Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak 48/11 (A) Styremøte Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. 1

2 Oppsummering Årsresultatet til Sjukehusapoteka Vest ventes samla å lande ca. kr ,- under budsjett, noko som ses som tilfredstillande med bakgrunn i mange faktorar i budsjettet som ikkje direkte styres av Sjukehusapoteka Vest. Fakta 1. Prognose totalt for Sjukehusapoteka Vest HF per april 2011 Sjukehusapoteka Vest HF Varesalg ,9 % ,3 % Rådgivningstjenester ,0 % ,6 % Produksjonstjenester ,0 % ,9 % Totale driftsinntekter ,0 % ,9 % Vareforbruk ,4 % ,1 % Dekningsbidrag ,5 % ,6 % Personalkostnader ,1 % ,4 % Andre driftskostnader ,3 % ,8 % Driftsresultat ,6 % ,4 % Netto finans ,2 % ,7 % RESULTAT ,7 % ,6 % Varekostprosent 84,7 % 85,0 % 0,3 % 84,8 % 84,7 % 0,0 % Personalkostnadsprosent 15,6 % 16,4 % 0,8 % 14,6 % 14,9 % 0,3 % Andre driftskostnadsprosent 5,7 % 6,0 % 0,3 % 6,7 % 6,4 % 0,3 % Prognostisert resultat for Sjukehusapoteka Vest samla i 2011 forventast å bli vel kr ,- lågare enn budsjett. Varesalet er samla forventa 1,3 % over budsjett resten av. Auken kjem på leveransar til sjukehusa og gjennom H-reseptordninga. Varesal i publikum forventast å bli lågare enn budsjettert. I prognosen er varekostprosenten lagt 0,3 % lågare enn budsjett. Dette tydar på god kostnadskontroll. Personalkostnadene ventar ein overordna vil ligge omtrent på budsjett. Dette Ved at ein resten av forventar å få på plass personale i ikkje besette stillingar. Andre driftskostnader forventast å landa 4,8 % over budsjett. Dette skuldast i hovudsak ikkje budsjettert husleigeauke ved Sjukehusapoteket i Bergen. Renteinntektene aukar grunna god likviditet. Det er jamt over god omsetningsutvikling for alle apoteka, med unntak av publikumsutsala, som havnar under budsjett. Sal av rådgjevingstenester ved Sjukehusapoteket i Bergen er forventa å ende under budsjett grunna utfordring med å få på plass full bemanning. Omsetninga her er og feilbudsjettert. 2

3 2. Prognose per april 2011 per sjukehusapotek 2.1 Sjukehusapoteket i Bergen Sjukehusapoteket i Bergen Varesalg ,8 % ,9 % Rådgivningstjenester ,9 % ,0 % Produksjonstjenester ,3 % ,3 % Totale driftsinntekter ,8 % ,2 % Vareforbruk ,7 % ,0 % Dekningsbidrag ,1 % ,2 % Personalkostnader ,1 % ,5 % Andre driftskostnader ,9 % ,4 % Driftsresultat ,2 % ,7 % Netto finans ,0 % RESULTAT FØR FELLESKOSTNADER ,2 % ,7 % Fordelte kostnader foretaksadministrasjon ,0 % ,0 % RESULTAT ETTER FELLESKOSTNADER ,1 % ,8 % Varekostprosent 83,0 % 83,1 % 0,1 % 83,2 % 83,2 % 0,0 % Personalkostnadsprosent 14,7 % 15,1 % 0,4 % 14,2 % 14,7 % 0,3 % Andre driftskostnadsprosent 4,1 % 3,5 % 0,6 % 3,9 % 4,0 % 0,3 % Inntektsauken er forventa å bli på 2,2 %, sett saman av forventa varesal over budsjett (nedgang i publikum, men auke i sjukehusekspedisjon og H-resept) og forventa sal av rådgjevingstenester under budsjett (grunna bemanningsproblem og feilbudsjettering). Varekosten forventast å bli omlag på budsjett. Personalkostnader forventast og å bli om lag på budsjett. Andre driftskostnader forventast heile 12,8 % over budsjett. Hovudårsaka til dette ligg i feilbudsjettert husleige, og prosjektkostnader frå 2010 som ein må ta i Sjukehusapoteket i Stavanger Sjukehusapoteket i Stavanger Varesalg ,3 % ,9 % Rådgivningstjenester ,3 % ,1 % Produksjonstjenester ,7 % ,3 % Totale driftsinntekter ,3 % ,9 % Vareforbruk ,3 % ,0 % Dekningsbidrag ,7 % ,9 % Personalkostnader ,5 % ,3 % Andre driftskostnader ,6 % ,3 % Driftsresultat ,0 % ,4 % Netto finans ,0 % ,0% RESULTAT FØR FELLESKOSTNADER ,0 % ,4 % Fordelte kostnader føretaksadministrasjon ,0 % ,0 % RESULTAT ETTER FELLESKOSTNADER ,3 % ,1 % Varekostprosent 84,3 % 86,0 % 1,6 % 85,3 % 85,0 % 0,0 % Personalkostnadsprosent 12,9 % 13,5 % 0,6 % 13,2 % 13,4 % 0,3 % Andre driftskostnadsprosent 2,6 % 2,2 % 0,4 % 2,9 % 2,9 % 0,3 % 3

4 Forventa samla resultat frå Sjukehusapoteket i Stavanger forventast å bli heile 37,1 % betre enn budsjett. Dette skuldast i all hovudsak at kostnader ved opprusting av produksjonslokala slik ein ser det no ikkje vil bli gjennomførd i Totale driftsinntekter forventast samla ved utgangen av 2011 å ligga litt under budsjett, skapt av ein nedgang i varesal og produksjon, og ein oppgang i sal av rådgjevingstenester. Personalkostnadene forventas å lande omtrent på budsjett, mens andre driftskostnader forventas å lande 2,3 % over budsjett. 2.3 Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Haugesund Varesalg ,3 % ,2 % Rådgivningstjenester ,3 % ,0 % Produksjonstjenester ,9 % ,4 % Totale driftsinntekter ,3 % ,1 % Vareforbruk ,1 % ,3 % Dekningsbidrag ,7 % ,5 % Personalkostnader ,4 % ,1 % Andre driftskostnader ,2 % ,7 % Driftsresultat ,8 % ,6 % Netto finans ,4 % ,4% RESULTAT FØR FELLESKOSTNADER ,8 % ,6 % Fordelte kostnader foretaksadministrasjon ,0 % ,0 % RESULTAT ETTER FELLESKOSTNADER ,1 % ,1 % Varekostprosent 88,2 % 87,5 % 0,7 % 87,8 % 87,9 % 0,0 % Personalkostnadsprosent 12,6 % 13,7 % 1,0 % 13,0 % 13,1 % 0,3 % Andre driftskostnadsprosent 2,1 % 2,1 % 0,1 % 2,4 % 2,3 % 0,3 % Forventa samla resultat frå Sjukehusapoteket i Haukesund forventast å bli 73,1 % lågare enn budsjett. Dette skuldast i all hovudsak forventa auke i vareforbruk og andre driftskostnader (behov for innkjøp av legemiddelskap). Totale driftsinntekter forventast samla ved utgangen av 2011 å ligga om lag på budsjett, skapt av ein nedgang i varesal og ein oppgang i sal av rådgjevingstenester. Personalkostnadene forventas å lande omtrent på budsjett, mens andre driftskostnader forventas å lande 5,7 % over budsjett. 4

5 2.2 Sjukehusapoteket i Førde Sjukehusapoteket i Førde Hittil i år (042011) Regnskap Avvik i % av Prognose Prognose Budsjett Budsjett budsjett mai des hele hele Varesalg ,6 % ,0 % Rådgivningstjenester ,8 % ,5 % Produksjonstjenester ,4 % ,0 % Totale driftsinntekter ,9 % ,4 % Vareforbruk ,2 % ,3 % Dekningsbidrag ,9 % ,7 % Personalkostnader ,1 % ,6 % Andre driftskostnader ,1 % ,8 % Driftsresultat ,9 % ,3 % Netto finans ,8 % ,9 % RESULTAT FØR FELLESKOSTNADER ,8 % ,0 % Fordelte kostnader føretaksadministrasjon ,0 % ,0 % RESULTAT ETTER FELLESKOSTNADER ,5 % ,4 % Varekostprosent 88,1 % 87,5 % 0,5 % 86,4 % 86,9 % 0,0 % Personalkostnadsprosent 11,0 % 12,2 % 1,2 % 11,1 % 11,2 % 0,3 % Andre driftskostnadsprosent 2,5 % 2,5 % 0,0 % 2,8 % 2,8 % 0,3 % Samla resultat ved utgangen av 2011 forventas å bli 33,4 % over budsjett. Varesalet forventas å auke med 2 %. Det er venta litt nedgang i publikumsomsetninga, men auke i salet til Helse Førde. Personalkostnadene forventas å lande under budsjett, men andre driftskostnader forventas å landa 9,8 % over budsjett skulda meirkostnader ved å få på plass automat. 2.3 Føretaksadministrasjonen Føretaksadministrasjon Andre driftsinntekter ,0 % ,0% Personalkostnader ,4 % ,4 % Andre driftskostnader ,0 % ,9 % Driftsresultat ,3 % ,1 % Netto finans ,1 % ,7 % RESULTAT FØR BIDRAG FRÅ DRIFTA ,0 % ,3 % Bidrag frå drifta ,0 % ,0 % RESULTAT ETTER BIDRAG FRÅ DRIFTA ,9 % ,1 % Merknader Personal- og andre driftskostnader forventas å lande omtrent på budsjett, men ein forventar å få høgre renteinntekter grunna god likviditet. Akkumulert vil bidraget frå drifta bli ca. 1,1 mill. over kostnadane i føretaksadministrasjonen. 5

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

STYRESAK. DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06.

STYRESAK. DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06.2015 FORSLAG

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12.

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2013 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer