Økonomisk langtidsplan Budsjett Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer"

Transkript

1 Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb Hamar Telefon: Telefax: e-post: Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital, Revmatismesykehuset. Fra: Helse Sør-Øst RHF Kopi: Dato: 5. mars 2015 Sak: Økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan Budsjett Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer 1. Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 12. mars Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler de planmessige forutsetningene knyttet til økonomisk langtidsplan i sitt møte 12. mars. Styret vil bli invitert til å fatte følgende vedtak i saken ( sak Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger): 1. Følgende mål videreføres. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot styrets møte i juni. 2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for foretaksgruppen samlet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 2 % for tverrfaglig spesialsiert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i perioden. For foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte år. 3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret tilgjengelighet. 4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a: Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet 5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying vil balanseres mot regionens øvrige investeringsbehov. Saksutredningen er lagt ved dette skrivet som vedlegg. I dette skrivet gis planforutsetninger som er basert på styresaken. Da saken ikke er behandlet av styret, tas et generelt forbehold om styrets vedtak i saken. Eventuelle endringer i planforutsetningene som følge av styrets vedtak vil bli meddelt helseforetakene og sykehusene 13. mars. 2. Aktivitetsforutsetninger For 2016 legges det som planforutsetning opp til å realisere aktivitetsvekst høyere enn befolkningsvekst innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes for vekst i forhold til budsjett 2015: 2 % for TSB Side 2 av 16

3 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Foretakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at målkrav med hensyn til prioritering mellom tjenesteområder oppfylles og det skjer innen rammene av en bærekraftig økonomi. Endelige målkrav med hensyn til innretning av aktiviteten i foretakene i 2016 settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet. Med utgangspunkt i kjennetegn som behov, befolkningsvekst og forbruk vil vekst innen de ulike tjenesteområdene kunne variere mellom sykehusområdene. Det forventes å bli lagt til rette for en vekst innen somatikk på minst 7 % i perioden Når det gjelder andre tjenesteområder, gis foreløpig ikke konkrete forutsetninger for vekst etter 2016 utover at det legges til grunn at de fortsatt skal ha en sterkere vekst enn innen somatikk. Det enkelte helseforetak vurderer på bakgrunn av dette konkrete vekstanslag innen de ulike tjenesteområder det enkelte år. Det vil kunne være forhold som tilsier andre vurderinger som fordrer en egen dialog mellom helseforetaket og det regionale helseforetaket. 3. Høyere vekst i TSB og psykisk helsevern enn i somatikk Som planforutsetning legges det til grunn at alle helseforetak og sykehus som har tilbud innen psykisk helsevern og TSB budsjetterer med at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og TSB hver for seg årlig skal være høyere enn veksten innen somatikk Ressursbruk og bemanning er også en del av oppfølgingen av dette kravet. Av denne grunn legges det opp til å budsjettere med driftskostnader og inntekter fordelt på tjenesteområde også i økonomisk langtidsplan, på lik linje med spesifisering i årsbudsjettet. Foretakene bes i sin budsjettering av disse forholdene å legge kravet i om høyere vekst i TSB og psykisk helsevern enn somatikk til grunn. Side 3 av 16

4 4. Bemanningsutvikling, HR Bemanningsutviklingen i perioden må sees opp mot planlagt aktivitetsutvikling sammenholdt med de muligheter for forbedring av produktivitet som følger av investeringer i teknologi og bygg samt tiltak rundt ledelse, kompetanse og god ressursstyring. Følgende forhold bes hensyntatt ved budsjetteringen Budsjett for brutto månedsverk skal følge forventet aktivitet. Det vises også til hva som er sagt ovenfor om at TSB og psykisk helsevern skal ha høyere vekst enn somatikk. Det skal i størst mulig grad budsjetteres realistisk, herunder hensyntas lønnsglidning basert på erfaringstall fra tidligere år. Sykefravær har historisk sett vært anslått for lavt for de fleste helseforetak. Det anbefales at det i planperioden legges til grunn gjennomsnittlig nivå for de to-tre forutgående år. Overtid og ekstrahjelp, refusjoner samt innleie av helsepersonell har vist seg å være for lavt budsjettert ved de fleste helseforetak, noe som har gitt relativt store avvik i forhold til budsjett. Helse Sør-Øst RHF ber om at gjennomsnittet av det realiserte nivået for de to foregående årene legges til grunn for budsjett i perioden på disse områdene, med mindre det er konkrete tiltak eller endringer som sannsynliggjør et lavere nivå. I så tilfelle skal det orienteres om dette i kommentarene. 5. Inntektsforutsetninger og inntektsrammer Planleggingsrammene for perioden er basert på følgende forutsetninger: 5.1 Inntektsmodellen Det er for årene benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk sentralbyrås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå oppdaterer den forventede befolkningsutviklingen hvert annet år. Siste oppdatering er fra 17. juni 2014, det vil si at forventet befolkningsutvikling er endret siden økonomiske langtidsplan I hovedsak er den forventede befolkningsveksten redusert i de oppdaterte dataene. Dette Side 4 av 16

5 skyldes nye antakelser om fruktbarhet og innvandring. Den reduserte befolkningsveksten er i de oppdaterte dataene størst i Oslo sykehusområde. Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med beregningen av avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet mellom helseforetakene knyttet til kapital og inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. Behovskomponenten Følgende tabell viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for befolkningsutviklingen i perioden. Tabellen viser estimert befolkningsmengde pr 30.6 hvert år for opptaksområder innen somatikk: Sykehusområde % Akershus ,6 % Innlandet ,7 % Oslo ,8 % Sørlandet ,6 % Telemark ,5 % Vestfold ,7 % Vestre Viken ,3 % Østfold ,2 % Sum ,5 % Det forventes størst befolkningsvekst i hovedstadsområdet, spesielt i Oslo og Akershus sykehusområde. Den laveste veksten er antatt å komme i sykehusområdene Innlandet og Telemark og Vestfold, særlig Telemark fylke. Sosioøkonomiske variable som ikke er låst i modellen er oppdatert. Andelene i befolkningen er framskrevet i forhold til befolkningsutviklingen. Kostnadskomponenten Data i komponenten er oppdatert. Jfr. styresak håndteres forskning fra 2015 gjennom en egen modell. Forskning i kostnadskomponenten er et fast beløp, om lag 330 millioner kroner, som er kompensasjon for merkostnader i pasientbehandlingen som følge av forskningsaktivitet. Fordeling av disse påvirkes av endringer i andeler forskningspoeng mellom sykehusområdene. Side 5 av 16

6 Abonnementet for lands og regionsfunksjoner Forutsetningene for abonnement for lands- og regionsfunksjoner er opprettholdt, med 123% av ISF- pris og 40,5 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for inneliggende, samt 100 % av ISF- pris og 2 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for poliklinikk. Abonnementet er oppdatert i forhold til antall innbyggere og behovsindeks. Det er for 2015 oppdatert uttrekk fra abonnementet for bruk av tjenester innen definerte hjerte- DRG er ved andre regionssykehus, Feiringklinikken og Sørlandet sykehus HF. Flerområdefunksjoner Avregning av flerområdefunksjoner i Helse Sør-Øst er gjort som i 2015-modellen, men data er oppdatert. Det vil si at det i avregningen er kompensert for 20 % av ISF for slike funksjoner, slik at de totalt blir finansiert med 100 % av ISF. Avregning av poliklinisk lab/rad Det har ikke latt seg gjøre å oppdatere dataene i modellen for Avregningene fra 2015-modellen videreføres derfor i 2016-modellen. Nye opptaksområder Det pågår prosesser hvor det vurderes hvorvidt opptaksområder skal endres i planperioden. Det er i inntektsforutsetningene ikke forskuttert eventuelle framtidige endringer i opptaksområder. Det er med andre ord i inntektsforutsetningene i planperioden forutsatt opptaksområder som i Pensjonselementet i inntektsmodellen Inntektsmodellen er oppdatert med nye framskrivninger av demografiske forhold og øvrige elementer som inngår i modellen. Dette gjelder også modellellement for pensjon, men midler til håndtering av økte pensjonskostnader i 2015 er ikke lagt inn i modellen. Dette skyldes at beløpet for økte pensjonskostnader i 2015 ikke er endelig konstatert. Når beløpet er ferdig beregnet, vil anslått kompensasjon forutsetningsvis innarbeides i inntektsmodellen og planforutsetningene for inntekter i perioden Dersom forhold vedrørende pensjon tilsier betydelige utfordringer ved å benytte inntektsmodellen for fordeling, vil alternativ løsning presenteres styret i Helse Sør-Øst RHF. I de foreløpige inntektsforutsetningene er derfor midler bevilget til økte pensjonskostnader i 2015 holdt utenfor. Det betyr at inntektsnivået svarer til Side 6 av 16

7 kostnadsnivået på pensjon i budsjett Helse Sør-Øst RHF vil ultimo uke11 komme tilbake til evt. justering av inntektsforutsetninger i ØLP som følge av håndtering av økte pensjonskostnader i Samlet omfordelingseffekt av inntektsmodellen Samlet sett fremstår årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på sykehusområdenivå, slik i perioden , tall i 1000 kroner: Inntektsmodell Akershus (22 946) Innlandet (17 873) (39 257) (37 624) (36 143) Oslo Sørlandet (2 532) (1 789) (790) Telemark og Vestfold (43 165) (29 323) (25 650) (23 596) Vestre Viken (16 602) (7 078) (6 046) (6 982) Østfold (1 942) (5 729) (5 765) I alt (0) (0) (0) (0) Tallene viser endringer fra et år til et annet eksklusive midler til økte pensjonskostnader i Forventninger til bevilgninger over statsbudsjettet Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er hittil hvert år redusert som følge av den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg foretas det hvert år en overføring av fast til aktivitetsbasert finansiering innen psykisk helsevern. Det kan også forventes økte effektiviseringskrav i form av et uttrekk fra basisbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Basert på dette, legges det for 2016 til grunn en netto økning i bevilgningen på 550 millioner kroner. For årene legges det til grunn en økning i bevilgningen på 450 millioner kroner årlig. Det er foreløpig ikke lagt inn forutsetninger knyttet til en innføring av merverdiavgiftskompensasjon. Som planforutsetninger i perioden legges det til grunn følgende 2016: fordeling av i alt 550 millioner kroner slik o Helseforetak og sykehus 300 millioner kroner o Helse Sør-Øst RHF 250 millioner kroner : fordeling av i alt 450 millioner kroner slik: Side 7 av 16

8 o Helseforetak og sykehus 300 millioner kroner o Helse Sør-Øst RHF 150 millioner kroner Tildelingen til helseforetakene og sykehusene er forutsatt å finansiere kostnader forbundet med fritt behandlingsvalg og kostnader forbundet med behandling i utlandet i henhold til EU- direktivet om utenlandsbehandling som trer i kraft i Den økte tildelingen til Helse Sør-Øst RHF i 2016 skal hovedsaklig benyttes til økt resultatbuffer og økt resultat som vil kunne benyttes til regionalt prioriterte investeringer. I tillegg kommer forventet økte kostnader til pasientskadeerstatninger samt kostnader knyttet til nasjonale selskaper. 5.3 Uttrekk av midler til etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelptilbud Som en del av samhandlingsreformen skal alle kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp være ferdig utbygget i løpet av Fra 2016 trekkes det dermed ut midler fra spesialisthelsetjenesten som overføres kommunesektoren til fullfinansiering av disse tilbudene. For Helse Sør-Øst innebærer dette et varig uttrekk i basisrammen i statsbudsjettet for 2016 på 327,5 millioner kroner. Dette uttrekket er fordelt til sykehusområdene i henhold til behovsandeler innen somatikk for Andre forhold Faste priser Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste priser, dvs at det ikke er innarbeidet pris- eller lønnsvekst gjennom perioden. Dette gjøres i de enkelte års inntektsrammer i henhold til forutsetninger i Prop 1S. Alle kostnader skal også budsjetteres i faste kroner. Helseforetakene bes imidlertid ta høyde for eventuelle forventede reelle endringer, eksempelvis når det gjelder lønn, medikamenter og bygg. ISF-refusjoner Det er forutsatt 50% ISF- refusjonsandel gjennom hele perioden Finansiell leasing Side 8 av 16

9 Det er gitt adgang til å inngå finansielle leasingavtaler i større grad enn tidligere, jamfør endring i foretaksvedtekter februar Det er lagt til rette for budsjettering av eventuelle finansielle leieavtaler i excelmalverket og en nærmere beskrivelse fremgår av budsjettskriv nr. 2. Biologiske legemidler Det pågår som kjent et arbeid med å vurdere eventuell endring i faktureringsprinsipp for dyre biologiske legemidler som gis på sykehus, slik at dette samsvarer med nasjonale retningslinjer. Endringer i inntektsrammer fra 2016 som følge av dette forholdet vil bli kommunisert ut så snart dette blir klart. Realistisk budsjettering Det presiseres at foretakene må budsjettere med realistiske inntekter og kostnader, spesielt må det hensyntas kostnadsvekst i forbindelse med den økte aktiviteten som legges til grunn i perioden. Det vises også til spesielle føringer nevnt under pkt 4 hva gjelder lønnsglidning, ekstrahjelp og overtid, refusjoner samt innleie av helsepersonell. 5.5 Foreløpige økonomiske planleggingsrammer i perioden Planleggingsrammene omfatter faste inntekter, dvs. basisramme samt midler til forskning, nasjonale kompetansetjenester og diverse statlige tilskudd. Disse endringene gir i sum følgende økonomiske planleggingsrammer (faste inntekter) for økonomiplanperioden på sykehusområder, tall i millioner kroner: Sum faste inntekter Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Øvrige I alt Tallene er eksklusive midler til økte pensjonskostnader i Øvrige omfatter private ideelle sykehus uten opptaksområde og Sykehuspartner HF. Spesifiserte tabeller for hvert helseforetak og sykehus følger som vedlegg. Side 9 av 16

10 5.6 Perioden etter 2019 I de vedlagte tabeller er det gitt inntektsrammer for årene på overordnet nivå. Disse rammene er beregnet ut fra en tilnærming om en bevilgningsøkning som om lag tilsvarer gjennomsnittlig prognostisert befolkningsvekst i perioden. Slik bevilgningsøkning er fordelt i henhold til fremskrevet behovsandel for de ulike tjenesteområdene. I tillegg er det beregnet omfordelinger knyttet til inntektsmodellen basert på de samme forutsetningene. Slike beregninger er ikke gjort for Sykehuspartner HF og de tre private ideelle sykehusene uten opptaksområde 6. IKT- tjenestepriser og Digital fornying Investeringer i den regionale IKT- porteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst RHF. Løsningene overføres til Sykehuspartner HF når de er ferdigstilt og finansieres ved at helseforetakene betaler for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. Økte investeringer vil derfor innebære økte tjenestepriser. I tillegg kommer økte opplæringskostnader, tilretteleggingskostnader mv lokalt. De tjenesteprisene som settes fra Sykehuspartner HF er derfor viktige parametere for helseforetakene å innarbeide i sine resultatanalyser. Disse tjenesteprisene synliggjør det beste estimatet på fremtidig kostnadsutvikling gitt tilgjengelig informasjon, og skal legges til grunn ved utarbeidelse av foretakets innspill til økonomisk langtidsplan. På denne måten synliggjøres hvilket behov for gevinstrealisering eller generell effektivisering den strategiske satsningen på IKT vil medføre. Prisene vil bli formidlet i egen utsendelse fra Sykehuspartner HF 13. mars. Foretakene må ta høyde for de kostnader som er knyttet til endringsbehov i eget foretak for å kunne ta i bruk regionale løsninger. En forutsetning for en vellykket gjennomføring av Digital fornying er at helseforetakene og Sykehuspartner HF jobber målrettet med å realisere de gevinstmuligheter som etableres gjennom programmet. Dette innebærer alt fra opplæring til organisasjonsendringer og endrede arbeidsprosesser i eget foretak. Side 10 av 16

11 7. Medikamentkostnader til Sykehusapotekene HF mfl. Prognose for medikamentkostnader sammen med et notat med forklaringer og informasjon om prognosen, utarbeidet av Sykehusapotekene HF, som en veiledning til budsjettering i perioden sendes i egen oversendelse. Det presiseres at i tallene inngår kun legemidler, ikke andre varekategorier som foretakene kjøper fra Sykehusapotekene HF. I tallmaterialet inngår også kostnader til H-resepter, uavhengig av om disse er ekspedert fra et sykehusapotek eller andre apotek. Dette betyr at grunnlaget fra Sykehusapotekene HF er en prognose for totale legemiddelkostnader. 8. Resultat For å sikre langsiktig handlingsrom for investeringer er det nødvendig at det genereres likviditet gjennom overskudd i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene fastsetter sine resultatmål i perioden ut i fra realistiske forutsetninger knyttet til kostnadstilpasning og gevinstrealisering, og slik at det muliggjør nødvendige investeringer gjennom perioden. Det er påvist et betydelig potensial for mer effektiv drift bl.a. ved læring og sammenligning på tvers av sykehusområder og også innad i samme helseforetak. Det er nødvendig at disse mulighetene utnyttes bedre for å bidra til å skape økt økonomisk handlingsrom. Det bør i løpet av planperioden legges opp til å oppnå årlige økonomiske resultater på minst 2 % av totale inntekter Det legges til grunn at de resultatmål for 2016 som helseforetakene nå gir som innspill til økonomisk langtidsplan, vil være utgangspunkt for de resultatkrav som vil bli vedtatt av styret i det regionale helseforetaket, og tatt inn i Oppdrag og bestilling for Finansiering av investeringer Investeringsprosjekter skal innarbeides i helseforetakets økonomiske langtidsplan. Prosjekter som pr dags dato ikke ennå har status tilsvarende godkjent forprosjekt vil regnes som et budsjettmessig innspill. Formell behandling av prosjekter gjøres kun i konkret dialog med Helse Sør-Øst RHF. Store byggeprosjekter som innarbeides skal: Innarbeides med maksimalt 70 prosent rentebærende lån Side 11 av 16

12 Resterende 30 prosent av finansieringen budsjetteres som regionale midler, og/eller egenkapital. Faktisk andel egenkapital vil vurderes i hvert enkelt tilfelle ved tidspunkt for eventuell formell behandling. Være i sammenheng med helseforetakets arealplaner Regionale prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og regional IKT satsning. Det vises videre til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i sak I henhold til vedtatt eiendomsstrategi skal det enkelte helseforetak foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen, medisinsk teknisk utstyr (MTU) mv. innenfor sin tilgjengelige likviditet. Lokale IKT investeringer må i likhet med øvrige investeringer prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet. I planperioden videreføres helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på 2015-nivå, dvs med 905 millioner kroner årlig. Krav om utsatt bruk med 200 millioner kroner i budsjett 2015, forutsettes disponert til bruk med 100 millioner kroner i 2016 og 100 millioner kroner i Bevilgninger av regionale midler til investeringsformål vedtas av styret i forbindelse med det enkelte årsbudsjett. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper etterleves; det vil blant annet si at det ikke skal budsjetteres med bruk av årets resultat til investeringer før i påfølgende år. Foretakene kan videre bedre sitt økonomiske handlingsrom for investeringer ved salg av eiendom. I økonomisk langtidsplan periode , skal foretakene budsjettere med de faktiske planlagte salg slik at foretakets egenfinansieringsevne fremkommer. Det skal budsjetteres med salg av eiendom under følgende betingelser: Sannsynlighet for gjennomføring bør være høy, det vil si: Lett omsettelige objekter Ingen reguleringsmessige forhold uavklart Konsekvenser og behov knyttet til Samhandlingsreformen er vurdert Forventet likviditetstilførsel fra salg av eiendom kan under ingen omstendighet verken forpliktes eller brukes før midlene er innbetalt, og gjeldende fullmaktsregime skal etterleves. Side 12 av 16

13 10. Bygningsmessig vedlikehold og MTU Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Planer og budsjett må ivareta nødvendig oppfølging av avvik i henhold til lover og forskrifter samt følge opp de vesentligste avvikene påpekt i Riksrevisjonenes rapport: Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene. Dokument 3:11. For perioden skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og dokumentere hvordan dette er innarbeidet i innspillet til økonomisk langtidsplan, samt hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på utstyrsparken. Videre skal forbedringsarbeidet på anskaffelsesprosessene knyttet til innkjøp av utstyr videreføres, herunder økt samordning av regionale og nasjonale anskaffelser. 11. Prosess frem til styrets behandling 18. juni Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan : DATO LEVERANSER ANSVAR 5.mars 12.mars 13.mars 21.april 29. april og 4. mai Utsendelse av inntektsrammeforutsetninger, aktivitetskrav med mer samt styresak med forbehold om RHF- styrets vedtak 12. mars RHF- styret behandler sak om planforutsetninger for økonomisk langtidsplan Planlagt utsendt tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Orientering om styrets vedtak i sak Helseforetak og sykehus leverer sine innspill til Økonomisk langtidsplan kl Administrative dialogmøter RHF SP/ RHF HF/sykehus RHF/HF/sykehus Side 13 av 16

14 27., 28. og 29. mai 18.juni Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk langtidsplan Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler Økonomisk langtidsplan RHF/HF/sykehus RHF For Økonomisk langtidsplan gjelder: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer innen 21. april o Rapporteringspunkt for Excel-leveranse: Ikke krav om registrering i Profitbase Avstemt internhandel i budsjett 2015 legges til grunn hvis ikke vesentlige endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter Administrative dialogmøter Som det fremkommer i tidsplanen leggges det opp til administrative dialogmøter med foretakene 29. april og 4. mai. I disse møtene legges det ikke opp til deltagelse fra administrerende direktør. Fram til disse møtene avholdes vil foretakenes leveranse bli gjennomgått og kvalitetssikret fra Helse Sør-Øst RHF, og det legges opp til en tett dialog i denne prosessen. Helse Sør-Øst RHF forutsetter derfor at foretakenes/sykehusenes kontaktpersoner er tilgjengelig for spørsmål og eventuelle oppdateringer i denne perioden. Oppdatert møteplan fremstår slik: Side 14 av 16

15 Onsdag 29.april Akershus universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus HF- endret Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner HF Lovisenberg Diakonale sykehus AS Diakonhjemmet sykehus AS Mandag 04. mai Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Innlandet HF- endret Sykehuset Østfold HF Sykehusapotekene HF Betanien Hospital AS Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset As Vi vil komme tilbake til innholdet i disse møtene. Krav til styrebehandling Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 21 april, men senest før 31. mai Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, likviditetsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Formålet med dette er at de foretaksvise økonomiske langtidsplanene skal være formelt forankret i helseforetakene før den regionale ØLP en legges frem for RHF- styret. 12. Budsjett 2016 Inntektsrammer for 2016 slik de foreligger i økonomisk langtidsplan skal legges til grunn som foreløpige planleggingsrammer inn mot Dersom det blir endringer fra de budsjettmessige forutsetningene som legges for 2016 i forbindelse med økonomisk langtidsplan , vil det bli sendt ut foreløpige inntektsrammer for 2016 primo juli Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2016 vil i stor grad være endringer som følger av Prop 1 S( ) - forslag til statsbudsjett Tidsplan for budsjettprosessen 2016 vil vi komme tilbake til. Side 15 av 16

16 Vedlegg Foreløpige inntektsrammer (2035) Saksfremlegg sak Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger, Side 16 av 16

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus,

Detaljer

Økonomisk langtidsplan Budsjett Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan Budsjett Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet 1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS)

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Generelt Oslo universitetssykehus HF (OUS) uttrykker sterk bekymring for lands- og regionfunksjonene,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/00727-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Telefaks: +47 67968861 Sak 21/16 Økonomisk langtidsplan

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 13. mars 2014 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (2030). Budsjett 2014 SKRIV NR. 3 2013

Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (2030). Budsjett 2014 SKRIV NR. 3 2013 Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus,

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 087-2013 BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer