Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690"

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 30. april 2016 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per april 2016 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 63 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 61 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein i hovudsak innan somatikken. Totalt var 5,2 prosent av dei som framleis venta ved utgongen av april pasientar utan prioritet (ned frå 6,5 % førre månad). Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per april 2015, både for innlagde døgnpasientar og poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for barn syner ein vekst i talet genererte liggedøgn og eit litt lågare poliklinisk aktivitetsnivå enn i Innan psykisk helsevern for vaksne er det vekst i talet utskrivne og høgare poliklinisk aktivitet. Prosentdelen fristbrot for behandla var 1,9 % i april Når det gjeld korridor-pasientar gjekk tala litt feil veg innan somatikken i april, men det gjennomsnittlege talet på korridor er framleis relativt lågt innan somatikken og framleis lågt innan psykisk helsevern. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 83 % innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern i april Per april 2016 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Samla sjukefråvær er 0,3 % høgare for april 2016 enn for april Når sjukefråværsprosenten aukar, heng dette saman med færre arbeidsdagar i april 2016 i forhold til april Tal sjukefråværsdagar er på same nivå som for Per april 2016 hadde 59,07 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 60,71 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For april 2016 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av april 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,79 %. Det er 0,07 % høgare enn for april Det økonomiske resultatet i april er kr 37 mill. som er kr 10,8 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 199,6 mill. som er kr. 16,2 mill. betre enn budsjettert. Føretaka melder ei samla prognose som er kr 4 mill. høgare enn resultatkravet. Samla investeringar per april er på kr 459,8 mill. Dette utgjer om lag 27,1 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vera tilfredsstillande. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per april

3 Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. Aktiviteten per april 2016 og aktiviteten per april 2015 er samanlikna i tabellen under. Små absolutte endringar i tala tidleg på året kan gi store prosentvise endringar. Denne periode (april 16) Resultat hittil i år (per april 16) HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring fra i fjor % Faktisk Faktisk Somatikk Sjukehusopphald, døgn ,7 % Sjukehusopphald, dag ,9 % Poliklinsike konsultasjonar ,3 % Sum DRG-poeng ,2 % DRG-poeng H-resept ,8 % BUP Sjukehusopphald, døgn ,1 % Polikliniske konsultasjonar ,4 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden ,0 % PHV Sjukehusopphald, døgn ,9 % Polikliniske konsultasjonar ,4 % Sum liggedøgn, aktivitet i perioden ,7 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av april 2016 totalt var generert om lag DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 1,2 prosent høgare enn til same tid i Per april 2016 har berre Helse Førde ein lågare DRGproduksjon samanlikna med førre år, medan dei tre andre helseføretaka ligg på same nivå eller høgare. Genererte DRG-poeng knytt til H-resept er nær 13 prosent lågare enn til same tid i fjor. Talet døgnopphald per april 2016 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 1,7 prosent høgare enn per april 2015, medan aktiviteten er 4,9 % lågare målt for dagopphalda. Berre Helse Fonna har hatt ein høgare dagaktivitet, medan Helse Førde har ein lågare døgnaktivitet samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per april 2016 var om lag , noko som er 4,3 % høgare enn per april Alle dei fire helseføretak har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2016, samanlikna med same tidspunkt i Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Fonna og Helse Førde. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av april 2016 var 260, noko som berre er 11 færre enn tilsvarande tal i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 455 fleire enn per april

4 Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert nær konsultasjonar per april Dette er berre 224 færre enn til same tid i 2015, noko som gir ein nedgang 0,4 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt ein liten vekst samanlikna med førre året. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 2,9 % høgare enn i 2015, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per april 2016 var det generert om lag døgnopphald, noko som er 88 fleire enn i Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Stavanger som har generert færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert liggjedøgn, noko som er om lag færre enn i Berre Helse Førde har generert prosentvis fleire liggjedøgn enn per april Per april 2016 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I april 2015 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 2,4 % høgare til no i Per utgongen av april 2016 hadde Helse Stavanger og Helse Førde høgare poliklinisk aktivitet enn i Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i april 2016 var på 63 dagar (57 dagar for prioriterte og 279 dagar for pasientar utan prioritet). 2,9 prosent av dei som starta behandling var pasientar utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde leverer betre enn kravet frå HOD dei fire første månadane. Samla leverer føretaksgruppa under kravet frå HOD både for januar, februar, mars og april, og vesentleg betre enn for same periode i I Helse 4

5 Stavanger ligg dei over den nasjonale målsettinga om 65 dagar i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har starta behandling. Av tiltak i Helse Stavanger kan det nemnast at poliklinikkane er i ferd med å implementere endringar med optimal ressursutnytting og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Innan fagområde med tydelige kapasitetsutfordringar er det dialog med Helse Vest RHF om kjøp av tenester hos private tilbydarar og eventuelt oppretting av nye avtalepraksisar der det blir vurdert som hensiktsmessig. For fagområde med lange ventetider og/eller fristbrot vurderer ein fortløpande moglegheiter og behov for ektrapoliklinikk. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av april 2016 var 61 dagar, fordelt på 48 dagar for prioriterte og 303 dagar for ventande utan prioritet. 5,2 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgang frå februar og mars då tala var høvesvis 8,8 % og 6,5 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 62 dagar ved utgongen av april. For pasientar med prioritet var ventetida 48 dagar, og for pasientar utan prioritet 304 dagar. 5,4 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 6,7 %). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i april 2016, så var dei 58 dagar for prioriterte og 281 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 65 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. 3 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av april. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 34 dagar. 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i april 2016 var 49 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 49 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 36 dagar ved utgongen av april Ventetida for ventande med prioritet var 35 dagar og 246 dagar for dei utan prioritet. 0,5 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgang frå 0,6 %). 7

8 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i april 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 38 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 194 dagar. 0,15 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet (1 pasient). I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 8

9 Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 28 dagar ved utgongen av april Ventetida for ventande med prioritet var 28 dagar. Det var ikkje registrert ventande utan prioritet ved utgongen av april Registreringspraksis hos enkelte av dei private tilbydarar har betra seg, men utviklinga blir framleis følgt. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i april 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 28 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 28 dagar, medan det ikkje var pasientar utan prioritet som starta behandling. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. 9

10 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 56 prosent av fristbrota for behandla i april fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 2 prosent (av dei 357 fristbrota). Det var 150 pasientar med fristbrot som venta ved utgongen av perioden. 10

11 Det er dessverre ei auke i talet fristbrot i Helse Stavanger, vesentleg innan gynekologi og barnemedisin. Dette skuldast uheldige omstende med mange legar i permisjon (KK) og smitteutbrott på nyføddintensiv. Dette har redusert den polikliniske kapasiteten. Det er nå tilsett vikarar på KK og det blir planlagt ekstrapoliklinikk. Det er forventa betring i løpet av mai og juni. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av april 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 82 % av alle ventande med fristbrot. Kvinnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 34 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtids- 11

12 ventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av april Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per april 2016 var 269. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivings-klare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan 12

13 somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten Frå hausten 2014 har det vore eit eige prosjekt i Helse Stavanger for å få ned og fjerne pasientar frå korridorane. Som eit ledd i dette arbeidet er det i løpet av det siste året sett i gang ei rekke tiltak i Helse Stavanger for å effektivisere pasientforløp og -flyt blant anna ved betre kapasitet og kompetanse i akuttmottak, "tavlemøter" på sengepost for å sikre gode og raske avgjersle og auka kapasitet innan radiologi. Opning av diagnostisk senter i januar 2016 har og gitt auka sengekapasitet. I oktober 2015 var det samla gjennom-snittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar gjekk igjen litt opp den siste månaden. Den lovlege arbeidskonflikten ved pasienthotellet i Helse Bergen har påverka bruken av korridorplassar i april, og vil gjere det i ennå sterkare grad i tala for mai. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei siste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I april 2016 blei 83 % av epikrisane innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern sendt ut innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 97 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 68 %. 13

14 Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 75 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 14

15 Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per april 2016 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Samla sjukefråvær er 0,3 % høgare for april 2016 enn for april Per april 2016 hadde 59,07 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 60,71 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 4 brutto månadsverk frå april 2016 til mai 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 25 månadsverk i same periode. 15

16 Samanlikna med mai 2015 har det vore ein auke med 272 brutto månadsverk og ein auke med 235 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. For føretaksgruppa samla hittil i år per mai 2016 har det vore ein vekst med brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,6 % samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på kroner i føretaksgruppa Helse Vest per mai Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga i bruk av variabel lønn bør vere under observasjon. Bruk av variabel lønn per mai 2016 i føretaksgruppa Helse Vest utgjer 6,38 % av lønn før avgifter. Per mai 2015 var bruk av variabel lønn i føretaksgruppa 6,07 % av lønn før avgifter. Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auke med 26 % frå same periode i 2008 til mai 2016, for føretaksgruppa samla. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid 16

17 For april 2016 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30 % per mai Ved utgangen av april 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,79 %. Det er 0,07 % høgare enn for april Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember april Endring i tal frå des 2010 til april Endring i prosent -86,1 % 8,3 % 76,3 % 0,0 % 17,3 % -14,0 % -30,9 % -21,0 % -19,2 % -15,9 % -4,6 % 36,4 % Helse Stavanger Sjukefråvær 57,88 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,60 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Stavanger har 0,2 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Sjukemeldt sjukefråvær er 0,1 % høgare enn for same månad Månadsverk 17

18 Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per mai Tabellen viser akkumulert. For Helse Stavanger per mai 2016 har det vore ein vekst med 537 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,9 %, samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på kroner i Helse Stavanger per mai Variabel lønn for mai 2016 utgjer 7,30 % av lønn før avgifter. Per mai 2015 utgjorde variabel lønn 7,24 % av lønn før avgifter. 18

19 Helse Fonna Sjukefråvær 55,09 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,23 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Fonna har 1,4 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Sjukemeldt sjukefråvær er og 1,4 % høgare enn for april

20 Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Fonna per mai Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 25 % Overtid i kroner % 6 % Meirarbeid i timar % 13 % Overtid i timar % 3 % Brutto månadsverk % 2 % For Helse Fonna per mai 2016 har det vore ein vekst med 211 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,5 %, samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på kroner i Helse Fonna per mai Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga i bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mai 2016 utgjer 8,86 % av lønn før avgifter. Per mai 2015 utgjorde variabel lønn 8,16 % av lønn før avgifter. 20

21 Helse Bergen Sjukefråvær 56,75 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,03 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per april Helse Bergen har likt samla- og sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad

22 Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Bergen per mai Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 4 % Overtid i kroner % 16 % Meirarbeid i timar % -7 % Overtid i timar % 11 % Brutto månadsverk % 4 % For Helse Bergen per mai 2016 har det vore ein vekst med 610 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,3 %, samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på kroner i Helse Bergen per mai Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mai 2016 utgjer 4,85 % av lønn før avgifter. Per mai 2015 utgjorde variabel lønn 4,57 % av lønn før avgifter. 22

23 Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg, og i 2016 har utviklinga gått ned. Helse Førde Sjukefråvær 67,78 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,78 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Førde har 0,4 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad i Sjukemeldt sjukefråvær er 0,5 % høgare enn for april

24 Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Førde per mai Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -2 % Overtid i kroner % 13 % Meirarbeid i timar % -5 % Overtid i timar % 7 % Brutto månadsverk % 1 % For Helse Førde per mai 2016 har det vore ein vekst med 225 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2 % samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk i bruk av variabel lønn på kroner i Helse Førde per mai Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mai 2016 utgjer 7,50 % av lønn før avgifter. Per mai 2015 utgjorde variabel lønn 6,92% av lønn før avgifter. 24

25 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 53,57 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,57 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Sjukehusapoteka Vest har 1,3 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Sjukemeldt sjukefråvær er 1,2 % høgare enn for april

26 Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 87,38 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,50 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Vest IKT har hatt ein gledeleg utvikling i sjukefråvær i 2015, som fortsetter inn i Samla sjukefråvær har gått ned med 0,5 % samanlikna med same månad Sjukemeldt sjukefråvær er 0,1 % lågare enn for april

27 Månadsverk 6. Økonomi Nye berekningar viser eit lågare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for Denne meirkostnaden er korrigert i resultatoversikta og i omtalen av kostnadane pr. april. Staten har i revidert statsbudsjett foreslått å trekke desse meirkostnadane frå basisramma og vi vil implementere dette i neste rapportering. Forslag til disponering av auka sysselsettingsmidlar på kr 35 mill. vil Helse Vest RHF koma tilbake til. Faktisk April Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr. April Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i april er kr 37 mill. som er kr 10,8 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 199,6 mill. som er kr. 16,2 mill. betre enn budsjettert. 27

28 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit negativt resultat i april på kr 1,7 mill. som er kr 8,3 mill. lågare enn budsjettert. Det negative avviket er fordelt over fleire ansvarsområder og skuldast negative avvik på varekostnader, løn og andre driftskostnader. Deler av desse avvika heng saman med aktivitet, smittesituasjonen på nyfødtintensiven, meirforbruk på laboratorierekvisita innan mikrobiologi, behandllingshjelpemidlar samt IKT kostnader. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill. som er kr 17,5 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 16,6 mill. over budsjett og er i hovudsak knytt til ikkje budsjetterte tilskot samt ISF-inntekter. Sum driftskostnader er 37,6 mill. høgare enn budsjettert og bemanningskostnadane utgjer kr 14,1 mill. av dette avviket. Auken i varekostnad er hovudsakleg knytt til lab.rekvisita innan mikrobiologi samt behandlingshjelpemidler. Noko av det negative avviket på varekostnad må sjåast i samanheng med høgare aktivitet enn budsjettert. Helse Fonna 28

29 Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i april på kr 3,8 mill. som er om lag som budsjettert. Akkumulert resultat er kr 10,3 mill. som er kr 3,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter fire månader kr 18,2 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 22,6 mill. Bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 5,5 mill. av avviket noko som er om lag det same som i førre rapportering. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i april på kr 11,5 mill. som er kr 2,3 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 35,2 mill. som er kr 4,4 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 23,3 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnadar er kr 31,6 mill. høgare enn budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 9,9 mill. Varekostnad 29

30 medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Dette er delvis knytt til høgare aktivitet enn budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen Føretaket har eit negativt resultat i april på kr 0,2 mill. som er kr 0,8 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 2,8 mill. som er om lag som budsjettert. Etter fire månader er sum driftsinntekter kr 4,2 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 3,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 2,6 mill høgare enn budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Resultatet i april er kr 19 mill. som er kr 5,7 mill. lågare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak etterbetaling av driftstilskot til private ideelle for årets fire første månader. Akkumulert resultat etter fire månader er på kr 124,9 mill. som er kr 21,9 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter fire månader er på kr 5,4 mill. som er kr 5,9 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i april er kr 0,6 mill. som er kr 0,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3,2 mill. som er kr 1,8 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 14,9 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 16,3 mill. Bemanningskostnadane er kr 4,8 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i april er positivt med kr 4 mill. som er kr 5,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 8 mill som er kr 10,3 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert. 30

31 Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat per april er negativt med kr 0,5 mill. som er kr 0,5 mill lågare enn budsjettert etter fire månader. 6.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Helse Vest IKT har oppdatert si prognose og melder at dei forventar eit resultat på kr 5 mill. som er kr 4 mill. betre enn budsjettert. Dei andre føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. 6.3 Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Stavanger melder at det vil bli oppfølgingsmøter med dei enkelte divisjonar/klinikkar som har det største utfordringsbilete for å sikre at føretaket så raskt som mogleg kjem på budsjett igjen. 6.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per februar samt estimat for året. Investeringar 2016 April Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM

32 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per april er på kr 459,8 mill. Dette utgjer om lag 27,1 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 9,3 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett. Føretaket vil innan neste rapportering koma med eit oppdatert estimat på investeringar for Helse Fonna: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 15,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå Helse Bergen: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus Bus Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen 32

33 Investeringar per april utgjer om lag 40,8 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko under vedtatt budsjett. Helse Førde: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 11,4 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer 1,4 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2016 April året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer 35,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 6.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av april på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året

34 Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. I føretaksmøtet i januar blei dette vedtatt sett ned med kr 826 mill. til kr. 345 mill. ved utganen av året I revidert nasjonalbudsjett som blei lagt fram i starten av mai blei det føreslått å gjere eit trekk i ramma til dei regionale helseføretaka som følgje av redusert pensjonskostnad. Samla reduksjon i pensjonskostnad utgjer kr 4,550 mrd. og for Helse Vest ugjer dette kr 864 mill. i redusert basisramme. Det er venta at samla pensjonspremien som følje av reduserte lønnsvekstføresetnader vil bli sett ned med kr 500 mill. Krav til nedbetaling av driftskreditten settes dermed til kr 4,050 mrd. Føretaksmøtet vil fastsette ny driftskredittramme gjeldande for Helse Vest vil innarbeide sin del av desse endringane i kommande rapportering basert på vedtak i Føretaksmøtet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Endringane knytt til pensjon vil med basis i revidert nasjonalbudsjett ikkje skape nokon utfordringar knytt til likviditet i Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 34

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per oktober 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 17.10.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2016 Emne: Rapportering pr. oktober 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar 2014 Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 090/16

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m.

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.08.2014 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.04.2017 Emne: Rapportering pr. februar 2017 Generelt Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Vest RHF DATO: 19.09.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2017 ARKIVSAK: 2017/196 STYRESAK: 101/17

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.06.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 054/2017 Styremøte

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.02.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 010/2017 Styremøte

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per juli 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 30.08.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 065/2017 Styremøte

Detaljer