Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015"

Transkript

1 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/1745 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek langtidsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal for perioden Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør gjennomføre naudsynte tiltak for å sikre eit rekneskapsresultat som minst er på nivå med det som er skissert for alle åra i langtidsperioden samt sikrar forsvarleg likviditet. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør utrede om budsjettavviket for 2015 kan dekkast inn på eit tidlegare tidspunkt enn skissert i saka. Ålesund, 26. mai 2015 Dag Hårstad konstituert adm. direktør Vedlegg: Tabell Langtidsbudsjett HMR 1

2 2 Saksutgreiing: Dokumenter/vedlegg/utrykte vedlegg: - Styringskrav og Rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF - Sak 24/15 Langtidsplan og Budsjett Prinsipper og Forutsetninger - Sak Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR, vedlegg 01 Idéfaserapport SNR HMR HF - Analyse av økonomisk bæreevne i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge - Sak 62/10 Strategi 2020 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Sak 16/15 Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge - Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF krav og rammer m.v. for 2015 Innleiing Hensikt Langtidsbudsjettet til Helse Møre og Romsdal HF er utarbeida basert på dei prinsippa som ligg til grunn for planarbeidet av Helse Midt-Norge RHF. Hensikta med utarbeiding av langtidsbudsjettet er å sikre eigeskap blant føretaka, tilrettelegging for ein meir føreseieleg økonomi og for å tydeleggjere utfordringane som det enkelte føretak står framfor dei neste åra. Tiltak basert på utfordringane skal leggje til rette for ei berekraftig drift i åra som kommer. (Ref. RHF Styresak 24/15 Langtidsplan og Budsjett Prinsipper og Forutsetninger) I og med at Helse Møre og Romsdal HF står framfor ei periode med investeringar i nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal og behov for utbetringar ved Ålesund Sjukehus er det sett på som hensiktsmessig å utvide LTB perioden frå til Det vil syne likviditetsmessige og resultatmessige utfordringar som helseføretaket står framfor i perioden. I langtidsbudsjettperioden er det ei forventing frå HMN RHF om ei generell effektivisering i føretaka på minimum 1 %. I RHF sak 24/15 er det vist til at styreleiar i HMR og styreleiar i HMN RHF har gjort ein langsiktig avtale for omstillingsarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Kravet for effektivisering er i den samband satt til 1,8% av driftsramma i 2014, eller MNOK per år. Dette skal sikre økonomisk bereemne for investeringar og realisering av nytt sjukehus. Avtalen er lagt fram i protokollen frå føretaksmøtet for Helse Møre og Romsdal HF 12.februar I berekninga av effektiviseringkravet på 1,8% av driftsramma i 2014, eller 80-90MNOK, ligg det generelle effektiviseringkravet på 1%, reduksjon i basisramma i forbindelse med full innføring av finansieringsmodellen, økte kostnadar knytt til IKT, økt satsing på forsking, kostnadar forbundet med etablering av ø-hjelpstilbod i kommunane og nedtrapping av fusjonsstøtta for HMR i 2017 og I styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 6. mai 2015 blei sak 2015/26 «Strategisk arbeid med omstilling HMR » behandla. Føremålet med styresaka var å synleggjere korleis HMR skal klare å utvikle fagleg og økonomisk berekraft i perioden

3 3 HMR meiner at det vil vere feil å innrette langsiktig fagleg og økonomisk berekraft på økonomiske tiltak åleine. Dersom HMR skal lukkast i å omstille, er ein avhengig av å få mobilisert fagpersonane sin kompetanse og engasjement i å levere meir og kvalitativt betre tenester, til ein lågare ressursinnsats. Saka blei derfor innretta strategisk og med tyngde på fag, kvalitet og effektivitet. Av den grunn blei også grunnsteinar som kultur, strategi og leiing løfta fram i saka. Hovudgrunnlaget for omstilling framover vil vere kontinuerleg forbetring. Dette er eit langsiktig arbeid som vi først forventar vil gje større effektar frå slutten av 2016 og utover. Det vil difor vere naudsynt med kostnadskutt i tillegg til å hente ut effektar gjennom kontinuerleg forbetring. Saken om LTB er meint for å opplyse styret om konsekvensane av utvikling i økonomien og investeringsevne i langtidsperioden og effekten av naudsynt effektivisering. Styret må også ta stilling til konsekvensar av eit for høgt driftsnivå i Resultat og prognose ved utgangen av 1. tertial 2015 Ved utgangen av april 2015 har HMR ei prognose på eit overskot på 16,6 mill. kroner korrigert for auka pensjonskostnader. Dette er 60 mill. kronar lågare enn resultatkravet frå Helse Midt Norge RHF. Resultat, korrigert for pensjon, ved utgangen av april viser eit overskot på 20,2 mill. kroner. Dette er 24,9 mill. kroner lågare enn budsjett. Avvik i høve til resultatkrav skuldast mellom anna auka kostnader til pasienterstatning, auka varekostnader og ei auke i variable lønskostnader utover budsjettert nivå for Meirkostnadene vi ser er knytt til eit for høgt driftsnivå og ikkje til eingongskostnadar i rekneskapen. Eit for høgt driftsnivå i 2015 betyr at helseføretaket må effektivisere dette i tillegg til dei økonomiske utfordringane ein står ovanfor i Det vurderast som vanskeleg å ta igjen dette avviket allereie i 2016 da omstillingsarbeidet som er sett i gang er eit langsiktig arbeid og først vil gje effektar litt ut i perioden. I langtidsbudsjettet er det lagt inn at HMR skal ta igjen meirforbruket i 2018, 2019 og 2020 med 20 mill. kroner årleg i tillegg til den årlege effektiviseringa på 90 mill. kroner. Konsekvensen av å utsette inndekning av budsjettavviket er ein negativ utvikling i likviditeten fram til 2020 tilsvarande 240 mill. kroner. Resultat Berekningane i langtidsbudsjettet for har tatt utgangspunkt i driftsinntekter, driftskostnadar samt finansinntekter og -kostnadar i tilsendt inntektsfordeling frå HMN RHF for , samt budsjett og prognose for HMR HF Vi har valt å bruke prognose 2015 som utgangspunkt for berekningane og ikkje budsjett, da vi meiner det gjev eit meir reelt bilete av den økonomiske situasjonen for Helse Møre og Romsdal. Langtidsbudsjettet er lagt basert på faste priser. I dei to neste avsnitta beskriv vi vesentlege endringar som er lagt inn i LTB i høve til budsjett for Grafen under viser årleg resultat i perioden med ein effektivisering på 90 mill. kroner i 2016, 2017 og 2021 og 110 mill. kroner i effektivisering i åra 2018, 2019 og

4 Resultat Resultat Graf 1: Resultat for HMR HF Grafen over viser at det økonomiske resultatet vil være negativt i 2016 og 2017 for så å bli positivt og auke frå 2018 og utover. Med eit resultat i tråd med budsjett for 2015 hadde resultatet også vært positivt for 2016 og Ein av grunnane til at det blei inngått ein avtale mellom styra om ein jamn årleg effektivisering var at ein såg at situasjonen ville vere spesielt vanskeleg i 2016 og 2017 og ein slik avtale ville gje forutsigbarheit i omstillinga. Grafen over understrekar dette bilete. Driftsinntekter Inntekter for 2015 er lagt inn basert på styringskrav frå HMN RHF, samt budsjettet for helseføretaket for For dei framtidige åra har HMN RHF supplert oss med foreløpige tal på inntektsfordelinga for Det er ytra at det kjem endringar på denne, og kan dermed bare brukas for rådgjevande formål. For åra er det gjort fråtrekk i inntektsramma i samband med 100% innføring av finansieringsmodellen, nedtrapping/bortfall av særtilskot for HMR i 2017 og 2018, og opptrapping av IKT handlingsplan, mens midlar er lagt til for aktivitetsvekst. For dei påfølgjande åra er det for analyseformål lagt inn ei auke i aktiviteten på 1,2% i basisramma slik det er gjort for åra , jf. Statsbudsjettet for Dei pasientrelaterte inntektene, innsatsstyrte finansiering (ISF eigne pasientar) og dei polikliniske inntektene er lagt inn etter HMR HF sitt budsjett for 2015, med ein aktivitetsvekst på 1,5% per år fram til Vi har i samråd med HMN RHF vidareført dei øyremerka tilskota frå budsjett 2015, og dermed gjort ei føresetnad om at statsbudsjettet dei neste åra vidareførar tilskota for påfølgjande år. Investeringstilskot for 2015 er vidareført til og med Da faller tilskotet til kreftbygget i Ålesund bort. Det er ikkje budsjettert med eventuelle nye investeringstilskot som helseføretaket kan få tilført. Andre driftsinntekter er vidareført i perioden basert på nivået for budsjett

5 5 Driftskostnader Helse Møre og Romsdal har dei siste åra gitt tilskot til oppbygging av kommunalt ø-hjelpstilbod. Utgiftene for 2014 var på 13,3 MNOK, i ,9 MNOK og i 2016 er det berekna ei auke i kostnadane på 12,7 MNOK. Alle kommunane er da føresett å ha etablert ø-hjelpstilbod i tråd med samhandlingsreforma. Kostnadsnivået for 2016 er derfor vidareført fram til I samband med auke i aktiviteten løyper det også ei auke i kostnadar. Eit mål og krav i LTB ref.rhf styresak 24/15 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og Forutsetninger er at den auka aktiviteten skal gjennomføras til ein marginalkostnad på 90 % av inntektsauken. Kostnadar i forbindelse med auke i aktiviteten er fordelt med 60% auke i løn, og 40% auke i varekost. IKT-kostnadar er budsjettert med endringar tilsvarande berekningar tilsendt frå HEMIT. Kostnadane til IKT visar ei auke frå 226,8 mill. kroner i 2015 til 266,4 mill. kroner i For åra etter LTB perioden er kostnadar for IKT lagt på same nivå som for Her vil det kome endringar når kostnadar forbundet med nytt pasientsystem er på plass. Kostnadar knytt til vedlikehald er budsjettert til same nivå som budsjett 2015 for heile perioden Det er frå 2017 og i ein ti-årsperiode framover tenkt å ta igjen etterslepet på vedlikehald. I tråd med regionale føresetnader har HMR HF lagt inn investeringsmessig vedlikehald på 50 mill. kroner per år i , og om lag 60 mill. kroner årleg frå Den planlagde auka ligg allereie inne i føretaka sine rammer og må tas høgde for i helseføretaka sine langtidsbudsjett. Store delar av Ålesund Sjukehus er 44 år gammalt og mykje av etterslepet på vedlikehald er å betrakte som investeringar. Det vil vere behov for utvikling av både Ålesund og Volda Sjukehus i tillegg til vedlikehaldsmessige tilpassingar i perioden. Helse Møre og Romsdal HF ligg bak målet satt i Strategi 2020 i satsinga på forsking. Det er difor lagt inn ei årleg auke på 2 MNOK til forsking til og med Dette kjem fram som ei auke i andre driftskostnader. I tråd med avtalen mellom styret i Helse Møre og Romsdal HF og styret i Helse Midt-Norge RHF er det lagt inn 90 mill. kroner årleg i effektivisering. I tillegg er det tatt høgde for å ta igjen budsjettavviket frå 2015 i åra Etter 2021 har vi valt å legge inn ei effektivisering på 1% av totale driftskostnadar (eksklusiv avskrivingar) per år. Det ligger ingen føringar eller krav frå HMN RHF for effektivisering etter 2021, men i følgje HMR HF Styresak Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR, vedlegg 01 Idéfaserapport SNR HMR HF er det sannsynleg at det nye sjukehuset har eit innsparingspotensiale på omtrent mill. kr. Vi har derfor valt å leggje inn ei effektivisering på 1% per år. Forventa effektivisering er lagt til lønnsområdet med unntak av 20 mill. kroner som er lagt inn som forventa effektivisering på innkjøpsområdet og nytt økonomi og logistikksystem. Investeringar Investeringar er i all hovudsak vidareført på same nivå som i 2015, med unntak av særskilte midlar i 2015 til strålemaskin og vedlikehald ved Lundavang. Investeringsmidlar til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal er lagt inn frå Det er ikkje rom i budsjettet til å leggje inn ei stor auke i investeringar verken i bygg eller MTU utanom investering i nytt sjukehus som er finansiert gjennom regional likviditet. Investeringsmidlane til HMR er som kjend avhengig av resultatet frå drifta. I tillegg vil det vere tilgjengelege investeringsmidlar til øyremerka tiltak/prosjekt. Den totale investeringspotten skal disponerast både til HMS-tiltak, bygg, MTU og basisutstyr. Det er også betydelig investeringsbehov for å tilpasse Ålesund sjukehus som det mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal. Oppdatering og justering av tidlegare planar planleggast starta 5

6 6 opp i 4. kvartal 2015 slik at tilpassing kan starte tidligast i Tabell 1 viser investeringar per område og år: Tabell 1: Investeringar i den utvida LTB perioden Behovet for investeringsmidlar er høgt i langtidsperioden, både innanfor MTU, kritisk infrastruktur og bygg og basisutstyr. For å skape rom til slike investeringar er det heilt avgjerande at ein klarer den effektiviseringen som er føresett. Det er i langtidsbudsjettet lagt inn ei auke i investeringar i bygg/vedlikehald i på til saman 250 mill. kroner. Langtidsbudsjettet viser at det vil vere rom for ytterlegere investeringar frå 2022 og dei neste åra. Nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal Planlegging av nytt sjukehus er i gang, og kostnader for om lag 15 mill. kroner går i 2015 og -16 frå den ordinære drifta. Det er budsjettert med ei totalinvestering på 4,2 mrd. (inkludert byggelånsrenter) i tråd med ei risikovurdering på nivå P50. Det blir på regionalt nivå tatt høgde for at prosjektet kan nå P85 4,8 Mrd. Frå 2016 løyper investeringskostnadene til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, med ei auke i kostnadar fram til Frå 2019 til 2021 er investeringskostanden 1,2 mrd per år. Investeringsnivået per år må opp til diskusjon i fleire fora før det er endeleg, så tala vi har nytta i LTB må av den grunn berre reknast som eksempel på fordeling mellom åra. Prosjektet SNR inkludera både nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset og eit godt distriktsmedisinsk tilbod i Kristiansund. Ved realiseringa av SNR, ligg det eit potensiale i sal av frigjorde anlegg på 201 mill. kroner [1]. Salet inkluderer sal av Molde/Lundavang 173 mill. kroner og 28 mill. kroner for Kristiansund. Det kan liggje eit potensiale i positiv retning for sal av desse eigedomane sidan tala ikkje er oppdatert til dagens verdinivå, men ein må også ta omsyn til at dette ikkje er eigedomar som nødvendigvis følgjer normal verdiauke. Sjølv om det skal investerast i nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal må vi sjå til at det også i Kristiansund og Molde blir prioritert midlar til vedlikehaldsprosjekt som sikrar forsvarleg [1] Basert på verdivurdering Molde Sjukehus Lundavang med tilhøyrande eigedommar, PTL juni 2005 og revisjon av dette utført av EPRO eiendomsutvikling AS i juni For Kristiansund er det nytta same verdi per kvm tomt som verditaksten i Molde viser. Ref. Sak Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR, vedlegg 01 Idéfaserapport SNR HMR HF 6

7 7 arbeidsmiljø og gode lokale for behandling av våre pasientar fram til SNR står ferdig. Det er i budsjettet lagt inn investeringsmidlar i Molde Sjukehus fram til Jamfør tabell 1. Avskrivingar Avskrivingar på eksisterande anleggsmidlar per er lagt inn i LTB fram til er siste avskrivingsår for Lundavang og Hjelset, mens avskrivingane vil gå ned i 2026 for Kristiansund sjukehus og Ålesund sjukehus. Vi vil fortløypande vurdere avskrivingstida for bygga våre i tråd med gjeldande vedtak. Når endeleg byggevedtak for SNR er på plass er det grunnlag for å vurdere avskrivingstida ved Kristiansund og Molde på nytt. Ei ny vurdering av avskrivingstida ved Ålesund sjukehus er allereie satt i verk. Investeringar i nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, samt investeringar i anna bygg og MTU, gir ei auke i totale avskrivingane på omlag 161mill. kroner frå 2021 til Avskrivingar Andre investeringer IKT investeringer Medisinskteknisk utstyr Bygg Graf 2: Totale avskrivingar Likviditetsutvikling Likviditet er ein viktig føresetnad for å kunne gjennomføre framtidige investeringar i tillegg til nedbetaling av driftskreditt og lån. Likviditeten i Helse Møre og Romsdal HF påverkast av kontantstraum frå drifta, investeringar og finansieringsaktivitetar. HMR har i tillegg ei driftskredittramme i det regionale helseføretaket på 500 mill. kr per Regionale investeringar gir regionalt sparebehov, og nivå for bidrag til regional likviditet er for Helse Møre og Romsdal HF i åra på 122,6 mill. kr per år. Fordelinga per HF gjerast etter ressursbehovsindeksen. Det vil alltid være behov for sparing til nye investeringsprosjekter, så etter nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal står klart er det satt eit foreløpig årleg bidrag for HMR på 69,7 mill. kr. Frå 2022 starter også nedbetaling på det interne lånet med 84 mill. kr årleg 7

8 8 i tillegg til tilsvarande sum i avdrag på det eksterne lånet. Investeringa i nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal er forventa å finansierast med 50% lån frå HOD, og 50% lån frå HMN RHF, med ei nedbetalingstid på 25 år. I samband med ny finansstrategi vil det for HMR HF bety at renter og avdrag skal betalast på begge låna frå tidspunktet SNR er i drift. I høve til dei føresetnadene som er skissert over vil likviditeten ha ein negativ utvikling i perioden , og tilgjengeleg likviditet vil bevege seg heilt ned på driftskredittramma på 500 mill. kroner sett i styringsdokumentet for Likviditetsutviklinga slik den nå vises har ein tilgjengelig likviditet som er for lav i i forhold til å ha en buffer for å handtere svingingar gjennom året. HMR HF må derfor vurdere på korleis måte dette skal løysast. Konsekvensen av dette vil enten vere lågare investeringsnivå, eller å forsere planlagt effektivisering. Frå 2022 er tilgjengeleg driftskreditt positiv. Det vil da vere mogleg å prioritere andre investeringar i helseføretaket utover opptrappinga på 50 mill. kroner i Graf 3: Likviditetsutvikling for HMR ved drift etter prognose og full effekt av tiltak i Ny finansstrategi 2015 Eit vedtak om ny finansstrategi for Helse Midt-Norge vil ha verkingar på kapitalkostnadane for Helse Møre og Romsdal i langtidsperioden. I HMR HF Styresak 28/2015 Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring er utfordringar omkring ny finansstrategi diskutert. Framlegget til finansstrategi for Helse Midt-Norge inneber renteberekning på intern kapital i Helse Midt-Norge. Ei intern renteberekning vil føre til at kapitalkostnaden knytt til større byggeprosjekt vert større. Ein større del av inntektsramma til lånande helseføretak vil gå med til å dekkje kapitalutgifter. Ei eventuell innføring av internrente på lån innanfor HMN RHF vil bety følgjande totale (inkludert eksternt lån HOD) rentekostnadar for lån til finansiering av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Internrenta utgjer halvparten av rentekostnaden under: 8

9 Rentekostnad - Nye Langsiktige lån Rentekostnad - Nye Langsiktige lån Graf 5: Rentekostnad nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Ved full realisering av effektiviseringskravet kvart år vil føretaket i løpet av LTB-perioden oppnå positiv driftskreditt, noko som vil gi ei renteinntekt for HMR HF i tillegg til renta på eigenkapitalen (fordringa) som er heldt tilbake av HMN RHF. Vi har i samråd med HMN lagt inn i føresetnadene at vi bidreg med ein årleg likviditet til regionale investeringar på 122,6 mill. kroner per år til og med 2021 og 69,7 mill. kroner årleg frå Dette vil vi ha ein positiv effekt på internrenta, men så vil det utvikle seg i negativ retning når vi begynner å betale renter på det interne lånet. Grafen under viser finansinntekter, finanskostnadar og finansresultat for perioden Finansresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Graf 6: Finansinntekter, finanskostnader og finansresultat HMR HF

10 10 Helse Midt Norge har berekna effekten av innføring av internrente i HMN. Denne utrekninga viser at akkumulert effekt av innføringa av endra prinsipp er positiv for HMR fram til år Dette er ei utrekning som føreset at HMR ikkje får ekstra kostnader knytt til internrenta tillagt HEMIT eller mindre inntektsramme som følgje av renteinntektene ikkje lenger ligg sentralt i HMN. I eit reknestykke på konsekvensane knytt til intern rekneberekning bør alle desse tilhøva bereknast. Resultatet av ei internrenteberekning i HMN vil uansett bli 0 kr samla for regionen. Viss alle sjukehusføretaka har positiv effekt av eit endra prinsipp vil det ligge ein negativ effekt på RHFet og Hemit som må dekkjast opp. Analyse av risiko i LTB Det ligg risiko knytt til full realisering av tiltaka i langtidsperioden. Styresak i HMN sak 24/15 viser til at ei årleg samla effektivisering blant føretaka på 0,5% ikkje genererer nok likviditet til framtidige investeringar regionalt etter Det er difor avgjerande at alle helseføretaka i Helse Midt Norge klarer effektiviseringskravet sitt. HMR har gjort ei sårbarheitsanalyse som viser konsekvensane i resultat og likviditet dersom helseføretaket ikkje klarer effektiviseringa slik som føresett. Sårbarheitsanalyse Grafen under viser utvikling i resultat med ulike nivå på effektivisering, men elles dei føresetnadene som ligg til grunn for langtidsbudsjettet Resultat Resultat etter budsjett 2015, 100% effektivisering for Resultat etter prognose 2015, 100% effektivisering for Resultat 50% effektivisering for Resultat 0% effektivisering Graf 7: Resultat for HMR HF Med eit resultat i 2015 etter prognose 16,6 mill. kroner, og full realisering av tiltak dei neste åra vil HMR HF ha negativt resultat i 2016 og 2017 og positivt resultat frå Det er da tatt med i berekninga at HMR HF også vil klare å ta inn underskotet frå 2015 i Om føretaket berre klarar 50% av effektiviseringskravet (i tillegg til underskotet frå 2015), vil resultatet vere negativt i Renter og avdrag for lån til investering i nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal løyper frå 2021 etter føresetnader satt i LTB og påverkar resultatet frå det året. Om HMR HF klarer 0% av effektiviseringskravet, men tar inn underskotet frå 2016, vil føretaket drive med negativt resultat i heile LTB perioden. 10

11 11 Oppsummering Langtidsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal viser at det er rom for å vidareføre dagens investeringsnivå i tillegg til investering i nytt sjukehus med dei føresetnadene som er sett til føretaket om naudsynt effektivisering i perioden. Det ligg i budsjettet ei effektivisering på 90 mill. kroner per år. Effektiviseringa er hovudsakeleg tenkt realisert gjennom kontinuerleg forbetring og ei meir effektiv drift av helseføretaket. Berekraftsrapporten utarbeida av EY for HMN RHF og HMR HF understreker også det vi har diskutert i forhold til arbeidet med LTB for føretaket. Om alle føresetningar lagt i langtidsbudsjettet blir oppnådd vil føretaka ha handlingsrom til å utføre dei planlagde investeringane i perioden. Avvik i høve til budsjett 2015, med ein føresetnad om først å ta igjen budsjettavviket i , vil føre til ein spesielt vanskeleg likviditetssituasjon i Administrerande direktør vil sjå nærmare på moglegheita for å forsere effektiviseringa for å skape naudsynt handlingsrom. Effektiviseringa som er skissert er naudsynt uavhengig av at ein skal bygge nytt sjukehus. I analysane er nytt sjukehus lagt inn med 100% regional finansiering og likviditet. Til tross for dette viser likviditeten ein negativ utvikling som omtalt over. Behovet for investeringar er høgt i perioden. Dette gjeld både MTU, basisutstyr, vedlikehald og utvikling av eksisterande bygningsmasse. Administrerande direktør vil nok ein gang understreke at det er naudsynt å realisere skissert effektivisering i perioden for å ha økonomisk berekraft til drift og investeringar. 11

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Langtidsbudsjettet HMR (33)

Langtidsbudsjettet HMR (33) Saksframlegg Langtidsbudsjettet HMR 2018-23 (33) Saksnr Utvalsnamn Møtedato 27/2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 09. mai 2017 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2017/2667 Forslag

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Budsjett status

Budsjett status Saksframlegg Budsjett 2014 - status Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/55 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 23.09.2013 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2013/979 Forslag til vedtak:

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.1.21 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Langtidsbudsjett 21-214 med investeringsbudsjett 21 Arkivsak 29/414/ Styresak 9/1 B Styremøte

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig grunnlag (nytt investeringsregime)

Styresak. Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig grunnlag (nytt investeringsregime) Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig

Detaljer

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksframlegg Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/58 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 28.oktober 2015 Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2014/5200

Detaljer

Langtidsbudsjett (2032)

Langtidsbudsjett (2032) Saksframlegg Langtidsbudsjett 2017-2022 (2032) Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/31 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 01.juni 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/1998 Forslag til

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 9.12.2004 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Innspel til statsbudsjett 2006 - investeringar Styresak 094/04 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/17 Resultat og investeringsbudsjett 2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/3 Marianne Bidtnes Støre Anne Marie Barane Dato for styremøte 09.02.17 Forslag

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Protokoll nr. 04/15 Styremøte

Protokoll nr. 04/15 Styremøte Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF «Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal». Styremøte 13. desember 2012. Oppdraget føretaksprotokollen HMN RHF 8. juni

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll frå føretaksmøte 5. februar 2016 Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstitueras... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Økonomiske forutsetninger og vurderinger Økonomiske forutsetninger og vurderinger 1. Innleiing 1.1 Utdrag fra langtidsbudsjett 2013 2018 sak 47/12 - HMN Helse Midt-Norge har i 2012 et budsjett på 17 milliarder i salgs- og driftsinntekter. Det

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 12.06.17 42/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett oktober 2017.

Budsjett oktober 2017. Budsjett 2018 25. oktober 2017. Rekneskap september Totale inntekter -7,2 MNOK. Pasientrelaterte inntekter har nå et avvik på 7,7 MOK (avvik kl. kirurgi og kl. kvinne, barn og ungdom) Varekostnader -4,7

Detaljer

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Pasienten si helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Statusrapport. Mars 2016

Statusrapport. Mars 2016 Statusrapport Mars 2016 Innleiing Helse Møre og Romsdal har oppnådd gode resultat og ser ei god utvikling både når det gjeld aktivitet, reduksjon av ventelistar og reduserte fristbrot. Tal for gjennomsnittleg

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader og andre kostnader. Bruken av desse verktøya gir estimat som fører til at periodisering

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Status Helse Møre og Romsdal HF. Driftsøkonomisk status pr 31. juli 2017

Status Helse Møre og Romsdal HF. Driftsøkonomisk status pr 31. juli 2017 Status Helse Møre og Romsdal HF Driftsøkonomisk status pr 31. juli 217 Lovnad om pengar til SNR og utviklingsplan Ambisjonen for leiarane i Helse Møre og Romsdal er skildra slik: «Vi oppnår eit vellukka

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF. Styresak 061/04 B Styremøte

Styresak. Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF. Styresak 061/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 26.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF Styresak 061/04 B Styremøte 09.09.2004

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner:

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Revidert nasjonalbudsjett 2016 ARKIVSAK: 2015/2397 STYRESAK: 0076/16 STYREMØTE: 20.

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 33/17 Langtidsbudsjett 2018-2023 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.05.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Arkivsak: 17/4202-1

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer