP mandag 23 mai kl 8.00 til 9.00 Nesodden For Sunnaas sykehus HF Hilde Westlie Øko.dir 5

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer