Saksframlegg til styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret"

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen som gjøres i hvert styremøte. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for januar og februar til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7

2 Administrerende direktørs vurderinger. Risikovurderingen av budsjettet som ble forelagt styret 26. januar er fortsatt gjeldende. Det er gjort tiltak og prioritert ressurser for å redusere antall pasienter som venter mer enn 1 år. Vi ser en nedgang på prioriterte områder men som tidligere kommunisert er det også områder som hvor antallet øker. Se nedenfor. Konsekvens Pasienter venter mer enn 1 år Fristbrudd Sannsynlighet 3 Reduksjon ventetid Infeksjoner under 4% 2 Økonomi i balanse Investeringer 1 1 DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Rapporteringen knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner Sykefravær Bærekraftig økonomisk utvikling Side 2 av 7

3 Vanligvis vil denne rapporteringen også inneholde informasjon om status for øvrige HF i HSØ men HSØ sin ledelsesrapport for februar er ennå ikke mottatt. Aktivitet I aktivitetsrapportering skilles det mellom rus og psykiatri på den ene siden og somatikk på den andre. Rus og psykiatri har ikke samme system for vekting av opphold som somatikken. Grafene nedenfor som er merket med KPR (Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling) bygger derfor på antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner med de svakheter det har som en vurdering av aktivitet KPR Antall utskrevne pasienter, døgn KPR Antall RTV konsultasjoner totalt Faktisk Budsjett Faktisk Faktisk Budsjett Faktisk Som det framgår av grafene over (samlet for psykiatri og rus) og somatikkgrafene nedenfor er det både positive og negative avvik mot budsjett. Generelt er konklusjonen at aktiviteten er som budsjettert men inntektene ligger noe høyere, både pga pasienter er mer kompliserte enn forutsatt og fordi det er et større antall gjestepasienter enn forutsatt. Men det er et for tynt grunnlag til å trekke noen konklusjoner i forhold til budsjettavvik for året Antall opphold februar hittil i år somatikk Antall DRGpoeng februar hittil i år somatikk Heldøgn Dag Poli Regnskap Budsjett 1 R Bud R Ventetid SiV ligger under eiers krav om på ventetid på alle de 3 fagområdene. Likevel har vi ambisjoner om å redusere ventetiden sammenlignet med fjoråret. Grafene viser at for årets 2 første måneder så gjør vi det. Antall som har ventet et år har imidlertid økt de siste månedene, spesielt på øye. Her arbeides med en Side 3 av 7

4 kompetanseøkning og oppgaveglidning som gjør at avdelingen skal øke sin kapasitet. Det vil som tidligere nevnt ikke få effekt før etter sommeren. 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus Psykiatri Psykiatri 4 3 Rus Rus Ventetid for pasienter med rett og for alle pasienter Medisin med rett 38 Kirurgi med rett Ventet over 1 år per fagområde Med rett Med rett Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Fristbrudd Det utarbeides oversikt over fristbrudd på de 3 områdene psykiatri, rus og somatikk. Nedenfor vises de grafisk. SiV har nå tilnærmet null fristbrudd da andelen samlet er under,5%. Totalt er det 25 fristbrudd i hele SiV for de 2 første månedene. (Det kan se litt voldsomt ut på rus men det er en pasient som utgjør drøye 2%.) Erfaringen fra somatikk i fjor er det er krevende at hele sykehuset til enhver tid skal klare å tilpasse kapasiteten til den pasientstrømmen som kommer. Derfor gir de gode resultatene på dette området ingen grunn til å slappe av men tvert imot er resultatene en inspirasjon til videreutvikling av arbeidet på dette området. 7, % 6, % Andel fristbrudd psykiatri 3, % 2,5 % Andel fristbrudd rus 3, % Andel fristbrudd Medisin,2% Kirurgi,1% 5, % 4, % 3, % 2, % 2, % 1,5 % 1, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 1, %,5 %,5 %, %, %, % Side 4 av 7

5 Epikrisetid og korridorpasienter Statistikken for epikrisetid er nå samordnet slik at også de historiske tallene viser utviklingen for nye SIV. Det er motsatt på korridorpasienter. Der viser grafene nedenfor kun korridorpasienter innefor somatikk. (Det er ikke korridorpasienter innenfor psykiatri og rus slik at effekten ved å innarbeide det i statistikken vil være at SiV framstår med en lavere andel korridorpasienter selv om antallet korridorpasienter ikke forandres.) På samme måte som ventetid og fristbrudd forsetter SiV sin positive utvikling også på epikrisetid og korridorpasienter. 11, % 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,5%, Kir 87,2%, KPR 91,3% 3, 2,5 Korridorpasienter pr mnd Medisin,6% Kirurgi,8% 9, % 2, 8, % 7, % 6, % 21 Mål 1,5 1,, , % 4, %, Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Hittil i er det foretatt 1 av 4 planlagte prevalensundersøkelser. Dette er en punktmåling og er et tynt underlag for å vise en utvikling. Vi har likevel valgt å ha den med i rapporteringen da det er et av hovedmålene eier måler sykehuset på. Totalt viser målingen en nedgang sammenlignet med et gjennomsnitt av fjorårets 4 målinger men det varierer mye mellom de ulike gruppene. Tellingen viste at 17 pasienter hadde sykehusinfeksjon oppstått ved SiV. 7, Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 6, 5,9 5, 4, 4,2 4,5 3, Krav 3% innen 214 2, 1, 2,2 1,5 1,5 Postoperative sårinfeksjoner,3 1,9 1,8 Urinveisinfeksjoner 1,2 1, 2,1 Nedre luftveisinfeksjoner,5,2,5 Septikemier (Blodbaner) Sykehusinfeksjoner totalt SiV1 SiV N Side 5 av 7

6 DEL 2: SYKEFRAVÆR Statistikken for sykefravær er nå samordnet slik at også de historiske tallene viser utviklingen for nye SIV. Det var en god avslutning på fjoråret og januar i år er den beste januar siden HSØ begynte med felles system for måling av sykefravær. Forbedringen kommer selv om vi fra før ligger godt under gjennomsnittet for HSØ. 9, Sykefravær 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, Sykefravær 21 Sykefravær Sykefravær 5,5 5, DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING SiV har budsjettert med et overskudd på 6 mill kr for. Det er liten risiko for negativt budsjettavvik noe også et positivt avvik på drøye 5 mill kr akkumulert per februar bekrefter. Det er ikke gjort noen ny vurdering av estimat for året men alt tyder på at det positive avviket SiV har etter 2 måneder er en trend som vil fortsette. De gode resultatene kommer til tross for avvik på inntekter (3,2 mill kr slik det framgår av tabellen under) knyttet til utskrivingsklare pasienter. Kommunene tar imot utskrivingsklare pasienter langt raskere enn tidligere og slik det ser ut nå vil SiV kun kunne fakturere ca. 2% av de 24 mill kr som er budsjettert som inntekter. SiV ble trukket 26 mill kr som følge av retten til å fakturere kommunene kr. 4 per døgn en utskrivingsklar pasient ligger på sykehuset. Den reduserte inntekten på i overkant av 2 mill kr må effektiviseres gjennom å ta ned antall senger, jfr. styresak om plan for Larvik. Det positive avviket på finanskostnader kommer av at rentesatsen HSØ ba oss om å bruke i budsjett er høyere enn satsen som er fastsatt for 1. halvår. Derfor vil dette positive avviket fortsette i første omgang tom juni. Avviket i 2. halvår vil avhenge hvilken rentesats som i juni blir fastsatt for resten av året. Det er budsjettert med samme rentesats i hele. Nederst i tabellen er det 2 linjer som er markert. Det er pensjonskostnader og offisielt resultat. Foreløpige beregninger av pensjonskostnader for viser at kostnaden vil bli vesentlig høyere enn i. For SiV utgjør dette drøye 9 mill kr. Det er antatt at det vil bli bevilget midler til dette i revidert nasjonalbudsjett i mai. Derfor blir SiV målt på resultatet på linjen Rapportert resultat. Selv om denne økte kostnaden Side 6 av 7

7 dekkes opp nasjonalt er det ikke gitt at alle HF får tildelt midler ihht sin kostnad da inntekten vanligvis blir fordelt etter behovskomponenten i HSØ sin inntektsmodell. Denne risikoen er hensyntatt gjennom en avsetning i februarregnskapet. Regnskap februar Regnskap Avvik mot Budsjett budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Økte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 7 av 7

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer