Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)"

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Dato: Forslag til vedtak: 1. Styret i Sunnaas sykehus HF ber Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg av eiendommer i Askim kommune (gnr. 99, bnr. 365 og 369) til Askim kommune. 2. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i utvikling av øvrig eiendomsmasse i Sun HF. Sammendrag og konklusjoner Askim kommune har som vertskommune henvendt seg til Sunnaas sykehus HF (Sun HF) med ønske om å overta Askim sykehus ved direkte kjøp i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen og med bakgrunn i vedtak om etablering av et felles Interkommunalt selskap (IKS) for kommunene i Indre Østfold. Det har vært en løpende dialog og det er avholdt flere møter mellom partene. Det er enighet om grunnlaget for å videreføre prosessarbeidet med et primært mål at Askim kommune overtar eiendommen fra 1.januar Det er tatt forbehold om endelige vedtak i overordnet myndighet hos begge parter. Det arbeides videre etter modell der SunHF inngår fastleieavtale for 2 år fra 1.januar 2013 med opsjon på ett års forlengelse. Det foreligger enighet mellom partene om ordlyd i kjøpekontrakt, jfr. Vedlegg. Det er tatt forbehold om at salget blir vedtatt i styreti SunHF, styremøte i HSØ RHF og Foretaksmøte i HSØ RHF. Salget er betinget av at Opplysningsvesenets Fond, som bortfester av tomtegrunnen samtykker til overdragelsen ved å inngå ny festeavtale med Kjøper innen overtakelsesdato 2. januar Askim kommune er i dialog med bortfester om dette, som helseforetaket vil medvirke til. Askim kommune overtar eksisterende leieavtaler i sykehuset. Det er under utarbeiding plan for overføring av disposisjonsrett av bygningsmassen etter følgende hovedlinjer: Askim kommune overtar disposisjonsrett for hele 1.etg fra 1.januar 2013 SunHF disponerer hele 3.etg frem til utflytting, pt. beregnet til 1.juli 2015 Det arbeides videre med detaljert plan for overføring av 2.etg. SunHF ser nærmere på hvor og hvordan arealer i 2.etg kan frigjøres før antatt utflytting 1.juli Askim kommune overtar disposisjonsrett for hele kjeller fra 1.januar 2013, likevel slik at ISS Matomsorg som underleverandør til SunHF kan opprettholde kontraktfestet matleveranse Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Det jobbes videre med følgende avklaringspunkter, som forutsettes innarbeidet i egen avtale: Mulig overtagelse av driftspersonell som i dag er ansatt i SunHF (5,2 årsverk/9 ansatte) Kantineløsning/SunHF avtale med ISS Matomsorg Sentralbord/telefoniløsning Sak om avhending skal i henhold til retningslinjer for salg av eiendom i HSØ RHF, besluttes i eget styre, deretter i styre i HSØ RHF og til slutt godkjennes av Foretaksmøte i HSØ RHF. Det er utarbeidet plan som sikrer fremdrift frem til overtakelsestidspunktet. Bakgrunn for saken (Oppsett og nummerering nedenfor følger malverk for avhending i HSØ RHF) Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Salg av Askim sykehus til Askim kommune som direkte salg i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen til foreliggende verdivurdering fra Skifte eiendom fra august Foreliggende verdivurdering er på NOK 48 mill. og er grunnlag for salget. Salget omfatter to festetomter på til sammen kvm. med fire påstående bygninger på tilsammen kvm. Disse omfatter Sykehusbygget kvm., tidligere ambulansestasjon 280 kvm., 2-mannsbolig 320 kvm. og en frittstående ambulansegarasje 46 kvm Bakgrunn Askim kommune ønsker som vertskommune å benytte seg av fortrinnsretten til å kjøpe Askim sykehus til foreliggende verdivurdering. På grunn av dette er det innledet dialog med Askim kommune for prosessarbeid og fremdrift. Det er gjennomført møte mellom partene rett før sommeren 2012 med enighet om at det er grunnlag for å gå videre med prosessarbeidet, med sikte på at Askim kommune overtar eiendommen fra 1.januar Salgsobjektet Salgsobjektet for Sun HF omfatter eiendommene, Gnr. 99, Bnr. 365 og 369, Knr. 0124, i Askim kommune:

3 Sunnaas sykehus Side 3 Eiendomsmassen ligger i et bymessig strøk, nær Askim sentrum hvor omgivelsene er preget av boliger og friområder/idrettsanlegg. Dette inkluderer Sykehusbygget, tidligere ambulansestasjon, 2-mannsbolig og en frittstående ambulansegarasje. 2.4 Oppdrag og organisering Etter gjeldende prosedyrer er det Sun HF som står for avhendingsprosessen. Helseforetaket fremmer forslag til salg og gjennomfører salgsprosessen og har det fulle ansvaret for at salgsprosessen gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instrukser gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen. SunHF har engasjert Forsvarsbygg v/skifte eiendom til å bistå i salgsprosessen og det er avtalt at kjøper betaler kostnadene ved salget. Det er avholdt flere møter mellom Askim kommune og SunHF og det er løpende dialog i prosessen. 2.5 Salgsstrategi Salget vil gjennomføres i henhold til avhendingsstrategien ved direkte salg til Askim kommune etter føringene i Samhandlingsreformen. I perioden frem til utvidelsen av bygningsmassen på Nesodden er fullført leier Sun HF tilbake arealer i Askim sykehus som er nødvendig for å ivareta funksjonene, anslått til ca. 2 år. 2.6 Forholdet til føringer gitt i foretaksmøter Personalmessige forhold Det inngår 2 ubebodde personalboliger i eiendommene som skal selges.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Forholdet til ansatt driftspersonell søkes ivaretatt ved at disse tilbys jobb i Askim kommune. Det er iverksatt prosess på dette mellom Askim kommune, Sun HF og sykehusets ansatte. Sun HF skal være leietager i deler av bygningen som selges over en 2-års periode for å opprettholde drift av klinikk. Ansatte i klinikk vil følge klinikkens relokalisering ved utbygging på Nesodden eller på Aker Samhandlingsarena Barnehager Sun HF har ikke lengre personalbarnehager. Salgene representerer ingen endring i barnehagedekningen i Askim kommune Samhandlingsreformen og informasjon til kommune og fylkeskommune Det har i prosessen vært en løpende åpen dialog med Askim kommune og Østfold fylkeskommune. Askim kommune har i prosessen meldt interesse for eiendommen i tråd med føringene i Samhandlingsreformen. Dette er grunnlaget for søknaden om direkte salg til Askim kommune Landsvernplanen for helsesektoren Ingen del av eiendommen som skal avhendes er omfattet av Landsverneplanen for helsesektoren (LVPH). 2.7 Miljøaspekter Det er ikke avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig som tilsier at det skal være noen form for forurensning av grunnen. Bygningsmassen overdras som den står og kjøper er inneforstått med de forhold som gjelder utfordringer knyttet til eventuelle endringer av bygget og har det fulle ansvar for tiltak som vil kunne påvirke miljøet. Videre prosess Det arbeides videre etter modell der SunHF inngår fastleieavtale for 2 år fra 1.januar 2013 med opsjon på ett års forlengelse. Askim kommune overtar eksisterende leieavtaler i sykehuset. Det er under utarbeiding plan for overføring av disposisjonsrett av bygningsmassen etter følgende hovedlinjer: Askim kommune overtar disposisjonsrett for hele 1.etg fra 1.januar 2013 SunHF disponerer hele 3.etg frem til utflytting, pt. beregnet til 1.juli 2015 Det arbeides videre med detaljert plan for overføring av 2.etg. SunHF ser nærmere på hvor og hvordan arealer i 2.etg kan frigjøres før antatt utflytting 1.juli Askim kommune overtar disposisjonsrett for hele kjeller fra 1.januar 2013, likevel slik at ISS Matomsorg som underleverandør til SunHF kan opprettholde kontraktfestet matleveranse Det arbeides videre med følgende avklaringspunkter: Mulig overtagelse av driftspersonell som i dag er ansatt i SunHF (5,2 årsverk/9 ansatte) Kantineløsning/SunHF avtale med ISS Matomsorg Sentralbord/telefoniløsning

5 Sunnaas sykehus Side 5 Ovenstående forutsette innarbeidet i avtaleverket ved overføring av eiendommen. Fremdrift Sunnaas sykehus HF og Askim kommune har avtalt følgende fremdrift for styrebehandling og politisk behandling: SunHF: Styret i SunHF: Orienteringssak Askim kommune 26.september 2012 Styrebehandling ultimo oktober Styret i HSØ Styrebehandling 22. november 2012 Askim kommune: Styret i Lokalmedisinsk kompetansesenter: 25.oktober 2012 Formannskapet: 22. november 2012 Bystyret: 6. desember 2012 Einar Magnus Strand Adm.dir Vedlegg: Utkast til Kjøpekontrakt Referat fra møte med Askim kommune

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Til: Elvira Maric,Morten Løkken Bendiksen Fra:

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til

Detaljer

MOENGA BOLIGEIENDOMMER

MOENGA BOLIGEIENDOMMER 1. Eiendommens ID Moengvegen 7 15, gnr. 93, bnr. 123 i Sørum kommune. 2. Utførelse Trinn Ansvar/fremdrift Aktivitet 1 Fremlegges for styret etter at taksten foreligger. Administrativt vedtak legges til

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar Riksrevisjonens

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 26.3.2014 Sak 27/14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Sertifisering etter ISO 14001 Miljøstyring ved

Detaljer