STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015"

Transkript

1 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan Sammendrag: Økonomisk langtidsplan er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). SØ står foran betydelige omstillinger i planperioden og det er stor usikkerhet forbundet med økonomisk effekt av endringer i inntektsmodellen og samhandlingsreformen. Forslag til vedtak: 1. Styret legger økonomisk langtidsplan til grunn for det videre arbeidet med budsjett for Styret ser at endrede planforutsetninger kan medføre endring i tidligere vedtatte planer for regnskapsmessige overskudd i perioden. 3. Usikkerhet knyttet til økonomisk effekt av endringer i inntektsmodell og samhandlingsreformen medfører at konkretisering av årlige resultatmål og konsekvenser legges fram for styret i forbindelse med endelig behandling av budsjett Fredrikstad, den Just Ebbesen adm. direktør

2 Styremøte 23. mai 2011 Side 2 av 7 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerende direktør ser at det vil være meget krevende å opprettholde plan for omstillingstiltak i SØ 2015 og samtidig redusere kostnadsnivået tilsvarende beregnet effekt av ny og eksisterende inntektsmodell. I tillegg vil det være risiko knyttet til økonomiske effekter av samhandlingsreformen. Dette vil kreve omstillingstiltak i 2012 i størrelsesorden mill. kroner. Det vil også være risiko knyttet til å ikke opprettholde vedtatt plan for økonomisk utvikling. Dette vil i så fall medføre mindre likviditet til investeringer og større krav til innsparinger i senere år. Administrerende direktør foreslår at vedtatt plan for omstillingstiltak i SØ 2015 og økonomiske resultater for perioden opprettholdes, men vil komme tilbake med eventuelle endringer i forbindelse med endelig behandling av budsjett Faktabeskrivelse Krav til styrebehandling Helse Sør-Øst RHF (HSØ) forutsetter at økonomisk langtidsplan (ØLP) behandles av foretaksstyrene før 6. juni Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Mål for perioden HSØ vedtok i langtidsplan for å prioritere 5 mål for hele planperioden. Disse målene representerer en økt ambisjon innen tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet samtidig som de understreker betydning av arbeidsmiljø og god økonomistyring. Det forutsettes at målene videreføres i Pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Planer for måloppnåelse innen alle områder er etablert i SØ i Føringer for ØLP fra HSØ ØLP utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser. ØLP videreutvikles basert på samme grunnlag som benyttet i Hensikten er at arbeidet skal vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et 4-årig perspektiv, samt legge til rette for en helhetlig vurdering av foretakets økonomiske bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv frem til Med samlet tildeling av inntekter legger Helse Sør-Øst RHF rammene for den totale økonomiske aktiviteten i foretaket. En slik tildeling gjør at foretakene selv styrer hvor mye av ressursene som skal styres inn mot investeringer og drift. For å skaffe økt handlingsrom for investeringer og helsefaglige prioriteringer, utover dagens nivå, må det etableres resultatambisjoner i det enkelte foretak.

3 Styremøte 23. mai 2011 Side 3 av 7 Økte resultatambisjoner krever omstilling. Det må legges vekt på gode kost/nytte vurderinger av investeringsplaner slik at bæreevne kan etableres. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at foretakene hensyntar etablering av fellestjenester i Sykehuspartner og felles forsyningssenter, og at konsekvenser av dette reflekteres i foretakenes langtidsplaner. Forutsetninger i ØLP er gitt fra HSØ gjennom budsjettskriv med foreløpige budsjettrammer og temanotat for ulike hovedområder. Foreløpige budsjettrammer er basert på beregninger med utgangspunkt i styresak nr inntektsmodell for Helse Sør-Øst. Nye elementer for inntektsfordeling i 2012 vil være: Innføring av modell for fordeling av inntekter til TSB Innføring av modell for fordeling av kapitalinntekter og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger Avregning for bruk av private tjenester innen somatikk inkluderes i modellen Elementet forbruksutjevning tas ut av modellene både for somatikk og psykisk helsevern Innfasing av somatikkmodellen fullføres i 2012 og modell for psykisk helsevern fases inn med 45 % i 2012 (akkumulert 55 %) og fullføres i Ny modell for TSB, kapitalinntekter og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader gjennomføres over perioden med 10 % i Videre er beregninger for effekter fremskrevet med forventet befolkningsvekst i perioden 2012 til HSØ legger til grunn en aktivitetsvekst for 2012 som fortsatt innebærer en særskilt styrking av psykisk helsevern og TSB for hele foretaksgruppen samlet sett. Gitt den regionale ventetidsutvikling og en overordnet behovsvurdering settes foreløpig følgende regionale mål for aktivitetsvekst for 2012: 1,2 % for somatikk 2 % for TSB 1,5 % for psykisk helsevern barn 3 % for psykisk helsevern voksne Videre legges det til grunn at den samlede veksten for resten av langtidsperioden skal være sterkere innen psykisk helsevern enn somatikk. Samlet vekst for alle tjenesteområder anslås til 1-1,5 % per år. Det gis i langtidsplanen rom for differensiering av aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet basert på faktisk forbruksindeks, behovsindeks og forventet befolkningsvekst. Beregninger viser at SØ ligger lavt i forbruksindeks i forhold til behovsindeks. I tillegg er det forventet en befolkningsvekst i Østfold som er over gjennomsnittet i landet for øvrig. Med bakgrunn i dette er det gitt rom for en høyere aktivitetsvekst innen somatikk enn for gjennomsnittet i HSØ. Det er ikke gjort tilsvarende regionale vurderinger om differensiering av aktivitetsvekst innen de andre tjenesteområdene. Endringer inntektsmodell For 2012 utgjør konsekvenser av nye elementer i somatikkmodellen og innføring av modell for TSB, kapital og pensjon en redusert inntektsramme for SØ på til sammen 36,3 mill. kroner. Samlet i perioden 2012 til 2015 utgjør endringen 52,6 mill. kroner. Foreløpige beregnede effekter per år og per område vises i nedenstående tabell.

4 Styremøte 23. mai 2011 Side 4 av 7 Område Somatikk Psykisk helsevern TSB Pensjon Kapital Totalt Tabellen viser at den største endringen vil være innen TSB og er en følge av innføring av betaling for kjøp av plasser internt i regionen og hos private aktører. Analyser viser at Østfold har en høy forbruksrate av pasienter med lange liggetider både internt i regionen og hos private tilbydere. Det er fortsatt uklart hvordan gjestepasientoppgjøret innen TSB skal håndteres i Den største positive endringen fremkommer innen kapitalområdet. Midler til kapitalkostnader har historisk vært basert på verdien av anleggsmidler ved overgang til regionale helseforetak i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene får ansvar for alle medisinske opphold (med noen unntak) og konsultasjoner for alle aldersgrupper. Dette skal ivaretas ved at ISF-refusjonene til de regionale helseforetakene reduseres til 20 % for alle sykehusopphold innen medisinske DRG-er, mot dagens 40 %. Differansen mellom 40 og 20 % ISF overføres kommunesektoren ved overføringer mellom kapitler og poster i statsbudsjettet. Det er anslått nasjonalt at dette for 2012 vil utgjøre ca 4,2 mrd. kroner. De regionale helseforetakene vil få dette helt eller delvis tilbake fra kommunene i form av aktivitetsbasert betaling. Fødsler, nyfødtmedisin og dyre biologiske legemidler omfattes ikke av ordningen. Kommunal medfinansiering omfatter kun somatikk. Det legges til grunn at foretakene budsjetterer dette nøytralt inntil videre. Finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter Kommunene vil få overført midler fra de regionale helseforetakenes basisrammer, nasjonalt tilsvarende 560 mill. kroner for 2012, basert på en betalingssats på 4000 kroner per døgn. Betalingsplikten overføres til kommunene fra dag 1. Ordningen gjelder bare somatiske pasienter. For Helse Sør-Øst innebærer dette en reduksjon i basisbevilgningen på ca 302 mill. kroner. Dette trekket vil i de foreløpige inntektsrammene for bli fordelt på sykehusområdene i henhold til inntektsmodellen for somatikk. Trekket vil også omfatte Sunnaas sykehus og de mindre, private ideelle sykehusene. Trekket vil bli gjort i 2012, og videreført hvert år i perioden. For SØ utgjør dette en redusert basisramme på 32,2 mill. kroner og vil utgjøre en netto reduksjon på inntektssiden med ca. 6,2 mill. kroner forutsatt samme antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter som i Krav til øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene Plikten til å tilby døgnopphold finansieres ved overføringer fra basisbevilgningen til de regionale helseforetakene til kommunene over årene 2012 til 2015, med til sammen om lag 1 mrd. kroner, eller om lag 250 mill. kroner per år. For Helse Sør-Øst innebærer dette at basisbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet reduseres med om lag 140 mill. kroner årlig i årene Dette trekket vil bli fordelt på helseforetak og sykehus på samme måten som trekket for utskrivningsklare pasienter. Dette er midler som i utgangspunktet ikke vil bli tilbakeført til helseforetakene, slik som det i stor grad vil

5 Styremøte 23. mai 2011 Side 5 av 7 være tilfelle for de andre finansieringselementene. SØ er kjent med at det diskuteres hvorvidt det kan inngås avtaler med kommunene om deres kjøp av øyeblikkelig hjelp-døgntilbud fra spesialisthelsetjenesten. Trekk i basisramme for SØ til utbygging av øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene vil utgjøre 15 mill. kroner per år fra 2012 til 2015, til sammen 60 mill. kroner. SØ 2015 Styret behandlet i fjor økonomisk langtidsplan for perioden for SØ hvor det ble lagt opp til kostnadsreduksjoner for å skape økonomisk handlingsrom for å dekke fremtidige renter og avdrag på lån til nytt sykehus. Videre var det lagt opp til å skape driftsmessige overskudd for å dekke sykehusets andel av utstyrsbehovet. Planlagt kostnadsreduksjon av OU-prosjekter i 2012 er 20 mill. kroner. Utfordringsbildet Den økonomiske risikoen i planperioden er først og fremst knyttet til evnen til å gjennomføre omstillingstiltak for frigjøring av midler til betaling av fremtidige renter og avdrag på lån til nytt sykehus samtidig som basisrammen reduseres som følge av inntektsmodell og samhandlingsreform. SØ må også skape overskudd i perioden for å øke evnen til å foreta investeringer gjennom overskudd i driften. Dette vil være hovedfokus i hele planperioden. Innføring av inntektsmodell for TSB og nye elementer samt oppdatering av befolkningsgrunnlag i modellen for somatikk medfører behov for ytterligere kostnadstilpasninger på til sammen 36,3 mill. kroner i Dette er 26 mill. kroner mer enn det som var lagt til grunn i langtidsplan for 2011 til For perioden utgjør tilpasningsbehovet 52,6 mill. kroner. Likeledes medfører samhandlingsreformen en overføring av midler fra sykehuset til kommunene. Det er knyttet stor usikkerhet til om sykehuset faktisk kan redusere sitt tilbud og overføre pasienter til kommunen i samme takt som inntektene reduseres. Forutsetninger fra HSØ som skal legges til grunn medfører en redusert inntekt for SØ i perioden på 93 mill. kroner. Omregnet til senger utgjør dette 60 senger hvorav 22 til utskrivningsklare pasienter og 38 til øyeblikkelig hjelpdøgntilbud. Det er knyttet særlig stor usikkerhet til når kommunene vil ha et øyeblikkelig hjelpdøgntilbud. Dette medfører sannsynligvis at SØ må opprettholde sitt tilbud med mulig reduserte inntekter i en periode. Planlagte kostnadsreduksjoner, som følge av behov for fremtidig inndekking av renter og avdrag på lånefinansiering til nytt sykehus, var i langtidsplan lagt inn med 20 mill. kroner i 2012 og 30 mill. kroner i 2013 og er vurdert til å være et krevende år økonomisk med høye omstillingskostnader pga oppstart av flytteprosessen og det er ikke lagt inn noen forventet kostnadsreduksjon i løpet av dette året. I tillegg har HSØ meldt inn betydelig vekst i kostnader for fellestjenester innen IKT-området. Dette er foreløpig ikke innarbeidet i langtidsbudsjettet. Utfordringsbildet etter 2015 De planlagte omstillingstiltakene i SØ 2015 vil ikke fullt ut dekke det kostnadspåslaget som kommer som følge av låneopptak og økte avskrivningskostnader de første årene etter innflytting. Dagens inntektsfordeling i HSØ ivaretar ikke fullt ut merkostnader til byggeprosjekter i denne størrelsesorden. Ved Akershus universitetssykehus HF er dette løst ved ekstra påslag i rammen

6 Styremøte 23. mai 2011 Side 6 av 7 knyttet til nytt sykehus og som nedtrappes over noen få år. SØ forventer en dialog med HSØ om de helt særlige utfordringene som knytter seg til disse forholdene. Omstillingstiltak 2012 Planlagt OU-prosjekt innen somatisk virksomhet i 2012 vil være planlegging av nedleggelse av akuttfunksjonen i Moss. Gjennomføring av dette tiltaket må ses i sammenheng med etablering av øyeblikkelig hjelp-funksjonene i kommunene. Endelig beslutning og gjennomføring tas ultimo Innen psykisk helsevern vil det bli igangsatt overføring av aktivitet fra sykehusavdelinger til DPS-er og dermed en reduksjon i antall senger på Veum. For å dekke opp for inntektsbortfall som følge av inntektsmodell må følgende arbeid igangsettes: Standardisering og tilpasning til beste-praksis internt i SØ Øke egenproduksjonen og redusere kostnadene til gjestepasienter. Til dette tiltaket knytter det seg betydelige utfordringer i forhold til overforbruk av tjenester ved OUS. SØ har i over ett år bedt om en redegjørelse fra HSØ/OUS om hvorfor forbruket endrer seg i strid med overordnede føringer for aktivitetsfordeling mellom region og områdesykehus. Gjennomgang av pasientstrømmer innen TSB. Investeringer og likviditet En samlet tildeling av inntekter gjør at foretakene selv styrer hvor mye av ressursene som skal styres inn mot investeringer og drift. Det legges ikke opp til å øke investeringsnivået i SØ i utover ordinært investeringsnivå på ca. 60 mill. kroner per år. Investeringer som følge av opptjent overskudd i perioden må sees i sammenheng med utstyrsbehov i nytt sykehus på Kalnes samt nye bygningsmessige behov som oppstår ved salg av sykehuset i Fredrikstad og på Veum. 3. Administrerende direktørs vurderinger SØ står foran betydelige omstillingsutfordringer i perioden Nye elementer og oppdateringer av inntektsmodell samt føringer som er lagt i samhandlingsreformer medfører økte krav til kostnadskutt utover det som var forutsatt i budsjett i fjor. Det vil blant annet være stor usikkerhet knyttet til hvorvidt kommunene er i stand til å overta ansvaret for øyeblikkelig hjelp-pasienter i samme takt som sykehusenes inntektsrammer reduseres. Dette kan føre til at SØ må opprettholde sitt tilbud med usikkerhet knyttet til inntektsbildet. SØ s egendekning må økes fra dagens 70 % til over 80 %. Til dette forholdet knyttes det i hovedsak usikkerhet rundt legefordeling og unormalt høy aktivitet ved OUS. Dersom SØ skal opprettholde tidligere vedtatt plan for regnskapsmessige overskudd frem mot 2015 vil dette medføre betydelige omstillinger i Dette kan medføre en betydelig risiko i forhold til målsetting om å øke aktiviteten for å bedre egendekning og forventet befolkningsvekst. Dersom SØ ikke klarer å opprettholde og øke sin aktivitet vil dette igjen føre til reduserte inntekter og økte kostnader til gjestepasienter, noe som vil forverre vår mulighet til å dekke fremtidige forpliktelser ved nytt bygg på Kalnes. Dersom plan for innsparinger ikke opprettholdes vil dette også medføre en redusert evne til å dekke kostnader til nytt bygg. Vår likviditetsbeholdning vil også bli redusert, noe som vil påvirke vår mulighet til å oppfylle krav om egenfinansiering av utstyr på Kalnes.

7 Styremøte 23. mai 2011 Side 7 av 7

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer