Rapportering frå verksemda Helse Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering frå verksemda Helse Vest"

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31. juli Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli 2015 var på 52 dagar (46 dagar for prioriterte og 69 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av juli 2015 var 74 dagar, fordelt på 57 dagar for prioriterte og 98 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.

2 Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 75 dagar ved utgongen av juli. For pasientar med prioritet var ventetida 58 dagar, og for pasientar utan prioritet 98 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i juli 2015, så var dei 47 dagar for prioriterte og 70 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 52 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

3 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 42 dagar, og for ventande utan prioritet (7 av 609 pasientar) var ventetida 46 dagar ved utgongen av juli Samla ventetid for alle som venta på behandling var 42 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i juli 2015 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 47 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 66 dagar (berre 5 av 161 pasientar var utan prioritet).

4 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 59dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 45dagar og 98 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i juli 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 44 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 78 dagar.

5 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 67 dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 65 dagar og 79 dagar for dei utan prioritet. Det har vore usikkerheit knytt til dei innrapporterte tala frå minst ein av dei private tilbyderane, og institusjonen det gjeld er kontakta og beden om ei utgreiing. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB

6 For pasientar som starta behandlinga i juli 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 38 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 36 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 72 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Nye fristbrot (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2014-jul 472 1,8 % 323 4,4 % 564 5,4 % 2014-aug 455 1,8 % 483 5,2 % 567 5,9 % 2014-sep 391 1,4 % 542 4,5 % 604 5,3 % 2014-okt 370 1,3 % 452 3,9 % 539 4,9 % 2014-nov 256 0,9 % 438 3,6 % 406 3,7 % 2014-des 320 1,1 % 274 2,5 % 407 3,2 % 2015-jan 326 1,2 % 473 3,6 % 509 4,5 % 2015-feb 251 0,9 % 304 2,7 % 295 2,6 % 2015-mar 210 0,8 % 312 2,4 % 357 2,8 % 2015-apr 235 0,9 % 315 2,7 % 407 3,4 % 2015-mai 273 1,0 % 309 2,7 % 390 3,2 % 2015-jun 187 0,7 % 360 2,7 % 360 3,0 % 2015-jul 313 1,2 % 223 2,8 % 426 3,8 %

7 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 43 prosent av fristbrota for behandla i juli fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,9 prosent (av dei 223 fristbrota). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner denne gongen dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av juli 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 55 % av alle ventande med fristbrot. Fordøyelsessjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 15 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Det er satt i gang eit samarbeid med Helse Stavanger for å fjerne fristbrota.

8 Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av juli 2015, sjølv om det har vore ei lita auke i talet langtidsventande i løpet av sommaren. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per juli 2015 var 271. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak

9 Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal bli gjennomført i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har låge høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har i hovudsak hatt ein markant nedgang dei fire seinaste månedane. Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern

10 Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I juli 2015 blei 85 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 87 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde to av helseføretaka 90 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 94 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 71 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (97 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 82 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.

11 Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og

12 tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. Medarbeidarar Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Sjukemeldt fråvær er stabilt samanlikna med juli Per juli 2015 hadde 69,54 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 68,72 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka.

13 Det er ein auke med brutto månadsverk frå juni 2015 til juli 2015 totalt for føretaksgruppa. Auken i brutto månadsverk må ein sjå i samanheng med at det er tilsett ferievikarar i sommarmånadane. Brutto månadsverk vil automatisk gå opp desse månadane. Ser ein dette i samanheng med netto månadsverk som syner dei som har utført arbeid, er det om lag på same nivå med juni Samanlikna med juli 2014 har det vore ein auke med 682 brutto månadsverk og ein auke med 634 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla har det vore ein vekst på brutto månadsverk hittil i år 2015 samanlikna med same periode Det gir ein auke på 3,23 %. Dersom ein justerer for tilsetting av ferievikarar som aukar brutto månadsverk utover den underliggande veksten, er det ein auke som blir følgd svært nøye. Dette er tema i alle rapporteringsmøta med helseføretaka og RHF-et følgjer dette tett opp. Dersom det ikkje er same utvikling i aktivitet må vi be føretaka ha strategiar for å regulere veksten. Den største veksten i månadsverk er i Helse Bergen og Helse Stavanger og det er særleg fokus på dette frå RHF-et. Det har vore ein vekst på netto månadsverk hittil i år samanlikna med same periode året før. HMS og kvalitet Tal meldte hendingar hittil per juni 2015 har gått opp med 98 tilfelle samanlikna med same periode Vald og truslar mot tilsette har gått ned med 30 tilfelle samanlikna med same periode Per juni 2015 har det vore 46 tilfelle av truslar om drap, medan det var 92 truslar om drap i same periode Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått opp med 19 tilfelle samanlikna med same periode 2014, og uønskte hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned med 262 tilfelle samanlikna med same periode Tal forbetringsområder har gått ned med 248 tilfelle samanlikna med same periode Totalt meldte hendingar

14 hittil per juni 2015 utgjer 1,34 hending per netto månadsverk, (del av månadsverk som har utført arbeid i perioden) Total tal vakter i andre kvartal 2015 var , av desse utløyste varsel om moglege brot. Dette utgjer 1,88 del varsel om moglege brot av total tal vakter i perioden Dette utgjer 18,38 vakter per netto månadsverk og 0,7 varsel per netto månadsverk. Det er om lag på same nivå som for same periode Økonomi Resultat Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for Denne meirkostnaden er korrigert i resultatoversikten og i omtalen av kostnadane pr. juli. Staten har i revidert statsbudsjett vedtatt å kompensere desse meirkostnadene og vi vil implementerer dette iht. til vedtaket som venteleg blir fatta i kommande styremøte. Juni Juli Hittil pr juli Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i juni er kr 110,6 mill. som er kr 23,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 82,1 mill. som er kr 44,7 høgare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 418,8 mill. som er kr 40,8 mill. høgare enn budsjettert.

15 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 8 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 9,2 mill. som er kr 2,1 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 8,1 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 38,1 mill. Sum driftsinntekter er kr 56,1 mill. over budsjett og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er kr 100 mill. høgare enn budsjett og bemanningskostnadane utgjer kr 64,8 mill. av dette avviket der det største avviket ligg på overtid, men føretaket har også negative avvik på fast lønn og ekstern innleige. Føretaket arbeidar kontinuerleg med å ta ned aktiviteten og dermed også bemanningskostnadane. Helse Stavanger har ei auke i varekostnadene ut over det som kan forklaras av aktivitetsvekst. Det gjeld mellom anna medikamentkostnadane og spesielt kostnadane knytt til kreftbehandling. Helse Fonna

16 Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 0,7 mill. som er kr 3,1 mill. svakare enn budsjettert. I juli er resultatet kr 5,5 mill. som er kr 1,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 26,2 mill. som er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter sju månader eit positivt avvik på kr 38,4 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 41,4 mill., der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 24,9 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Varekostnadane er kr 10,7 mill. høgare enn budsjettert og deler av dette må sjås i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Bergen Alle tall i heile tusen

17 Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 52,8 mill. som er kr 0,7 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 21 mill. som er kr 11,8 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 128,6 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 23,9 mill. Sum driftsinntekt er kr 56,2 mill. høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er nærare kr 80 mill. høgare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr 56,3 mill. Dei to siste månadane har aktiviteten vore langt høgare enn budsjettert, noko som har gitt eit positivt budsjettavvik på inntektssida. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 79,5 mill. Lønnskostnad og ekstern innleie er om lag kr 7,5 mill lågare enn budsjettert. Omlag kr 21 mill. av avviket på varekostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og delar av dette er motsvara av høgare inntekter enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til andre medisinar, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 1,6 mill. som er kr 2 mill. svakare enn budsjettert. I juli er resultatet kr 1 mill. som er kr 0,5 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 3,5 mill. høgare enn budsjettert. Etter sju månader er sum driftsinntekter kr 1,4 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 2,5 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 7 mill. lågare enn budsjettert. Auka i varekostnadar skyldast hovudsakleg auke i kostnadar til medikament og protesar. Kjøp av helsetenester Resultat i juni er på kr 43,5 mill. som er kr 25 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 37,7 mill. som er kr 28,4 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 227,8 mill., som gir eit positivt budsjettavvik på kr 96,9 mill.

18 Administrasjonen Resultatet i juni var kr 3 mill. og i juli kr 2,4 mill. Akkumulert resultat er kr 10,8 mill. som er kr 8,9 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i juni er kr 2,3 mill. og i juli kr 3,3 mill. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 4,3 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 29,7 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 24,1 mill. og i hovudsak skuldast lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er omlag 0,7 mill. høgare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i juni er kr 1,9 mill. og i juli kr 2 mill. Akkumulert resultat er kr 4,5 mill. som er kr 1,5 mill. svakare enn budsjettert. Bemanningskostnadane er omlag kr 19 mill. høgare en budsjettert og det er venta at det økonomiske resultatet vil bli betre frå det tidspunkt nye tilsette erstattar eksternt innleige. Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er oppdatert og viser eit resultat som er kr 200 mill. høgare enn budsjettert. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 60 mill. som er inkludert i denne prognosen. Sjukehusapoteka Vest rapporterer ei prognose som er kr 3 mill. under resultatkravet. Helse Stavanger og dei andre føretaka opprettheld prognosen som tilseier eit resultat i tråd med resultatkravet. Helse Stavanger vil ha ein nærmare gjennomgang av prognosen til neste rapportering. Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og har i første rekke konkretisert tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger.

19 Helse Stavanger har vidareført omstillingsprosessen gjennom sommaren og arbeidar framleis langs fleire aksar for å fjerne flaskehalsar, effektivisera pasientforløpa samt få ei dreiing frå innlegging til dagbehandling og poliklinikk. Hovudmålsettingane er å unngå pasientar på korridor og oppnå budsjettbalanse. Føretaket kjem tilbake med det endelege resultatet frå sommaren i august rapporteringa. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. juli samt estimat for året. Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per juli er på kr 977,7 mill. Dette utgjer omlag 52,9 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 20,1 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Fonna: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen

20 Investeringar per juli utgjer om lag 72,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett og skuldast at investeringsmidlar som var vedtatt i 2014 er kostnadsført i Helse Bergen: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og Sengebygg Sør Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 64,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko over vedtatt budsjett. Helse Førde: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 50,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 13,0 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko over vedtatt budsjett.

21 Helse Vest IKT: Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 44,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av juli på kr 916 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr mill. I føretaksmøtet den 1. juni blei denne redusert frå kr mill. til kr mill. pr Endringa er gjort som følgje av at auka pensjonskostnad er dekt opp gjennom Stortinget si handsaming av Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett Auken i pensjonskostnaden han ingen likviditetseffekt og driftskredittramma er som følgje av dette sett ned. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

22 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2015 Helse Vest Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntek ter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % %

23 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk

24 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk

25 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær ,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

26 Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær ,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

27 Aktivitetsrapportering til eier 2015 Helse Vest Rapportering 2015 Juli Analyser Juli Akkumulert per Juli DRG-aktivitet 2015 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Realisert DRG-poeng sørge for 2015 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2015 Realisert DRG-poeng sørge for 2014

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2014 Emne: Rapportering pr. oktober 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 22.08.2016 Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 072/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.10.2016 Emne: Rapportering pr. august 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.11.2016 Emne: Rapportering pr. september 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.12.2016 Emne: Rapportering pr. oktober 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda januar 2014 Arkivsak 2011/11/ Styresak 031/14

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per august 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 877

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: august 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 734 913-179

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 527

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m.fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per oktober 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK:

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 873

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Januar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16

Detaljer

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg Rapportering frå verksemda per september 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer