Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR Forslag til VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning. Brumunddal, 18. februar 2011 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Økonomidirektør Mona Stensby

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per 31. januar

3 Virksomhetsrapporten etter februar er en forenklet versjon, og målene under kvalitet er ikke oppdatert ift oppdrag og bestillerdokument fra HSØ. Virksomhetsrapporter etter ny mal vil bli lagt fram etter februar. 1.0 Pasientbehandling - kvalitet Epikrisetid Måltallet for epikrisetid var tidligere 80 % for både somatikk og psykisk helsevern. Fra 2011 er dette måltallet endret til 100% dvs. at alle epikriser skal være sendt innen 7 dager etter utskrivelse. I 2010 var resultatet like under måltallet, og nå i januar er vi ca 4% over måltallet for 2010 et godt utgangspunkt i forhold til det nye målet som er definert. Tabell 1: Pasientbehandling - andel epikriser innen 7dager for utskrevne pasienter (døgn) somatikk og psykiatri Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Minst 100% 85,3 78,3% Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helsevern Minst (voksne) 100% 56,2 74,5% Andel epikriser sendt innen 7 dager TSB Minst (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 100% 88,3 83,5% I alle divisjoner vil det være målrettede tiltak på de avdelinger som ligger etter, da det innad i divisjonene er stor variasjon i epikrisetid. Tabell 2: Pasientbehandling - andel epikriser innen 7dager for utskrevne pasienter i november(døgn) Divisjon Epikrisetid Lillehammer 97,2 % Tynset 91,3 % Tverrfaglig spesialisert rus 88,3 % Elverum -Hamar 85,0 % Hab/rehab 81,9 % Gjøvik 77,4 % Kongsvinger 71,6 % Psykisk helsevern (voksne) 56,2 % SI totalt (utsrivelser) 83,7 % Epikrisetid er forbedret i januar til det totalt beste resultatet i SI, men måltallet er endret i Korridorpasienter SI har en handlingsplan for å redusere andelen korridorpasienter. Høyt belegg i enkelte divisjoner (somatikk) gjør det krevende å nå målet, men det jobbes med ulike strategier for å unngå overbelegg. Det anses som ytterst krevende å komme vesentlig under 1% korridorpasienter med dagens struktur og sengekapasitet. Tabell 3: Pasientbehandling - korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk ~ 0 % 0,9% 0,9% 1,0% Andel korridorpasienter akuttavd. psykisk helsevern voksne ~ 0 % n/a 0% 3

4 Gjennomsnittlig ventetid Innenfor somatikk er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 68 dager, 7 dager bedre enn måltallet. Innen psykisk helsevern for voksne er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 64 dager, 14 dager over måltallet. For Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetiden 57 dager, 7 dager over måltallet for misbrukere over 23 år. Tabell 4: Pasientbehandling gjennomsnittlig ventetid Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen somatikk Reduseres dager Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen VOP Reduseres dager Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert rus behehandling Reduseres dager Andel fristbrudd Pasientrettighetsloven krever at helseforetakene setter en frist for når helsehjelp skal gis innenfor en faglig forsvarlig ramme til de pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp. Andel fristbrudd har en fallende tendens i 2010, i desember var andelen 12%. Resultat står i kontrast til gjennomsnittlig ventetid som er lavere enn måltallet. I mai 2010 ble det satt ned en arbeidsgruppe i Sykehuset Innlandet HF som har analysert hva som ligger bak det høye tallet for fristbrudd. Det er nå utarbeidet en handlingsplan som er iverksatt. Som et ledd i dette arbeidet ble det i september gjennomført opplæring i riktig registrering og avvikling av venteliste, jfr gjennomgang i tidl styremøter. Bedre monitoreringsverktøy er utarbeidet og arbeidet med fristbrudd var tema på ledersamlingen i november. Resultatene viser en positiv utvikling. Tabell 5: Pasientbehandling andel fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Reduseres 11,8% 18,9% Andel fristbrudd - psykisk helsevern Reduseres 15,7% 13,9% Andel fristbrudd - tverrfaglig spesialisert rusbehandling Reduseres 13,8% 5,8% Tabell 6:Andel pasienter vurdert til rett til nødvendig helsehjelp: Andel pasienter vurdert til rett til nødvendig helsehjelp Somatikk 47% 53% Psykiatri 59% 64% Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 68% 65% Det er ikke definert måltall for området. Ut fra nasjonalt tallgrunnlag i 2008 er andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Innlandet HF på nivå med nasjonalt gjennomsnitt. 4

5 Pasientbehandling - aktivitet Aktivitet somatikk Det er knyttet usikkerhet til aktivitetstallene for somatikk i januar Aktiviteten er beregnet med grupperingslogikk i Deler av kodingen vil ikke være korrekt kode i hht det nye regelverket. Dette kan derfor gi utslag i at antall poeng ikke er korrekt reflektert. Tabellen under viser den aktivitet som er rapportert til HSØ etter avslutningen av januar. Aktivitet somatikk DØGNBEHANDLING Realisert Budsjett Avvik Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Fordeling av antall DRG poeng - tradisjonelle DRG-poeng - - Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Sum DRG poeng innlagte DAGBEHANDLING - Antall dagbehandlinger Fordeling av antall DRG poeng - tradisjonelle DRG-poeng - - Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Sum DRG poeng dagpasienter POLIKLINISK VIRKSOMHET - Ant. inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Fordeling av antall DRG poeng - poliklinisk virksomhet - - Pas bosatt i egen region beh. i eget HF Aktivitet Psykisk helsevern Tabellen for aktivitet i divisjon psykisk helsevern er omarbeidet i tråd med rapporteringen til HSØ. 5

6 Divisjon Psykisk Helsevern Akkumulert pr Endr 10-Endr 10- I fjor Faktisk Planlagt Avvik # Avvik % 11 # 11 % DPS-er(*) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % 52 65,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,7 % Sykehus Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,5 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % 17 4,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,2 % VoP eks rus: Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % 28 10,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % -84-0,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % -50-9,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,3 % BUP: Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % 6 1,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % Rus: Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,5 % 3 7,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % 92 6,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling - priv Ant. liggedøgn døgnbehandling - private (Rus) ,6 % ,5 % (*) Det foregår også poliklinisk behandling for rusmisbrukere ved DPS. Disse er tatt med under fagområde rus. Ressurser og personal Bemanningsanalyse Bruttoårsverk for Sykehuset Innlandet HF totalt ligger under periodisert bemanningsbudsjett, men det ligger over nivået fra januar Det er fra overgang til nytt lønnssystem. Foretaket jobber fremdeles med å kvalitetssikre data, og kommer nærmer tilbake til avviksforklaringer ved senere rapportering. 6

7 Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling brutto årsverk og periodisert budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Per.budsj Snitt siste 12 mndr 7100 Resultatregnskap januar 2011 I januar har foretaket budsjettert med et overskudd på 9,7 mill kroner, mens regnskapet viser et positivt avvik på 16,9 mill kr. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til regnskapet på januar. Dette skyldes spesielt følgende forhold: Ny grouper for ISF inntekter for Endringer i kodeverket er ikke tilstrekkelig hensyntatt i registreringen pr januar. Dette medfører at deler av aktiviteten ikke er korrekt kodet, og derfor heller ikke korrekt priset. Det er foreløpig ikke mottatt noen oversikt over inntekter knyttet til H-resepter. Dette er derfor avsatt i hht budsjett. Det er ikke mottatt grunnlag for kostnader knyttet til gjestepasienter. Kostnaden er derfor i sin helhet periodisert. Overgang til nytt lønnssystem og overføringen av lønnsfunksjonen til Sykehuspartner fra Dette innebærer at det må gjennomføres betydelig kvalitetssikring for å få full oversikt over de transaksjoner som er foretatt. Etterslep på refusjon sykepenger. Etter overgangen til Sykehuspartner er det stort etterslep på refusjon sykepenger. Det er betydelig jobb knyttet til registrering ved overgang til nytt system. I regnskapet er det foretatt avsetning i hht budsjett for januar. Avviket på denne posten er knyttet til arbeidsgiveravgift som for januar ligger på ulike arter i budsjett og regnskap. Under følger oversikt over resultatregnskapet slik det foreligger pr januar: 7

8 Regnskap Budsjett Avvik Basisinntekter ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private tjenester Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Konserninterne gjestepasientutgifter Lønn til ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd av refusjon vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT Administrerende direktørs vurdering Det er gledelig at året begynner med positive økonomiske resultater. Administrerende direktør vil allikevel minne om at det er flere poster det er knyttet usikkerhet til, og at det vil være større trygghet i resultatutviklingen etter februar-rapporteringen. Administrerende direktør er av den oppfatning at for å klare å nå årets budsjetterte overskudd på 140 mill kr er det avgjørende å ha kontroll og fokus på bemanningsutviklingen. Dette er en av de mest kritiske faktorene for å lykkes inneværende år. Det er derfor avgjørende at foretaket også etter overgangen til Sykehuspartner har samme kvalitet og kontroll på området. Regime for likviditetsstyring medfører at det er nødvendig å skape positive resultater i driften for å øke handlingsrommet til investeringer. Denne forståelsen er etablert i organisasjonen ved at divisjonene har fått beholde sine positive resultatavvik de siste to årene. Dette insentivet er viktig i den krevende driftssituasjonen foretaket har. 8

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer