I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: I denne saken inviteres styret til å legge premisser og føringer for økonomisk langtidsplan for perioden Saken bygger på planforutsetninger fra Helse Sør-Øst, vedtatt av styret i helseregionens styremøte 12. mars og distribuert til Sykehuset Telemark 13. mars. Helseforetakene skal rapportere sine innspill til foretaksgruppes ØLP, innen 21. april og styret vil få planen tilbake for endelig behandling i styremøte i mai. I planperioden legges det opp til en videreføring av forrige periodes hovedmål og krav. Samtidig kommer nye krav som forventes implementert i planperioden, spesielt innenfor rus og kreft. Arbeid med standardiserte og helhetlige pasientforløp og arbeidsprosesser, herunder pakkeforløp kreft vil være sentrale elementer i dette arbeidet. Forslaget til ØLP legger opp til en løpende resultatforbedring i perioden, noe som er presserende for å kunne gjennomføre planlagt investeringsløp. Ambisjonen er at sykehuset skal arbeide for å realisere gevinster av de gjennomførte strukturelle endringer forankret i Utviklingsplanen. Videre vil det være helt nødvendig at helseforetaket arbeider videre med rutiner og interne prosesser for å øke effektiviteten i pasientbehandlingen. Helse Sør-Øst legger til grunn at det økonomiske handlingsrommet i planperioden må økes. Det forventes at det i løpet av planperioden legges opp til å oppnå årlige økonomiske resultater på 2 % av totale inntekter. I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Løpende investeringer er i bygningsmessige endringer/oppgraderinger, medisinskteknisk utstyr og lokale IKT løsninger, planlegges på et minimumsnivå. Av større investeringer planlegges nytt sengebygg, oppgradering av sikkerhetspsykiatri, samt utskifting og flytting av laboratoriet. Renovering av nordfløy startes mot slutten av perioden. Side 1 av 8

2 Forslag til vedtak: 1. Styret har behandlet forslaget til økonomisk langtidsplan (ØLP) for og slutter seg til det resultat- og investeringsnivå som administrasjonen har utarbeidet. Styret ber samtidig administrasjonen om å legge frem en endelig ØLP i styremøte i mai - i tråd med de foreslåtte nivåer og føringer fra foretaksgruppen. 2. Styret ber administrerende direktør planlegge og gjennomføre realisering av merverdier i størrelsesorden 150 millioner kroner i planperioden for å oppnå nødvendig resultatforbedring. 3. Styret ber administrerende direktør å arbeide for å standardisere og effektivisere arbeidsprosesser, med den hensikt å oppnå god og tilpasset pasientbehandling til hele Telemarks befolkning. Arbeidet med å forbedre medisinske måltall, med spesielt fokus på ventetider og fristbrud forventes videreført 4. Styret ber administrerende direktør arbeide for at utbygging i Skien igangsettes så raskt som mulig. Planer for utbygging bør inneholde muligheter for å ivareta fremtidig stråleterapibehandling. Skien, den 17. mars 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. Direktør 2

3 Innledning Sykehuset Telemark HF har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan basert på regionale føringer og oppdragsdokumentet som beskriver foretaksgruppens hovedmål og krav. I likhet med tidligere, legges det særlig vekt på de fire første årene i perioden for driftsmessige forhold, samt en egen vurdering av driftsmessige konsekvenser av planlagte investeringer i et lengre perspektiv frem til Krav til økonomiske resultater I foretaksgruppen er det et tydelig fokus på å etablere økonomisk handlingsrom for å kunne gjennomføre fremtidige investeringsprosjekter. Det er en krevende likviditetssituasjon i regionen, noe som åpenbart også vil kunne påvirke våre muligheter for realisering av planlagte investeringer. Det er administrasjonens vurdering at vi øker våre muligheter til å få gjennomført investeringsbehovet ved å etablere en langsiktig bærekraft så raskt som mulig. På bakgrunn av dette, legges det i ØLP-perioden opp til å fortsette arbeidet med å realisere merverdier. Det legges til grunn at det i løpet av planperioden må realiseres i størrelsesorden 150 millioner kroner for å kunne nå målsettingen om 80 millioner kroner i resultat i Administrasjonen legger opp til en utvikling av resultatbanen i planperioden som kombinerer behovet for raskest mulig å etablere en bærekraftig utvikling med kravet til forsvarlig drift og god pasientbehandling. Med utgangspunkt i dagens situasjon, synes det å være mest krevende i begynnelsen av planperioden, noe som medfører at det er nødvendig å bruke noe mer tid, enn det som er lagt til grunn i eksisterende langtidsplan. For å sikre at vi ikke svekker vår finansielle situasjon, legger vi samtidig til grunn at vi reduserer løpende investeringer mer enn det som frem til nå er lagt til grunn. F.o.m vil foretakene håndtere egenkapitalinnskuddet til pensjonskassen innenfor tilgjengelig likviditet, i tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan. Teknisk sett, vil egenkapitalinnskuddet sees i sammenheng med investeringene og hensyntas i likviditetsdisponeringen. I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende (hele 1000): ØLP Årsresultat Investeringstilskudd Løpende investeringer Egenkapitalinnskudd til KLP Likviditetseffekt I tillegg til ovennevnte legges det opp til å innarbeide økonomiske effekter av utbygging av sengebygg og nødvendig flytting og rehabilitering i Skien. 3

4 Hovedmål og regionale føringer Styringsdokumentene beskriver 6 hovedområder som er gjeldende i arbeidet med ØLP: 1. Hovedmål Hovedmålene videreføres fra forrige planperiode, og er som følger: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det skal vurderes eventuelle endringer i mål på HR-området fram mot RHF styrets møte i juni. 2. Aktivitet For 2016 gis følgende føringer for aktivitetsvekst i foretaksgruppen samlet: 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Det legges til grunn en generell vekst innen somatikken på om lag 7 % i perioden Som planforutsetning, legges det til grunn at alle helseforetak som har tilbud innen psykisk helsevern og TSB budsjetterer med at årlig aktivitetsvekst innen psykisk helsevern/tsb skal være høyere enn veksten innen somatikk. Ressursbruk og bemanning er også en del av oppfølgingen av dette kravet. Det enkelte helseforetak vurderer vekstanslag innen de ulike tjenesteområder det enkelte år. Det vil kunne være forhold som tilsier andre vurderinger som fordrer en egen dialog mellom helseforetaket og det regionale helseforetaket. Endelige aktivitetskrav vil settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte år. 3. Effektivitet Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret tilgjengelighet. 4. Inntektsmodell De økonomiske planleggingsrammene for perioden baseres på oppdatering og framskriving av regional inntektsmodell og forutsetter økte bevilgninger til aktivitetsvekst. 5. Økonomiske resultater 4

5 Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 6. Investeringer og vedlikehold av bygg Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere en plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Rammebetingelser Forventet inntektsramme for perioden viser følgende utvikling: SYKEHUSET TELEMARK HF Økonomiplan Beregning av foreløpig inntektsramme Basisramme forrige periode Endringer Omfordeling inntektsmodell Uttrekk økt inntekt til økte p.kost i Prop 1 S Finansiering av økt aktivitet Uttrekk samhandlingsreformen Foreløpig basisramme Forskning Basis Forskning Tilskudd Nasjonale kompetansesentra Andre statlige tilskudd Sum faste inntekter Omfordeling inntektsmodell Det er foretatt en oppdatering av inntektsmodellen, som gir en nedgang på 24 millioner kroner i basisbevilgningen for Sykehuset Telemark: 5

6 Det er i hovedsak endringer som følge av forhold knyttet til psykiatri og rusbehandling som påvirker inntektsnedgangen. Dette skyldes både det endrede relative behovet mellom foretak og rettelser av feil i fjorårets modell. Inntekstmodellen er basert på sosioøkonomiske kriterier og fremskrevet befolkningsvekst. Tatt i betraktning at befolkningsveksten i Telemark vil ligge under gjennomsnitt for regionen, forventes det at basisbevilgningene vil øke mindre enn øvrige foretak. Sykehuset Telemark har lavest forventet vekst i regionen. Uttrekk økt inntekt til pensjoner i Statsbudsjett 2015 Det vil foretas en reversering av endringen som følge av økte pensjoner, innarbeidet i basisrammen for Pensjonskostnaden i 2016 vil følge en oppdatert aktuarberegning og det forventes at eventuelle vesentlige endringer i forhold til budsjettert kostnad vil kompenseres av ekstra bevilgninger. Forventninger til bevilgninger over statsbudsjettet til økt aktivitet Det legges det til grunn en årlig økning i bevilgningen som fordeles til helseforetakene. Tildelingen er forutsatt å finansiere kostnader forbundet med fritt behandlingsvalg og kostnader forbundet med behandling i utlandet i henhold til EU- direktivet om utenlandsbehandling som trer i kraft i Uttrekk samhandlingsreformen Som en del av samhandlingsreformen skal alle kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp være ferdig utbygget i løpet av Fra 2016 trekkes det ut midler fra helseforetakene som overføres kommunesektoren til full finansiering av tilbudene. Dette innebærer et varig uttrekk i basisrammen for 2016 som tilsvarer tidligere overføringer til kommuner. Endringen er tilnærmet nøytralt. 6

7 Øvrige forhold Av øvrige forhold, nevnes at kostnadene knyttet til IKT-leveransene fra Sykehuspartner forventes å øke mindre enn tidligere antatt. På tidspunktet for utsendelse av styresaken, foreligger det fremdeles ikke konkret tallmateriale fra Sykehuspartner. Det er likevel knyttet en viss usikkerhet til kostnadsutviklingen, bl.a. på grunn av at implementeringsrekkefølgen i de større regionale prosjektene kan bli endret. Investeringer Investeringsprosjektet Utbygging Somatikk i Skien (USS) er inndelt i delprosjekt Ny sengefløy og delprosjekt Rehabilitering Nordfløyen med øvrige tilpasninger, samlet vurdert til 950 millioner kr. Ombygging og oppgradering av psykiatrisk sikkerhetspost er lagt inn i 2016 og 2017 med til sammen 25 millioner kroner. Som en del av delprosjektet Rehabilitering Nordfløyen / øvrige tilpasninger planlegges flytting og oppgradering av laboratoriet med oppstart Oppstart for rehabilitering av Nordfløyen er planlagt i 2020, altså etter utløpet av planperioden. Det er sendt søknad til Helse Sør Øst om igangsetting av idéfasen i prosjekt USS og det forventes svar på søknaden i forbindelse med behandling av ØLP. Arbeidet med planlegging av prosjektet kan i så fall starte umiddelbart. Med utgangspunkt i saksbehandlingsprosedyren for store utbygningsprosjekter i regionen, er det i arbeidet med ØLP, lagt til grunn byggestart for prosjektet ultimo Prosjektet USS regnes som et budsjettmessig innspill i ØLP sammenheng, inntil prosjektet får status tilsvarende godkjent forprosjekt. I henhold til eiendomsstrategien i HSØ, innarbeides store byggeprosjekter med maksimalt 70 prosent rentebærende lån og resterende 30 prosent av finansieringen budsjetteres som regionale midler og/eller egenkapital. Det vurderes at ordinære investeringer vil kunne prioriteres innenfor en årlig ramme på 80 millioner kr. I et normalt år, inkludert lokale IKT-investeringer som gjennomføres i regi av Sykehuspartner. I perioden 2016 til 2019 legges det opp til en strammere prioritering, innenfor en investeringsramme på 63 millioner kr. Investeringsporteføljen i langtidsperspektiv, med finansiering og forventet likviditetsutvikling, vises i tabellen under: 7

8 SUM SUM Investeringer EK innskudd KLP Ordinære investeringer Prosjekt Ny sengefløy Skien Prosjekt Renovering Nordfløyen og øvrig Prosjekt oppgradering Notodden Avdrag finansielle leieavtaler Avdrag prosjekt USS - forutsettes dekt av RHF SUM investeringer og EK innskudd Finansiering Investeringstilskudd Årsresultat Investeringslån (70%) Egenfinansiering 30% (bruk av basisfordring) Salg av eiendom SUM Endring i likviditet Disponibel likviditet til investeringer Likviditetsbeholdning Driftskreditt Det forutsettes at den tidligere ordningen med avdrag på lån dekt av RHF videreføres. Sykehuset er i gang med vurderinger knyttet til salg av bygg som vil stå tomme når de strukturelle tiltak er implementert. Det er foreløpig ikke innarbeidet konsekvenser av eventuelt salg i likviditetsoversikten over. I finansieringen av prosjektet USS legges det opp til 70 % rentebærende lån og 30 % regionale midler (bruk av basisfordring). Sykehuset Telemark har en akkumulert basisfordring på 696,3 millioner kroner pr , som resultat av tilbakehold likviditet tilsvarende differansen mellom avskrivninger og bevilget likviditet til investeringer (investeringstilskudd). Basisfordringen pr vil øke til 771,7 millioner kroner. Sykehuset Telemark har disponibel likviditet til investeringer på 73,8 millioner kr. pr , opparbeidede rettigheter som følge av tidligere årsresultater med utgangspunkt i basisår Gitt driftsresultat i balanse og investeringer som budsjettert i 2015, vil disponibel likviditet ved utgangen av 2015 være 38,3 millioner kr. 8

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer