Budsjett økonomisk langtidsplan (2026)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)"

Transkript

1 Budsjett økonomisk langtidsplan (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Det legges til grunn at de vesentligste forutsetninger for økonomisk langtidsplan er avstemt med styrets leder forut for leveransen 16. mai dersom innspillet ikke er styrebehandlet. Aktivitetsforutsetninger Til forskjell fra de senere år, legges ikke opp til en høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatisk virksomhet. Somatikk For 2013 legges det opp til generell aktivitetsvekst på 3 % i forhold til budsjettet for 2012, krav om produktivitetsvekst og dreining fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling. For perioden forutsettes det en økning i antall behandlede pasienter på 6 %, med utgangspunkt i budsjettet for Økningen i antall behandlede pasienter skal være større enn økningen i antall DRG-poeng. For 2013 og perioden legges det opp til en årlig vekst i antall DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret på 0,4 % hvert år (totalvekst på 1,2 %, men at 0,8% av veksten kommer i kommunene). Foretakene kan selv vurdere effekten av samhandlingsreformen utover dette, ut fra sin lokale kunnskap. Endelig aktivitetsbudsjett vil utarbeides ut fra forutsetninger i statsbudsjettet. Helse Sør-Øst legger opp til lavere vekst enn gjennomsnittet for Sykehuset Telemark. Prioritering innen somatisk virksomhet: - reduksjon av ventetider, fristbrudd og sykehusinfeksjoner - ingen langtidsventende pasienter (mer enn ett år) - omlegging fra døgn til dagvirksomhet, økt aktivitet innen radiologi - prehospitale tjenester tilrettelegges i samsvar med den medisinske utviklingen - aktivitetsveksten mot følgende fagområder: - poliklinisk behandling innen ortopedi og øre-nese-hals - sykelig overvekt (primæroperasjoner og postbariatrisk kirurgi) - brystrekonstruksjoner - kronisk utmattelsessyndrom - kronisk smertebehandling Psykiatri og TSB Aktivitetsveksten innen psykiatri og TSB for 2013 er 3 % i forhold til budsjettet for 2012 og ingen spesifikke føringer for 2014 og videre. Foretakene kan selv vurderer realistisk budsjettering. Prioriteringer innen psykiatri og TSB: - reduksjon av ventetider og samhandling med kommunale tjenester - endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter

2 - reduksjon i antallet langtidsopphold innen TSB - tiltak i arbeidet med å forebygge selvmord - kvalitetssikre og redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern i henhold til regional plan for økt frivillighet - sykehusfunksjoner skal spisses og spesialiseres ytterligere - DPS skal utvikles til robuste faglige enheter med akuttfunksjon Samhandlingreformen Det presiseres at inntil det kommunale tilbudet er på plass, må det fortsatt finnes tilstrekkelig kapasitet innen spesialisthelsetjenesten til å sikre pasientene rettigheter. Sykehusets utfordringer i perioden: - tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene. - krav om fortsatt reduksjon i ventetider og fristbrudd. - helhetlige pasientforløp både internt og utover eget ansvarsområde - tilgjengelighet for veiledning og deling av kunnskap - samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi Det forventes at et forsterket kommunalt tilbud vil føre til færre innleggelser. Målsetning er reduksjon i antall henvisninger med 10-15% i forhold til befolkningstallet. Foreløpige inntektsforutsetningr og inntektsrammer Følgende endringer i basisbevilgningene legges opp til i budsjettet: Beregning av foreløpig inntektsramme Basisramme forrige periode Endringer fra 2012: 0,25% til regionale prioriteringer Uttrekk midlertidig bevilgning Rjukan-Notodden Implementering av inntektsmodeller Somatikk Psykisk helsevern TSB Pensjon Kapital Ekstraordinær inntektsstøtte Økte midler til aktivitet og omfordling av midler til sparing Samhandlingsreformen - ØH i kommunene Avtale om mikrobiologi "Jordmor der mor bor", avslutning av regional finansiering Foreløpig basisramme Forskning Basis Forskning Tilskudd Nasjonale kompetansesentra Andre statlige tilskudd Sum faste inntekter ÅRLIG ENDRING

3 Oppdateringer inntektsmodell I inntektsmodellen er det foretatt oppdateringer av sosiodemografiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. Forventet befolkningsutvikling er basert på Statistisk sentralbyrås middelverdier. Videre legges det opp til en økning i abonnementsordning på regions- og landsfunksjoner, abonnementet settes opp fra 120 % til 123 % av ISF-prisen og opprettholdes med en norm på 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbyggere. Grunnet betydelig negativ omfordelingseffekt i 2013, er det foreslått ekstraordinær inntektsstøtte på 20 millioner kr. for Sykehuset Telemark. Midler til økt aktivitet og midler til sparing Helse Sør-Øst tar en forutsetning om økte bevilgninger til økt aktivitet for å ta høyde for befolkningsvekst og midlene fordeles til helseforetakene som i tidligere år. Midlene fordeles: somatikk 60,5%, psykiatri 28,2%, TSB 4%, Prehospital 7,1%. Økte bevilgninger i form av midler til sparing tildeles også, etter samme prinsipper som i (12 millioner kr. ekstra basisramme i 2012). Øvrige forhold Kompensasjon for reduserte ISF- refusjoner som følge av overgang til ett institusjonsnummer innarbeides i basisrammen til det regionale helseforetaket og fordeles i inntekstmodellen. Midlertidig kompensasjon som mottas i 2012 bortfaller. Det innføres gjestepasientoppgjør for poliklinisk stråleterapi fra 2013, til en pris av 100 % ISF. Ordningen får ikke konsekvens for basisbevilgningene, men vil faktureres på lik linje med øvrige gjestepasientkostnader. Likviditet og investeringer Det legges opp til samme prinsipper for likviditetstildelingen som vil muliggjøre et investeringsnivå tilsvarende som i 2012, under forutsetning av resultat i balanse og ingen vesentlig endring i arbeidskapital. Det er foreløpig ikke beregnet hvor mye hvert enkelt foretak må bidra med av likviditet til felles regionale prioriteringer i perioden fra og med Det må imidlertid legges til at likviditetsfordelingen skal følge inntektsfordelingen, med fradrag av helseforetakenes andel av regionale prioriteringer det enkelte år. Som regionale prioriteringer i 2013 legges foreløpig følgende til grunn: - Prosjekt nytt Østfold sykehus mill - Moss sykehus 85 mill kroner - Samlokalisering Oslo universitetssykehus HF 450 mill kroner - Regional IKT 850 mill kroner Oppspart likviditet ved utgangen av 2012 kan benyttes til buffer for resultatrisiko, nedbetaling av gjeld, og til investeringer. Foretakene skal selv vurdere egnet bruk, og i de tilfeller likviditeten skal benyttes til investeringer, må dette planlegges innenfor en realistisk gjennomføringsevne.

4 Den økte satsningen på IKT vil medføre et økt nivå på tjenestene og økte priser. Foretakene må vurdere de forventede driftsøkonomiske og kvalitetsmessige konsekvensene av IKT satsningen. Estimerte IKT-tjenestepriser for perioden vil mottas fra Sykehuspartner. Store byggeprosjekyter Med henvisning til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst, stilles det krav om at foretakene utarbeider planer for vedlikehold og investeringer i bygningsmassen, og at budsjettet i tilstrekkelig grad gjenspeiler hva som må anvendes til vedlikehold. Midler til vedlikehold skal prioriteres innenfor foretakets egen likviditet. Egen likviditet skal i tillegg til bygg og vedlikehold, også finansiere MTU, IKT-investeringer som ikke kvalifiserer til regionale midler, og øvrig investeringsbehov. Det vises også til tilstandskartleggingen innenfor bygg og MTU med føring om etablerte planer for vedlikehold og fornyelse, som skal være innarbeidet i forslag til økonomisk langtidsplan. Det kan budsjetteres med salg av eiendom i 2013 under betingelser: sannsynlighet for gjennomføring må være svært høy, lett omsettelige, ingen reguleringsmessige forhold uavklart og hensynstatt Samhandlingreformen. Lån og opparbeidet fordring (akkumulert differanse mellom overført likviditet og avskrivninger) Praksis vedr. lån fra fjorårets budsjettprosess videreføres. Nødvendig lån fra Helse Sør-Øst kan legges inn som finansiering / delfinansiering og spesifiseres i leveransen. Videre kan foretakene velge å hensynta opparbeidet fordring på det regionale helseforetaket som delfinansiering store investeringsprosjekter. Gjeldende regel er all regional likviditet er rentebærende. Pensjoner Pensjonskostnader for 2013 og fremover budsjetteres og estimeres som en prosentvis andel av lønnskostnadene basert på budsjetterte kostnadsnivå for 2012 og ikke basert på de siste oppdaterte aktuarberegningene fra januar Håndtering av økte pensjonskostnader i 2012 (80 millioner kr. for Sykehuset Telemark) ikke er avklart. Prinsippet om nøytrale likviditetseffekter fra pensjon videreføres. Raskere tilbake Raskere tilbake for 2013 budsjetteres i henhold til forutsetninger for I langtidsplanen budsjetteres inntektene knyttet til Raskere tilbake for perioden 2014 og utover på samme nivå som i 2013.

5 Fremdriftsplan Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan: LEVERANSER ANSVAR FRIST Leveranse fra helseforetakene malverk og kommentarer HF 16. mai kl Dialogmøter med HF RHF/HF 2.halvdel mai HSØ RHF styrebehandling ØLP RHF 21. juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF juni Foreløpige inntektsrammer 2013 RHF Primo juli Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med budsjett 2013: LEVERANSER ANSVAR FRIST RHF styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer RHF 21. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer RHF Primo juli Videre prosess overordnet: Periodisert budsjettmal inkl krav til kommentarer RHF 1. nov Utsendelse av inntektsrammer (med forbehold om styrevedtak 22. nov) RHF 8. nov Internhandel ferdig avstemt RHF/HF 21. nov RHF styrebehandling inntektsrammer RHF 22. nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 3. des kl Oppdrag og bestilling 2013 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 7. jan kl 12.00

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør 1 Inntektsmodell 2013 Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Overordnet bilde 2 finansiering av HFene ISF (40 %) Takster (Helfo) Øremerkede tilsk.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer