Budsjett 2013 skriv nr 5 Presiseringer og utsendelse av budsjettpakke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 skriv nr 5 Presiseringer og utsendelse av budsjettpakke"

Transkript

1 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset, Sykehuspartner Fra: Helse Sør-Øst RHF Kopi: Dato: 12. oktober 2012 Sak: Budsjettprosess 2013 Saknr.: Saksbeh.: Budsjett 2013 skriv nr 5 Presiseringer og utsendelse av budsjettpakke 1.Generelt Det vises til tidligere utsendte budsjettskriv, senest skriv nr 3 datert 2. juli 2012 og skriv nr 4 datert 8. oktober om budsjettering av internhandel. Vedlagt følger budsjettpakke og kommentarmal med frist for innsending i utfylt stand mandag 3. desember 2012 kl I budsjettpakken er det lagt inn tall for periodisert budsjett 2012, faktiske tall per august 2012, årsestimat for 2012 innrapportert per august og tall for 2013 i tråd med innlevert Økonomisk langtidsplan Det er ikke stilt krav om at budsjettene er periodisert i første leveranse. Malen er imidlertid utarbeidet med mulighet for allerede nå å starte med periodiseringen. Frist for leveranse av periodisert årsbudsjett er satt til 15. januar 2013 kl Oppdatert oversikt over helseforetak/sykehus med opptaksområder vil bli utarbeidet og oversendt senest ved utsendelse av budsjettskriv nr 6. Foretakenes innspill til økonomisk langtidsplan for vil i hovedsak danne grunnlag for budsjettet for 2013, dog med tilpasninger i forhold til Prop. 1S. Det vises til omtale om aktivitetsforutsetninger i punkt 3 i dette skrivet. Endelige resultatkrav blir gitt i forbindelse med utsending av endelige inntektsrammer og aktivitetskrav for 2013, 5. november. Det tas da forbehold om styrets behandling i møte 22. november. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 2.Omfang og tidsplaner Følgende frister gjelder for budsjett 2013: LEVERANSER ANSVAR FRIST Aktivitetsbudsjett (se egen prosess) RHF Uke Internhandel frist for utsending av grunnlag fra HF/RHF 1.november selgende foretak Utsendelse av inntektsrammer, aktivitet og RHF 5. november resultatkrav for 2013 (m/forbehold om styrebehandling 22.november) Komplett internhandel ferdig avstemt i ER HF/RHF 22. november Styrebehandling inntektsrammer 2013 RHF 22. november Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 3.desember kl Periodisert årsbudsjett HF 15. januar kl Leveransen fra foretakene omfatter: 2.1 Registrering av internhandel i ER Frist for avstemt, periodisert budsjett for internhandel i ER er 22. november, jfr budsjettskriv nr Registrering i Profitbase Periodisert resultatbudsjett skal registreres i Profitbase med frist samtidig som innlevering av periodisert budsjett 15. januar Registrering og innsending av budsjettpakke Se nærmere omtale av de enkelte arkfanene i punkt Avstemme resultatbudsjett i Profitbase mot budsjettpakke Foretakene skal påse at rapportert resultatbudsjett i budsjettpakka og Profitbase er fullt ut sammenfallende, både på perioder og linjer. Det må ikke gjøres endringer i noen av budsjettene etter innsendelse av budsjettpakker og registrering i Profitbase, før det er avklart med Helse Sør-Øst RHF. I slike tilfelle må det sendes ny budsjetpakke, og Profitbase oppdateres slik at det fortsatt er fullt samsvar mellom disse. 2.5 Rapporteringspunkt for budsjettpakke og kommentarer: Budsjettpakker og kommentarer sendes Helse Sør-Øst RHF per mail til følgende adresse: Side 2 av 9

3 3.Aktivitetskrav Budsjettering av aktivitet for 2013 følger en egen prosess: - Aktivitetsforutsetninger (konkrete aktivitetsmål), herunder DRG-poeng basert på grouper 2012, presenteres foretakene/sykehusene i oppfølgingsmøtene i oktober - Aktivitetsforutsetninger basert på grouper for 2013 sendes ut så snart som mulig etter at groupereffekt er kjent - Helseforetakene/sykehusene sender inn budsjettpakken 25. oktober, hvor kun arkfanen Aktivitet er fylt ut. Generelt legges dette til grunn for budsjett 2013: I henhold til Prop 1 S legges det til rette for et generelt økt aktivitetsnivå innen spesialisthelsetjenesten fra 2012 til 2013 på vel 2%. Dette generelle målet er presisert slik: Vekst i antall DRG-poeng på 1,7% Det er lagt til rette for en vekst på 6,5% innenfor offentlig poliklinisk aktivitet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi, målt i refusjonsinntekter. Veksten er gitt ut fra et anslått nivå i 2012 basert på regnskapstall fra januar mai For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, er det også for 2013 foreslått å flytte midler fra basisramme til polikliniske refusjoner. Når det gjelder aktivitet målt i antall DRG-poeng, er den generelle aktivitetsveksten på 1,7%. Av denne forventes 0,8% å skje i kommunene ved oppbygging av kommunale ø-hjelpstilbud. Forventet aktivitetsvekst som følge av dette blir på 0,9% for foretaksgruppen. Dette er i statsbudsjettet beregnet ut fra en prognose etter 1. tertial Det gjøres oppmerksom på at DRGpoengene i 2013 inkluderer hjemmebasert posedialyse. Konkrete aktivitetsmål for antall DRG-poeng i henhold til sørge for -ansvaret for de enkelte foretak/sykehus presenteres i oppfølgingsmøtene i oktober. Antall DRG-poeng i budsjett 2013 baseres på regelsettet gjeldende for 2013, det vil si at effekter av endrede DRG-vekter mv i 2013 skal hensyntas i endelig budsjett. Konkrete aktivitetsmål som presenteres i oppfølgingsmøtene må derfor påregnes å bli justert som følge av nye vekter. For andre aktivitetsparametre kan budsjettet for 2013 slik det fremkommer av foretakenes innspill til økonomisk langtidsplan betraktes som veiledende forutsetning for aktivitetsbudsjetteringen for Det presiseres at det fortsatt er behov for en dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling, også innen somatikk. Side 3 av 9

4 4.Samhandlingsreformen Det skal også i 2013 budsjetteres og rapporteres både på aktivitet og inntekter knyttet til samhandlingsreformen, på samme måte som det er gjort inneværende år. Det forutsettes at budsjettet for 2013 baseres på erfaringstall fra 2012, og øvrige forhold som foretakene/sykehusene er kjent med. Betalingssatsen per døgn for utskrivningsklare pasienter er i 2013 satt til kr Gjestepasientoppgjør Gjestepasientoppgjør internt i regionen Det vises til budsjettskriv nr 4 om budsjettering av internhandel. Gjestepasientoppgjør internt i regionen fortsetter som i 2012, med unntak av stråleterapi, som i 2013 utløser fakturering på 60% av DRG-prisen. Spesifikasjon av hvilke DRG dette vil dreie seg om vil bli oversendt foretakene senere. 5.1 Koding av bydeler i Oslo Fakturering for behandling av Oslopasienter stiles til det helseforetak/sykehus i og rundt Oslo som pasienten tilhører. Internt i Oslo sykehusområde er det fortsatt ingen fakturering. NPR vil sørge for at bydelskodede pasienter knyttes til riktig helseforetak/sykehus og med det korrekt faktureringsgrunnlag. Oslopasienter som ikke er bydelskodet vil som utgangspunkt ikke være fakturerbart da rette kostnadsbærer ikke kan identifiseres. Disse vil heller ikke knyttes til noe helseforetak/sykehus i faktureringsgrunnlaget fra NPR. Foretak som ikke koder bydel på pasienter som har fast bopel mister i slike tilfeller inntekten. Oslopasienter som ikke har fast bopel og som dermed ikke lar seg kode med bydel skal faktureres Helse Sør-Øst RHF. Dersom gruppen av ikkebydelskodede pasienter inneholder pasienter som ikke har fast bopel må disse verifiseres i dialog med Helse Sør Øst RHF v/ole Christian Een Teigen. Vi viser for øvrig til Økonomidirektørmøte den 22. august 2012 hvor dette ble omtalt. 5.2 Psykisk helsevern for voksne (VOP) Ordningen med gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern for voksne videreføres. Fakturering skal skje mellom foretak og sykehus på lik linje som for somatisk virksomhet. Fakturering skal skje på grunnlag av aktivitet som er registrert og rapportert til NPR. Fastsatte priser for 2013 er: Side 4 av 9

5 . Kurdøgn (oppholdsdøgn) kr 5 853,- Oppholdsdag (dagopphold) og poliklinisk konsultasjon kr 1 461,- Prisene for 2013 er fastsatt med utgangspunkt i prisene for 2012 justert for lønns- og prisvekst lik 3,3 %. Gjestepasientoppgjør overfor andre helseregioner Gjestepasientoppgjøret overfor andre regioner fortsetter som i 2012, innen all somatisk virksomhet, med 80 % av DRG-pris. Det legges imidlertid opp til at også foretak i de andre helseregionene fra 2013 koder korrekt bydel i Oslo, slik at fakturaer for behandling av pasienter fra Oslo blir stilet til riktig foretak/sykehus i henhold til opptaksområde, og ikke lenger til Helse Sør-Øst RHF. Det vil bli overført budsjettmidler fra det regionale helseforetaket til helseforetak og sykehus med opptaksområder i Oslo slik: DRG-poeng for pasienter behandlet i andre regioner Basisramme 40% Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus I alt Det vil senere bli sendt ut en detaljert oversikt over gjestpasientoppgjørs- og betalingsordninger for Øvrige budsjettforutsetninger 6.1 Forskning Forskningsmidler for 2013 blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 20. desember. Foreløpige rammer for 2013 til dette formålet blir sendt ut til foretakene i løpet av uke 47, som grunnlag for budsjettering. Det kan bli endringer i den endelige tildelingen for 2013, eller at det av praktiske årsaker kan være problematisk å innta og budsjettere med forskningsmidler ut fra at rammene blir kjent så vidt nær fristen for innsending av budsjettet. Det åpnes derfor for en korrigering for dette forholdet fram til budsjettleveransen 15. januar. Det presiseres imidlertid at budsjettert årsresultat ikke skal endres som følge av dette. 6.2 Raskere tilbake Ordningen videreføres i 2013.Raskere tilbake skal budsjetteres brutto i henhold til forutsetninger som følger: Inntekter/kostnader vedrørende aktivitet skal budsjetteres i henhold til søknad om tildelt ramme for 2013 Side 5 av 9

6 Inntekter/kostnader vedrørende toppfinansierte prosjekt skal budsjetteres i henhold til søknad om tildeling midler for 2013 (egenandelen blir ikke finansiert via raskere tilbake midlene fra departementet og skal ikke budsjetteres med tilsvarende inntekt) Tilskudd til prosjektkoordinatorer vil for 2013 bli ca kr per prosjektkoordinator (100 % stilling). Tilskuddet er basert på satsen for 2012 justert med forventet lønnsvekst. Kostnader utover dette må dekkes av foretaket. Foretak som mottok midler til transport i 2012 skal budsjettere med tilsvarende beløp i 2013 Evalueringsmidler skal budsjetteres i henhold til søknad om tildeling av midler i Pensjon Det skal budsjetteres med pensjonskostnader for 2013 i tråd med beregningene fra juni Dette samsvarer med underlaget for statsbudsjettet. Ved vesentlige endringer i dette nivået vil Helse- og omsorgsdepartementet komme tilbake til saken. Helseforetaket bærer dermed risiko for ikke-vesentlige kostnadsendringer. Ved budsjettering av likviditet, skal oppdaterte premiebudsjetter per oktober benyttes. Likviditetseffekt fra forskjell mellom pensjonskostnad og premie budsjetteres nøytralt, det vil si at helseforetaket også budsjetterer med en gjelds- eller fordringsoppbygging mot Helse Sør-Øst RHF tilsvarende forventet forskjell mellom pensjonskostnad og premie. Gjelds- eller fordringsoppbygging er forutsatt oppgjort i desember mot en økning/nedbetaling av driftskreditt. Håndteringen av denne likviditetseffekten er automatisk lagt til rette for i budsjettmalen. Det skal budsjetteres med innbetaling av egenkapitalinnskudd i pensjonskassen. Da det ikke budsjetteres med bruk av premiefond, vil ikke foretakets totale likviditetseffekt fra pensjon være fullstendig nøytralisert i budsjettet. Det åpnes for avvik mellom likviditetsstrøm fra investeringer og forventet investeringsnivå tilsvarende egenkapitaltilskudd til pensjonskassene. 6.4 Lønns- og prisvekst Det skal budsjetteres i 2013-kroner. Det er i forslag til statsbudsjettet lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst fra 2012 på 3,3 % (lønn 4,0 % og pris 1,9 %). Foretakene skal budsjettere med en årslønnsvekst på minimum 4 %. 6.5 Renteforutsetninger Flytende renter 1.halvår 2.halvår Basis Motpart Driftskreditt Norges Bank (Rentekostnad) 2,50 % 2,50 % 6 mnd Stat + 40 bp DNB/Norges Bank Lang Gjeld HOD (Rentekostnad) 2,50 % 2,50 % 6 mnd Stat + 40 bp HOD Driftskreditt HF (Rentekostnad) 2,50 % 2,50 % 6 mnd Stat + 40 bp DNB/Norges Bank Driftskreditt HF (Renteinntekt) 3,00 % 3,00 % 1 mnd NIBOR + 1,45 % DNB Innskudd (Renteinntekt) 3,00 % 3,00 % 1 mnd NIBOR + 1,45 % DNB Side 6 av 9

7 6.6 Artskontoplan for 2013 Foretakene skal i Profitbase budsjettere på korrekt firesifret artskonto i henhold til felles artskontoplan for 2013, og sørge for korrekt kontering ved regnskapsføring gjennom året. Artskontoplanen for 2013 vil bli distribuert så snart den foreligger, det legges imidlertid ikke opp til vesentlige endringer i forhold til Helse Sør-Øst RHF vil også i 2013 hente ut budsjett- og regnskapsdata direkte fra Profitbase for blant annet kostnader til konsulenttjenester (kontogruppe 672). 7.Presiseringer knyttet til enkelte arkfaner Følgende arkfaner skal utfylles: Veiledning i bruk (velg helseforetak i celle C1) Endringslogg (fylles ut ved evt. endringer og innsending av oppdaterte budsjettpakker) Analyse drift (ingen utfylling) Sjekkliste (alle forhold fylles ut med evt. kommentarer) Resultat Aktivitet HR Kostnader per tjenesteområde Kontantstrøm Balanserapport Input likv. Input AM Input Avskr. Input Salg AM OML&KG Finansiering Generelt for driftsmessige forhold: I budsjettpakka er det lagt inn budsjett for 2012, årsestimat slik det er rapportert inn per august, faktiske tall per august, og hva som ble innmeldt for 2013 i ØLP Som nevnt innledningsvis er det i leveransen med frist 3. desember ikke krav om at budsjettene er periodisert. Malen er imidlertid utarbeidet med mulighet for allerede nå å starte med periodiseringen og evt. levere ferdig periodisert budsjett til denne fristen. 7.1 Resultat Budsjett for 2013 legges inn i budsjettpakken (kolonne U), i tillegg til oppdatert årsestimat for 2012 etter rapportering per oktober (kolonne S). Helse Sør-Øst RHF har lagt inn faktisk rapportering til og med august, og foretakene må fylle inn faktisk resultat for september og oktober. Resultatoppstilling fra HOD for 2013 foreligger foreløpig ikke. Det er grunn til å anta at resultatoppstillingen for 2013 er uendret i forhold til 2012, men det tas Side 7 av 9

8 forbehold om endring etter at endelig resultatoppstilling for 2013 fra HOD foreligger. 7.2 Kostnader per tjenesteområde Arkfanen er uendret fra budsjettet for Estimat for 2012 skal registreres og være avstemt med estimat for årsresultat, oppdatert årsestimat registreres i kolonne H. Data for 3. tertial vil således falle på plass automatisk for Budsjett for 2013 registreres i kolonne J. 7.3 Aktivitet Denne arkfanen er uendret fra Det vises til kolonne AG for nærmere presisering/forklaring til enkelte parametere. Budsjett for 2013 legges inn i budsjettpakken (kolonne U). Helse Sør-Øst RHF har lagt inn faktisk rapportering til og med august 2012, og foretakene må fylle inn faktiske tall for september og oktober. Foretakene må i tillegg legge inn oppdatert årsestimat i kolonne S, hvor det nå er lagt inn årsestimat slik det ble meldt inn ved rapportering per august. 7.4 HR Denne arkfanen er tilnærmet uendret fra Unntaket er at det for 2013 ikke legges opp til budsjettering av antall ansatte. Budsjett for 2013 legges inn i budsjettpakken (kolonne U), i tillegg til oppdatert årsestimat for 2012 etter rapportering per oktober (kolonne S). Helse Sør-Øst RHF har lagt inn faktisk rapportering til og med august, og foretakene må fylle inn faktiske tall for september og oktober. Vi minner om at det skal legges inn budsjett for innleie årsverk og målet for sykefraværet i Finans og likviditet Det er mindre endringer i budsjettpakke finans sammenlignet med pakken slik den ble benyttet ved leveranse av budsjett Egen brukerveiledning følger vedlagt med detaljert beskrivelse av utfylling av arkfaner knyttet til finans. Fastsatt driftskredittramme for 2013 i vedlagte budsjettpakke, er foretakets driftkredittramme pr. september. Eventuelle korreksjoner av driftskredittramme i forbindelse med budsettleveranse 1. og 2. skal baseres på dialog med Helse Sør-Øst RHF. Likviditetsmessig skal ISF-avregningen for 2012 budsjetteres i desember 2013 For pensjonskostnaden benyttes kostnadsestimat 2013 fra NRSberegningene juni For pensjonspremien benyttes oppdaterte likviditetsbudsjetter fra pensjonskassene. Se punkt Kommentarmal Vedlagte kommentarmal bes benyttet for å gi en mer verbal beskrivelse av leveransen. Det forventes ikke at kommentarene i denne leveransen er eller Side 8 av 9

9 skal bli styrebehandlet, men ment som en forklaring og utfylle den rene tallmessige leveransen av budsjett Ved innsending av periodisert budsjett skal også denne malen benyttes, da evt. supplert med mer informasjon om periodiseringsmessige forhold. 8.Vedlegg 1. Budsjettpakke 2. Mal for budsjettkommentar 3. Brukerveiledning Finans sendes separat Side 9 av 9

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Saksframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: I. Tabeller; 1. Inntektsramme fra Helse Sør-Øst

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer