Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll"

Transkript

1 Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte interne prosedyrer og rammer. Som et virkemiddel foreslås det derfor i denne sak å etablere en egen enhet for intern revisjon ved foretaket. Denne saken er utarbeidet i samarbeid med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. Virksomhetsstyring og intern kontroll For å sikre god virksomhetsstyring legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer samt i samsvar med rammeverk for virksomhetsstyring, styrende dokumenter, styrevedtak og interne planer. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en internkontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Med internkontroll menes de prosesser, systemer og rutiner som er etablert for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten har en målrettet og effektiv drift, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lover og regler. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll fremgår av figur 1. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Administrerende direktør har ansvar for at foretaket drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instrukser og andre retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter. I figur 2 gis en oversikt over foretakets prosesser for fastsettelse av mål, handlingsplaner og rapportering. Fig 2. Foretakets prosesser for fastsettelse av mål, handlingsplaner og rapportering.

2 Foretakets kontrollstruktur og styringssystem Kontrollstrukturen ved Akershus universitetssykehus HF består av fire forsvarslinjer. Første og andre forsvarslinje utgjøres av henholdsvis resultatenhetene i linjen og stabsenhetene. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst utgjør en tredje forsvarlinje, mens ekstern revisor, eksterne tilsynsmyndigheter og Riksrevisjonen regnes inn som parter i en fjerde forsvarlinje. Interne revisjoner i foretakets egen regi inngår etter dette i andre forsvarslinje, og kunnskap om roller og ansvar for de ulike partene som inngår i kontrollstrukturen danner bakgrunn for internrevisjonsplanen. Innledningsvis i saken gjøres det derfor kort rede for roller og ansvar i strukturen. Helse- og omsorgsdepartementet Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF Resultatenheter - Klinikker - Avdelinger - Seksjoner - Sengetun -etc Ahus styre Ahus ledelse Styret i Helse Sør-Øst RHF Stabsenheter - Økonomi -HR -Utikling - Kommunikasjon - Sekretariat -- Foretaksrevisjon Revisjonsutvalget Konsernrevisjon - Planlagte revisjoner - Ad hoc oppdrag -Rådgivningsoppdrag Ekstern revisor Eksterne tilsynsmyndigheter og Riksrevisjonen Operativ ledelse og internkontroll i linjen Støtte, kontroll og oppfølging Uavhengig bekreftelse og rådgivning 1. forsvarslinje 2. forsvarslinje 3. forsvarslinje 4. forsvarslinje Fig 3. Oversikt over roller og ansvar i kontrollstrukturen Første forsvarslinje Som figuren viser, ligger ansvaret for intern styring og kontroll i linjen. Divisjonene, klinikkene, seksjoner og sengetun har et selvstendig ansvar for at intern styring og kontroll er etablert og gjennomføres i prosesser og aktiviteter som inngår i den enkelte resultatenhets myndighetsområde. Med intern styring og kontroll menes prosesser, systemer og rutiner som er igangsatt av ledelse og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at Akershus universitetssykehus HF har en målrettet og effektiv drift, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lover og regler. Et sentralt prinsipp er at intern styring og kontroll skal tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktmessig opplegg for intern styring og kontroll forutsetter derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere, prioritere og håndtere risiko, dvs. risikostyring. I dette arbeidet planlegges og gjennomføres det også ulike former for stikkprøvekontroller og bruk av sjekklister, som for eksempel strukturert gjennomgang av pasientjournaler for påvisning av pasientskade (GTT), sjekkliste for trygg kirurgi, kriteriebasert gjennomgang av pasienters legemiddelliste ved innkomst og utreise og sjekklister for å forebygge fall, trykksår og infeksjon i forbindelse med perifere venekanyler og sentrale venekatetre samt andre former for egenkontroller. Divisjoner, klinikker og avdelinger benytter Side 2 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

3 også egne gjennomganger (revisjoner) som ledd i den enkelte leders oppfølging i egen enhet på de ulike nivå i foretaket. Andre forsvarslinje Stabsenhetene utgjør en andre forsvarlinje som generelt sett innebærer å ivareta visse foretaksomgripende systemer og prosesser innenfor områder som fag/kvalitet/pasientsikkerhet/forskning, økonomi, HR og kommunikasjon. Stabsenhetene har samtidig en vesentlig rolle i arbeidet med å understøtte resultatenhetenes arbeid med å etablere og gjennomføre intern styring og kontroll. Ansvaret for å planlegge og gjennomføre interne revisjoner på foretaksnivå foreslås plassert i en ny Enhet for Intern revisjon som rapporterer direkte til administrerende direktør. I tillegg til planlegging, gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner i foretakets egen regi, samhandler Enhet for intern revisjon med konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Administrerende direktør fremlegger resultatet av interne revisjoner gjennomført på foretaksnivå til styret. Fig 4. Oversikt stabsenheter og enhet for intern revisjon sine roller og ansvar for styring og kontroll Tredje forsvarslinje I tillegg til interne revisjoner i foretakets egen regi, gjennomfører konsernrevisjonen interne revisjoner i foretakene i Helse Sør-Øst. Konsernrevisjonens rolle og ansvar følger av Helseforetakslovens 37a, og det følger av loven at konsernrevisjonen gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidrar til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. Fjerde forsvarslinje Fjerde forsvarslinje omfatter ekstern revisor (lovbefalte finansiell revisjon), Riksrevisjonen (selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner) og eksterne tilsynsmyndigheter som bl.a. Helsetilsynet og Arbeidstilsynet (tilsyn). Resultatet av ekstern revisors arbeid behandles særskilt av styret etter gjennomført årsoppgjør. Rapporter etter tilsyn fra fylkeslegen/helsetilsynet behandles også som egne saker i styret. Tilsvarende gjøres for de øvrige tilsyn og selskapskontroller/forvaltningsrevisjoner utført av Riksrevisjonen. I ledelsens gjennomgang Side 3 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

4 redegjøres det tertialvis for resultatene av alle gjennomførte tilsyn og revisjoner samt status i lukking av avvik. Samhandling med konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Siden 2010 har det vært en god samhandling med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennom regelmessige møter med kvalitetsdirektør med administrerende direktør. Styreleder har også vært invitert til disse møtene. Nærmere om enhet for intern revisjon Saken viser hvordan foretaket arbeider for å etablere, gjennomføre og følge opp intern styring og kontroll i linjen og i stabsenhetene, og hvordan dette fokuset styrkes ved at administrerende direktør etablerer en egen enhet som skal gjennomføre interne revisjoner på foretaksnivå. Enhet for intern revisjon opprettes i 2014 ved ansettelse av leder for enheten (foretaksrevisor). Fra 2015 utvides enheten med 2 medarbeidere. Øvrige ressurser til gjennomføring av interne revisjoner hentes internt i foretaket og suppleres ved behov med eksterne spesialistkompetanse. I tillegg vil enheten ved gjennomføring av interne revisjoner benytte den kompetanse som allerede finnes i foretaket for gjennomføring av ulike typer revisjoner, herunder også HMS-revisjoner. Enhet for intern revisjon vil gjennom dette ha ansvar for å utvikle et faglig nettverk i foretaket som omfatter alle som utøver revisjonsvirksomhet. Denne kompetanse finnes allerede delvis i foretaket, da det for noen år siden bla ble utdannet 25 revisjonsledere i sykehusets egen regi. Leder for enhet for intern revisjon skal rapportere direkte til administrerende direktør, og skal bidra til å til å styrke og støtte forbedrings- og tiltaksarbeidet i hele foretaket. Enhet for intern revisjon skal i tillegg understøtte og koordinere interne revisjoner utført av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst og tilsyn fra eksterne tilsynsmyndigheter. Enhet for intern revisjonen har som oppgave å understøtte administrerende direktørs ansvar for foretakets interne kontroll, blant annet gjennom å: Understøtte linjens arbeid med intern styring og kontroll ved å bidra til å forbedre resultater og redusere risiko Planlegge og utføre foretaksovergripende interne revisjoner Tilrettelegge for og understøtte interne revisjoner i regi av konsernrevisjonen Tilrettelegge for og understøtte tilsyn og revisjoner i regi av eksterne tilsynsmyndigheter og Riksrevisjonen Ha oversikt over foretakets risikobilde på overordnet nivå Utføre granskninger og ad hoc interne revisjoner etter oppdrag fra administrerende direktør Mottaker av varslingsmeldinger i samarbeid med aktuell fagstab Faglig har Enhet for intern revisjon ansvar for alle revisjoner som gjennomføres internt i foretaket. Dette dekker både revisjoner av klinisk virksomhet (kvalitetsrevisjoner), HMSrevisjoner og revisjoner av støtteaktiviteter og administrative prosesser. Første oppgave for en nytilsatt leder for Enhet for intern revisjon vil være å konkretisere oppgaver her beskrevet i et eget Mandatet til intern revisjon ved Akershus universitetssykehus HF. Deretter vil enheten utarbeide en samlet revisjonsplan for foretaket (se eget avsnitt). Side 4 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

5 Gjennomføring av interne revisjoner Når det gjelder metodikk er intensjonen at alle interne revisjoner på foretaksnivå skal gjennomføres etter Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon godkjent av The Institute of Internal Auditors. Kompetansemessig kreves det ved gjennomføring av interne revisjoner både konkret fagkompetanse innen området som revideres og god kjennskap til, og erfaring med, intern revisjon som metode for bekreftelse og forbedring av det fagområdet som revideres. Det er således behov for en liten fast stab av medarbeidere i enhet for intern revisjon som utfører revisjoner i samarbeid med fagrevisorer som hentes fra virksomheten. Tilbud om kurs og eventuelt etterutdanning vil bli gitt slik at medarbeidernes kompetanse er tilpasset de nye oppgaver som skal utføres. I tillegg vil medarbeidere i enhet for intern revisjon delta i det faglige nettverk som konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har ansvar for og på nasjonalt nivå i regi av NIRF. Foretaket har også vært i dialog med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst for å kunne etablere et fagspesifikt kompetanseprogram, i samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst, for revisorer, fagrevisorer og revisjonsledere. Årlig revisjonsplan for Akershus universitetssykehus HF Enhet for intern revisjon utarbeider årlig en plan for revisjoner kommende kalenderår. Revisjonsplanen godkjennes av administrerende direktør og fremlegges for styret i siste styremøte før nytt kalenderår (normalt styremøtet i desember måned). Et av målene med samhandlingen med konsernrevisjonen er å etablere revisjonsplaner hvor de interne revisjonene som foreslås gjennomført på foretaksnivå i foretakets egen regi, ses i sammenhengen med konsernrevisjonens interne revisjoner. Målet er å oppnå god koordinering og en best mulig dekning av interne revisjoner ved foretaket som bidrar til ivaretakelse av administrerende direktørs ansvar for å etablere og gjennomføre intern styring og kontroll. Arbeidet med å utarbeide revisjonsplan bygger på vurderinger av risiko i virksomheten. Hensikten er å rette interne revisjoner inn mot områder hvor det er høy risiko for manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av lov- og regelverk og/eller utilstrekkelig/upålitelig styringsinformasjon. Kildene som brukes for å etablere kunnskap om risiko, og som i all hovedsak er felles for foretaket og konsernrevisjonen, er bl.a.: - Foretakets tertialvise risikovurderinger gjennom Ledelsen gjennomgåelse (LGG) - Feil, mangler eller svikt som meldes i foretakets avviks- og meldesystem - Avvik og forbedringsområder som fremkommer av rapporter fra eksterne tilsynsmyndigheter - Funn som fremgår av Riksrevisjonens undersøkelser - Funn fra konsernrevisjonens interne revisjoner Finansiering Etableringen av Enhet for intern revisjon vil i 2014 finansieres ved omprioriteringer innenfor den samlede budsjettramme for foretakets sentrale staber. Utvidelsen med 2 årsverk fra 2015 håndteres som en del av budsjettprosessen for Side 5 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

6 Vurdering Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte interne prosedyrer og rammer. Som et virkemiddel foreslås det derfor i denne sak å etablere en egen enhet for intern revisjon ved foretaket. Administrerende direktør ser det som viktig at prioritering av interne revisjoner i foretakets egen regi ses opp mot konsernrevisjonens planlagte aktiviteter ved foretaket, samt tilsyns- og revisjonsaktiviteter i regi av eksterne tilsynsmyndigheter og Riksrevisjonen. Administrerende direktør vil følge opp etablering av enhet for intern revisjon slik det fremgår av saksfremlegget og informerer styret om resultatet av dette arbeidet som en del av ledelsens gjennomgang og administrerende direktørs orienteringer. Administrerende direktør ber styret ta saken til orientering. Side 6 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

7 Vedlegg 1: Konsernrevisjonens planlagte interne revisjoner ved Akershus universitetssykehus HF Styret for Helse Sør-Øst RHF har vedtatt flerårig, dynamisk plan for konsernrevisjonens interne revisjoner i foretaksgruppen. Planperioden løper til En hovedsatsing i planperioden er interne revisjoner av helseforetakenes interne styring og kontroll som integrert del av sin virksomhetsstyring. Revisjonene planlegges gjennomført i alle helseforetak og Sykehuspartner på regelmessig basis. Formålet med revisjonene vil være å understøtte de administrerende direktørene i helseforetakene sitt ansvar for å etablere og gjennomføre intern styring og kontroll som bidrar til bedre måloppnåelse og etterlevelse av lov- og regelverk. Videre, å bekrefte overfor helseforetakenes styrer og eier i hvilken grad god intern styring og kontroll er etablert, blir gjennomført og fungerer etter hensikten. Satsingen skal ses i sammenheng med endringene i helseforetaksloven, hvor regional internrevisjon ble hjemlet fra og konsernrevisjonen er våren 2013 gjenstand for en oppbygging for å imøtekomme ressurs- og kompetansebehov som følger av dette. Omfanget av revisjonene er betydelig og dekker hovedoppgaver, støtteoppgaver, styrings- og oppfølgingsprosesser og endringsprosesser: Område Hovedoppgaver Støtteoppgaver Styrings- og oppfølgingsprosesser Endringsprosesser Omfang prosesser innenfor pasientbehandlingen (somatikk, psykiatri og rus), utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende prosesser innenfor HR, økonomiområdet, innkjøp, eiendom og IKT prosesser for økonomisk langtidsplan, oppdrag og bestilling, periodisk rapportering og årlig melding prosesser for å planlegge, styre og gjennomføre større endrings- og omstillingsprogrammer i foretaksgruppen Revisjonene er forutsatt å dekke oppfølging av foretakenes gjennomføring av tiltaksplaner etter tidligere gjennomførte revisjoner. For Akershus universitetssykehus HF er oppstart av denne revisjonen ikke tidfestet ennå. Nærmere planlegging og samhandling i gjennomføringen av revisjonen er av konsernrevisjonen forutsatt å skulle skje i nær dialog med foretaket. Interne revisjoner gjennomført i foretakets regi vil bli benyttet som grunnlag for å bestemme omfanget. Side 7 av 7 / Akershus universitetssykehus Styresak

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer