Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring"

Transkript

1 UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL MED REVISJONEN KOMPETANSESTYRING UNDERSØKELSESDESIGN, OMFANG, KRITERIER OG METODEBRUK OPPSUMMERING AV FUNN FUNN I PROSESSEN Kartlegge nødvendig kompetanse Kartlegge og vurdere kompetanse Fastsette kompetanse, planlegge og gjennomføre kompetanse Evaluere Rapportere SVAKHETER I INTERN STYRING OG KONTROLL Styrings- og kontrollmiljø Etablere målsettinger og risikovurdere Tiltak for å ha styring og kontroll Informasjon og kommunikasjon Følge opp ANBEFALINGER OG VIDERE TILTAKSARBEID ANBEFALINGER SOM ER GITT TIL HELSEFORETAKENE VIDERE TILTAKSARBEID I HELSEFORETAKENE PROBLEMSTILLINGER OG KRITERIER Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 16

3 Sammendrag Revisjonene av kompetansestyring har vist at det gjennomføres flere aktiviteter for kompetansestyring i enhetene, men gjennomføringen varierer blant annet når det gjelder å kartlegge og vurdere kompetanse, planlegge, gjennomføre og dokumentere kompetanse. Revisjonene har vist at det forekommer funn (feil og mangler) i prosessen med kompetansestyring, og enkelte funn er i stor grad gjennomgående i revisjonene: Strategier på overordnet nivå er i varierende grad videreført i handlingsplaner. Det foreligger i liten grad prosedyrer/retningslinjer for kompetansestyring på overordnet nivå. Analyse av kompetanse og kartlegging av kompetanse gjennomføres i varierende grad og på ulik måte i samme helseforetak. Kompetansestyringen er i varierende grad ansvarssatt, både på foretaks- og enhetsnivå. Det er i liten grad definert indikatorer fra prosessen som skal anvendes til å sikre evaluering, rapportering og internt forbedringsarbeid. Feil og mangler på prosessnivå skyldes ofte svakheter i systemet for intern styring og kontroll. Revisjonene har vist at følgende svakheter i helseforetakenes interne styring og kontroll i stor grad er gjennomgående: Ansvar for kompetansestyring (eier av prosessen) er ikke tilstrekkelig angitt. Stabenes ansvar for tilrettelegging og oppfølging er ikke tilstrekkelig angitt. Mål, krav og føringer for kompetansestyring på overordnet nivå er i varierende grad angitt, eller implementert. Kompetansestyringsprosessen på overordnet nivå er ikke kartlagt og risikovurdert. Mål, krav og andre føringer er i varierende grad operasjonalisert i interne prosedyrer/retningslinjer. Ansvar for oppfølging av kompetansestyring som prosess i helseforetaket, er ikke tilstrekkelig angitt og skjer ikke systematisk. Konsekvensen av disse manglene kan være: Helseforetakene har ikke tilstrekkelig grunnlag for å kartlegge og vurdere kompetanse. Tiltak for å sikre nåværende og fremtidig kompetanse blir ikke planlagt og gjennomført. Helseforetakene har ikke oversikt over de ansattes kompetanse og kompetanse. Helseforetakene har ikke tilstrekkelig styringsinformasjon fra kompetansestyringsprosessen. Anbefalinger som er gitt til helseforetakene Det er nærmere redegjort for anbefalinger som er gitt til helseforetakene i kapittel 3. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 16

4 1. Innledning Rapporten oppsummerer (kapittel 2) vesentlige og gjennomgående funn, svakheter og konsekvenser fra konsernrevisjonens revisjoner av kompetansestyring. Med funn menes her konkrete mangler og svakheter som kan svekke kompetansestyringen. Funnene som fremgår i kapittel 2 er fra en eller flere av revisjonene som er gjennomført i 2014 og er av vesentlig betydning for videre forbedringsarbeid i helseforetakene. Rapporten oppsummerer videre (kapittel 3) de anbefalinger som tidligere er gitt det enkelte helseforetak på bakgrunn av disse revisjonene. For spesifikke funn og anbefalinger i det enkelte helseforetak vises det til revisjonsrapportene fra Formål med revisjonen Konsernrevisjonen har i henhold til revisjonsplan , fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, gjennomført interne revisjoner av helseforetakenes kompetansestyring. Formålet har vært å bekrefte overfor det enkelte helseforetak ved styret og helseforetakets eier, Helse Sør-Øst RHF, om helseforetakene har etablert tilfredsstillende intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at kompetansestyringen utføres i tråd med gjeldende krav og sikrer nødvendig kompetanse i helseforetaket. Revisjonene ble gjennomført i tiden fra april 2014 til desember 2014, og har omfattet Sykehuset Telemark HF og Akershus universitetssykehus HF. Kompetansestyring ble også revidert ved Oslo universitetssykehus HF i Kompetansestyring Helseforetakene må sørge for at de til enhver tid har tilstrekkelig kompetent helsepersonell i alle deler av tjenesten, slik at mål og krav ivaretas og for å sikre god pasientbehandling. Kompetansestyring omfatter de prosessene og aktivitetene som gjennomføres i helseforetakene for å sette interne mål, definere oppgaver og aktiviteter for å oppfylle målene, måle resultater mot målene og bruk av informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre sin interne kompetansestyring. For å kunne utvikle de ansattes og virksomhetenes kompetansenivå må det foreligge en bevisst tenkning og handling rundt kompetanseaktiviteter. Virkemidler helseforetakene kan iverksette omfatter utdannings, rekrutterings-, disponerings-, forvaltnings-, og stabiliserings. Kompetansestyring er derfor også nært knyttet opp mot ressursstyring. Styring av kompetanse kan sees som en strukturert prosess, der ulike aktiviteter foregår i hvert steg av prosessen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 16

5 Figur 1: Kompetansestyringsprosess Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Aktivitetene som skjer i hvert steg, er kort beskrevet i tabellen under. Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Krav fastsettes på bakgrunn av overordnede føringer/krav, mål/strategier samt med grunnlag i en vurdering (analyse). Dokumenteres. Eksisterende kompetanse kartlegges og vurderes. Kompetanse fastsettes (på bakgrunn av klarlegging og vurdering av krav og eksisterende kompetanse). Aktuelle vurderes (metode, omfang). Plan for gjennomføring utarbeides. Tiltak gjennomføres i henhold til plan. Gjennomføring dokumenteres på en standardisert måte. Gjennomførte evalueres og effekten måles. Evaluering/måling skjer på en systematisk måte. Det rapporteres fra alle aktuelle steg i prosessen. Indikatorer er definert. Det er etablert rapporteringspunkter og rapporteringslinjer. Tabell 1 Aktiviteter kompetansestyring Fokuset i revisjonen av kompetansestyringen har vært å kartlegge og vurdere de aktivitetene som gjennomføres for å sikre planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansearbeidet slik at helseforetaket, enheter og den enkelte medarbeider har den nødvendige kompetanse i forhold til dagens og fremtidens mål og oppgaver. 1.3 Undersøkelsesdesign, omfang, kriterier og metodebruk For å belyse helseforetakenes kompetansestyring har revisjonen tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad sikrer enhetene riktig kompetanse til rett tid? 2. I hvilken grad har helseforetaket etablert intern styring og kontroll med kompetansestyringen? Kriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er utledet fra lover, forskrifter og avtale- og regelverk som er styrende for kompetansestyring, blant annet spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven, helsepersonelloven, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), og regelverk for utdanning (DNLF). Kriteriene er også utledet fra Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst, mål angitt i oppdrag og bestilling (OBD), interne angitte mål/strategier på overordnet nivå, samt dokumenterte retningslinjer og prosedyrer/rutiner. Nærmere beskrivelse av revisjonskriteriene følger i kapittel 4. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 16

6 Revisjonene har vært avgrenset til vurderinger av hvordan kompetansestyringen gjennomføres i enhetene 1 med bakgrunn i overordnede føringer. Revisjonene har ikke omfattet utdanning av helsepersonell, inkludert spesialistløpene for leger. Revisjonene er basert på dokumentundersøkelser og intervjuer. 2. Oppsummering av funn I kapittel 2.1 oppsummeres funnene for de ulike prosesstegene, herunder svakheter og mulige konsekvenser. I kapittel 2.2 oppsummeres svakheter i intern styring og kontroll. 2.1 Funn i prosessen Vesentlige og/eller gjennomgående funn fra hvert av disse stegene redegjøres for i kapittel Kartlegge nødvendig kompetanse Helseforetaket bør utarbeide beskrivelser av hvilken kompetanse som de ulike enhetene skal ha (mål for og krav til). Dette kan være en beskrivelse av type avdeling, for eksempel spesialavdelinger som ivaretar et spesielt fagområde, pasientgruppe, diagnoser m.m. Det bør også være angitt krav til kompetanse tilknyttet spesielle (ulike) stillinger og spesielle (egne) funksjoner, der hvor dette er aktuelt. Dette kan foreligge i stillingsinstrukser og funksjonsbeskrivelser, eller i egne prosedyrer/retningslinjer. Det bør foreligge krav til kompetanse til nyansatte og vikarer. Dette kan være dokumentert via en opplæringsplan for nyansatte og vikarer, der det er angitt hva de skal gjennomgå innledningsvis (sjekklister, opplæringsplaner). Utvikling og erstatning av kompetanse tar tid. For å sikre forutsigbarhet og kontinuitet må derfor kravene til kompetanse settes ut fra nåværende og fremtidige. 1 Med enheter menes her avdelinger, seksjoner og underliggende enheter Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 16

7 Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Funn Svakheter Mulige konsekvenser Det foreligger i liten grad overordnede prosedyrer / retningslinjer som angir føringer for å definere eller dokumentere mål og krav til kompetanse. Det foreligger i varierende grad prosedyrer/retningslinjer eller rutiner for å kartlegge nødvendig kompetanse. Nødvendige kompetanse er i varierende grad dokumentert. Krav til kompetanse er ikke tilstrekkelig fastsatt ut fra nåværende og fremtidig. Lokale mål og handlingsplaner er ikke standardiserte og gjennomgående for alle nivåer og for alle faggrupper. Tabell 2 Fastsette krav til kompetanse Overordnede strategier (for kompetanse) foreligger i varierende grad eller er i varierende grad operasjonalisert. Det er risiko for at helseforetakene ikke har et tilstrekkelig grunnlag for å kunne kartlegge og vurdere kompetanse. Dette gjelder både for den enkelte ansatt og for enheter. Det er risiko for at helseforetakene ikke får iverksatt for å sikre nåværende og fremtidige for nødvendig kompetanse når mål og krav til kompetanse ikke kartlegges på en helhetlig og systematisk måte. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 16

8 2.1.2 Kartlegge og vurdere kompetanse Når helseforetaket har fastsatt krav til kompetanse for de ulike enhetene, bør helseforetaket gjennomføre kompetansekartlegginger og vurdere kompetanse for både klinikker, avdelinger og den enkelte medarbeider. Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Funn Svakheter Mulige konsekvenser Det foreligger ikke føringer for kartlegging av kompetanse for den enkelte medarbeider. Det foreligger i varierende grad prosedyrer/retningslinjer eller rutiner for å vurdere eksisterende kompetanse på alle nivåer. Kartlegging av kompetanse gjøres ikke systematisk, ikke gjennomgående og er i varierende grad dokumentert. Det mangler gjennomførte og dokumenterte samlede vurderinger av eksisterende kompetanse. Tabell 3 Kartlegge og vurdere kompetanse Det er risiko for at helseforetakene ikke får synliggjort reelt kompetanse helhetlig og systematisk kartlegging av kompetanse kan medføre. Det kan være risiko for at enhetene ikke får iverksatt for å sikre nåværende og fremtidige for nødvendig kompetanse når for kompetanse ikke kartlegges på en helhetlig og systematisk måte. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 16

9 2.1.3 Fastsette kompetanse, planlegge og gjennomføre kompetanse Når eksisterende kompetanse er vurdert, bør det utarbeides konkrete planer som angir konkrete mål og kompetanse både for de ulike enhetene og den enkelte medarbeider. Planene bør være ansvarssatt og tidsangitt. Det bør foreligge føringer for ansvar for oppfølging av den enkeltes kompetanseplan. Videre bør det være sammenheng mellom planen for den enkelte medarbeider og kompetanseplanen for enheten. Fastsatte, planlagte og gjennomførte bør være dokumentert, og leder (eller ansvarlig for kompetanse) bør ha oversikt over all gjennomført opplæring. Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Funn Svakheter Mulige konsekvenser Det foreligger i varierende grad overordnede føringer for hvordan kompetanse skal fastsettes og planlegges. Det foreligger i varierende grad retningslinjer eller prosedyrer/rutiner for å fastsette kompetanse, planlegge og iverksette. Fastsetting og planlegging av kompetanse gjennomføres i varierende grad og på ulik måte. Enhetene fastsetter og planlegger kompetanse, men de har ikke utarbeidet handlingsplaner. Det mangler overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres, og opplæring dokumenteres dermed på ulik måte. Tabell 4 Fastsette, planlegge, og gjennomføre kompetanse Det er risiko for at helseforetakene ikke får gjennomført opplæring og at enhetene ikke har nødvendig kompetanse for å ivareta oppgavene. Det er risiko for at enheten ikke har oversikt over hvem som innehar nødvendig kompetanse. Det er risiko for at enhetene ikke har oversikt over hvem som har gjennomført opplæring. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 16

10 2.1.4 Evaluere Det bør foreligge føringer for, samt gjennomføres evaluering/måling av kompetansestyringsprosessen. Effekt av bør måles, og resultater fra målinger bør inngå som grunnlag for evaluering. Resultater fra evalueringer bør videre anvendes til styring og forbedringsarbeid. Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Funn Svakheter Mulige konsekvenser Krav til evaluering ikke er videreført i prosedyrer/rutiner. Måling av effekt av kompetanse gjøres i hovedsak uformelt og ikke systematisk. Det er ikke angitt indikatorer for måling/evaluering. Tabell 5 Evaluere Det ikke gjennomgående angitt krav til måling av effekt, eller til evaluering. Der det er angitt krav til evaluering, er det ikke definert hva som skal evalueres/måles eller på hvilken måte. Det er risiko for at det ikke foreligger informasjon om effekten av iverksatte, samt at det ikke blir avdekket om fungerer som forutsatt og/eller blir forbedret Rapportere Kompetanse/kompetansestyring bør inngår i rapporteringen i helseforetaket. Dette kan være i forbindelse med budsjettering, årlig melding, LGG, evalueringsmøter etc. Dette bør inngå i en systematisk og standardisert rapporterings- og møtestruktur. Fastsette krav Kartlegge og vurdere Fastsette Planlegge Gjennomføre Evaluere Rapportere Funn Svakheter Mulige konsekvenser Det er ikke gjennomgående Det er ikke Det er risiko for at helseforetakene angitt føringer for hva som gjennomgående etablert ikke har tilstrekkelig skal rapporteres knyttet til formelle styringsinformasjon for kompetansestyringsprosessen. kompetanse. rapporteringspunkter. Tabell 6 Rapportere Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 16

11 2.2 Svakheter i intern styring og kontroll Gjennom revisjonene har konsernrevisjonen belyst svakheter i intern styring og kontroll for et utvalg av revisjonskriterier som er hentet fra rammeverket for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll 2. Som det fremgår av tabellene i kapittel 2.1 er det for de ulike revisjonskriteriene som er undersøkt angitt svakhet i den midterste kolonnen. Dette er svakheter i intern styring og kontroll for det område/prosess som er revidert, og disse svakhetene kan føre til økt risiko for mangler eller feil i prosessen. I dette kapitlet oppsummeres resultatet av revisjonen på undersøkte kriterier (se figur 2) på intern styring og kontroll. Følge opp - Løpende, systematisk oppfølging av styringsinformasjon - Ledelsesoppfølging/ -rapportering - Uavhengige evalueringer/interne revisjoner Informasjon og kommunikasjon - Pålitelig og tidsriktig informasjon Tiltak for å ha styring og kontroll - Virksomhetsplaner/handlingsplaner - Prosessbeskrivelser - Prosedyrer, rutiner og retningslinjer Etablere målsettinger og risikovurdere - Fastsette mål - Identifisering, vurdering og håndtering av risiko Styrings- og kontrollmiljø - Roller, ansvar og oppgaver - Ressurser og kompetanse Figur 2:Illustrasjon av sammenhengen i elementer og faktorer i intern styring og kontroll Tabell 7 til 10 nedunder gir en oversikt over hva som er undersøkt og hvilke svakheter i intern styring og kontroll som er funnet på dette revisjonsområdet. 2 I styresak God virksomhetsstyring og internkontroll i Helse Sør-Øst fremlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010, tydeliggjøres det gjennom foretaksmøtene et krav om et helhetlig opplegg for god virksomhetsstyring gjennom prosesser for intern styring og kontroll. Dette kravet er videreført i styresak gjennom rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, og blir inntatt i oppdrag og bestilling for 2011 i Helse Sør-Øst. Det forutsettes at risikostyring benyttes som verktøy inn i dette. Styrene i helseforetakene er ansvarlig for å påse at de samlede krav og forventninger kommuniseres og følges opp. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 16

12 2.2.1 Styrings- og kontrollmiljø Styrings- og kontrollmiljøet er en av grunnforutsetningene for arbeidet med intern styring og kontroll i helseforetakene og i den enkelte enhet. Det danner grunnlaget for de øvrige elementene som inngår i et helhetlig system for intern styring og kontroll, og har således en sterk innvirkning på om arbeidet blir effektivt og av god kvalitet. Gjennomgående svakheter knyttet til styrings- og kontrollmiljø følger av tabell 7. Hva er undersøkt? Roller, ansvar og oppgaver Svakheter i intern styring og kontroll Stabens ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av kompetansestyring, samt linjens ansvar for gjennomføring er ikke beskrevet og videreført i styrende dokumenter i helseforetakene. Ressurser og kompetanse Det er i liten grad etablert opplærings for å sikre at ledere og andre ansvarlige har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene i kompetansestyringsprosessen. Tabell 7 Styrings- og kontrollmiljøet Etablere målsettinger og risikovurdere Målsettingene kan både være en blanding av strategiske/overordnede mål og mer operative mål. Målene må dermed fordeles/operasjonaliseres på det enkelte nivå i organisasjonen. For å sikre måloppnåelse på de ulike nivåene i organisasjonen må både tilrettelegger av prosessen og de som skal gjennomføre aktivitetene identifisere og vurdere risiko som kan hindre måloppnåelse. Det må vurderes hvor sannsynlig det er at risikoene inntreffer og hvilke konsekvenser dette kan få for helseforetakets evne til å gjennomføre mål på området, etterleve lov- og regelverk og oppnå pålitelige styringsdata. Slik vil helseforetakene sette seg i stand til å finne for å ha god nok styring (forebygge uønskede hendelser/feil) med de ulike prosessene/områdene på de ulike nivå i organisasjonen. Gjennomgående svakheter knyttet til målsettinger og risikovurderinger følger av tabell 8. Hva er undersøkt? Identifisering, vurdering og håndtering av risiko Svakheter i intern styring og kontroll Det er ikke definert klare mål for kompetansestyringsprosessen. Kompetansestyringsprosessen er ikke kartlagt eller risikovurdert på overordnet nivå. Enhetene gjør vurderinger av risiko knyttet til kompetanse, men ikke helhetlig og gjennomgående. Tabell 8 Etablere målsettinger og risikovurdere Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 12 av 16

13 2.2.3 Tiltak for å ha styring og kontroll God intern styring og kontroll forutsetter som sikrer at fastsatte mål nås. Tiltak bør være etablert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Tiltak kan være å utarbeide prosedyrer, rutiner eller retningslinjer, etablere nødvendige system for å ha kontroll på virksomheten (eksempelvis planleggings verktøy, fullmaktssystem, avvikssystem, LGG, Ledelsesinformasjonssystem). I denne delen ser vi både på hvordan et er bygget opp (for eksempel om et er dekkende for det som skal sikres styring og kontroll på), om et er innført og om det brukes/etterleves. Gjennomgående svakheter knyttet til helseforetakenes for å ha styring og kontroll følger av tabell 9. Hva er undersøkt? Prosedyrer og retningslinjer Svakheter i intern styring og kontroll Helseforetakene har i liten grad overordnede retningslinjer og/eller prosedyrer/rutiner for kompetansestyring. Tabell 9 Tiltak for å ha styring og kontroll Informasjon og kommunikasjon God informasjon og kommunikasjon er viktig for å sikre at relevant informasjon blir identifisert, fanget opp og kommunisert i en form og i et tidsperspektiv som gjør det mulig for de ansatte å ivareta sitt ansvar. Effektiv kommunikasjon skjer også i videre forstand, både vertikalt og horisontalt i virksomheten. Det er i varierende grad definert hvilken informasjon som skal anvendes fra kompetansestyringsprosessen, og om informasjon blir benyttet til kommunikasjon, både i forhold til informasjon til de ansatte og mellom stab og linje. I revisjonen er det ikke undersøkt om informasjon er pålitelig og tidsriktig Følge opp Det siste elementet i helhetlig intern styring og kontroll er å følge opp arbeidet med området den enkelte har et ansvar for, vurdere resultater, rapportere resultater og eventuelle avvik, og iverksette korrigerende ved. Gjennomgående svakheter knyttet til helseforetakenes oppfølging av kompetansestyring følger av tabell 10. Hva er undersøkt? Løpende, systematisk oppfølging Svakheter i intern styring og kontroll Det er i liten grad etablert rutiner/prosesser for oppfølging av kompetansestyring. Det har heller ikke blitt gjennomført oppfølginger av om mål, krav og føringer er i ivaretatt. Tabell 10 Følge opp Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 13 av 16

14 3. Anbefalinger og videre sarbeid 3.1 Anbefalinger som er gitt til helseforetakene Som ledd i revisjonene har konsernrevisjonen gitt helseforetakene anbefalinger til, både for å rette opp svakheter og mangler i arbeidet med kompetansestyringen og for å styrke helseforetakenes interne styring og kontroll. De konkrete anbefalingene fremgår av revisjonsrapportene fra 2014, og kan oppsummeres som følger: For å rette opp svakheter og mangler i arbeidet med kompetansestyring er det enkelte helseforetak anbefalt å gjennomføre som sikrer at: o Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. o Det defineres mål og krav til kompetanse gjennomgående fra overordnet nivå, til klinikk/divisjon, til avdeling, til seksjon og den enkelte ansatte og for alle faggrupper. o Mål og krav til kompetanse dokumenteres på en standardisert måte. o Det gjøres en mer helhetlig kartlegging av nåværende og fremtidige kompetansekrav og. o Det utarbeides overordnede føringer for fastsetting og planlegging av kompetanse. o Det utarbeides overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres. o Det utarbeides overordnede føringer for hvordan systematisk evaluering av kompetanse skal gjennomføres. o Effekter av måles, evaluering gjennomføres systematisk og resultater anvendes i forbedringsarbeid. o Rapportering skjer på en måte som sikrer at klinikken har styringsinformasjon fra hele kompetansestyringsprosessen. o Det defineres hva det skal rapporteres på knyttet til kompetanse. For å skape varige forbedringer på området som bidrar til å redusere risikoen for at feil, mangler og svakheter gjenoppstår, må det enkelte helseforetak ha en helhetlig tilnærming til prosessen hvor de sørger for at: o Ansvar og oppgaver for kompetansestyring tydeliggjøres, herunder stabens ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av kompetansestyringsprosessen, samt linjens ansvar for og oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging. o Det sikres at ledere og andre ansvarlige for kompetanse får opplæring for å kunne utføre sine oppgaver. o Kompetansestyringsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle, eller justering av igangsatte. o Overordnede prosedyrer/retningslinjer for kompetansestyring utarbeides. o Det fastsettes hvilken informasjon som skal innhentes i oppfølging av kompetansestyringen, og oppfølgingen settes i system (hvem skal gjøre hva og når). Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 14 av 16

15 3.2 Videre sarbeid i helseforetakene Revisjonsrapport fra revisjon ved det enkelte helseforetak sendes helseforetaket ved administrerende direktør, som utarbeider handlingsplan og fremlegger revisjonsrapport og handlingsplan til behandling i styret. I oppdrag og bestilling 2012 til helseforetakene er denne rutinen presisert ved at det er satt som mål at helseforetaket skal styrebehandle alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av ene skal følges opp av styret. I oppdrag og bestilling i både 2013 og 2014 er det også nedfelt konkrete krav til forbedringsarbeid og oppfølging av gjennomførte revisjoner. I oppdrag og bestilling for 2015 er det i tillegg krav om at helseforetakene i sitt forbedringsarbeid benytter årsrapport med vedlagte oppsummeringsrapporter for revisjonsområdene som har hatt fokus i Konsernrevisjonen vil, som ledd i nye revisjoner i helseforetakene, følge opp hvordan det arbeides med handlingsplanene slik at det sikres at sarbeidet gir varige forbedringer. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 15 av 16

16 4. Problemstillinger og kriterier Problemstillinger I hvilken grad sikrer enhetene riktig kompetanse til rett tid? I hvilken grad har helseforetaket etablert intern styring og kontroll med kompetansestyringen? Tabell 11 Problemstillinger og kriterier Revisjonskriterier Det er definert og dokumentert mål og krav for kompetanse i forhold til oppgaver som enheten/ansatte skal utføre. Krav til kompetanse fastsettes med grunnlag i nåværende og fremtidige. Kompetanse kartlegges/vurderes, både for enheten og for den enkelte medarbeider. Kompetanse fastsettes, planlegges og gjennomføres (intern opplæring, etter- og videreutdanning), både for enheten og for den enkelte medarbeider. Gjennomført opplæring/iverksatte er dokumentert på en standardisert måte. Effekt av måles, evalueres og anvendes i forbedringsarbeid. Kompetanse / rapporteres til ledelsen / i linjen. Det er definert ansvar og oppgaver for alle deler av kompetansestyringsprosessen (stab/linje). Det sikres at ledere og andre ansvarlige, har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene i kompetansestyringsprosessen. Kompetansestyringsprosessen er kartlagt og risikovurdert. Det er utarbeidet retningslinjer, prosedyrer/rutiner for kompetansestyring. Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet. Det er etablert rutiner som sikrer at kompetansestyringen følges opp og vurderes opp mot mål, krav og føringer for driften. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 16 av 16

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Årsrapport 2014 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 4 1.1 Revisjonsutvalgets arbeid... 4 1.2 Konsernrevisjonens arbeid

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Årsrapport 2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 REVISJONSUTVALGETS ARBEID... 4 1.2 KONSERNREVISJONENS ARBEID...

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 16/12239-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Revisjonsrapport 4/2017 2 Handlingsplan Telefon: +47 02900 Sak 37/17

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Malema UTK Rapport 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 3.11. 2014 Rapport nr. 6/2014 Revisjonsperiode august september 2014 Virksomhet Sykehuset Innlandet HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 5.4.2017 Rapport nr. 4/2017 Revisjonsperiode Januar

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Revisjonsområde Problemstill Anbefaling tiltak fra ing Konsernrevisjon Vurdere hvilke styrende dokumenter g 1: I hvilken som må etableres for å sikre nødvendige prosesser og aktiviteter slik at foretaket

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.1.2015 Rapport nr. 8/2015 Revisjonsperiode September november

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.03.2016 Rapport nr. 2/2016 Revisjonsperiode Oktober - november

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Halvårsrapport 2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 8.september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. REVISJONER... 3 2.1 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Styremøte 15. oktober 2015 Informasjon Konsernrevisjonen leverte sin endelige rapport 17. februar etter revisjonen

Detaljer