Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte Forslag til vedtak Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. mars 2012 til etterretning.

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per mars 2012 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 71 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 77 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren og innan psykisk helsevern er i hovudsak høgare enn til same tid i Unnataket er dagbehandling og poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern for barn og unge, kor aktiviteten er litt lågare. Talet på fristbrot har halde seg stabilt dei fire seinaste månadene, medan talet på langtidsventande i sum har gått litt opp den seinaste månaden. Talet på korridorpasientar per dag innan somatikk og psykisk helsevern har og halde seg stabilt, og ein kan ennå ikkje sjå nokon effekt av samhandlingsreforma på talet korridorpasientar. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar ligg rett over 77 % både innan somatikk og psykisk helsevern. Det økonomiske resultatet i mars er kr 60,2 mill som er kr 11 mill over budsjett. Akkumulert resultat er kr 169,8 mill som er kr 31,8 mill betre enn budsjettert. Helse Bergen har nedjustert si prognose med kr 30 mill som følgje av auka risiko for lågare inntekter enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Dei andre føretaka opprettheld ei prognose som er lik budsjettert resultatkrav. Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter tre månader har denne hatt ein effekt på kr 3,2 mill som er om lag 21 % betre enn planen. Helse Fonna har tiltak retta mot bemanningsområdet men det er så langt ikkje tallfesta nokon effekt frå denne. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert til å vere tilfredsstillande. Tiltrua til spesialisthelsetenesta er i mars på 77 prosent, opp frå 76 prosent i februar. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. mars Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Dei data som blir nytta til å syne aktivitetsutviklinga er tal helseføretaka sjølv har rapportert inn. Biletet under syner endring i aktivitetensnivået per mars 2012, samanlikna med tal per mars Når ein som no berre samanliknar få enkeltmånader kan små absolutte endringar i tala gje store prosentvise utslag. Somatikk 2

3 Dei absolutte tala syner at det totalt blei generert om lag DRG-poeng ved helseføretaka dei tre første månadene av Alle dei fire helseføretaka har hatt ein høgare DRG-produksjon enn til same tid Det samla talet sjukehusopphald var nær Av føretaka hadde berre Helse Fonna HF eit lågare aktivitetsnivå enn førre år. Det samla talet polikliniske konsultasjonar var tilnærma Alle dei fire helseføretaka har eit høgare poliklinisk aktivitetsnivå så langt i 2012, enn til same tid i Psykisk helsevern Per mars 2012 var aktivitetsnivået innan barne og ungdomspsykiatrien målt i liggjedøgn høgare enn i 2011, medan talet dagopphald og polikliniske konsultasjonar var lågare. Talet liggjedøgn per mars var om lag 4000, medan talet på dagopphald og polikliniske konsultasjonar var Helse Stavanger HF har hatt lågare døgnaktivitet enn i 2011, medan dei tre andre helseføretaka hadde ein høgare aktivitet. Bergen HF og Førde HF har til no hatt færre dagopphald og polikliniske konsultasjonar enn førre år. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var noko lågare enn per mars 2011 målt i talet liggedøgn, medan talet dagopphald og polikliniske konsultasjonar ligg ein god del høgare enn i I absolutte tal har det blitt generert om lag liggjedøgn og gjennomført polikliniske konsultasjonar og dagopphald. Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF har generert fleire liggjedøgn enn i 2011, medan det berre er Helse Førde HF som har ein lågare dagbehandlingsaktivitet enn per mars Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2012 var på 71 dagar (62 dagar for prioriterte og 90 dagar for dei utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2012 var 77 dagar, fordelt på 52 dagar for prioriterte og 107 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 3

4 Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 77 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 53 dagar, og for pasientar utan prioritet 104 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2012, så var dei 62 dagar for prioriterte og 90 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 72 dagar i gjennomsnitt for alle som starte behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk 4

5 Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 44 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 81 dagar ved utgongen av mars Samla ventetid for alle som venta på behandling var 50 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2012 var 63 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 64 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 52 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP 5

6 Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 77 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 42 dagar og 134 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i mars 2012 var den samla gjennomsnittlege ventetida 48 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 42 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 76 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 6

7 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak 7

8 I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for og redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i det talet langtidsventande fordelt per helseføretak. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk 8

9 I Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har korridorbruken historisk hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Så langt i 2012 kan ein ikkje sjå store effektar av samhandlingsreforma som innførte betaling for kommunane frå første dag, for utskrivingsklare pasientar innan somatikken. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er no at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar, ei målsetting som Helse Vest ikkje innfrir. I mars 2012 var delen epikrisar utsendt innan fristen 77 % innan psykisk helsevern og 77 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern har Helse Bergen HF den høgaste delen sendt innan fristen, medan Helse Førde HF har den høgaste delen innan somatikken. 9

10 Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan psykisk helsevern og somatikk dei siste 13 månadene. 5. Økonomi 5.1 Resultat Berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn for budsjett føresetnadane for I påvente av endeleg avklaring på statens handtering av denne meirkostnaden er resultatoversikten pr mars korrigert for dei auka pensjonskostnadane. Faktisk Mars Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr. Mars Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mars er kr 60,2 mill som er kr 11 mill over budsjett. Akkumulert resultat er kr 169,8 mill som er kr 31,8 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger 10

11 Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,1 mill som er kr 4,1 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill som er kr 3,2 mill mindre enn budsjettert. Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 16,4 mill som hovudsakleg skuldast den høge aktiviteten i føretaket samt eksternt finansierte prosjekt med ei tilsvarande kostnadsside. Inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar har eit negativt avvik på kr 3,0 mill. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 23,9 mill der lønnskostnadane inkludert innleige utgjer kr 18,1 mill. Føretaket melder at kr 7,3 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit negativt avvik på lønn på kr 10,8 mill. Varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 3,0 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Gjestepasientkostnader er kr 1,9 mill lågare enn budsjettert medan andre driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 4,1 mill som hovudsakleg skuldast reperasjon og vedlikehald av medisin teknisk utstyr i mars. Helse Fonna Alle tall i heile tusen 11

12 Resultatet i mars er på kr 1,4 mill som er kr 0,9 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er resultatet minus kr 2,5 mill som er kr 2 mill betre enn budsjettert. Inntektene viser eit akkumulert positivt avvik på kr 2,2 mill og kjem i all hovudsak frå eit høgt aktivitetsnivå samt ein auke knytt til behandling med kostnadskrevjande medisinar. Føretaket har eit negativt budsjettavvik knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar på kr 3,6 mill. Sum driftskostnader viser eit akkumulert negativt budsjettavvik på kr 3,6 mill der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 1,4 mill. Føretaket rapporterer ei positiv utvikling innan lønnsområdet generelt og knytt til overtid/ekstrahjelp og innleige spesielt. Føretaket har likevel klinikkar og område som har utfordringar med å tilpasse personalkostnadane til vedtatt driftsnivå. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet viser etter tre månader eit marginalt negativt avvik på kr 0,1 mill. Andre driftsutgifter har eit negativt avvik på kr 3,4 mill. Avviket skuldast hovudsakleg auka kostnader til drift av bygg og anlegg samt reparasjonar av medisinsk teknisk utstyr. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Resultatet i mars viser eit overskot på kr 7,7 mill som er kr 9,1 mill svakare enn budsjettert. Etter tre månader viser rekneskapen eit negativt budsjettavvik på kr 7,2 mill. Sum driftsinntekter er kr 25,1 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 38 mill høgare enn budsjettert. Etter tre månadar er det eit negativt budsjettavvik på kr 7,6 mill knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 38 mill der lønnskostnad og ekstern innleige om lag er i budsjettbalanse medan avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Avviket kan sjåast i samanheng med den høge aktiviteten i føretaket og tilsvarande høgare inntekter. Netto finanskostnader er kr 5,3 mill betre enn budsjettert. Helse Førde 12

13 Alle tall i heile tusen Resultatet for mars viser eit underskot på kr 0,4 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat etter tre månader er kr 7,1 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjett. Inntektene hittill i år er kr 5,2 mill lågare enn budsjett der kr 1,9 mill av avviket er relatert til inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 8 mill. Bemanningskostnadane er kr 2,8 mil lågare enn budsjettert og det er eit mindreforbruk på kr 1,3 mill knytt til varekostnader. Andre driftskostnader har eit meirforbruk på kr 0,5 mill og finanskostnadane har eit positivt avvik på kr 4,4 mill. Kjøp av helsetenester Akkumulert resultat pr mars er kr 123,3 mill som er kr 26,4 mill betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna lågare kjøp av laboratorie- og røntgentenester enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat pr mars er kr 4,4 mill som er kr 4,8 mill betre enn budsjettert. Avviket skuldast hovudsakeleg mindreforbruk innan løn og konsulenttenester. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,2 mill betre enn budsjettert og akkumulert resultat er kr 6,1 mill betre enn budsjettert. Varesalsinntektene er kr 3,1 mill over budsjett medan tenestesalet er kr 0,9 mill over budsjett. Føretaket rapporterer om ein varekostnad som er 2,1 % under budsjett og om personalkostnadar som er kr 0,7 mill under budsjett. Finansinntektene er litt over budsjett. Helse Vest IKT AS Både mars resultatet og det akkumulerte resultatet etter tre månader er om lag som budsjettert. 5.2 Prognose 13

14 Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Helse Bergen melder om ein auka risiko på omlag kr 30 mill grunna forventa lågare inntekt enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Denne risikoen finn vi også i dei andre føretaka og vi vil følgje utviklinga nøye. Basert på erfaringar og resultatet pr mars er det rimeleg å anta at RHF-et vil få eit positivt budsjettavvik. Samtidig er det usikkerheits moment, særleg knytt opp til samhandlingsreforma, som vi ikkje har fullstendig oversikt over enda. Som ein foreløpig tilnærming er prognosen i RHF-et lagt inn med eit positivt avvik som svarar til den negative prognosen i Helse Bergen. I tillegg er det budsjettert med ein reserve i RHF-et på tilsaman kr 180 mill. 5.3 Omstilling Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter tre månader har denne hatt ein effekt på kr 3,2 mill som er om lag 21 % betre enn planen. Helse Fonna har ein tiltakspakke retta mot bemanningsområdet, men det er så langt ikkje tallfesta nokon effekt frå denne. Det er ikkje etablert tiltaksrapportering frå Helse Stavanger og Helse Bergen. 5.4 Likviditet Helse Vest har ved utgangen av mars 2012 ein netto likviditet på minus kr 135 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) for året. Alle tall i heile millionar Likviditeten vil bli lågare mot slutten av året som følgje av betalinga av KLP reguleringspremie. Driftskredittramma er fastsett til kr 1,998 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande 14

15 driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har løypande oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per mars 2012 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,1 %. Det eigenmeldte sjukefråværet har gått litt ned i mars samanlikna med februar månad. Det samla sjukefråværet og det sjukemeldte fråværet har gått noko ned i mars i forhold til februar. Det er 344 fleire sjukefråværsdagsverk i mars 2012 samanlikna med februar Dette må ein sjå i samanheng med færre mogelege dagsverk i februar. Det er òg ein nedgang på sjukefråværsdagsverk frå mars 2011 til mars Det kortvarige sjukefråværet, som er det sjukefråværet som er mellom 1 og 16 dagar, har gått ned frå 4,37 prosent i februar til 3,87 prosent i mars. Dette er naturlege sesongmessige svingingar. Det langvarige sjukefråværet, sjukefråvær på 17 dagar eller meir, har ein liten auke frå 3,44 prosent i februar til 3,6 prosent i mars. Det er nokre fleire einingar som har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare i mars enn i februar. 60,85 prosent av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare per mars Dette er ei betring i forhold til mars 2011, då hadde 59,53 prosent av alle einingane eit sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare. Når det gjeld det sjukemeldte fråværet er det 63,3 prosent av alle einingar som har eit sjukemeldt fråvær på 4,5 prosent eller lågare. I forhold til mars 2011 har det vore ei forbetring. I mars 2011 var talet på 61,40 prosent. 15

16 Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser bare helseforetakene Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk Det har vore ein auke med 41 brutto månadsverk frå mars til april 2012 og ein auke med 47 netto månadsverk i same perioden. Den største veksten har Helse Bergen stått for, men Helse Stavanger har også hatt ein auke i netto månadsverk. Helse Fonna og Helse Førde har begge hatt ein nedgang i både brutto og netto månadsverk. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring Endring Helseføretaka i Helse Vest % endring Merarbeid i kroner % 13 % Overtid i kroner % 13 % Merarbeid i timer % 7 % Overtid i timer % 9 % Brutto månedsverk % 3 % Helseføretaka har sett i verk fleire tiltak som har gitt ei positiv utvikling for dei fleste av helseføretaka sidan hausten Frå april 2011 til april 2012 har Helse Bergen gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Bergen gått ned 1 % i bruk av overtid i kroner og 2 % i bruk av overtid i timar. Helse Fonna har hatt stabilt nivå i bruken av meirarbeid i kroner og i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april Når det gjeld bruk av overtid i kroner har det vore ein auke med 4 % i same perioden. Når det gjeld bruken av overtid i timar har det vore ein auke på 2 % frå april 2011 til april Det har likevel vore ein nedgang i bruken av overtid i timar og kroner frå januar til april i Helse Førde har gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april I den same perioden har Helse Førde hatt stabil bruk av overtid i kroner og i timar. Helse Stavanger har hatt ein auke i forbruk av meirarbeid i kroner på 15 % frå april 2011 til april 2012 og 17 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Stavanger hatt ein auke med 14 % i bruk av overtid i kroner og 13 % i bruk av overtid i timar. 16

17 Når det gjeld brutto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna og Helse Førde, mens Helse Bergen har hatt ein auke på 3 % og Helse Stavanger har hatt ein auke på 4 % frå april 2011 til april I netto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna, ein auke på 2 % i Helse Førde og Helse Bergen og ein auke på 5 % i Helse Stavanger for same perioden. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid Det er per mars faste tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin og per 20. april er det faste tilsette som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Per 20. april er det 543 faste tilsette som ønskjer høgare stillingsbrøk innan ein månad, 177 innan det neste halve året og 50 på lengre sikt har svart at det ikkje er aktuelt med høgare stillingsbrøk. Leiarane arbeider med å finne gode løysingar saman med sine medarbeidarar. Så langt har 15 prosent takka nei til tilbod, 84 prosent har takka ja og 1 prosent har enno ikkje tatt stilling til tilbod om høgare stilling ved eigen eining, bemanningssenter eller andre einingar. Det er ein god balanse i kva tilbod leiarar tilbyr sine medarbeidarar. 70,7 prosent får tilbod om høgare stilling ved eigen eining, 20,3 prosent får tilbod om å kombinere stillinga si med tilknyting til bemanningssenter. Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 prosent blei nådd ved utgangen av Per 20. april 2012 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten på 88,12 prosent. Arbeidet med å redusere omfanget av deltid har ein positiv utvikling. Per april 2012 er det fleire tilsette i heile stillingar målt i forhold til desember 2010, som er samanlikningspunktet for arbeidet med å redusere bruken av deltid. Føretaksgruppa Helse Vest har samstundes fått den utviklinga ein har peika på med ein glidande auke i stillingsstørrelse for dei som er i deltidsstillingar. Måltalet for del deltid i føretaksgruppa er 31,64 prosent. Føretaksgruppa har per 20. april 2012 ein korrigert gjennomsnittleg deltid på 32,34 prosent. Dette er ein reduksjon i deltid på 18,23 prosent frå utgangspunktet i desember Målet om fortrinnsvis bruk av faste tilsettingar syner også resultat. Del faste tilsette har auka i heile 2011, og vi ser same trenden så langt dei første fire månadene av

18 Helse Stavanger Sjukefråvær 61,44 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,56 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Stavanger Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk

19 Helse Fonna Sjukefråvær 58,40 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,66 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Fonna Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk

20 Helse Bergen Sjukefråvær 52,59 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,42 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per mars Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Bergen Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk

21 Helse Førde Sjukefråvær 67,27 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,18 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Førde Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk

22 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 45,45 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,45 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Sjukehusapoteka Vest Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk

23 Helse Vest IKT Sjukefråvær 81,25 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,63 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk 290 Brutto og netto månadsverk Helse Vest IKT Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk Omdømme 23

24 7.1 Tiltru til tenesta februar månad (Tala refererer til kor mange som har svært eller ganske stor tiltru). 77 prosent av dei spurde seier at dei har svært eller ganske stor tiltru til at dei vil få sjukehusbehandlinga dei treng dersom dei har behov for det. I februar var denne 76 prosent. Endringa er liten og må sjåast på som ei konsolidering av nivået vi har sett sidan januar og februar. Dette er fortsatt under snittet for alle målingane, som er 78,9 prosent. Det er svært få endringar frå februar til mars brote ned på område. Ingen av endringane er signifikante. 7.2 Forskjell i tiltrua i gruppa pasient/pårørande samanlikna med gruppa andre 24

25 Forskjellen mellom dei som har vore pasientar/pårørande og dei som ikkje har vore i kontakt dei tre siste åra, er i januar - 4 prosentpoeng. Dette betyr at den samla tiltrua er litt lågare blant dei som har vore i kontakt med spesialisthelsetenesta enn til dei som ikkje har vore i kontakt dei tre siste åra. 7.3 Inntrykk av det regionale helseføretaket Inntrykket av det regionale helseføretaket er i mars på 58 prosent som er det same som for februar. Dette er omlag på snittet for alle målingane sidan mai 2008, som inkludert denne målinga er på 57,8 prosent. Tar vi med dei som er nøytrale/har godt inntrykk er talet 82,8 %. 7.4 Forskjell i tiltrua mellom gruppa pasientar og gruppa pårørande: I mars er denne på - 8 prosentpoeng, noko som betyr at tiltrua til spesialhelsetenesta er ein del lågare blant dei som sjølve har vore pasientar dei sist tre åra samanlikna med dei som har vore pårørande. I februar var denne indikatoren på + 3 prosent, altså høgare blant dei som sjølve har vore pasientar. Samanlikna med tidlegare målingar er denne forskjellen større enn normalt. Han har variert mellom pluss og minus, men sjeldan vore større enn +/- 3 til 4 prosentpoeng. Vi skal vere forsiktige med å trekkje for hastige konklusjonar på bakgrunn av berre ei måling, men dersom dette gjentek seg i seinere målingar, kan det vere ein trend vi bør merkje oss og forsøke å finne årsakene til. 25

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar 2014 Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per oktober 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik RAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. august 2008 Styresak 084/08 B Styremøte 17.10

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer