Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland"

Transkript

1 Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for februar 2012 til orientering. 2. Styret er fornøyd med at aktiviteten i de voksenpsykiatriske poliklinikkene nå er tilfredsstillende, og forventer at det nå iverksettes tiltak for å bedre epikrisetiden i de voksenpsykiatriske avdelingene. Sammendrag Virksomhetsrapporten for januar og februar 2012 viser at gjennomsnittlig ventetid ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) nå er stabilisert på 86 dager. Gjennomsnittet er 60 (median 46) dager for pasienter med og 110 (median 72) dager for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp). Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken har arbeidet systematisk med å redusere antall langtidsventende, og oppnådd en gjennomsnittlig ventetid på 66 dager. Antall fristbrudd er redusert fra i februar 2010 til 230 ved utgangen av februar i år. Antall pasientkontakter i somatisk virksomhet er 2 % høyere og antall DRG poeng 5 % høyere enn i fjor. I psykisk helsevern for voksne har det vært en aktivitetsøkning på 9 % sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten i psykisk helsevern for barn og ungdom er stabil. Det mangler rapportering for tverrfaglig spesialisert rusbehandling på grunn av omleggingen fra Rusdata til DIPS. Antall utskrivningsklare døgn i somatikken er redusert med over 50 %. Andel epikriser sendt ut innen syv dager fortsetter å øke i somatikken og er nå på 72 %. I psykisk helsevern for voksne er det ikke akseptable resultater (55 %). Antall månedsverk har økt til i gjennomsnitt hittil i år mot i fjor. Halvparten av økningen skyldes inkludering av ABIKO-elevene i lønnssystemet. Lønnsbudsjettet er i balanse. Regnskapet viser et akkumulert underskudd på 25,4 mill kr. 16,1 mill kr kan tilskrives økte pensjonskostnader som vil bli kompensert, slik at det reelle underskuddet mot budsjett er 9,3 mill kr. Hovedårsakene er høyere gjestepasientutgifter (3,4 mill kr), lavere ISF-inntekter (3,1 mill kr) og færre utskrivingsklare pasienter (1,5 mill kr) enn budsjettert.

2 Direktørens hovedstrategier for å nå det økonomiske resultatmålet er å øke inntektene gjennom ytterligere forsterking av arbeidet med medisinsk riktig koding, særskilt oppfølging med utvikling av kompenserende tiltak i de tre klinikkene som har underskudd og utvikling av felles tiltak som kompenserer for svikt i inntektene fra uskrivingsklare pasienter. Bakgrunn Virksomhetsrapporten utarbeides av stabsavdelingene og har til hensikt å gi nyttig ledelsesinformasjon om kvalitetsindikatorer, aktivitet, personalressurser og økonomi. Rapporten skal gi status for den siste perioden, samt vise og forklare utviklingstrender. Saksutredning Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste i februar var 86 dager (median ventetid 58 dager). Dette er tre dager kortere enn forrige måned og en dag mer enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 60 dager (median 46 dager), mens pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 110 dager (median 72). Ved utgangen av februar var det 933 pasienter som hadde stått på venteliste over ett år. Dette er en nedgang på 11 % sammenlignet med i fjor. Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken er en av har redusert antall langtidsventende med 77 % det siste året, med den effekten at gjennomsnittlig ventetid i klinikken for alle pasienter nå er 66 dager. Ventetid for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er nå inkludert i DIPS og presenteres derfor også nå i virksomhetsrapportene. Gjennomsnittlig ventetid for TSB pasienter er pr februar 78 dager. Av antall pasienter som står på venteliste er 20 fristbrudd. Andre kvalitetsindikatorer Antall korridorpasienter var i gjennomsnitt 17 i februar måned. Dette er i gjennomsnitt en pasient mindre enn i fjor, men samtidig en økning på fire sammenlignet med forrige måned (samme utviklingen gjaldt i fjor). Andelen strykninger på operasjonsprogrammet var i februar 4 %. Nivået har holdt seg stabilt under 5 % siden juli måned i fjor. Som nevnt i tidligere virksomhetsrapporter planlegges det en nærmere undersøkelse av forholdene rundt strykningene siden systemet inviterer til ulik praksis i registreringene og ikke fanger opp forskyvninger i operasjonsprogrammet utover i uken som følge av omprioriteringer. Andel epikriser sendt ut innen syv dager i somatisk virksomhet var 72 % i januar og 55 % for psykiatrien. Utviklingen innen somatisk virksomhet er positiv selv om det er en langsom forbedring. Innenfor psykisk helsevern er nivået mer variabelt, og uten tegn til forbedring. Som oppfølging av Samhandlingsreformen er det interessant å se på utviklingen av antall utskrivningsklare døgn knyttet til somatiske opphold. Hittil i år er antallet redusert med mer enn 50 % og effekten er størst både i absolutte og relative størrelser for pasienter som har hatt opphold ved Medisinsk klinikk eller Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Aktivitet somatisk virksomhet Aktiviteten innen somatisk virksomhet målt som antall pasientkontakter har økt med 2 % sammenlignet med i fjor. Antall heldøgnsinnleggelser har økt med 2 %, mens antall innlagte

3 dagopphold er redusert med 11 %. Det siste først og fremst som effekt av pasientforløpsprosjekt for koronar angiografi pasienter. Antall polikliniske dagbehandlinger øker med 23 % sammenlignet med i fjor. Dette skyldes til dels omlegging fra døgn- til dagbehandling, men er sannsynligvis også en effekt av ny registreringspraksis. Antall polikliniske konsultasjoner øker med 3 %, mens antall registrerte kontroller er redusert med nesten 700 sammenlignet med i fjor. Kontrollandelen er redusert fra 36 % i fjor til 33,4 % i år. Antall DRG-poeng har økt med ca. 500 (5 %). Dette er imidlertid ca. 100 poeng mindre enn plan for de to første månedene, noe som gir en negativ effekt på det økonomiske resultatet. Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er hittil i år 9 % høyere enn i fjor. Dette betyr at veksten var mindre i februar (4 %) enn i januar (13 %). Antall utskrivelser har økt med 18 %, mens antall liggedøgn er på samme nivå som i fjor. Det har vært en økning på ca. 800 polikliniske konsultasjoner (8 %) sammenlignet med i fjor. Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge er på samme nivå som i fjor. Aktiviteten innen TSB er fra og med februar inkludert i DIPS. Det har vært utfordringer med å ta ut kvalitetssikrede tall etter omleggingen, og TSB er derfor ikke inkludert i rapporteringen denne gangen. Bemanning Antall månedsverk var i mars måned Det er en økning på 177 sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har det vært et gjennomsnitt på månedsverk mot i fjor, dvs. en økning på 141 månedsverk. Som nevnt i virksomhetsrapporten for januar forklares ca. halvparten med at spesialelever til videreutdanning innen operasjon, intensiv og anestesi fra og med i år inkluderes i lønnssystemet. Det har ellers vært en økning i legegruppen (29 månedsverk) og administrative stillinger (33 månedsverk). En tredjedel av legestillingene er knyttet til flere turnuskandidater. Ellers har det vært en økning i 10 legestillinger ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og fire hver ved Rehabiliteringsklinikken og Operasjon- og intensivklinikken. Økningen i antall administrative stillinger skyldes først og fremst økning ved Økonomi- og analysesenteret (seks av stillingene direkte knyttet til Pasientreiser) og HR-senteret (åtte stillinger). Økningen ellers i administrative stillinger er jevnt fordelt på andre enheter. Sykefraværet i januar var 8,5 %. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn tilsvarende måned i Nedgangen er størst for langtidsfraværet over åtte uker. Økonomi UNN har for februar et økonomisk resultat på -8,9 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et økonomisk resultat på -21,4 mill kr. Det er budsjettert med et periodisert overskudd pr måned på 2 mill kr som betyr et budsjettunderskudd på 25,4 mill kr hittil i år. En stor del av underskuddet skyldes økte pensjonskostnader (ca. 75 %) som det vil bli kompensert for fra og med mars regnskapet. ISF inntektene for februar var nærmere budsjett enn foregående måned og gjennom fokus på medisinsk koding forventes det at inntektene vil være i henhold til budsjettet i månedene framover.

4 Utviklingen i antall utskrivningsklare døgn viser at de budsjetterte inntektene ikke vil oppnås i Det er derfor igangsatt et arbeid for å utarbeide nye tiltak for å kompensere for manglende inntekter tilsvarende mill kr. En annen årsak til det negative resultatet er høye gjestepasientkostnader innen TSB. Tiltak er knyttet til vurdering av rett til nødvendig helsehjelp med bedre utnyttelse av egen kapasitet gjennom redusert liggetid og økt poliklinisk behandling. Vurdering Direktøren mener at utviklingen for antall fristbrudd viser at det er mulig å nå målet om null fristbrudd i løpet av første halvår Stort fokus på opplæring og gode rutinebeskrivelser har gitt resultater. Tallene for siste måned indikerer at den positive utviklingen gjelder alle klinikker. Ventetiden holdes på et stabilt nivå rundt 85 dager. Det kreves fortsatt stor innsats for å redusere ventetiden til nasjonalt måltall på 60 dager, men resultatene i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken viser at det er mulig. Det må fokuseres på pasienter som har ventet svært lenge, og prioriteres enda tydeligere når søknader vurderes. Nivået for de andre kvalitetsindikatorene holdes stabilt, men fokus bør først og fremst rettes mot epikrisetid hvor det forventes å skje forbedringer som resultat av prosjektet «Kvalitet i pasientdokumentasjonen». Resultatoppnåelsen i psykisk helsevern for voksne er på dette området ikke akseptable. Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er på akseptabelt nivå, men den planlagte reduksjonen i poliklinisk virksomhet (særlig kontroller) er foreløpig ikke oppnådd. Den ønskede dreiningen fra døgn til dag fortsetter. For inneværende år har det vært budsjettert med en stor effekt av bedre medisinsk koding. Dette har ikke slått til fullt ut hittil i år, men med det fokuset som er satt på god opplæring og oppfølging forventes det en større effekt utover året. Det økonomiske resultatet er negativt, men det skyldes i stor grad økte pensjonskostnader som helseforetaket vil få finansiering til. Antall utskrivningsklare liggedøgn for somatiske opphold er etter to måneder redusert mer enn forventet. Direktøren har derfor satt i gang et arbeid med å lage nye tiltak for manglende inntekter. Det er i tillegg etablert særskilt oppfølging av tre klinikker (Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Operasjon- og intensivklinikken og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk) for å øke sannsynligheten for at budsjettmålene nås. Prognosen på +24 mill kr opprettholdes, og direktøren kommer tilbake med en nærmere vurdering av usikkerheten i neste styremøte. Tromsø, 21. mars 2012 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør

5 Vedlegg: Virksomhetsrapport for februar 2012

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer