Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: I planperioden legges det opp til en videreføring av forrige periodes hovedmål og krav. De økonomiske resultatene er basert på de forutsetninger som følger av utkast til sykehusets utviklingsplan for perioden , både hva gjelder driftsmessige konsekvenser og investeringer. Helse Sør-Øst har oppdatert inntektsmodellen, som nå også omfatter prehospitale tjenester. Forslaget til ØLP legger opp til en løpende resultatforbedring i perioden, noe som er presserende for å kunne gjennomføre planlagt investeringsløp. Ambisjonen er at sykehuset skal gjennomføre store driftsmessige endringer og samtidig oppnå et bærekraftig resultat for å sikre utvikling av tjenestetilbudet i fremtiden. Det er forutsatt følgende driftsresultat i planperioden: (hele 1000) Forslag til vedtak: Styret har behandlet forslaget til økonomisk langtidsplan (ØLP) for og slutter seg til det resultat- og investeringsnivå som administrasjonen har utarbeidet. Styret ber samtidig administrasjonen om å legge frem en endelig ØLP i styremøte i mai - i tråd med de foreslåtte nivåer og føringer fra foretaksgruppen. Skien, den 18. mars 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 6

2 Innledning Sykehuset Telemark HF skal i planperioden fortsette det planmessige arbeidet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og krav. Hovedmålene videreføres fra forrige planperiode, og er som følger: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Forslaget til økonomisk langtidsplan tar opp i seg hovedforutsetningene i sykehusets utviklingsplan for perioden 2014 til Rammebetingelser Selv om det i føringene fra HSØ forutsettes økte bevilgning fra Stortinget, vil faste inntekter i planperioden være tilnærmet helt flate. Oppdatering av inntektsmodellen, med fremskrivning av befolkningsutvikling virker i negativ retning, sammen med effektene av samhandlingsreformen. Antall innbyggere fordelt på sykehusområder Sykehusområde % vekst i perioden Akershus ,9 % Innlandet ,1 % Oslo ,2 % Sørlandet ,9 % Telemark ,8 % Vestfold ,8 % Vestre Viken ,2 % Østfold ,9 % I alt ,8 % Med en gjennomsnittelig befolkningsvekst i perioden på 0,7% i året vil STHF få en stadig mindre andel av totale faste inntekter. Tabellen nedenfor viser at økningen i hovedsak tilfaller Osloregionen: 2

3 Sum faste inntekter, Budsjett Økonomiplan mill kroner Akershus Innlandet Oslo, ekskl SUN Sørlandet Telemark Vestfold Vestre Viken Østfold I alt Av HSØ-interne forhold, nevnes at kostnadene knyttet til IKT-leveransene fra Sykehuspartner vil øke mer enn tidligere antatt. Foreløpige beregninger som STHF har fått, viser en signifikant kostnadsvekst som i stor grad utfordrer måten vi jobber på. Det vil være nødvendig å realisere betydelige effektiviseringsgevinster som en følge av fornyingsprogrammet. Beregningene viser at kostnaden kan øke i størrelsesorden 100 MNOK i planperioden, avhengig av fremdriften i de regionale IKT-prosjektene. Føringer fra regionalt nivå Generelle utviklingstrekk: For spesialisthelsetjenesten vil utfordringene i ØLP-perioden preges av: en aldrende befolkning og flere som lever lenge med en eller flere sykdommer en høyere forekomst av livsstilssykdommer, kroniske sykdommer, psykisk helseplager og rusavhengighet Videre vil følgende satsinger / fokus prege perioden: forebygging kvalitet og pasientsikkerhet innføring av nye metoder Prioriteringer innen psykisk helsevern: Helseforetakene og sykehusene styrker arbeidet med å forebygge selvmord og reduserer bruk av tvang Forbedring av kvaliteten på registrering og rapportering av pasientdata innen psykisk helsevern er et lederansvar på alle nivåer i Helse Sør-Øst Midlene tildelt gjennom Opptrappingsplanperioden skal fortsatt sikres fagområdet, og sektoren skal styrkes i tråd med faglige føringer og vedtak i styresak 061/2010 Prioriteringer innen TSB: 3 Det skal være særlig fokus på å videreutvikle samarbeidet mellom helseforetakene, de private leverandørene og kommunene for å sikre god gjennomføring av behandlingen og forebygge tilbakefall Helse Sør-Øst RHF er i Oppdragsdokumentet 2014 pålagt å øke antallet døgnbehandlingsplasser med om lag 110 plasser for følgende pasientgrupper: Pasienter med samtidig rus og psykiske lidelser Pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling Gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer

4 Unge med omfattende hjelpebehov Langtidsplasser for rusavhengige Prioriteringer innen somatikk: Det kreves fortsatt fokus på reduksjon av ventelister, antall langtidsventende og fristbruddspasienter med samtidig bedring av nasjonale kvalitetsindikatorer Aktivitetsveksten skal fortsatt prioriteres mot følgende fagområder: Utredning, behandling og oppfølging av kreft og andre alvorlige sykdommer Poliklinisk vurdering/behandling Sekundær forebygging og oppfølging ved alvorlig livsstilsykdommer Samhandlingsreformen: Omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene Større oppmerksomhet på det helhetlige pasientforløp både internt og utover eget ansvarsområde Større tilgjengelighet for mer systematisk veiledning og deling av kunnskap uti fra andres behov Tilrettelegging av tettere samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi Etablere gode systemer/understøtting av kompetanse- og personellutfordringene. Kvalitet og pasientsikkerhet: Implementering og oppfølging av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Ha god og reell medvirkning fra brukere Erkjenne kompleksitet og ha god styring, herunder sikre solid forankring i styre og linjeledelse Måling av resultater og åpenhet rundt disse Ha standardiserte pasientforløp og arbeidsprosesser, herunder pasientadministrative rutiner, slik at rett informasjon kommer til rett tid og sted Mobilisere de ansattes engasjement, klinisk engasjement, og gi tilgang til endringskompetanse på alle nivå, spesielt i pasientnær virksomhet Aktivitetsvekst: Foreløpige regionale mål for aktivitetsvekst i 2015: 2,4 % for somatikk 2,6 % for psykisk helsevern barn og ungdom 2,6 % for psykisk helsevern voksne 2,6 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Det legges videre til rette for en aktivitetsvekst innen somatikk på minst 8 % i perioden Rammeverket og forutsetninger knyttet til fritt behandlingsvalg foreligger imidlertid ikke, og dette er derfor ikke innarbeidet i denne økonomiske langtidsplanen Resultatambisjoner og kostnadstilpasning 4 Helseforetakene må ytterligere forsterke sitt arbeid med å skape positive resultater gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet Det er vesentlige potensial for effektivitetsgevinster ved bedre ressursutnyttelse og etablering av beste praksis på tvers av helseforetakene i foretaksgruppen

5 Kostnadstilpasning må skje gjennom Økt kvalitet i pasientbehandlingen Overgang fra inneliggende til dagbehandling og poliklinsk behandling Standardisering av arbeidsprosesser og mer rasjonelle løsninger knyttet til IKT, innkjøp og logistikk Krav til økonomiske resultater Det er avgjørende at STHF i løpet av planperioden forbedrer de økonomiske resultatene og derigjennom legger grunnlaget for en langsiktig bærekraftig utvikling av sykehuset. Muligheter for reinvesteringer og utvikling av nye satsingsområder vil være avgjørende for at vi kan bevare og utvikle tjenester som gjør at pasientene i fremtiden velger Sykehuset Telemark. Helse Sør-Øst har foretatt analyser som tilsier at foretaksgruppen bør levere positive resultater i størrelsesorden 1,5-2,0 mrd kroner. Med en omsetning på ca MNOK, tilsier det en resultatmargin i området 2,3% til 3,1%. Legger vi denne forutsetningen til grunn ved STHF, bør vårt resultatmål ligge i området 80 MNOK til 110 MNOK. En alternativ tilnærming er å se på faktisk løpende investeringsbehov ved foretaket. Våre analyser legger til grunn følgende: (tall i hele tusen) Investeringsbehov MTU Bygg Annet Sum investeringer Investeringstilskudd Minimum resultatkrav I denne situasjonen vil man imidlertid ikke styrke den finansielle situasjonen for å kunne gjennomføre større investeringsprosjekter for å videreutvikle sykehuset. Basert på de to tilnærmingsmåtene, mener administrasjonen at STHF bør ha en målsetting om et økonomisk resultat på minimum 80 MNOK. Vi legger opp til en gradvis forbedring som bringer oss til målet i Inntektsutvikling, IKT-kostnader og omstillingskostnader er forhold som tilsier at forbedringen må ta noe tid. Kravet til pasientsikkerhet og kvalitet i vår tjenesteleveranse understøtter dette. Økonomiske konsekvenser i planperioden Det legges opp til positive driftsresultater i ØLP-perioden, som konsekvens av strukturelle endringer og driftseffektivisering i klinikkene. Investeringsbudsjettet i perioden omfatter både løpende investeringer og nye behov basert på føringene i Utviklingsplanen. For å gjennomføre de planlagte investeringer, er det nødvendig at sykehuset tilføres likviditet til ny sengefløy i Skien og tilpasninger av eksisterende bygningsmasse. Dette kan gjøres gjennom opptak av lån eller trekk på basisfordringen på HSØ, eventuelt en kombinasjon. Behovet for slik finansiering fremkommer som akkumulert likviditetsbehov i tabellen nedenfor. Endringene i resultat, investeringer og likviditet vises i tabellen: 5

6 ØLP - investering og likviditet Driftsresultatet ØLP Investeringstilskudd Investeringer BYGG MTU Annet SUM INVESTERINGER Likviditetsbehov - årlig Endring arbeidskapital med mer** Sum driftskreditt * Likviditetsbeholdning UB Trekk på driftskreditten Akkumulert likviditetsbehov * 100 MNOK av driftskreditt holdes tilbake for å dekke risiko og løpende behov ** Innbetaling pensjon, trekk ISF og betaling lev.gjeld internt Følgende investeringsprosjekter er forutsatt gjennomført i planperioden og påfølgende år: MTU Løpende utskiftninger og havarier Større prosjekter: MR (2015:Oppgradering 2019: ny 3 tesla, 2020 : Gjenansk) Lab automasjonslinje (Skien,Notodden) Mobilt røntgen( 2 transp + 1 Cbue+ ultralyd) CT (Skien 2016, Notodden 2017) Traume Lab 12 og gjennomlysningslab Mammografi (2018: Screening og 2019:klinisk) Mammografi Fisherbord Skadelab (Rjukan og Notodden + oppgr.kragerø) EOL Sekvensieringsmaskin genetikk Robot Flyttekostnader/fornye/tilpasse utstyr fra Porsgrunn Nye/oppgraderte operasjonsstuer, samt overvåking MR utvidelse 3 Tesla maskin Notodden nyinvesteringer Teknisk infrastruktur/servere Sum MTU Sum Bygg Ny sengefløy Ombygning Nordfløyen Sengepost Notodden Poliklinikk Rjukan Øvrig bygg Oppgradering alderspsyk Oppgradering sikkerhetspost post Ombygging ny lab Diverse må tiltak Sum Bygg Sum Annet Diverse - ambulanser med mer Sum Sum investeringer Sum alle kategorier Sum

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 9 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF Utkastet er laget med bakgrunn i statsbudsjettet og vil bli korrigert i forhold til oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2015 for Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer