Styringssystem og internkontroll i SSHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringssystem og internkontroll i SSHF"

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll i SSHF Ingress I saken presenteres de viktigste elementene i styringssystemene og internkontrollen i SSHF. Disse skal sikre at styringskrav fra eier samt krav i lov- og myndighetskrav oppfylles. Forslag til vedtak 1. Styret tar saken om styringssystem og internkontroll til orientering. Trykte vedlegg til saken Elektroniske vedlegg til saken God virksomhetsstyring Årshjul for dialogmøtene Agenda for dialogmøtene

2 1 God virksomhetsstyring God virksomhetsstyring Grunnlag for god pasientbehandling (desember 2010) er rammeverket for virksomhetsstyring og intern kontroll i Helse Sør-Øst. Dokumentet er gjort gjeldende for SSHF gjennom Oppdrag og bestilling Dokumentet skal beskrive prinsippene for virksomhetsstyring og er et rammeverk for Helse Sør-Øst. Dokumentet redegjør for ulike begreper knyttet til virksomhetsstyring, bl.a. Mål- og resultatstyring Eierstyring Prinsipper for virksomhetsstyring Intern styring og kontroll 2 Virksomhetsstyring i SSHF I styresak Oppfølgingsregime 2010 ble sentrale elementer i styringen av SSHF presentert. Systemene er siden blitt videreutviklet, og bl.a. er gjennomgangene med klinikkene mer systematiske. Det er laget en egen agenda og årsplan for møtene som kalles adm.direktørs dialogmøter med klinikkene. Konsernrevisjonen gjennomførte Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring. Her legges vekt på hvordan SSHF følger opp krav og pålegg fra eier og i neste oppgang rapporterer på gjennomføringen. SSHF har startet arbeidet med å følge opp de anbefalingene som ble gitt for å skape en mer helhetlig oppfølging av eierkrav. 2.1 Oppdrag og bestilling Oppdrag og bestilling inneholder de samlende krav og forventninger til leveranse i året. Det inneholder bl.a. oppgaver som skal løses i løpet av året, aktivitetsnivå, mål og økonomiske rammer. Det er et omfattende dokument som inneholder både generelle krav og føringer og mer spesifikke oppgaver som skal gjennomføres. Det er de siste årene arbeidet med å finne en god systematikk for å formidle innholdet videre til klinikkene og de enhetene som skal gjennomføre oppgavene. Det lages en tabell der ansvar for oppfølging blir lagt til aktuelle klinikker og stabsavdelinger. Klinikkene følger opp i forhold til sine avdelinger. For å få en oversikt over status, rapporterte klinikkene tilbake i tabellform etter 2. tertial. Oversikten er nå oppdatert etter 3. tertial og danner grunnlaget for Årlig melding 2011 og er også med i grunnlaget for risikovurderingene. 2.2 Strategiplanen Strategiplanen ble vedtatt i juni 2011 og beskriver hvordan SSHF vil prioritere i perioden. Strategiplanen gir overordnede føringer for aktiviteten i SSHF. Det er valgt fem strategisk satsingsområder som skal bidra til fokus og prioritering i perioden. De fem strategiske satsingsområder Kvalitet og pasientsikkerhet Kultur for helhet Samhandling effektivitet Rusbehandling Kreftbehandling Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 2.3 Budsjett SSHF får tildelt økonomiske rammer og aktivitetskrav fra Helse Sør-Øst RHF gjennom Oppdrag og bestilling for kommende budsjettår. Aktivitetskravene legger føringer for nivå på pasientbehandlingen målt i DRG-poeng og volumtall for de ulike fagområdene. Til å gjennomføre denne aktiviteten mottar foretaket tilsvarende en økonomisk ramme fordelt på en generell ramme, øremerkede midler og midler knyttet til innsatsstyrt finansiering (ISF). Budsjettprosessen i foretaket foregår i to omganger. På våren utarbeides det en økonomisk langtidsplan (ØLP) med utgangspunkt i et 4-årsperspektiv basert på den finansieringen foretaket kan påregne ut fra foreliggende inntektsmodeller og forventet aktivitetsnivå. I tillegg lages en 15-årsplan som beskriver foretakets investeringsbehov og betjeningsevne. Prosess med årlig budsjett på høsten splitter aktivitet, HR og økonomi ned på klinikk/avdeling /resultatenhet i foretaket, samt en kontantstrømanalyse basert på drifts- og investeringsbudsjett. Alle måltall og budsjetter periodiseres for å gjennomføre månedlige rapportering og oppfølging. 2.4 Virksomhetsrapporter Det utarbeides hver måned en omfattende driftsrapport på HF- og klinikknivå med tall og kommentarer. Rapporten er grunnlag for styresak og behandles månedlig i styret. Virksomhetsrapportens innhold er basert på mal fra Helse Sør-Øst og hovedtemaene i rapporten er: Hovedmål og særskilte krav Aktivitet Bemanning Økonomi 2.5 Prognoser Det utarbeides gjennom året prognoser for aktivitet og økonomi som inngår i den månedlige rapporteringen til Helse Sør-Øst og i Virksomhetsrapporten. Prognosene oppdateres minimum hvert tertial. 2.6 Risikovurderinger Klinikkene er pålagt å foreta kvartalsvise risikoanalyser. Der skal målområdene i HSØ inngå, strategiske satsingsområder samt de risikoområdene som klinikken selv definerer som vesentlige. Disse danner grunnlaget for en overordnet risikovurdering for hele SSHF. 2.7 Dialogmøter med klinikkene Administrerende direktør har månedlige dialogmøter med klinikkene for oppfølging og statusrapportering. På møtet deltar klinikkledelsen samt administrerende direktør, organisasjonsdirektør, fagdirektør og økonomidirektør. Møtene følger en fast agenda: Gjennomgang av oppfølgingspunkter og referat fra forrige møte Pasientsikkerhet og kvalitet Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 Personal og bemanning Økonomi og aktivitet Eventuelt Det er utarbeidet et årshjul for rapporteringshyppighet av underpunkter i agendaen. Rapporteringshyppigheten er i stor grad tilpasset rapportering til Helse Sør-Øst. Se vedlagt årshjul og agenda for dialogmøter. 2.8 Rapportering til Helse Sør-Øst RHF SSHF leverer hver måned en omfattende rapportpakke til Helse Sør-Øst RFH. Årlig melding er den samlede tilbakemeldingen på hvordan SSHF har løst de kravene og oppgavene som ble formidlet gjennom Oppdrag og bestilling. 3 Internkontroll og avvikshåndtering 3.1 Melde- og avvikssystem SSHFs hendelses- og avvikssystem er en viktig komponent i et helhetlig arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Foretaket arbeider aktivt for utvikling av en god meldekultur, gjennomføring av grundige analyser ved alvorlige hendelser og bruk av dette som grunnlag for læring. Det er nedfelt i handlingsplan pasientsikkerhet, og viktige arenaer er klinikkvise kvalitetsråd og overordnet kvalitetsutvalg. 3.2 Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten har som formål å bidra til faglig forsvarlige tjenester og til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. På overordnet nivå er det vedtatt en handlingsplan for pasientsikkerhet bygget på føringene i internkontrollforskriften. I tillegg deltar SSHF i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen Risikovurderinger tas i bruk i stadig større grad ved endringer i organisering og lokaliteter og når det oppdages spesielle problemområder i virksomheten. 3.3 HMS-systemet HMS-systemet sikrer et dokumentert, planmessig og systematisk HMS-arbeid med gjennomføring av obligatoriske aktiviteter. HMS-områder og ansvar er dokumentert i en håndbok for daglig HMS-arbeid og tilpasses den enkelte avdelings behov og risikobilde. Ansvar for HMS-arbeidet er delegert i linjen og det forutsettes et tett samarbeid med lokale verneombud i kartlegging og utarbeiding av tiltak når helse- eller miljøskadelige forhold avdekkes. Årlige kartlegginger gjennomføres ved vernerunde og medarbeiderundersøkelse og forslag til tiltak, med ansvar og tidsfrist, dokumenteres i HMS-handlingsplan. Avvik meldes og behandles fortløpende i TQM hendelses- og avvikssystem. 3.4 Internrevisjoner Internrevisjon er et viktig virkemiddel i SSHF sin strategi for å sikre god kvalitet på tjenestene og sikre lover og forskrifter etterleves. Årlige revisjonsplaner vedtas av Overordnet kvalitetsutvalg. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 3.5 Konsernrevisjonen Konsernrevisjonen gjennomfører sine egne revisjoner i foretakene. Disse gir nyttige bidrag i arbeidet med internkontroll, og rapportene inneholder anbefalinger til forbedringer. Styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet og helseforetakenes styringssystem for eierkrav er eksempler på rapporter som er lagt fram for styret i Eksterne tilsyn Ulike tilsynsmyndigheter følger opp aktuelle områder av driften i SSHF. Blant de viktigste tilsynene de siste årene er Helsetilsynet, DSB, lokalt branntilsyn og Mattilsynet. Alle avvik og merknader etter disse tilsynene håndteres av aktuell klinikk og fagenhet. Tiltak planlegges og iverksettes for å lukke avvikene. Tilsyn blir behandlet i klinikkvise kvalitetsråd med tanke på lærling for andre enheter enn der tilsynet ble gjennomført. 4 Administrerende direktørs vurderinger Virksomhetsrapport, dialogmøter, risikovurderinger, budsjett, prognoser etc. er med å danne oversikt og beslutningsgrunnlag for ledelsen. Styringssystemene består av mange elementer og det er knyttet mange aktiviteter til internkontrollen fra ulike aktører. Det er alltid mulig med forbedringer i verktøy som benyttes og i eksisterende systemer. I 2011 har konsernrevisjonen satt fokus på områder som bør forbedres i våre styringssystemer, særlig knyttet til eierkrav i Oppdrag og bestilling og det pasientadministrative arbeidet i SSHF. Tiltak er allerede iverksatt, og oppfølging og implementering vil pågå utover i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12 SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 211 til Helse SørØst RHF Nesoddtangen den 17.2.12 Innhold DEL I: 1. INNLEDNING...4 Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...5

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2011

Vestre Viken HF. Årlig melding 2011 Vestre Viken HF Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF Drammen 1. mars 2012 Behandlet av styret I vestre Viken HF 29. februar 2012 Behandlet av Brukerutvalget i møte 27. februar 2012 Behandlet i møte

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.08.11 Møtested: Sømna Arbeidet med HMS-målsetning, strategi, organisering av kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg, utvikling av prosedyrer

Detaljer

Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 82-2010

Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 82-2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: 2010/812-13/023 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.12.2010 Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer