Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011"

Transkript

1 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011

2 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med bekreftelsen 4. Uønsket deltid reduseres med 20% 5. Økonomisk handlingsrom for investeringer SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 KRAV a) Ventetid ned fra 2010 nivå b) Epikrisetid 100% innen 7 dager c) Normalt ingen korridorpasienter

3 1.Fristbrudd Det forekommer fortsatt noe fristbrudd i somatikken. Nedgang i alle klinikker fra 2010 Pr.Februar: 731 fristbrudd, 90% i kirurgis klinikk,i hovedsak inne ortopedi og ØNH og kirurgi SSK. Det er liten grad av fristbrudd inne psykiatri og rus, totalt 37 brudd pr februar Det jobbes aktivt i alle klinikker med å unngå fristbrudd

4 2.Sykehusinfeksjoner < 3 % Prevalensmåling i februar viser fortsatt høye verdier ( tall inkl pas.fra andre inst) SSK 4,5% luftveis- og sårinfeksjoner, bedring fra 2010 målinger SSF 5,6% i hovedsak sårinfeksjoner, forverring fra 2010 målinger SSA 8,4% i hovedsak luftveis og sårinfeksjoner, nivå med 2010 målinger

5 3.Brev med timeavtale sammen med bekreftelsen Det er startet et arbeid i samtlige klinikker for å se å rutinene og systemene rundt timeavtaler. Arbeidsgruppe på tvers av klinikker har fått i mandat å legge frem forslag innen sommeren. Det skal også sees på de systemterkniske utfordringene dette innebærer Enkelte avdelinger i sykehuset praktiserer dette allerede

6 4.Uønsket deltid Det er startet et arbeid i nasjonalt/regional regi for å definere måleparametere Sørlandet Sykehus HF har noen utfordringer innen dette området Nytt ressursplanleggingsverktøy som implementeres i 2011/2012 vil gjøre det lettere å arbeide med dette området Sentral vikarpool fra senhøsten 2011 utredes i 2 tertial. Organisasjonsdirektør vil orientere nærmere om dette området etter 1.terial.

7 5.Økonomisk handlingsrom for investeringer Det er budsjettert 42 mill. i overskudd for 2011 for å kunne øke investeringsevnen Det ligger risiko i muligheten for å oppnå dette driftsmålet Dagens handlingsrom for investeringer er alt for lavt Salg av Mandal sykehus er gjennomført og bedrer investeringsevnen med 27 mill. Hele 2011 budsjett for investeringer, inkl salg Mandal, er allerede disponert. Tidspunkt for å kunne benytte planlagt resultat nevnt over blir vesentlig

8 a.ventetid litt ned fra 2010 nivå - totalt sett Ventetid alle avviklede pasienter i somatikk litt under 2010 nivå Psykiatri og rus viser en liten reduksjon så langt i 2011 Antall ventende pasienter i somatikken er økt med ca 500 fra Antall ventende i psykiatri og rus er redusert med ca 100 fra De største utfordringene er knyttet til ØNH og Ortopedi, men også noe til kirurgi SSK og gynekologi

9 Ventetid alle ventende pasienter, somatikk Liten reduksjon i ventetid alle pasienter, bedring for rettighetspasienter Økning av totalt antall ventende, mens rettighetspasienter stabilt Nivå noe over regionalt nivå, spesielt innen ortopedi og ØNH. 50% av alle ventende er innen ortopedi, ØNH og øye. 25% innen øvrige kirurgiske fag,

10 Ventetid alle ventende pasienter, psykiatri Nokså stabil ventetid alle pasienter, høyere enn i 2010, mens rettighetspasienter noe bedret Økning av totalt antall ventende, mens rettighetspasienter litt redusert ventetid Nivå på regionalt mål på 65 dager i snitt

11 Ventetid alle ventende pasienter, rus Nokså stabil ventetid alle pasienter, også for rettighetspasienter, bedre enn i Tendens til vekst i totalt antall ventende, de fleste er rettighetspasienter Nivå noe bedre enn regionalt mål på 65 dager

12 b) Epikrisetid 100% innen 7 dager Det er fortsatt betydelig utfordring med epikrisetid i somatiske klinikker, med et nivå på ca 74%,stabilt siste halvår. Fagdirektør vil vurdere om dagens utskrivningsbrev fyller kravene til en epikrise Det vil måtte gjøres et betydelig arbeid for å få opp hastighet Psykiatri ligger på 80% nivå, men vil måtte gjøre et arbeid for å nå det nye målet på 100%. Rusbehandling har en betydelig utfordring og ligger på ca 76%. Antallet her er lavt, men behandlerkapasitet har i en periode gjort det vanskelig å prioritere dette arbeidet.

13 c) Normalt ingen korridorpasienter Det er svært få korridorpasienter ved Sørlandet Sykehus Somatikken har 0,37 %, totalt 27 pasienter i februar Tendens til at det er vanskeligere å få overført pasienter til kommunene Psykiatri og rus har ikke noen korridorpasienter

14 Økonomi pr februar Hovedavvik Resultat pr klinikk og art Likviditet Bemanning/årsverk Sykefravær Investeringer Økonomisk risikobilde Prosess rundt økonomisk langtidsplan /2026. Innteksmodell-forutsetninger for økonomisk langtidsplan

15 Økonomisk resultat pr februar hovedavvik Resultat for februar 2011 før økte pensjonskostnader er 9,0 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. ( inkl.salgsgevinst Mandal 2,9 mill) Resultat pr februar er 16,8 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 2,9 mill kr bedre enn budsjett. ( = salgsgevinst Mandal) Inntektsavvik i balanse, men store variasjoner innad i klinikkene pr februar: Positive bidrag fra Medisinsk klinikk (+1,9 mill), Medisinsk Serviceklinikk (+2,0 mill) og Klinikk for Psykiatri (+0,7 mill). Positive avvik hovedsakelig knyttet til positivt inntektsavvik. Kirurgisk klinikk resultatavvik -3,8 mill pr februar, (inntektsavvik -2,5 mill, lønn -1,5 mill). Positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus, 2,9 mill kr. Negative bidrag fra Drift: Negativt avvik på inntekter, samt merforbruk på energi og IKT, totalt -1,4 mill kr. Pensjoner gir et bidrag på -15,0 mill pr februar ( 89 mill for 2011). Dette forventes kompensert med økt ramme i rev.statsbudsjett i juni 2011.

16 SSHF resultatavvik pr februar 2011 = +2,9 mill. før endere pensjonskostnader Resultatavvik pr februar 2011 Januar Februar Pr februar Kommentar Kirurgi -1,9-1,9-3,8 Avvik på inntekt -2,5 samt lønn -1,5 mill kr. Medisin 1,6 0,3 1,9 Positivt avvik inntekt, 1,2, grunnet høyere aktivitet samt positivt avvik på kostnader, 0,7 mill kr. Psykiatri 0,9-0,2 0,7 Positivt avvik på polikliniske inntekter samt andre inntekter. Negativt avvik på kostnader -0,3 mill kr. Med.service 1,7 0,4 2,0 Høye polikliniske inntekter og int.inntekter, tot 2,4 mill. Høye kostnader som følge av høy aktivitet. Drift -0,2-1,2-1,4 Negativt avvik på inntekter -1,0 mill, samt merforbruk på Energi og IKT, totalt 0,9 mill. Pasientreiser -0,2 0,0-0,2 Positivt avvik på andre driftskost oppveies av negativt avvik på andre inntekter. Høykost medisin -0,2 0,2 0,0 Kostnad avsatt ihht antatt aktivitet, negativt avvik på ISF refusjon. Stab 0,4 0,4 0,8 Postivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles -1,2 2,7 1,6 Salgsinntekt Mandal +2,9 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM SSHF 1,4 1,5 2,9 Inntekter 4,9-4,2 0,7 Aktivitet i februar lavere enn budsjettert, salgsgevinst Mandal +2,9 mill. Personalkost 1,1-0,4 0,6 Positivt avvik skyldes ubesatte stillinger. Varekost -2,2 3,2 1,0 Positivt avvik i Medisinsk klinikk samt på Høykostmedisin. Helsetjenester -0,7 0,2-0,4 Avvik +0,3 mill i Kirurgisk klinikk, 0,1 mill i Medisinsk klinikk. Andre driftskost. -2,3 1,8-0,4 Drift negativt med 0,8 mill grunnet energi og IKT, Psykiatri -0,5 mill og Pasientreiser 0,9 mill i avvik. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM PR KATEGORI 1,4 1,5 2,9 Økte pensjonskostnader 15,0 Dette forventes kompensert i revidert statsbudsjett i juni Dette utgjør 89 mill for SSHF i 2011 Resultat inkl økte pensjonskostnader -12,1 Pensjoner forventes kompensert i revidert statsbudsjett i juni Ca 89 mill. kr økt kostnad.

17 Likviditetsutvikling Positivt likviditetsavvik ca. 40 mill mot limit grunnet senere investeringsutbetalinger og salg Mandal Kassakredittlimit endret til 428 mill.kr. for SSHF ifm pensjonsavregning og budsjett 2011 Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2010 Kreditt Bud 2011

18 Bemanningsutvikling pr mars 2011 Årsverk over budsjett men personalkostnader om lag 1 mill. under bud. pr.mars jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett

19 Sykefravær pr januar 2011 For tidlig å si noe relevant om utviklingen i kommentar kommer i påfølgende måneder 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Periode 2010 Periode 2011

20 Investeringer 2011 Det er hittil i år utbetalt kun 6,4 mill til investeringer mot budsjett 16. Dette vil rette seg utover våren. Dagkirurgi SSK planlagt ferdig 1.5.gradvis oppstart i sommer, frem til full drift fra 1.9. Totalt planlagt 136 mill inkl operasjonsstuer 50 mill. Investeringsbudsjettet er fullt ut disponert pr En rekke nødvendige investeringer og gjenanskaffelser er utsatt i påvente av resultatoppnåelse ihht budsjett (+42 mill) kan disponeres, herunder radiologi ca 30 mill. 2011og totalt Investeringer Hele året Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri

21 Økonomisk risikobilde pr februar 2011 Noen områder viser så langt at det er risiko i budsjettet for 2011 Energikost, forventet minst 5 mill utover budsjett IKT kostnader ( PC-kostnader), forventet 3,5 mill over budsjettet Gjestepasientvolum ved SSF lavere enn i 2010, kan muligens være betydelig risiko fremover Utfordringer på ressurskostnader i kvinneklinikken Intensivkapasitet, spesielt ved SSK Utover dette er det lagt ut 10 mill i besparelse i klinikkene fordelt på 2.og 3.tertial Totalt sett vurderes risikobilde for driften som betydelig også i 2011 Investeringssiden har et høyt risikobilde og er avhengig av at driftsresultat oppnås i tråd med budsjett, og at dette kan benyttes mot slutten av 2011.

22 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) /2026 Helse Sørøst RHF har bedt helseforetakene om å utarbeide en økonomisk langtidsplan for perioden /2026. Planen skal vise bæreevnen i foretakene samt investeringsbehovene, slik at resultatmål kan etableres for de kommende års budsjetter. Planen skal leveres til Helse Sørøst RHF den 12.5, og skal styrebehandles i hvert av helseforetakenes styrer i løpet av mai Ledergruppen i SSHF vil ha en samling rundt dette den 27/28 april, og med basis i innspill fra klinikkenes ledergrupper og driftsenhet innen påske, forsøke å skape et omforent scenariobilde som legges til grunn for ØLP. Det er tenkt å forankre totaliteten i den økonomiske langtidsplanen i utvidet ledergruppe medio juni. Det påfølgende bilde viser de inntektsforutsetninger vi forventer at blir lagt til grunn fra Helse Sørøst RHF for perioden

23 Inntektsmodellforutsetninger for økonomisk langtidsplan Modeller for somatikk, psykiatri og rehab er oppdaterte, modell for rus og kapital foreslås innført. Styresak i behandles i Helse Sørøst RHF den , antas basert på prosjektleder professor Terje Hagens anbefalinger. Konsekvenser av disse er nevnt i punktene under. Sykehusområdene skal etter plan få ØLP forutsetninger fra Helse Sørøst RHF den Full implementering allerede i 2012 foreslås av prosjektleder, samt at beløp til omstilling i hovedstadsområdet holdes igjen og således fordeles likt ut fra størrelse på alle sykehusområder. Oppsummert tyder modellene på at Sørlandet tilføres ca 325 mill. kr årlig fra arbeidet startet, hvorav 130 mill allerede er tilført, og ytterligere 195 mill skal tilføres årlig fra 2012 /evt. noe fra Forslagene fra prosjektleder er: Somatikk i sum 196 mill, hvorav 77 gjenstår fra og med Psykiatri i sum 106 mill, hvorav 94 gjenstår fra og med 2012/2013. Rus i sum 8 mill, hvorav alt kommer fra og med 2012, evt. noe Kapital 15 mill, hvorav alt kommer fra og med 2012, evt. noe ( usikkert med kontakteffekt av dette) Enda usikkert hva som vil holdes tilbake og hvor lenge, for omstilling i hovedstadsområdet Dette gir rom for betydelig styrking av investeringssiden i de kommende årene hvis vil klarer å stabilisere driftskostnadene.

24 Forslag til vedtak sak 031/2011 Virksomhetsrapport pr februar 2011 Styret tar foretakets virksomhetsrapport pr februar til etterretning.

25 Sak 032/2011 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 Styrepresentasjon 31. mars 2011

26 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 Årsregnskap for 2010 ihht. til rapportert i styremøtet i februar spørsmål? Årsberetning for 2010 Ihht mal fra Helse Sørøst RHF og med basis i 2009 beretningen Spørsmål eller innspill? Revisors beretning for 2010 Revisor deltar i møtet og gjennomgår beretningen Underskrevet beretning skjer når styret har vedtatt og underskrevet årsregnskap og årsberetning

27 Forslag til vedtak sak 032/2011 Årsregnskap og årsberetning og revisors beretning for 2011 Styret vedtar årsregnskapet for 2010 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 285,9 mill kr og et årsresultat på 286,6 mill kr. Resultatkrav for 2010 var 286,0 mill. Avviket ble + 0,6 mill. Styret vedtar utkast til årsberetning. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta mindre justeringer i årsrapporten.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer