Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15"

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. januar 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per januar 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 69 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 70 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er noko høgare enn per januar 2014, for innlagde døgnpasientar og poliklinisk behandling. For dagbehandling og talet genererte DRG-poeng er nivået noko lågare. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det er generert færre utskrivne døgnpasientar og talet liggjedøgn er og lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 4 % i januar Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, og det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor steig den seinaste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig på eit historisk lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 85 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i januar Per januar 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Per januar 2014 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var høgare per januar 2015 enn per januar Per januar 2015 hadde 61,35 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,32 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er per januar fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per januar 2015 samanlikna med desember Ved utgangen av januar 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå desember Det økonomiske resultatet i januar er kr 22,2 mill. som er kr 22,1 mill. svakare enn budsjettert. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2014, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Helse Vest RHF kvalitetssikrar for tida føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Omfang av tiltak og resultata av desse vil bli nærare kommentert i rapporteringa for februar. Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. Samla investeringar per januar er på kr 126,2 mill. Dette utgjer omlag 7 % av budsjettert investeringsnivå i Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,95 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. 2

3 Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. januar Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i januar 2015 med aktiviteten i januar 2014, Og ein må vera merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av januar 2015 totalt var generert nær DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 0,8 prosent lågare enn til same tid i Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for Per januar 2015 er Helse Førde det einaste føretaket med ein prosentvis høgare DRG-produksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per januar 2015 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 0,7 prosent høgare enn per januar 2014, medan aktiviteten er 1,6 % lågare målt for dagopphalda. Av helseføretaka har Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna hatt ein noko høgare døgnaktivitet i 2015, medan det berre er Helse Stavanger som har hatt ein høgare dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per januar 2015 var om lag , noko som er 0,7 % høgare enn i januar Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde som har ein prosentvis lågare poliklinisk aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av januar 2015 var 55, noko som er 22 færre enn i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 439 3

4 færre enn per januar Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger, som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Ingen av helseføretaka har hatt ein vekst i døgnbehandlinga. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per januar Dette er om lag 340 fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 2,7 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 4,1 % lågare enn i 2014 målt i talet på avslutta døgnopphald. Per januar 205 var det generert om lag 760 døgnopphald, noko som er 32 færre enn i Alle dei fire helseføretaka har generert færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert om lag liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i Ingen av dei fire helseføretaka har til no generert fleire liggjedøgn enn i januar Per januar 2015 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I januar 2014 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 0,9 % høgare i Per utgongen av januar 2015 hadde tre av dei fire helseføretaka same eller høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i januar 2015 var på 69 dagar (62 dagar for prioriterte og 86 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. 4

5 Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av januar 2015 var 70 dagar, fordelt på 53 dagar for prioriterte og 92 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 70 dagar ved utgongen av januar. For pasientar med prioritet var ventetida 54 dagar, og for pasientar utan prioritet 92 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i januar 2015, så var dei 63 dagar for prioriterte og 87 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 70 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 105 dagar ved utgongen av januar Samla ventetid for alle som venta på behandling var 36 dagar. 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i januar 2015 var 54 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 54 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 30 dagar (berre 2 av 436 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP 7

8 Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 60 dagar ved utgongen av januar Ventetida for ventande med prioritet var 46dagar og 99 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 57 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 54 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 74 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 8

9 Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 42 dagar ved utgongen av januar Ventetida for ventande med prioritet var 38 dagar og 64 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 43 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 40 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10 kvar månad. 9

10 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest 10

11 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 64 prosent av fristbrota for behandla i januar fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 2 prosent (av 467 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av januar 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 66 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 25 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka til å få til ei betre planlegging av aktiviteten, og der igjennom redusera tal fristbrot. Det er satt i verk eit samarbeid med Helse Stavanger i fyste omgang. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot 11

12 I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av januar I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per januar var 210. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, blir no gjennomført i helseføretaka. 12

13 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet steig i januar Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei to seinaste månedane. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Helse Vest ligg høgast i landet i bruk av korridorplassar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern 13

14 Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisene skal sendast ut innan 7 virkedagar. I januar 2015 blei 80 % av epikrisene utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 85 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 95 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 14

15 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå våren Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 15

16 Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per januar 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var høgare enn per januar Per januar 2015 har 61,35 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,32 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein reduksjon med 296 brutto månadsverk frå desember 2014 til januar 2015 for føretaksgruppa samla. Netto månadsverk har gått ned med 197 månadsverk i same perioden for føretaksgruppa samla. Samanlikna med januar i 2014 har det vore ein auke med 590 brutto månadsverk og ein auke med 607 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring i bruk av variabel lønn er høgare samanlikna med januar Endring i bruk av variable kostnader frå 2013 til 2015 har gått ned. Overtid i kroner og meirarbeid i timar er framleis høgt. 16

17 Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av fire år har medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember Det er per januar fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per januar 2015 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai Ved utgangen av januar 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå desember Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. 17

18 Helse Stavanger Sjukefråvær 59,72 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,61 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Månadsverk 18

19 Helse Fonna Sjukefråvær 63,64 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,80 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Månadsverk 19

20 Helse Bergen Sjukefråvær 58,46 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,85 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per januar Månadsverk 20

21 Helse Førde Sjukefråvær 68,44 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,62 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Månadsverk 21

22 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 39,29 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,86 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar Helse Vest IKT Sjukefråvær 71,43 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for januar ,00 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for januar

23 7. Økonomi 7.1 Resultat Januar Faktisk Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i januar er kr 22,2 mill. som er kr 22,1 mill. svakare enn budsjettert. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2014, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. 23

24 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit resultat i januar på minus kr 5,1 mill. som er kr 11,6 mill. svakare enn budsjettert. Inntektene, varekostnadene og andre driftskostnader ligg omlag som budsjettert, mens dei store negative avvika i all hovudsak er på lønnsområdet og på dei same divisjonane som hadde store avvik dei siste månadane i 2014, det vil sei medisinsk divisjon, psykiatrisk divisjon og medisinsk service. Inngangsfarten inn i 2015 er for høg og føretaket har sett i verk ei rekke tiltak for mellom anna å tilpasse bemanningsnivået til den økonomiske ramma. 24

25 Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i januar er kr 0,4 mill. som er kr 3,4 mill. svakare enn budsjett. Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 0,7 mill. medan sum driftskostnader er kr 3 mill. høgare enn budsjettert. Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 4,6 mill. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. 25

26 Helse Bergen Alle tall i heile tusen I januar er resultatet minus kr 2,1 mill. som er kr 10,4 mill. svakare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 14,4 mill. lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 4,8 mill. lågare enn budsjettert. Lønn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i januar. Avviket på fleire andre postar kan i stor grad bli sett i samanheng med periodisering. Varekostnad medikament er knytt til medisin, medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Det er eit negativt avvik knytt til biologiske legemidlar på om lag kr 4,3 mill. I januar er dette ikkje motsvara av meirinntekt. 26

27 Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for januar viser eit positivt resultat på kr 1,8 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Sum driftstinntekter er kr 0,6 mill. høgare enn budsjettert og sum driftskostnader er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Lønnskostnadane inkludert ekstern innleige er omlag som budsjettert etter ein månad. Vidare er det eit positivt avvik på gjestepasientområdet og på finansresultatet. Kjøp av helsetenester Resultatet i januar er kr 30,7 mill., som er kr 8,8 mill. betre enn budsjettert. Resultatet skuldast mellom anna periodiseringa, og vil venteleg vere meir i tråd med plan i februar. Administrasjonen Resultatet i januar er kr 1,4 mill. som er kr 1,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Etter ein månad er resultatet kr 0,4 mill. som er kr 1,3 mill. svakare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i januar er minus kr 5,5 mill. som er kr 7,2 mill. svakare enn budsjettert. 27

28 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Føretaka melder ein prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF kvalitetssikrar for tida føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Omfang av tiltak og resultata av desse vil bli nærare kommentert i rapporteringa for februar. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. januar samt estimat for året. Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per januar er på kr 126,2 mill. Dette utgjer omlag 7 % av budsjettert investeringsnivå i

29 Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: PET- senter Palliativ Sykehusutbygging Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året er ligg under vedtatt budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjettet. 29

30 Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og Sengebygg Sør Ombygging Sentralblokken Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 10 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket må arbeide vidare med å tilpasse investeringsnivået i tråd med budsjettvedtaket. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 0 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 30

31 Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 januar året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer 7 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Førebels likviditetsbudsjett for 2015 blei behandla under sak 005/15 B Konsernbudsjett Netto likviditet er ved utgangen av januar på kr 654 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr mill., og vil ved årets slutt vere kr mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 31

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar 2014 Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per oktober 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m.

FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.08.2014 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 17.10.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2016 Emne: Rapportering pr. oktober 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juli 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 090/16

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.04.2017 Emne: Rapportering pr. februar 2017 Generelt Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: September 2017 AKTIVITET DRG-poeng Samla etter ni månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 179 poeng. I hovudsak

Detaljer