Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd"

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato Sørlandet sykehus HF Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Ingress Selv om flere av helseforetakene har igangsatt betydelig arbeid, er Helse Sør-Øst RHF ikke tilfreds med den samlede tilbakemelding og gjennomføring for å bedre situasjon med fristbrudd og ventende over 1 år. Det er derfor igangsatt nye tiltak for å oppnå målsettingen med å avvikle ventende over ett år, med konkrete mål og tidsfrister for gjennomføring av tiltak. redusere ventetiden til målet på 65 dager for alle med og uten rett til nødvendig helsehjelp. redusere fristbruddene til null. utvide kjøpsavtalene med private slik at eventuelle kapasitetsutfordringer kan imøtekommes. Forslag til vedtak 1. Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd ved SSHF tas til etterretning.

2 1 Faktabeskrivelse Helse Sør-Øst har et sørge-for - ansvar og i dette ligger et ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Behovet dekkes gjennom leveranser fra egne helseforetak, driftsavtaler med private sykehus og kjøp av tjenester fra private leverandører. Det er etablert fem hovedmål for perioden Hovedmålene er en presisering av og kommer i tillegg til øvrige krav fra Helse- og omsorgsdepartementet. Forsterket fokus på måloppnåelse: Situasjon med fristbrudd og lange ventetider har hatt fokus i oppfølgingsmøter fra HSØ i 2011 og Foretakene er tidligere bedt om å utarbeide framdriftsplaner for å avvikle ventende over ett år, med konkrete mål og tidsfrister for gjennomføring av tiltak. redusere ventetiden til målet på 65 dager for alle med og uten rett til nødvendig helsehjelp, redusere fristbruddene til null utvide kjøpsavtalene med private slik at eventuelle kapasitetsutfordringer kan imøtekommes. I følge HSØ er situasjon fortsatt ikke akseptabel, foretakene oppdaterer nå planer og prioriterer/ konkretiserer tiltak for å nå mål. Foretakene gir tilbakemelding om at arbeidet målrettes og har sterkt ledelsesfokus. Selv om flere av foretakene har igangsatt betydelig arbeid, er Helse Sør-Øst RHF ikke tilfreds med den samlede tilbakemelding og gjennomføring så langt, og ønsker derfor å følge dette arbeidet i helseforetakene utover høsten. Foreløpig tilbakemelding i oppstartsfasen tilsier at foretakene må konkretisere ytterligere planer, tiltak, status, fremdrift og resultater. Dette dokumentet beskriver kort planlegging tiltak, møtestruktur og statusrapportering frem til for SSHF. 2 Plan for tiltak som er aktuelle ved SSHF 2.1 Bedre utnyttelse av egen kapasitet. Felles ventelister samme fagområde i SSHF. Jfr Kultur for helhet. Dette kan være en utfordring forhold til Forskrift for ventelisteregistrering 1. Å skille mellom situasjoner der avdelingen/klinikken har kapasitet og situasjoner der den ikke har kapasitet kan være viktig for å ta stilling til hvordan henvisninger skal håndteres. Virkemidlene sykehuset har til rådighet for å sikre forsvarlige ventetider og ha kontroll med ventelistene blir forskjellige 1 Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 7. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-4 jf. lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) 53 nr. 12. Endret 18 des 2001 nr (bl.a hjemmel), 31 aug 2004 nr Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/6

3 avhengig av kapasitetssituasjonen. Viktigst her er at pasienters rett til fritt sykehusvalg modifiseres ved kapasitetsproblemer: Pasienter har ikke rett til å velge seg til et sykehus som ikke har kapasitet1. Dersom sykehuset har kapasitet, må imidlertid pasientenes rett til fritt sykehusvalg respekteres fullt ut. SSHF er i gang med fordeling av pasientgrupper der dette vil kunne redusere ventetiden, spesielt ortopedi. Utnytte avtaler med private tilbud/ tjenester. Det er tatt kontakt med avtalespesialister i fagområdene øye, ortopedi, og rekruttert vikar for ØNH Kartlegge tilgjengelig egen kapasitet Kartlegge om det er tilgjengelig kapasitet innen spesifikke fagområder som kan benyttes av andre. Ikke aktuelt for SSHF som helhet, kun nytte for internt fordeling Lage prognose for håndtering av pasienter som har ventet > 1 år, Se fig 1 under Beskrive tiltak med tidsfrister for aktuelle pasientgrupper med fristbrudd og ventende > 1 år. Gjennomført for de fleste pasientgruppene., se tabell 1. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/6

4 Tabell 1: Måltall langtidsventende med og uten rett Gjennomgang ventelister for pasienter som har ventet > 1 år Her gjøres en teknisk gjennomgang (rydding) samt at pasienter blir ringt til med spørsmål om de fortsatt ønsker å stå på ventelisten. Dette har vært vanlig rutine ved flere avdelinger i lengre tid. Rutinen settes ut til alle aktuelle avdelinger i løpet av neste måned og rapporteres til HSØ Oversikt over antall og type pasienter som venter og hva de venter på Arbeid med pasientlister er igangsatt. 3 Etablere plan for oppfølging Tiltak for og rapportering av oppfølging er vedtatt i SSHFs ledergruppe 5.nov 2012 med ukentlige oppfølging. Arbeidet utføres i klinikkene med betydelig innsats på og 4. ledernivå i samarbeid med merkantilt personell. Arbeidet koordineres av fagdirektør som rapporterer til HSØ, se eget avsnitt. Styrebehandles og oppdateres månedlig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/6

5 4 Rapportering Det er statusrapportering 2. hver uke med det enkelte foretaks Adm. dir. og fagdirektør. Agenda i dette møtet fremgår av Tabell 2 under. Det skal gis orientering om status til HSØ ledelse ved fagdirektør/ Adm.dir., styremøte i foretak og styremøte HSØ, brukerutvalg og HTV. For å sikre enhetlig oppfølging benyttes rapporteringsmaler med vekt på punktene under: 1. Overordnet status og overordnet kommentar Status oppsummeres. Innholdet er basert på en skjønnsmessig vurdering og kan inneholde oppnåelser, kommende aktiviteter, utfordringer, antagelse, beslutning, eller endring i status på viktige milepæler. 2. Status for milepæler og leveranser Foretakets milepæler, som er lik for alle foretak, representerer viktige sjekkpunkter. Oversikten skal bestå av et utvalgt sett statiske milepæler som følges fra start til slutt. Hovedoppnåelse siden forrige rapportering Her inkluderes to-tre betydelige oppnåelser, for de siste to ukene. 4. Utvalgte aktiviteter for de neste to ukene Her skal to-tre betydelige aktiviteter de neste to ukene identifiseres. Aktiviteter langt frem i tid skal ikke føres opp. 5. Utfordringer, antagelser og beslutninger Dette er et sentralt element av statusrapporten som lister opp utfordringer foretaket står ovenfor; antagelser gjort, avklaringer og behov for avklaring/beslutning for å sikre fremdrift. Ny id opprettes på bakgrunn av nummeret det tilhører i feltet Status for milepæler og leveranser, tre siffer benyttes (eks ). Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/6

6 Tabell 2: Statusrapportering gjennomgås i tlf - møter med HSØ Foretak Sørlandet sykehus HF Signert Rapporterings dato: Overord net status F Overor dnet komme ntar Status ID Sentrale milepæler og leveranser Startd ato Etablert plan, inkludert måltall og system for oppfølging som er styrebehandlet og oppdatert månedlig Gjennomgått ventelister for pasienter som har ventet > 1 år - teknisk gjennomgang (rydding) - har ringt til, fortsatt på listen? Oversikt over ant og type pas som venter og hva de venter på - antall avviklet m/ fristbrudd per 31/10 - antall som står i en fristbrudd situasjon (frist passert og ikke avviklet) per 31/10 - antall per 31/10 med frist som går ut om 14 dager og som ikke har fått avtalt time - antall langtidsventende (>1år) som ikke kan tilbys helsehjelp innen 1/3-13 i eget foretak fordelt på fagområder innen somatikk Konkludert om aktivitet tas i egen regi, andre HF, private sykehus eller private leverandører Konkludert om det er tilgjengelig kapasitet innen spesifikke fagområder som kan benyttes av andre Etablert gjennomføringsplan for opplæring pasientadm.arbeid Sluttd ato ?? Statu s F ? F 25.10? F F F I (Ny) F I F I Hovedoppnåelse siden forrige rapportering Første rapportering kvalitetssikres og oppdateres av foretaket. OK Utvalgte sentrale aktiviteter neste to uker Etablere faktagrunnlag Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/6

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer