Hensikten med dette skrivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikten med dette skrivet"

Transkript

1 Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb Hamar Telefon: TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset. Fra: Økonomiavdelingen Helse Sør-Øst RHF Kopi: Dato: 14.februar 2012 Sak: Økonomisk langtidsplan Saknr.: Saksbeh.: 3TBudsjett Økonomisk langtidsplan TSKRIV NR Hensikten med dette skrivet Hensikten med dette skrivet er i første rekke å informere helseforetakene og sykehusene om prosessen knyttet til økonomisk langtidsplan og til årsbudsjett De to prosessene vil være samordnet, men slik at styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar økonomisk langtidsplan den 21. juni, og inntektsrammene for 2013 den 22. november. Også fjorårets prosess avdekket et behov for ytterligere fremskynding av de regionale føringene knyttet til medisinsk faglige behovsvurderinger og prioriteringer, foreløpige aktivitetskrav og inntektsrammeforutsetninger og øvrige aktuelle forhold. Som en tilpasning til dette er det i årets prosess planlagt utsendelse av slike føringer til helseforetakene og sykehusene den 6. mars i underkant av to måneder tidligere enn i Frist for leveransen er fremskyndet fra 12. mai til 25. april for å unngå tilsvarende sammentreff med rapportering per april (1.tertial) som sist. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Foreløpig årsbudsjett for 2013 inngår som første år i planperioden. Intensjonen er at mest mulig av inntektsforutsetningene for 2013 skal være på plass i de foreløpige inntektsrammene som innarbeides i økonomisk langtidsplan, og sendes ut separat som foreløpige inntektsrammer Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2013 vil da i stor grad være endringer som følger av Prop nr 1 ( ) - forslag til statsbudsjett Nærmere om Økonomisk langtidsplan (ØLP) ØLP utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser. Økonomisk langtidsplan videreutvikles basert på samme grunnlag som benyttet i 2010 og Hensikten er at arbeidet skal vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et 4-årig perspektiv, samt legge til rette for en helhetlig vurdering av foretakets økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv frem til Det er et mål å samordne arbeidet med rullering av helseforetaksgruppens plan for strategisk utvikling med økonomisk langtidsplan. I 2012 vil styret idet regionale helseforetaket ha fokus på å rullere gjeldende strategiske plan for perioden , med styrebehandling på regionalt nivå 22. november. Dette byr på enkelte utfordringer når det gjelder utforming av de strategiske delene av økonomisk langtidsplan. Tilsvarende gjelder for øvrig også for langtidsplan IKT som i henhold til fremdrift skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF den 21. juni Det regionale foretaket vil sørge for koordinering med pågående planprosesser slik at økonomisk langtidsplan er tilstrekkelig forankret i de strategiske vurderingene. Eventuelle vesentlig strategiske valg vil imidlertid ikke kunne foregripes. Behov for økte positive resultater Med en samlet tildeling av inntekter til drift og investering legger Helse Sør-Øst RHF rammene for den totale økonomiske aktiviteten i foretaket. En slik tildeling gjør at foretakene selv bestemmer hvor mye av ressursene som skal styres inn mot investeringer og drift. For å skaffe økt handlingsrom for investeringer og helsefaglige prioriteringer, utover dagens nivå, må det etableres økte positive resultater i det enkelte foretak. Det må legges vekt på gode kost/nytte vurderinger av investeringsplaner slik at bæreevne kan etableres og opprettholdes over tid. Side 2 av 6

3 Helse Sør-Øst RHF legger videre til grunn at foretakene hensyntar utviklingen i og bruken av fellestjenester i Sykehuspartner og felles forsyningssenter, slik at gevinstrealisering ved bruk av felletjenester gjenspeiles i foretakenes økonomiske langtidsplaner. Det er svært viktig, både for det enkelte foretak, og for foretaksgruppens samlede bæreevne at det påbegynte arbeidet med å skape bæreevne gjennom positiv resultatutvikling videreføres, og minst på nivå med det som lå til grunn for økonomisk langtidsplan Pågående omstillingsprosesser i hovedstadsområdet som følge av omstillingsprogrammet, sak 108/2008, sammen med innfasing av nye elementer i inntektsmodellene, forutsetter god styring og intern kontroll. Krav til styrebehandling av innspill Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 25. april, men senest før 1. juni Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Det legges til grunn at de vesentligste forutsetninger for økonomisk langtidsplan er avstemt med styrets leder forut for leveransen 25.april dersom innspillet ikke er styrebehandlet. Side 3 av 6

4 Omfang og tidsplan økonomisk langtidsplan Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan: LEVERANSER ANSVAR FRIST Informasjon i økonomidirektørmøtet RHF 8. februar Malverk for ØLP RHF 6. mars Budsjettforutsetninger inntektsrammer RHF 6. mars Medisinsk faglige behovsvurderinger og prioriteringer, RHF 6. mars foreløpige aktivitetskrav Øvrige budsjettforutsetninger RHF 6. mars HSØ RHF styrebehandling inntektsmodellelementer RHF 19. april Leveranse fra helseforetakene malverk og HF 25. april kl kommentarer Dialogmøter med HF RHF/HF 1.halvdel mai HSØ RHF styrebehandling ØLP RHF 21. juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF juni Foreløpige inntektsrammer 2013 RHF Primo juli Helseforetakene skal levere utfylt malverk innen 25. april. I tillegg til tallene skal det leveres en skriftlig kommentar ut i fra tilsendt mal. Rapporteringspunkt for Excel-leveranser: For økonomisk langtidsplan gjelder: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Ikke krav om registrering i Profitbase Avstemt internhandel i budsjett 2012 legges til grunn Spesielt om utsendelsen fra Helse Sør-Øst RHF den 6. mars 2012 Helse Sør-Øst RHF vil sende ut malverk i excel og kommentarmal i word, med følge av et budsjettskriv som omtaler eventuelle vesentlige endringer sammenlignet med fjoråret. I tillegg til malverk vil følgende inngå: Side 4 av 6

5 Foreløpige helsefaglige forutsetninger Aktivitetsforutsetninger og krav overfor helseforetakene for 2013 og ut planperioden vil bli stilt på bakgrunn av vurderinger og prioriteringer av behov, samt faglige prioriteringer for perioden. I tillegg vil en måtte gjøre antakelser i forhold til hvilken virkning samhandlingsreformen vil ha når det gjelder aktivitet i kommunene, slik at dette kan hensyntas i aktivitetsforutsetningene. Budsjettmessige inntektsforutsetninger og foreløpige inntektsrammer Sentralt i arbeidet med inntektsrammer for perioden vil være videre implementering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil behandle videre utvikling og implementering av inntektsmodellen 19. april. Dette omfatter: Nye elementer og implementering av modellene for somatikk, psykisk helsevern og TSB Modell og implementering av modell for prehospitale tjenester/ ambulansedrift Alle modellene vil videre bli oppdatert med nye tall for befolknings- og sosiale kriterier, samt øvrige parametre som inngår i beregningsgrunnlagene. Det vil bli foretatt befolkningsframskrivning for perioden I de foreløpige inntektsforutsetningene som sendes ut 6. mars til bruk i ØLP- sammenheng, vil det bli tatt nødvendig forbehold om styrets vedtak angående inntektsmodeller. Budsjett 2013 I forlengelsen av og basert på økonomisk langtidsplan , vil det i eget brev bli sendt ut foreløpige inntektsrammer for 2013 primo juli Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til detaljert prosess knyttet til neste års budsjett, men milepælene er skissert i tabellen under. Side 5 av 6

6 Omfang og tentativ tidsplan budsjett 2013 LEVERANSER ANSVAR FRIST RHF styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer RHF 21. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer RHF Primo juli Videre prosess overordnet: Periodisert budsjettmal inkl krav til kommentarer RHF 1.nov Utsendelse av inntektsrammer (med forbehold om styrevedtak RHF 8. nov 22. nov) Internhandel ferdig avstemt RHF/HF 21. nov RHF styrebehandling inntektsrammer RHF 22. nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 3.des kl Oppdrag og bestilling 2013 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 7. jan kl Det regionale helseforetaket vil ikke kreve noen oppdatering av Økonomisk langtidsplan ved leveransene i desember 2012 og januar For uperiodisert årsbudsjett med leveranse 3. desember gjelder: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Ikke krav om registrering i Profitbase Internhandel/mellomværende avstemt 21. november I forbindelse med endelig periodisert budsjett 7. januar 2013: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Registrering i Profitbase Internhandel/mellomværende iht avstemt 21. november Det vil komme en egen mal for budsjett 2013 som skal brukes ved leveransene i desember 2012 og januar Side 6 av 6

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer