Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Stjørdal Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1

2 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk to prosent lavere enn plan, men tre prosent høyere enn i Psykisk helsevern for vokse og TSB har en polikliniske aktivitet som er høyere enn planlagt, mens psykisk helsevern for barn og unge ligger 7,6 % under planlagt nivå. Krav for ventetider er innskjerpet siden Alle HF er innenfor målet for somatikk og TSB. For psykisk helsevern når ingen av helseforetakene RHF-ets mål, verken for voksne eller barn og unge. Regionen ligger omtrent på samme nivå som vinteren Sammenliknet med forrige måned har ventetiden gått ned to dager for vokse og opp én dag for barn og unge. Helse Midt-Norge samlet har et resultat korrigert for pensjon som er 59 mill kr bedre enn planlagt som hovedsaklig skyldes lavere kostnader enn planlagt ved det regionale foretaket. Driften ved St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag er i balanse mens Helse Møre og Romsdal hittil har et overforbruk på lønn på 8 mill kr. Alle foretakene rapporterer en resultatprognose i tråd med budsjett i februar. Netto sykefravær pr februar er 0,4% lavere enn tilsvarende periode i fjor samtidig som brutto månedsverk sålangt er 0,7 % over planlagte månedsverk. Avvik fra arbeidstidsbestemmelsen i prosent av antall vakter er hittil i 2017 på 3,2 % og lik tilsvarende periode i Tabell 1.1: KPI-matrise pr 28. februar, jf sak 12/17 KPI matrise Statusrapport HMN 2017 KPI matrise februar 2017 Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk Kap Poliklinske konsultasjoner psykiatri Kap Poliklinske konsultasjoner TSB Kap Ventetid pasienter behandlet somatikk Kap Ventetid pasienter behandlet VOP Kap Ventetid pasienter behandlet BUP Kap Ventetid pasienter behandlet TSB Kap Andel fristbrudd pasienter behandlet 0,96 % 0,00 % 0,96 % 0,96 % - Kap Økonomisk resultat (mill kr) Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) ,5 - Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) Kap 4.1 Netto sykefravær 8,5 % 8,4 % 0,1 % -0,4 % - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,2 % 2,6 % 0,6 % 0,5 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. 2

3 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Aktivitet Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert HF. Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for pasienter i HMN, samt den aktiviteten befolkningen i HF-ets opptaksområde har mottatt ved HF i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2017, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2017 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Per februar 2017 ligger DRG-aktiviteten («sørge for») for HMN over nivået for 2016 i samme periode men 2 prosent under planlagt nivå. Kun HNT ligger over plan. St. Olavs ligger 3.3 prosent under plan, dette kan skyldes sammensetning av pasienter og lavere DRG-indeks og vil bli undersøkt nærmere. Helsekjøp fra private ligger 7 prosent lavere enn budsjettert. Tabell 2.1: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN. Hittil i år Totalt for året 2016 DRG-poeng somatikk Hittil Realisert Budsjett Avvik Avvik% Prognose Budsjett Avvik Avvik% realisert St Olavs Hospital % % Helse Møre og Romsdal % % Helse Nord-Trøndelag % % Kjøp fra private % % Sum aktivitet «sørge for» % % Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.2 og Tabell 2.3 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik i forhold til plan. For VOP ligger HMN 2.4 prosent over planlagt aktivitet. Dette skyldes økt aktivitet hos HNT og særlig St Olavs. HMR ligger 11.5 prosent etter plan og planlegger med økt produktivitet for den enkelte behandler. For BUP ligger alle foretakene etter plan, særlig gjelder dette St Olavs. Det skyldes mangel på legekapasitet og halvert bemanning på Fosen, men det jobbes med å få på plass varige løsninger. Samlet ligger regionen rundt 8 prosent etter plan for BUP. Tabell 2.2: Polikliniske konsultasjoner voksne per februar Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % 3

4 Tabell 2.3: Polikliniske konsultasjoner barn og unge per februar Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % Tabell 2.4 og Tabell 2.5 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med poliklinisk aktivitet i 2016 har hele regionen hatt en økning på 14.2 prosent for VOP. For BUP har det vært en nedgang på 2.6 prosent, her har kun HNT økt aktiviteten. For utskrivninger har alle HF hatt en økning når det gjelder VOP, og samlet ligger regionen rundt 20 % høyere enn i For BUP har det vært en stor nedgang i HMR som skyldes rekrutteringsproblemer for psykolog og legespesialister. Dette gjør at regionen ligger 10 prosent lavere sammenliknet med Antall oppholdsdøgn ligger noe over 2016 for St. Olavs for VOP. HMR og HNT ligger omtrent på samme nivå som i fjor. Når det gjelder BUP ligger alle HF lavere enn 2016, og regionen samlet ligger 18 prosent lavere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Tabell 2.4: Aktivitet voksne per februar Polikliniske Utskrivninger Oppholdsdøgn konsultasjoner (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift VOKSNE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % % Helse Møre og Romsdal HF % % % Helse Nord-Trøndelag HF % % % Sum Helse Midt-Norge % % % Tabell 2.5: Aktivitet barn og unge per februar Polikliniske Utskrivninger Oppholdsdøgn konsultasjoner (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % % Helse Møre og Romsdal HF % % % Helse Nord-Trøndelag HF % % % Sum Helse Midt-Norge % % % Rusbehandling (TSB) Tabell 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. Alle HF samt private viser økt aktivitet i forhold til plan. Totalt ligger regionen 18.4 prosent over plan. 4

5 Tabell 2.6: Polikliniske konsultasjoner TSB per februar Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år TSB utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Private avtaler % Sum Helse Midt-Norge % Tabell 2.7 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Alle HF har økt poliklinisk aktivitet sammenliknet med Private avtaler har gått ned med 22 prosent. Når det gjelder utskrivninger er det kun St. Olavs som har økt aktiviteten siden Samlet fører dette til at regionen ligger 10.6 prosent lavere enn fjoråret. Alle HF har færre oppholdsdøgn sammenliknet med samme periode i 2016, og regionen totalt ligger 10.8 prosent lavere enn fjoråret. Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per februar Polikliniske konsultasjoner Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % % Helse Møre og Romsdal HF % % % Helse Nord-Trøndelag HF % % % Private avtaler % % % Sum Helse Midt-Norge % % % 2.2 Ventetider og fristbrudd Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde, somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur ) sammen med figurer med gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur ). Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Siden 2016 har Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) krav for ventetider blitt endret. HMN skal prestere bedre enn fjoråret, samtidig som TSB og psykisk helsevern skal ha en større reduksjon enn somatikk. I tillegg skal psykisk helsevern for barn og unge (BUP) forbedres mer enn vokse (VOP). HMN har i tillegg egne krav som for psykisk helsevern og TSB ligger under HODs krav. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 53 dager i februar, se Figur 2.1. Alle HF ligger under kravet. Ventetiden har gått ned den siste måneden, og sammenliknet med februar 2016 er den syv dager lavere. I vedlegg 1, Figur vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: 5

6 Samlet for hele regionen har ventetiden har gått ned siden forrige måned for alle fagområder med unntak av BUP. Her har den gått opp én dag. For VOP og TSB er variasjonen i ventetid mellom foretakene størst. For somatikk ligger alle HF under kravet. For psykisk helsevern når ikke regionen samlet noen av kravene. For VOP er det kun HNT som når HODs krav, mens de ligger like over HMN sitt krav. For BUP når både HNT og St. Olavs HODs krav, mens alle HF ligger langt over HMNs krav. For VOP har ventetiden gått ned to dager, mens for BUP har den gått opp én dag, sammenliknet med forrige måned. For TSB har det vært en stor forbedring siden forrige måned. Gjennomsnittlig ventetid har gått fra 32 til 21 dager for regionen samlet, og alle HF ligger langt under kravet til både HOD og HMN. HMR har nærmest halvert ventetiden. Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Fristbrudd Figur 2.11 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur ) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Totalt er det registrert at 110 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i februar Dette er 14 lavere enn forrige måned. De fleste fristbruddene skjer i HMR og mange skyldes registreringsfeil (for eksempel at status ventende ikke har blitt endret til ventetid slutt). Der fristbruddet er reelt, har pasienten fått time få dager etter fristen. 6

7 Andelen fristbrudd har svingt rundt 1 prosent i Den var høyest i august 2016 (1,6 prosent), men har gått ned til 0,97 prosent i februar For TSB var det kun ett fristbrudd i februar (St. Olavs, Nidaros DPS). Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Arbeid med ventetider og fristbrudd Det er jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle HF. Eksempler på tiltak er som følger: Avdelinger som har ligget høyt har blitt fulgt opp særskilt Det har kommet forbedret verktøy for oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben I HMR skal alle pasienter som har ventet mer enn 200 dager få tildelt time Ingen nyhenviste pasienter skal få tildelt time lenger frem enn 180 dager Alle enheter skal etablere langsiktige aktivitetsbaserte driftsplaner Arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, både pasientadministrative og kliniske, herunder også arbeid med implementering av pakkeforløp 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 5/17 Resultat og investeringsbudsjett I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2016, i tråd med statsbudsjett for 2017, Prop. 1 S ( ). Oppdatert estimat for 7

8 pensjonskostnader 2017 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 92 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Det er tidligere presisert i foretaksprotokoll januar at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S ( ), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3.1 Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap korrigert for reduserte pensjonskostnader og budsjett. Samlet for foretaksgruppen er resultat korrigert for pensjon 59 mill kr bedre enn budsjettert. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjett denne periode og hittil februar 2017 Denne periode Resultat 2017 HMN Tall i tusen Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat 1) St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for pensjon som er 4 mill bedre enn budsjett. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for pensjon som er 8 mill kr dårligere enn budsjett. Avviket skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for pensjon som 3 mill bedre enn budsjett. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 2,5 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere kostnader lønn og eksterne konsulenter enn planlagt. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 11 mill kr bedre enn budsjett. Av avviket skyldes 6 mill manglende regnskapsføring av påløpte kostnader februar. Øvrige avvik skyldes lavere kostnader administrasjon, lavere avskrivninger og overskudd utstyrsleie. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 46 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes bedre finansresultat og lavere kostnader til bemanning, kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. Det har også vært lavere aktivitet enn planlagt i prosjektporteføljen for Helseplattformen. 8

9 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen et overforbruk på lønnskostnader korrigert for pensjon på kun 2 mill kr. HMR har et overforbruk lønnskostnader på 8 mill kr så langt i år som utgjør 1,1 % av budsjetterte lønnskostnader. HMR har planlagt med en reduksjon av sykefravær som de så langt ikke har klart. HNT har også høyere sykefravær enn planlagt men har lønnskostnader i tråd med budsjett hittil i år. St. Olavs Hospital har hittil i år en overforbruk på lønnskostnader korrigert for pensjon på 3 mill kr som utgjør 0,3 % av budsjetterte lønnskostnader. 3.3 Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultat for 2017, jf sak 5/17 Resultat og investeringsbudsjett Prognosen er korrigert for forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 92 mill kr omtalt innledningsvis. Vi har lagt til grunn at vi får tilsvarende reduksjon i årets bevilgning. Alle foretak rapporterer i februar en resultatprognose korrigert for pensjon i tråd med budsjettert resultat. Det er usikkerhet knyttet til resultatoppnåelse for 2017, og et resultat i tråd med budsjett forutsetter at det identifiseres og iverksettes tiltak. Tabell 3.2: Prognose resultat korrigert for pensjon mot budsjettert resultat Prognose 2017 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjettert resultat Avvik - budsjett og prognose St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum 1) ) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 3.4 Likviditet Foretakene rapporterer at likviditeten hittil er i tråd med plan og at prognosen er lik budsjett. 3.4 Arbeid med tiltak Forbedringsprogram 2017 ved St. Olavs Hospital arbeider ut fra følgende 5 hovedstrategier: kontinuerlig forbedring, fremragende akuttbehandling, standardiserte pasientforløp, optimal ressursbruk og integrert universitetssykehus. Alle strategiene har tiltaksplaner og noen tiltak med konkrete mål om økonomisk effektivisering. Alle tiltak følges tett og det legges spesielt vekt på å nå produktivitetsmål, samt å holde lønnsbudsjettet. I Helse Møre og Romsdal arbeider foretaket aktivt med å implementere kostnad per pasient som et hjelpemiddel for å identifisere tiltak og for å evaluere endringer som er iverksatt. 9

10 I Helse Nord-Trøndelag har en planlagt å redusere kostnader knyttet til medikamenter og drift av distriktsmedisinske senter med om lag 20 mill kr i Klinikkene arbeider i tillegg med egne tiltak på 60 mill kr som skal følges opp og rapporteres på månedlig utover i HR 4.1 Bemanning Figur Brutto månedsverk per februar Det er avvik på 94 månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk i februar, mot 141 forrige måned. HMR har et overforbruk på 72 månedsverk, det er en reduksjon på 12 i forhold til januar. HNT har et overforbruk på 46 månedsverk, det er 2 mer enn i januar. De øvrige foretakene har et lite underforbruk i forhold til budsjett. Avvik på utbetalte månedsverk er denne måned 0,57 % mot 0, 86 % forrige måned 10

11 4.2 Sykefravær Figur sykefravæsprosent per februar 4.3 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Firgur 4.41 Andel avvik i forhold til antall vakter per februar 11

12 Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge februar 2017: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde Figur 2.2: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 12

13 Figur 2.3: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4 : Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 13

14 Figur 2.5: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se Figur ) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Samlet har alle HF hatt en reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende siden forrige måned. Ventetiden er fire dager lavere enn tilsvarende periode i

15 Figur 2.6 : Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.7 : Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15

16 Figur 2.8 : Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.9 : Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 16

17 Figur 2.10 : TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.12 : Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 17

18 Figur 2.13 : Psykisk helsevern, voksne; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.24 : Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 18

19 Figur 2.3 : TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 21.06.2018 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/05 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 15.03.2018 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 310717 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 07.09.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 06/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.11.17 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/4 Anne Marie Barane Dato for styremøte 8. februar 2018 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.11.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014 Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/15 Dato for styremøte 19.6.2014 Forslag

Detaljer

I samråd med styreleder kalles det med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 26. april 2018 kl

I samråd med styreleder kalles det med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 26. april 2018 kl Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 47/2014 Driftsrapport oktober 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. november 2014 47/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.12.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/3 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.02.2017 Forslag til

Detaljer

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 30/2016 Driftsrapport juli 2016 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 30.08.16 30/2016 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/ /2018 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/ /2018 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr april

Statusrapport Helse Midt-Norge pr april HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 49/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr april Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2017/6 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 22.06.2017 Forslag til

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 11/2014 Driftsrapport februar 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. mars 2014 11/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 4-2019 1 Innhold Kvalitet... 5 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus og den gylne regel... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Vedlikehold... 11 Investeringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.02.19 SAK NR 13 2019 MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/9-7198/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/9-7198/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/4-1363/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/4-1363/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/2018 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2018/7 Gaute H. Nilsen Henrik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/5-2773/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/5-2773/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 23/17 Statusrapport februar 2017

SAKSFREMLEGG. Sak 23/17 Statusrapport februar 2017 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 23/17 Statusrapport februar 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 05.04.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/1623-3 Arkiv: 131 Innstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 19/4 Gaute H. Nilsen Henrik A.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.05.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 24.06.10 59/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT NORGE RHF STYRET HELSE MIDT NORGE RHF STYRET Sak 80/18 Den gylne regel prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Gaute H. Nilsen Ansvarlig direktør Henrik A. Sandbu Saksmappe

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/13 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.04.2014 Forslag

Detaljer

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september 2011 Kjell Solstad Produktivitet i spesialisthelsetjenesten I nettartikkel om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 sier helsedirektør

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 50/2017 Driftsrapport juli 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 29. august 2017 50/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Stein Erik

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/6-3977/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/6-3977/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/6-3977/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/6-3977/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/3-64/2017 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/3-64/2017 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/5-1916/2018 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/5-1916/2018 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 17. oktober 2017 kl Møtet finner sted på Scandic Hell Hotell

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 17. oktober 2017 kl Møtet finner sted på Scandic Hell Hotell Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 17. oktober 2017 kl Møtet finner sted på Scandic Hell Hotell

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 17. oktober 2017 kl Møtet finner sted på Scandic Hell Hotell Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr august

Statusrapport Helse Midt-Norge pr august HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 72/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr august Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/8 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.10.2017 Forslag til

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 15/17 Statusrapport januar 2017

SAKSFREMLEGG. Sak 15/17 Statusrapport januar 2017 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 15/17 Statusrapport januar 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.02.2017 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 17/1623-1

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer