Saksframlegg til styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret"

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres gjennom den tertialsvise ledelsen gjennomgåelse (LGG). Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for februar til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7

2 Faktagrunnlag Oppstarten for har vært ihht til de målsetninger sykehuset har satt seg. Fortsatt forbedringer på kvalitetsindikatorer og økonomisk resultat i tråd med budsjettet. Som redegjort for i budsjettprosessen er det mindre reserver i budsjett for enn det var i, og det er også flere økonomiske utfordringer i. Det forventes derfor ikke de store positive avvikene mot budsjett i, men risikoen for negativt avvik vurderes til å være liten. Rapporteringen for februar knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet Årets versjon av det programmet som summerer antall opphold og DRGpoeng hadde per februar ennå ikke blitt sendt ut fra Helsedirektoratets underleverandør. Det gjør at aktivitetstallene for februar er foreløpige. Dataunderlaget er vurdert og det er gjort avsetninger for de feil som den foreløpige versjon har. Til tross for denne usikkerheten så er det et faktum at det i forhold til budsjett har vært en noe treg start på året. Spesielt i februar var den somatiske aktiviteten lav. Det bekymrer oss vanligvis ikke da det er svingninger i aktivitetsnivået fra måned til måned i de ulike årene, men det er bekymringsfullt at de aller fleste foretakene i HSØ melder om det samme og i større grad enn oss. I sammenligningen med må huske på at 2 første måneden i år har en dag mindre noe som utgjør 1,7% Antall utskrevne pasienter, døgn Antall RTVkonsultasjoner Budsjett Budsjett Side 2 av 7

3 Antall opphold desember hittil i år somatikk Antall DRGpoeng desember hittil i år somatikk Heldøgn Dag Poli R Bud R211 R Bud R211 Ventetid I SiVs interne rapportering og derfor også i rapportering styret, følges de pasienter som står og venter. Dette fordi det er disse pasientene det kan gjøres noe med. Resultatene her følger trenden fra siste halvdel av der ventetiden på psykiatri, TSB og somatisk pasienter med rett holder seg stabilt på et, relativt til andre sykehus, godt nivå. Det er en klar positiv utvikling i antall pasienter som har ventet mer enn et år. Antallet er nede p en fjerdedel av hva det var i september i fjor. Det påvirker ventetiden for alle somatisk pasienter som er på et vesentlig lavere nivå enn på samme tid i fjor. I denne rapporteringen er det også lagt inn en tabell fra HSØ sin månedsrapport for februar. Den viser ventetiden for avviklede pasienter, dvs. pasienter er ferdig behandlet og ikke lenger står på venteliste slik som de pasientene som følges internt. Det kan skape forvirring å ta inn ventetider som ikke stemmer overens med våre interne ventetider, men tabellen er tatt in fordi februar er en spesiell måned. Ventetiden på avviklede pasienter har gått noe opp de siste månedene fordi en relativt større andel langtidsventere er avviklet ved SiV. Nå når den pukkelen er forbi avvikles det færre langtidsventere enn før og ventetiden på avviklede reduseres. Den reduseres så mye at i februar har SiV, som det framgår av tabellen, for første gang den korteste ventetiden av sammenlignbare sykehus i HSØ, noe eier har gitt positiv tilbakemelding på. 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus Psykiatri211 Psykiatri Psykiatri 4 3 Rus211 Rus Rus Side 3 av 7

4 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 34 Kirurgi med rett 46 8 Ventet over 1 år per fagområde Med rett211 Med rett Med rett Alle211 Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ jan feb uten rett Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse SørØst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse SørØst Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Fristbrudd Det er fortsatt få fristbrudd. Det er ingen spesielle områder som for tiden peker seg ut. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert,6% Medisin,6% Kirurgi,5% KPR 1,2% 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 211,5 %, % Side 4 av 7

5 Epikrisetid og korridorpasienter Andel epikriser sendt innen 7 dager og andel korridor korridorpasienter er begge indikatorer hvor SiV scorer godt i forhold til andre sykehus, men vi har en periode nå, spesielt på epikrisetid ligget lavere enn året før. Dette er ikke tilfredsstillende og det økt fokus på at dette skal forbedres. 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 94,5%, Kir 84,9%, KPR 87,6% 2 1,8 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,2% Kirurgi,6% 1,6 1,4 9, % 8, % 211 Mål 1,2 1,8,6,4 211,2 7, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Den første prevalensmålingen i følger opp de gode målingene i siste del av. Det understrekes imidlertid at dette er punktmålinger 4 ganger per år. Det som imidlertid styrker troen på at det er en reell nedgang er at reduksjonen kommer samtidig med oppstart av 2 de to tiltakene Sjekkliste Trygg kirurgi og Smykkefritt sykehus, tiltak som har som (en del av sin) målsetning å redusere antall sykehusinfeksjoner. 6, Sykehusinfeksjoner totalt SiV 5, 4,5 Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 4,5 5, 4, 4, 3,5 3, Krav 3% innen 214 2,7 3, 2, 1,, ,5 2, 1,5 1,,5,8 1,4 1,5 Postoperative sårinfeksjoner 1,9 1,,7,6,7,4,3,2, Urinveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner SiV1 SiV SiV211 Septikemier (Blodbaner) 2,2 Sykehusinfeksjoner totalt DEL 2: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Etter flere år med reduksjon av sykefraværet gikk det som tidligere rapportert opp i. Den følger den generelle utviklingen i arbeidslivet men vi gjør nå utvidede analyser for å se om det er enkelte område fokuset skal økes. Som det framgår av figuren er resultatet for januar midt mellom resultatene for 211 og. Side 5 av 7

6 Antall årsverk er noe lavere enn budsjett og vil mest sannsynlig fortsette å være det utover året. Det skyldes at arbeidet med omstilling i forhold til overføring av sørge for ansvaret for Sande og Svelviks befolkning på psykiatri og rus skal overføres til Vestre Viken er kommet godt i gang. Det gjør at man både har utsatt etablering av nye stillinger og forsøker å holde stillinger vakante for at det skal bli minst mulig overtallighet når overføring etter planen skjer 1/ ,5 Sykefravær 4 15 Månedsverksutvikling 8, ,5 4 7, 6,5 6, SiV/PiV 211 SiV SiV SiV/PiV 211 SiV SiV Budsjett 5, , 3 65 DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Det økonomiske resultatet i de 2 første månedene er marginalt bedre enn budsjett. Det er en utvikling som forventes også for resten av året. Estimatet for året er derfor i tråd med budsjett. Siste beregning av pensjonskostnaden for er vesentlig lavere enn budsjettert grunnet endring i forutsetningene. Det vil ikke bli avklaring på dette før revidert nasjonalbudsjett kommer i mai, men i motsetning til de foregående år er kostnaden lavere og ikke høyere. Dette er hensyntatt i siste linje i tabellen nedenfor. Regnskap februar Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Reduserte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 6 av 7

7 Til informasjon ligger her oversikten over resultatene for HSØ for februar. Det har vært en dårlig start for HSØ på året. Etter å ha gått med overskudd på drøye 2 mill kr i, er det et negativt avvik på 133 mill kr de første 2 månedene i år. Feb (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per feb Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett Budsjett Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 2 Sunnaas sykehus HF ,5 % 23 5 Sykehusapotekene HF ,5 % 2 3 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 47 Sykehuset Innlandet HF ,7 % 86 5 Sykehuset Telemark HF , % Sykehuset Østfold HF , % 86 Sørlandet sykehus HF ,7 % 14 Vestre Viken HF , % Helse SørØst RHF Sykehuspartner ,6 % Helse SørØst RHF , % Sum Helse SørØst ,1 % Side 7 av 7

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer