STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire"

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416 STYRESAK: 005/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. desember 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per desember 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 58 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 66 dagar. Prosentdelen fristbrot for behandla var svært låg, med 0,9 % i desember Når det gjeld korridorpasientar har utviklinga vore positiv fram til oktober 2015, og særleg då innan somatikken. Talet korridorpasientar svinga litt opp att i november, men ser ein utviklinga gjennom det siste året er det gjort eit godt arbeid i helseføretaka. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 83 % innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern i november Per desember 2015 var det samla sjukefråværet på 7,0 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per desember 2014 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Samla sjukemeldt fråvær er 0,1 % høgare for desember 2015 enn for desember Per desember 2015 hadde 59,62 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 61,65 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For desember 2015 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av desse har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av desember 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,87 %. Det er 0,18 % høgare enn for desember Førebels økonomisk resultat per desember blir presentert i styremøte. Det økonomiske resultatet i november er kr 47,2 mill. som er kr 14,1 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 670,5 mill. som er kr 163,1 mill. høgare enn budsjettert. Samla rapporterer føretaka ein resultatprognose som er over budsjett. Samla investeringar per november er på kr 1,491 mrd. Dette utgjer om lag 80,7 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vera tilfredsstillande Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. desember Økonomisk resultat blir rapportert med utgangspunkt i tall per november. Oppdaterte tall for desember blir presentert i styremøte. 2

3 Kommentarar Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten per desember 2015 med aktiviteten per desember Denne periode (des 15) Resultat hittil i år (des. 15) Resultat hittil i fjor Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring fra i fjor % Somatikk Sykehusopphold Døgn ,1 % Sykehusopphold Dag ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Sum DRG-poeng ,0 % DRG-poeng H-resept ,1 % BUP Sykehusopphold Døgn ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Sum liggedøgn ,5 % PHV Sykehusopphold Døgn ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Sum liggedøgn ,0 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av desember 2015 totalt var generert nær DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 4,0 prosent høgare enn til same tid i Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med 2015, og midlane blei flytta til ISF-ordninga. Per desember 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRG-produksjon samanlikna med førre år. Veksten i DRG-poeng knytt til H-resept åleine var på nær 20 prosent for regionen samla. Talet døgnopphald per desember 2015 var om lag , medan talet dagopphald var nær For døgnopphald er aktivitetsnivået 2,1 prosent høgare enn per desember 2014, medan aktiviteten er 5,1 % høgare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein like høg eller høgare døgn- og dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per desember 2015 var om lag , noko som er 6,2 % høgare enn per desember Alle dei fire helseføretaka har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Stavanger og Helse Bergen. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av desember 2015 var 764, noko som er høgare enn tilsvarande tal i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 58 færre enn per desember Av dei fire helseføretaka er det særleg 3

4 Helse Stavanger som har generert færre liggjedøgn, medan talet døgnopphald er på same nivå som i Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per desember Dette er om lag fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 7,3 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Bergen har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 0,4 % høgare enn i 2014, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per desember 2015 var det generert døgnopphald, noko som er 33 fleire enn i Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Stavanger som har generert noko færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn per desember Per desember 2015 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I desember 2014 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 10,4 % høgare i Per utgongen av desember 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt den høgaste prosentvise veksten. 1. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i desember 2015 var på 58 dagar (47 dagar for prioriterte og 125 dagar for pasientar utan prioritet). 14 % av pasientane var utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 4

5 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av desember 2015 var 66 dagar, fordelt på 45 dagar for prioriterte og 159 dagar for ventande utan prioritet. 18 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 67 dagar ved utgongen av desember. For pasientar med prioritet var ventetida 46 dagar, og for pasientar utan prioritet 159 dagar. 18,6 % av dei ventande var utan prioritet. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk 5

6 Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i desember 2015, så var dei 48 dagar for prioriterte og 126 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 59 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet utgongen av desember Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 34 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 6

7 Samla ventetid for pasientar som starta behandling i desember 2015 var 40 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 40 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 45 dagar (berre 1 av 250 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 39 dagar ved utgongen av desember Ventetida for ventande med prioritet var 36 dagar og 123 dagar for dei utan prioritet. 4,2 % av dei ventande var utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i desember 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 36 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 32 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 86 dagar. 7

8 I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 2015 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 57 dagar ved utgongen av desember Ventetida for ventande med prioritet var 57 dagar og 78 dagar for dei utan prioritet. 3,4 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Ventetida hos dei private har betra seg noko, men utviklinga vil framleis bli følgt. 8

9 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i desember 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 41 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 41 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 33 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 2. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. 9

10 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved Der helsehjelpa ha starta i Nye fristbrot periodeslutt perioden (med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2014-des 320 1,1 % 274 2,5 % 407 3,2 % 2015-jan 348 1,2 % 472 3,7 % 513 4,5 % 2015-feb 276 1,0 % 302 2,7 % 297 2,6 % 2015-mar 240 0,9 % 312 2,4 % 360 2,8 % 2015-apr 265 1,1 % 312 2,7 % 410 3,4 % 2015-mai 312 1,2 % 307 2,6 % 400 3,3 % 2015-jun 228 0,9 % 361 2,7 % 366 3,0 % 2015-jul 327 1,2 % 223 2,8 % 401 3,6 % 2015-aug 267 1,1 % 411 4,0 % 406 3,9 % 2015-sep 204 0,8 % 360 2,7 % 359 2,9 % 2015-okt 160 0,5 % 258 2,1 % 273 2,5 % 2015-nov 75 0,2 % 249 1,7 % 225 1,9 % 2015-des 116 0,3 % 132 0,9 % 201 1,4 % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 42,4 prosent av fristbrota for behandla i desember fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde 3 prosent (av dei 132 fristbrota). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner denne gongen dei seks fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av desember 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 48 % av alle ventande med fristbrot. Ortopedisk kirurgi er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 13 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. 10

11 Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars 2015, og har halde seg stabilt etter dette. Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av desember 2015, og uendra frå førige månad. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per desember 2015 var 256. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 3. Korridorpasientar og epikrisetid (Tal per november 2015) Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som 11

12 skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, er under arbeid i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar gjekk noko opp igjen i november Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober 2015, og gjekk marginalt opp i november

13 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I november 2015 blei 83 % av epikrisane utsendt innan fristen innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 95 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 72 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 13

14 4. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno, men ein ser at utviklinga går i rett retning. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 14

15 5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per desember 2015 var det samla sjukefråværet på 7,0 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Samla sjukemeldt fråvær er 0,1 % høgare samanlikna med desember Per desember 2015 hadde 59,62 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 61,65 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. 15

16 Det er ein nedgang med 23 brutto månadsverk frå november 2015 til desember 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 46 månadsverk i same periode. Samanlikna med desember 2014 har det vore ein auke med 244 brutto månadsverk og ein auke med 221 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla hittil per desember 2015 har det vore ein vekst med brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,9 %, samanlikna med same periode Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. Endring % endring frå % endring frå Helseføretaka i Helse Vest Merarbeid i kroner % -3 % Overtid i kroner % 5 % Meirarbeid i timar % -5 % Overtid i timar % 2 % Brutto månadsverk % 2 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med timar i same periode. Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auking med 15 % frå 2008 til 2015, for føretaksgruppa samla. Auken blir mindre kvart år, og frå november 2015 til desember 2015 har det vore ein nedgang med 0,88 %. 16

17 Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid Det er per desember fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av desse har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai Ved utgangen av desember 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,87 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå november Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. 17

18 Helse Stavanger Sjukefråvær 59,05 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,89 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember Helse Stavanger har 0,1% høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er likt for same månad Månadsverk For Helse Stavanger hittil per desember 2015 har det vore ein vekst med brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,1 %, samanlikna med same periode

19 Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per desember Tabellen viser akkumulert. Helse Stavanger HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 3 % Overtid i kroner % 14 % Meirarbeid i timar % 3 % Overtid i timar % 12 % Brutto månadsverk % 2 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Stavanger. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein nedgang med timar i same periode. Variabel lønn per desember 2015 utgjer 7,58 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 8,74 %. 19

20 Helse Fonna Sjukefråvær 57,63 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,16 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember Helse Fonna har 0,9 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,9 % høgare enn for desember Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på 481 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,5 %. 20

21 Bruk av variabel lønn Helse Fonna per desember Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 5 % Overtid i kroner % 5 % Meirarbeid i timar % 0 % Overtid i timar % 0 % Brutto månadsverk % 1 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Fonna. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 9,41 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 9,43 %. 21

22 Helse Bergen Sjukefråvær 57,17 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,35 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per desember Både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær er likt frå same periode i Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. 22

23 Bruk av variabel lønn Helse Bergen per desember Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -16 % Overtid i kroner % -1 % Meirarbeid i timar % -18 % Overtid i timar % -3 % Brutto månadsverk % 3 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Bergen. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 4,78 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 4,64 %. Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg, og frå mai 2015 til desember 2015 har det vore ein nedgang med kroner. 23

24 Helse Førde Sjukefråvær 68,49 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,33 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember Helse Førde fortsett det gode arbeidet på sjukefråvær. Frå same periode i 2014 har samla sjukefråvær gått ned 1,2 % og sjukemeldt fråvær er gått ned 1,0 %. Månadsverk Samanlikna med perioden januar desember 2014 og januar - desember 2015 er det ein vekst på 319 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,3 %. 24

25 Bruk av variabel lønn Helse Førde per desember Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 5 % Overtid i kroner % 2 % Meirarbeid i timar % 4 % Overtid i timar % -1 % Brutto månadsverk % 0 % Det har vore ein auke hittil i år per desember 2015 med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Førde. Når det gjeld bruk av variable timar har det vore ein auke med timar i same periode. Variabel lønn for desember 2015 utgjer 7,26 % av lønn før avgifter. Per desember 2014 utgjorde variabel lønn 6,49 %. 25

26 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 44,00 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,00 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember Frå å ha ein god utvikling i sjukefråværet opplever Sjukehusapoteka Vest ein oppgang frå november til desember 2015 med 0,4 % på både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær. Sjukehusapoteka Vest bør se på kordan dei kan forebygga kortidsfråvær. Månadsverk 26

27 Helse Vest IKT Sjukefråvær 71,88 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,00 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember Helse Vest IKT har hatt ein gledeleg utvikling i sjukefråvær i Frå november til desember går samla sjukefråvær ned heile 0,8 %. Dette er gode nyheiter for Helse Vest IKT. Månadsverk 27

28 6. Økonomi Førebels årsresultat vil bli presentert i møte. Økonomirapporteringa under viser status per november. 7.1 Resultat November Hittil pr. November Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i november er kr 47,2 mill. som er kr 14,1 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 670,5 mill. som er kr 163,1 mill. høgare enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i november på kr 12,8 mill. som er kr 6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 45,7 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 27,7 mill. Sum driftsinntekter er om lag kr 90 mill. over budsjett og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er kr 128 mill. høgare enn budsjettert og bemanningskostnadane utgjer kr 61,3 mill. av dette avviket. Spesielt ekstern innleige 28

29 bidreg til at bemanningskostnadane syner ei positiv utvikling sett opp mot tidlegare månader. Deler av avviket på varekostnader og lønn må sjåast i samanheng med den auka aktiviteten. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i november er kr 3,1 mill. som er kr 0,8 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 43 mill. som er kr 0,8 mill. høgare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter elleve månader eit positivt avvik på kr 47,5 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 50,6 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 19,8 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Varekostnadane er kr 16,4 mill. høgare enn budsjettert og deler av dette må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Bergen Alle tall i heile tusen 29

30 Føretaket har eit positivt resultat i november på kr 20 mill. som er kr 2,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 196,6 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 9,8 mill. Sum driftsinntekt er kr 113,5 mill. høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 124,7 mill. høgare enn budsjettert. Lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 15,3 mill. Om lag kr 38,3 mill. av avviket på varekostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og delar av dette er motsvara av høgare inntekter enn budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i november er kr 1,3 mill. som er kr 0,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 18,4 mill. som er kr 14,3 mill. høgare enn budsjettert. Etter elleve månader er sum driftsinntekter kr 12,1 mill. høgare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit negativt avvik mot budsjett på kr 1,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 17,2 mill. lågare enn budsjettert. Varekostnadane er kr 15,5 mill. høgare enn budsjett. Reservar/fellestenester/finans Resultat i november er på kr 6,6 mill. som er kr 1 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 336,8 mill., som gir eit positivt budsjettavvik på kr 173,6 mill. som mellom anna skuldast betre finansresultat enn budsjettert, lågare pasientskadeerstatning enn budsjettert samt lågare kjøp av helsetenester enn budsjettert. Administrasjonen Resultatet i november er positivt med kr 4,3 mill. Akkumulert resultat er kr 13,6 mill. som er kr 12,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i november er kr 0,5 mill. Akkumulert resultat er kr 13,5 mill. som er om lag som budsjettert. Inntektsida er kr 25,2 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på 30

31 kr 23,6 mill. og som i hovudsak skuldast lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i november er negativt med kr 1,5 mill. Akkumulert resultat er kr 2,9 mill. som er kr 0,7 mill. svakare enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag kr 35,5 mill. høgare en budsjettert. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er justert frå førre rapportering til kr 341 mill. Det er fortsatt noko usikkerheit knytt til nokre avrekningar som skjer i desember og som kan gå i både positiv og negativ retning. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 60 mill. som er inkludert i prognosen. Dei andre føretaka opprettheld si prognose frå førre rapportering. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og har i første rekke konkretisert tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger fokuserer på gjennomføringa av dei tiltaka dei har sett i verk, samt nye tiltak for å handtere budsjettutfordringar i Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Det blei vedtatt endringar i investeringsbudsjettet for 2015 i samband med behandling av sak 061/15 B Langtidsbudsjett. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,86 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. november samt estimat for året. 31

32 Investeringar 2015 November Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per november er på kr 1,491 mrd. Dette utgjer om lag 80,2 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 31,2 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under vedtatt budsjett og skuldast hovudsakleg lågare investeringar i 2015 knytt til PET-senteret, ombygging MOBA, datahall samt posten til uventa investeringar. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 79 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg som budsjettert. 32

33 Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: Bus 1 og Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 96,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett. Prosjektet Marie Joys hus (Sengebygg Sør) har større framdrift enn det som var forventa når budsjettet for 2015 vart vedtatt. Det er venta at prosjektet held seg innanfor den totale budsjettramma. Etterslep frå 2014 er innbakt i budsjettet for 2015, på same måte vil meirforbruket i 2015 justerast inn i budsjettet for Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 84,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 21,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg under vedtatt budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 November året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen 33

34 Investeringar per november utgjer 79,8 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av november på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Likviditetsutvikling JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Faktisk/prognose Trekkramme Alle tall i heile millionar Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. I føretaksmøtet den 1. juni blei denne redusert frå kr mill. til kr mill. pr Endringa blei gjort som følgje av at auka pensjonskostnad er dekt opp gjennom Stortinget si handsaming av Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett Auken i pensjonskostnaden har ingen likviditetseffekt og driftskredittramma blei som følgje av dette sett ned. I omgrupperingsproposisjon (Prop. 27 S) samt vedtak i føretaksmøtet den 16/12-15 blei driftskredittramma sett ned med ytterlegare kr 452 mill. som følgje av reduksjon i pensjonspremien for Driftskredittramma er ved utgangen av 2015 no på kr mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 34

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik RAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. august 2008 Styresak 084/08 B Styremøte 17.10

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Rapport frå verksemda februar 2015

Rapport frå verksemda februar 2015 Rapport frå verksemda februar 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rapport frå verksemda desember 2013

Rapport frå verksemda desember 2013 Rapport frå verksemda desember 2013 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga etter 12 månader er framleis betre enn budsjettert. Etter desember syner drifta eit resultat på kr.

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 12.12.2012, kl. 15:00 18:40 Møtestad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 05.09.2012 Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer