Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/ /2012 Terje Arne Krokvik, Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest pr. mars Med vennleg helsing Per Karlsen Økonomi- og finansdirektør Terje Arne Krokvik Økonomisjef Vedlegg

2 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. mars 2012 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. mars Det er gjort mindre endringar i periodefordelinga i budsjett og fordeling på dei enkelte rapporteringslinjene i ØBAK sidan rapporteringa pr. februar. Det er budsjettert med ein reserve på kr 180 mill. Denne reserven er i sin heilskap lagt inn i desember månad. Reserven vil ikkje påverke resultatet i den månadlege rapporteringa bortsett frå desember kor denne vil gje eit tilsvarande positivt resultatavvik. Når det gjeld 2011-tala må det takast atterhald då rekneskapen for 2011 ikkje er behandla av styret i Helse Vest enno. Usikkerheit/risiko: Pensjon Nytt parametersett for berekning av pensjonskostnad 2012 viser at Helse Vest samla sett vil få ein auka pensjonskostnad opp mot kr 400 mill. Dette er det ikkje tatt budsjettmessig høgde for. Helse Vest har i rapporteringa gjort korreksjon for auka pensjonskostnaden ved måling av resultatet. Helse Vest legg til grunn at auka pensjonskostnad blir handtert på same måte som tidlegare år. Utskrivingsklare pasientar Det er usikkerheit knytt til om nivået for utskrivingsklare pasientar samsvarer med det uttrekket som er gjort i basisramma til Helse Vest. Dette er eit forhold som Helse Vest vil følgje opp i kommande rapporteringar. Vi vil komme attende til dette når vi har fått eit betre talgrunnlag og eit klarare bilde av korleis utviklinga går. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2012 var på 71 dagar (62 dagar for prioriterte og 90 dagar for dei utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Side 2

3 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2012 var 77 dagar, fordelt på 52 dagar for prioriterte og 107 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Side 3

4 Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 77 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 53 dagar, og for pasientar utan prioritet 104 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2012, så var dei 62 dagar for prioriterte og 90 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 72 dagar i gjennomsnitt for alle som starte behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Side 4

5 Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 44 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 81 dagar ved utgongen av mars Samla ventetid for alle som venta på behandling var 50 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2012 var 63 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 64 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 52 dagar. Side 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 77 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 42 dagar og 134 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Side 6

7 For pasientar som starta behandlinga i mars 2012 var den samla gjennomsnittlege ventetida 48 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 42 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 76 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Side 7

8 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for og redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i det talet langtidsventande fordelt per helseføretak. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak Side 8

9 Økonomi Berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn for budsjett føresetnadane for I påvente av endeleg avklaring på statens handtering av denne meirkostnaden er resultatoversikten pr mars korrigert for dei auka pensjonskostnadane. Mars Hittil pr. Mars Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mars er kr 60,2 mill som er kr 11 mill over budsjett. Akkumulert resultat er kr 169,8 mill som er kr 31,8 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger Side 9

10 Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,1 mill som er kr 4,1 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill som er kr 3,2 mill mindre enn budsjettert. Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 16,4 mill som hovudsakleg skuldast den høge aktiviteten i føretaket samt eksternt finansierte prosjekt med ei tilsvarande kostnadsside. Inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar har eit negativt avvik på kr 3,0 mill. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 23,9 mill der lønnskostnadane inkludert innleige utgjer kr 18,1 mill. Føretaket melder at kr 7,3 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit negativt avvik på lønn på kr 10,8 mill. Varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 3,0 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Gjestepasientkostnader er kr 1,9 mill lågare enn budsjettert medan andre driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 4,1 mill som hovudsakleg skuldast reperasjon og vedlikehald av medisin teknisk utstyr i mars. Helse Fonna Side 10

11 Alle tall i heile tusen Resultatet i mars er på kr 1,4 mill som er kr 0,9 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er resultatet minus kr 2,5 mill som er kr 2 mill betre enn budsjettert. Inntektene viser eit akkumulert positivt avvik på kr 2,2 mill og kjem i all hovudsak frå eit høgt aktivitetsnivå samt ein auke knytt til behandling med kostnadskrevjande medisinar. Føretaket har eit negativt budsjettavvik knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar på kr 3,6 mill. Sum driftskostnader viser eit akkumulert negativt budsjettavvik på kr 3,6 mill der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 1,4 mill. Føretaket rapporterer ei positiv utvikling innan lønnsområdet generelt og knytt til overtid/ekstrahjelp og innleige spesielt. Føretaket har likevel klinikkar og område som har utfordringar med å tilpasse personalkostnadane til vedtatt driftsnivå. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet viser etter tre månader eit marginalt negativt avvik på kr 0,1 mill. Andre driftsutgifter har eit negativt avvik på kr 3,4 mill. Avviket skuldast hovudsakleg auka kostnader til drift av bygg og anlegg samt reparasjonar av medisinsk teknisk utstyr. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Resultatet i mars viser eit overskot på kr 7,7 mill som er kr 9,1 mill svakare enn budsjettert. Etter tre månader viser rekneskapen eit negativt budsjettavvik på kr 7,2 mill. Sum driftsinntekter er kr 25,1 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 38 mill høgare enn budsjettert. Etter tre månadar er det eit negativt budsjettavvik på kr 7,6 mill knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 38 mill der lønnskostnad og ekstern innleige om lag er i budsjettbalanse medan avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Avviket kan sjåast i samanheng med den Side 11

12 høge aktiviteten i føretaket og tilsvarande høgare inntekter. Netto finanskostnader er kr 5,3 mill betre enn budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for mars viser eit underskot på kr 0,4 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat etter tre månader er kr 7,1 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjett. Inntektene hittill i år er kr 5,2 mill lågare enn budsjett der kr 1,9 mill av avviket er relatert til inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 8 mill. Bemanningskostnadane er kr 2,8 mil lågare enn budsjettert og det er eit mindreforbruk på kr 1,3 mill knytt til varekostnader. Andre driftskostnader har eit meirforbruk på kr 0,5 mill og finanskostnadane har eit positivt avvik på kr 4,4 mill. Kjøp av helsetenester Akkumulert resultat pr mars er kr 123,3 mill som er kr 26,4 mill betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna lågare kjøp av laboratorie- og røntgentenester enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat pr mars er kr 4,4 mill som er kr 4,8 mill betre enn budsjettert. Avviket skuldast hovudsakeleg mindreforbruk innan løn og konsulenttenester. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,2 mill betre enn budsjettert og akkumulert resultat er kr 6,1 mill betre enn budsjettert. Varesalsinntektene er kr 3,1 mill over budsjett medan tenestesalet er kr 0,9 mill over budsjett. Føretaket rapporterer om ein varekostnad som er 2,1 % under budsjett og om personalkostnadar som er kr 0,7 mill under budsjett. Finansinntektene er litt over budsjett. Helse Vest IKT AS Både mars resultatet og det akkumulerte resultatet etter tre månader er om lag som budsjettert. Side 12

13 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Helse Bergen melder om ein auka risiko på omlag kr 30 mill grunna forventa lågare inntekt enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Denne risikoen finn vi også i dei andre føretaka og vi vil følgje utviklinga nøye. Basert på erfaringar og resultatet pr mars er det rimeleg å anta at RHF-et vil få eit positivt budsjettavvik. Samtidig er det usikkerheits moment, særleg knytt opp til samhandlingsreforma, som vi ikkje har fullstendig oversikt over enda. Som ein foreløpig tilnærming er prognosen i RHF-et lagt inn med eit positivt avvik som svarar til den negative prognosen i Helse Bergen. I tillegg er det budsjettert med ein reserve i RHF-et på tilsaman kr 180 mill. Omstilling Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter tre månader har denne hatt ein effekt på kr 3,2 mill som er om lag 21 % betre enn planen. Helse Fonna har ein tiltakspakke retta mot bemanningsområdet, men det er så langt ikkje tallfesta nokon effekt frå denne. Det er ikkje etablert tiltaksrapportering frå Helse Stavanger og Helse Bergen. Likviditet Helse Vest har ved utgangen av mars 2012 ein netto likviditet på minus kr 135 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) for året. Side 13

14 Alle tall i heile millionar Likviditeten vil bli lågare mot slutten av året som følgje av betalinga av KLP reguleringspremie. Driftskredittramma er fastsett til kr 1,998 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har løypande oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per mars 2012 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,1 %. Det eigenmeldte sjukefråværet har gått litt ned i mars samanlikna med februar månad. Det Side 14

15 samla sjukefråværet og det sjukemeldte fråværet har gått noko ned i mars i forhold til februar. Det er 344 fleire sjukefråværsdagsverk i mars 2012 samanlikna med februar Dette må ein sjå i samanheng med færre mogelege dagsverk i februar. Det er òg ein nedgang på sjukefråværsdagsverk frå mars 2011 til mars Det kortvarige sjukefråværet, som er det sjukefråværet som er mellom 1 og 16 dagar, har gått ned frå 4,37 prosent i februar til 3,87 prosent i mars. Dette er naturlege sesongmessige svingingar. Det langvarige sjukefråværet, sjukefråvær på 17 dagar eller meir, har ein liten auke frå 3,44 prosent i februar til 3,6 prosent i mars. Det er nokre fleire einingar som har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare i mars enn i februar. 60,85 prosent av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare per mars Dette er ei betring i forhold til mars 2011, då hadde 59,53 prosent av alle einingane eit sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare. Når det gjeld det sjukemeldte fråværet er det 63,3 prosent av alle einingar som har eit sjukemeldt fråvær på 4,5 prosent eller lågare. I forhold til mars 2011 har det vore ei forbetring. I mars 2011 var talet på 61,40 prosent. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser bare helseforetakene Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk Det har vore ein auke med 41 brutto månadsverk frå mars til april 2012 og ein auke med 47 netto månadsverk i same perioden. Den største veksten har Helse Bergen stått for, men Helse Stavanger har også hatt ein auke i netto månadsverk. Helse Fonna og Helse Førde har begge hatt ein nedgang i både brutto og netto månadsverk. Side 15

16 Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring Endring Helseføretaka i Helse Vest % endring Merarbeid i kroner % 13 % Overtid i kroner % 13 % Merarbeid i timer % 7 % Overtid i timer % 9 % Brutto månedsverk % 3 % Helseføretaka har sett i verk fleire tiltak som har gitt ei positiv utvikling for dei fleste av helseføretaka sidan hausten Frå april 2011 til april 2012 har Helse Bergen gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Bergen gått ned 1 % i bruk av overtid i kroner og 2 % i bruk av overtid i timar. Helse Fonna har hatt stabilt nivå i bruken av meirarbeid i kroner og i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april Når det gjeld bruk av overtid i kroner har det vore ein auke med 4 % i same perioden. Når det gjeld bruken av overtid i timar har det vore ein auke på 2 % frå april 2011 til april Det har likevel vore ein nedgang i bruken av overtid i timar og kroner frå januar til april i Helse Førde har gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april I den same perioden har Helse Førde hatt stabil bruk av overtid i kroner og i timar. Helse Stavanger har hatt ein auke i forbruk av meirarbeid i kroner på 15 % frå april 2011 til april 2012 og 17 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Stavanger hatt ein auke med 14 % i bruk av overtid i kroner og 13 % i bruk av overtid i timar. Når det gjeld brutto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna og Helse Førde, mens Helse Bergen har hatt ein auke på 3 % og Helse Stavanger har hatt ein auke på 4 % frå april 2011 til april I netto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna, ein auke på 2 % i Helse Førde og Helse Bergen og ein auke på 5 % i Helse Stavanger for same perioden. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid Det er per mars faste tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin og per 20. april er det faste tilsette som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Per 20. april er det 543 faste tilsette som ønskjer høgare stillingsbrøk innan ein månad, 177 innan det neste halve året og 50 på lengre sikt har svart at det ikkje er aktuelt med høgare stillingsbrøk. Leiarane arbeider med å finne gode løysingar saman med sine medarbeidarar. Så langt har 15 prosent takka nei til tilbod, 84 prosent har takka ja og 1 prosent har enno ikkje tatt stilling til tilbod om høgare stilling ved eigen eining, bemanningssenter eller andre einingar. Det er ein god balanse i kva tilbod leiarar tilbyr sine medarbeidarar. 70,7 prosent får tilbod om høgare stilling ved eigen eining, 20,3 prosent får tilbod om å kombinere stillinga si med tilknyting til bemanningssenter. Side 16

17 Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 prosent blei nådd ved utgangen av Per 20. april 2012 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten på 88,12 prosent. Arbeidet med å redusere omfanget av deltid har ein positiv utvikling. Per april 2012 er det fleire tilsette i heile stillingar målt i forhold til desember 2010, som er samanlikningspunktet for arbeidet med å redusere bruken av deltid. Føretaksgruppa Helse Vest har samstundes fått den utviklinga ein har peika på med ein glidande auke i stillingsstørrelse for dei som er i deltidsstillingar. Måltalet for del deltid i føretaksgruppa er 31,64 prosent. Føretaksgruppa har per 20. april 2012 ein korrigert gjennomsnittleg deltid på 32,34 prosent. Dette er ein reduksjon i deltid på 18,23 prosent frå utgangspunktet i desember Målet om fortrinnsvis bruk av faste tilsettingar syner også resultat. Del faste tilsette har auka i heile 2011, og vi ser same trenden så langt dei første fire månadene av Side 17

18 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2012 Helse Vest Velg periode her: Mars Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % ISF kommunal medfinansiering % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Side 18

19 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk Side 19

20 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk Side 20

21 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Side 21

22 Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Side 22

23 Realisert DRG-poeng sørge for 2012 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2012 Realisert DRG-poeng sørge for 2011 Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Aktivitetsrapportering til eier 2012 Helse Vest Rapportering 2012 Mars Analyser Mars Akkumulert per Mars DRG-aktivitet 2012 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Side 23

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2016 Emne: Rapportering pr. oktober 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: august 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 734 913-179

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 527

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 877

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer