Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691"

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK: 043/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 29. februar 2016 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per februar 2016 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 62 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 61 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein i hovudsak innan somatikken. Totalt var 8,8 prosent av dei som framleis venta ved utgongen av februar pasientar utan prioritet. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per februar 2015, både for innlagde døgnpasientar, poliklinisk behandling og for talet genererte DRG-poeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå og fleire liggedøgn, medan det innan psykisk helsevern for vaksne er vekst både i utskrivne, poliklinsike konsultasjonar og liggedøgn samanlikna med same tid i Prosentdelen fristbrot for behandla var låg, med 0,9 % i februar Når det gjeld korridorpasientar var utviklinga igjen positiv i februar, særleg innan somatikken, og det gjennomsnittlege talet på korridor er lågt både innan somatikken og psykisk helsevern. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 84 % både innan somatikken og psykisk helsevern i februar Per januar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Samla sjukefråvær er 0,2 % høgare for januar 2016 enn for januar Per januar 2016 hadde 57,25 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 60,99 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For februar 2016 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling. Ved utgangen av februar 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,77 %. Det er 0,06 % høgare enn for februar Det økonomiske resultatet i februar er kr 52,7 mill. som er kr 6,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 113,2 mill. som er kr. 19,6 mill. betre enn budsjettert. Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Samla investeringar per februar er på kr 193,4 mill. Dette utgjer om lag 11,4 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vera tilfredsstillande. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 29. februar

3 Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. Aktiviteten per februar 2016 og aktiviteten per februar 2015 er samanlikna i tabellen under. Små absolutte endringar i tala så tidleg på året kan gi store prosentvise endringar. Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av februar 2016 totalt var generert om lag DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 0,9 prosent høgare enn til same tid i Per februar 2016 har Helse Bergen og Helse Fonna ein noko høgare DRG-produksjon samanlikna med førre år, medan dei to siste helseføretaka har ein svak nedgang. Genererte DRG-poeng knytt til H-resept er nær 19 prosent lågare enn til same tid i fjor. Talet døgnopphald per februar 2016 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 2,6 prosent høgare enn per februar 2015, medan aktiviteten er 2,3 % lågare målt for dagopphalda. Helse Bergen har hatt ein lågare dagaktivitet og Helse Førde ein lågare døgnaktivitet samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per februar 2016 var om lag , noko som er 5,8 % høgare enn per februar Alle dei fire helseføretaka har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2016, samanlikna med same tidspunkt i Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Førde. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av februar 2016 var 107, noko som berre er 6 færre enn tilsvarande tal i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 108 fleire enn per februar

4 Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert rett over konsultasjonar per februar Dette er om lag fleire enn til same tid i 2015, noko som gir ein vekst 4,5 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt ein vekst, Medan Helse Fonna og Helse Førde ligg om lag på same nivå som per februar Helse Bergen har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 4,2 % høgare enn i 2015, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per februar 2016 var det generert døgnopphald, noko som er 63 fleire enn i Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Stavanger som har generert noko færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert liggjedøgn, noko som er nær fleire enn i Særleg Helse Bergen har generert fleire liggjedøgn enn per februar Per februar 2016 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I februar 2015 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 4,5 % høgare i Per utgongen av februar 2015 hadde tre av fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen har generert litt færre polikliniske konsultasjoner enn i Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i februar 2016 var på 62 dagar (51 dagar for prioriterte og 189 dagar for pasientar utan prioritet). 7 prosent av dei som starta behandling var pasientar utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 4

5 Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde leverer betre enn kravet frå HOD i begge månadane. Samla leverer føretaksgruppa under kravet frå HOD både for januar og februar, og vesentleg betre enn for same periode i Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av februar 2016 var 61 dagar, fordelt på 45 dagar for prioriterte og 225 dagar for ventande utan prioritet. 8,8 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 62 dagar ved utgongen av februar. For pasientar med prioritet var ventetida 46 dagar, og for pasientar utan prioritet 226 dagar. 9,1 prosent av dei ventande var utan prioritet. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i februar 2016, så var dei 52 dagar for prioriterte og 199 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 63 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. 7,3 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 31 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av februar. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 31 dagar. 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i februar 2016 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 48 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP lengre. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 35 dagar ved utgongen av februar Ventetida for ventande med prioritet var 32 dagar og 186 dagar for dei utan prioritet. 1,6 prosent av dei ventande var utan prioritet. 7

8 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i februar 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 40 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 141 dagar. Berre 0,5 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 8

9 Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 43 dagar ved utgongen av februar Ventetida for ventande med prioritet var 41 dagar og 103 dagar for dei utan prioritet. Nær 2 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Ventetida/registreringspraksis hos enkelte dei private tilbydarar er ei utfordring, og utviklinga blir følgt. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i februar 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 26 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 26 dagar, medan ingen pasientar utan prioritet starta behandling. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. 9

10 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Nye fristbrot (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2015-feb 284 1,0 % 302 2,7 % % 2015-mar 248 0,9 % 311 2,4 % % 2015-apr 276 1,1 % 312 2,7 % % 2015-mai 321 1,2 % 307 2,6 % % 2015-jun 236 0,9 % 363 2,7 % % 2015-jul 330 1,3 % 224 2,8 % % 2015-aug 271 1,1 % 413 4,0 % % 2015-sep 205 0,8 % 360 2,7 % % 2015-okt 163 0,6 % 257 2,1 % % 2015-nov 81 0,2 % 248 1,7 % % 2015-des 82 0,2 % 131 0,9 % % 2016-jan 78 0,2 % 151 0,9 % % 2016-feb 98 0,3 % 162 0,9 % % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 48,7 prosent av fristbrota for behandla i februar fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 1,8 prosent (av dei 162 fristbrota). Talet ventande med fristbrot ved utgongen av perioden var98 pasientar. 10

11 Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av februar 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 58 % av alle ventande med fristbrot. Kvinnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 26 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av februar 2016, og tilnærma uendra frå sist månad. 11

12 I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per februar 2016 var 264. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk 12

13 Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar gjekk opp i januar 2016, men snudde igjen i februar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober Total var det berre registrert 8 opphald på korridor. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I februar 2016 blei 84 % av epikrisane både innan somatikken og psykisk helsevern utsendt innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 98 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 70 %. 13

14 Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 14

15 5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per januar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Samla sjukefråvær er 0,2 % høgare for januar 2016 enn for januar Per januar 2016 hadde 57,25 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 60,99 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 46 brutto månadsverk frå januar 2016 til februar 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 157 månadsverk i same periode. 15

16 Samanlikna med januar 2015 har det vore ein auke med 317 brutto månadsverk og ein auke med 273 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla hittil per februar 2016 har det vore ein vekst med 694 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,7 %, samanlikna med same periode Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 7 % Overtid i kroner % 10 % Meirarbeid i timar % 1 % Overtid i timar % 5 % Brutto månadsverk % 3 % Det har vore eit forbruk per februar 2016 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk på timar i same periode. Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auke med 25 % frå 2008 til 2016, for føretaksgruppa samla. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid Det er per februar fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av desse har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og som har fått høgare stillingsprosent. 16

17 Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30 % per mai Ved utgangen av februar 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,77 %. Det er 0,06 % høgare enn for februar Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategien for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember februar Endring i tal frå des 2010 til februar Endring i prosent -87,9 % 12,5 % 58,7 % 0,3 % 49,6 % -14,5 % -29,8 % -19,7 % -19,0 % -15,9 % -5,4 % 35,5 % 17

18 Helse Stavanger Sjukefråvær 57,51 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,47 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Helse Stavanger har 0,3% høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,2% høgare enn for same månad Månadsverk For Helse Stavanger hittil per februar 2016 har det vore ein vekst med 192 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,7 %, samanlikna med same periode

19 Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per februar Tabellen viser akkumulert. Helse Stavanger HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 7 % Overtid i kroner % 11 % Meirarbeid i timar % 7 % Overtid i timar % 7 % Brutto månadsverk % 3 % Det har vore eit forbruk hittil i år per februar 2016 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Stavanger. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk på timar i same periode. Samanlikna med 2015 har Helse Stavanger ein nedgang i variabel lønn både i kroner og timar. 19

20 Helse Fonna Sjukefråvær 55,68 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,71 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Helse Fonna har 1 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,9 % høgare enn for januar Månadsverk Samanlikna med perioden januar februar 2015 og januar - febraur 2016 er det ein vekst på 51 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 0,9 %. 20

21 Bruk av variabel lønn Helse Fonna per februar Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 33 % Overtid i kroner % 16 % Meirarbeid i timar % 26 % Overtid i timar % 13 % Brutto månadsverk % 3 % Det har vore eit forbruk hittil i år per februar 2016 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Fonna. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk på timar i same periode. Variabel lønn for februar 2016 utgjer 8,88 % av lønn før avgifter. Per februar 2015 utgjorde variabel lønn 9,14 %. 21

22 Helse Bergen Sjukefråvær 63,60 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,36 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per januar Både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær er likt frå same periode i Månadsverk Samanlikna med perioden januar februar 2015 og januar - februar 2016 er det ein vekst på 356 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,9 %. 22

23 Bruk av variabel lønn Helse Bergen per februar Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -5 % Overtid i kroner % 10 % Meirarbeid i timar % -13 % Overtid i timar % 4 % Brutto månadsverk % 4 % Det har vore eit forbruk hittil i år per februar 2016 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Bergen. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk på timar i same periode. Variabel lønn for februar 2016 utgjer 4,15 % av lønn før avgifter. Per februar 2015 utgjorde variabel lønn 4,06 %. Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg. 23

24 Helse Førde Sjukefråvær 54,79 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,41 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Helse Førde fortset det gode arbeidet på sjukefråvær. Frå same periode i 2015 er samla sjukefråvær heilt stabilt og sjukemeldt fråvær er gått ned 0,2 %. Månadsverk Samanlikna med perioden januar februar 2015 og januar ferbruar 2016 er det ein vekst på 96 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,2 %. 24

25 Bruk av variabel lønn Helse Førde per februar Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -9 % Overtid i kroner % 5 % Meirarbeid i timar % -13 % Overtid i timar % -2 % Brutto månadsverk % 1 % Det har vore eit forbruk hittil i år per februar 2016 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Førde. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk på timar i same periode. Variabel lønn for februar 2016 utgjer 7,76 % av lønn før avgifter. Per februar 2015 utgjorde variabel lønn 6,52 %. 25

26 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 46,43 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,57 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Sjukehusapoteka Vest har 0,1 % lågare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,4 % lågare enn for januar Månadsverk 26

27 Helse Vest IKT Sjukefråvær 68,75 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,13 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Helse Vest IKT har hatt ein gledeleg utvikling i sjukefråvær i 2015, som fortset inn i Samla sjukefråvær har gått ned med 0,6 % samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,5 % lågare enn for januar Månadsverk 27

28 6. Økonomi 6.2 Resultat Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i februar er kr 52,7 mill. som er kr 6,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 113,2 mill. som er kr. 19,6 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger Faktisk Februar Budsjett Budsjett avvik Hittil pr. Februar Budsjett Faktisk Budsjett avvik Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i februar på kr 2,7 mill som er kr 3,9 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3,2 mill. som er kr 10,2 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er om lag kr 1,6 mill. under budsjett og skuldast i hovudsak lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er 9,6 mill høgare enn budsjettert. Bemanningskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 10,2 mill. Bemanningskostnadane syner ei positiv utvikling sett opp mot 2015 og spesielt kostnader knytt til ekstern innleige er redusert i forhold til

29 Helse Fonna Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i februar på kr 2,3 mill som er kr 1 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3,7 mill. som er kr 3 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter to månader kr 8,7 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 12,3 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 5,2 mill. av avviket. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i februar på kr 10,8 mill som er kr 0,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 22,5 mill. som er kr 2 mill. høgare enn budsjettert. 29

30 Sum driftsinntekter er kr 4,3 mill. lågare enn budsjettert og skuldast noko lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnadar er kr 4,8 mill. lågare enn budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige er omlag som budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i februar på kr 2,2 mill som er kr 1,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 2,6 mill. som er kr 1,4 mill betre enn budsjettert. Etter to månader er sum driftsinntekter om lag som budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 1,4 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er 1,6 mill høgare enn budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter to månader er på kr 75,7 mill. som er kr 22,9 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter to månader er på kr 6,7 mill. som er kr 3,9 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i februar er minus kr 1,7 mill. som er kr 2,1 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er minus kr 0,4 mill. som er kr 1,3 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 13,1 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 12 mill. Bemanningskostnadane er kr 2,2 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i februar er positivt med kr 0,2 mill. som er kr 1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 0,3 mill som er kr 1,9 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert. 30

31 Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat pr februar er kr 1,3 mill. som er kr 1,3 mill betre enn budsjettert etter to månader. 6.3 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. 6.4 Omstilling Helse Vest RHF har kvalitetssikra føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom nødvendig. Helse Bergen rapporterer at dei ventar negative konsekvensar av endringar i takstsystemet for laboratorie og røntgenfinansieringa f.o.m. 1. januar Føretaket vil foreta ei estimering som skal vise kor mykje omlegginga av takstsystemet vil utgjere. 6.5 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per februar samt estimat for året. Investeringar 2016 Februar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen 31

32 Samla investeringar per februar er på kr 193,4 mill. Dette utgjer om lag 11,4 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer om lag 3,8 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett. Føretaket har gått gjennom investeringsprosjekta sine og har som følge av dette justert ned det estimerte investeringsnivået for Helse Fonna: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer om lag 3,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg som budsjettert. Helse Bergen: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus Bus Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer om lag 18,9 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko under vedtatt budsjett. 32

33 Helse Førde: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer om lag 3,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer 0,2% av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per februar utgjer 11,7 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 6.6 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av februar på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året

34 Alle tall i heile millionar Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mill. Helse Vest legg til grunn at endringar i pensjonskostnadane på same måte som tidlegare år blir handtert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 34

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per oktober 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar 2014 Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 17.10.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2016 Emne: Rapportering pr. oktober 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 090/16

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg Rapportering frå verksemda per september 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m.

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.08.2014 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Januar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 734 913-179

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: august 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 527

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 877

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Kent E. Wangsvik, Andreas V. Rasmussen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2019

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Kent E. Wangsvik, Andreas V. Rasmussen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2019 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 26.03.2019 SAKSHANDSAMAR: Kent E. Wangsvik, Andreas V. Rasmussen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2019 ARKIVSAK:

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 873

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer