Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir."

Transkript

1 Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

2 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstituerast... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Godkjenning av styret sin årsrekneskap og årsberetning 2014, jf. helseføretakslova 43 og vedtektene Sak 4 Nye retningsliner for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette... 2 Sak 5 Godkjenning av godtgjering til revisor, jf. lov om helseføretak Sak 6 Årleg melding 2014, jf. vedtektene 6 og

3 PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Torsdag 30. april 2015 kl vart det halde føretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF i Helse Midt-Norge RHF sine lokale i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert Sak 2 Dagsorden Sak 3 Godkjenning av styret sin årsrekneskap og årsberetning, jf. lov om helseføretak 43 og vedtektene 6 Sak 4 Nye retningsliner for fastsetting av lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette Sak 5 Godkjenning av godtgjersle til revisor, jf. lov om helseføretak 44 Sak 6 Årleg melding 2014, jf. lov om helseføretak 34 og vedtektene 6 og 13 Frå Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleiar Ola H. Strand I tillegg møtte frå administrasjonen i Helse Midt-Noreg RHF: Administrerande direktør (kst.) Daniel Haga Eigardirektør Torbjørg Vanvik Senior strategirådgjevar Mette Nilstad Frå Helse Møre og Romsdal HF møtte Styreleiar Stein Kinserdal I tillegg møtte frå administrasjonen i Helse Møre og Romsdal HF: Kst. administrerande direktør Dag Hårstad Føretaket sin revisor var varsla i samsvar med helseføretakslova. Sign: DH: SK: Side 1

4 Sak 1 Føretaksmøtet konstituerast Styreleiar Ola H. Strand ønskte, som øvste eigarmyndigheit og møteleiar, velkomen. Han spurde om det var merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til innkallinga. Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett. Styreleiar Stein Kinserdal og administrerande direktør Daniel Haga vart valde til å skrive under protokollen. Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett. Sak 2 Dagsorden Styreleiar Ola H. Strand spurde om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Godkjenning av styret sin årsrekneskap og årsberetning 2014, jf. helseføretakslova 43 og vedtektene 6 I samsvar med lov om helseføretak 43 og vedtektenes 6 vart styrets årsrekneskap og årsberetning for 2014 lagt fram for godkjenning i føretaksmøtet. Helse Møre og Romsdal HF gjorde kort greie for årsrekneskap og årsberetning Styret i helseføretaket har lagt fram eit årsresultat på 542,3 mill. kroner, noko som er 86,7 mill. kroner mindre enn fastsett krav frå Helse Midt-Norge RHF. Resultatkravet er dermed ikkje oppfylt. Føretaksmøtet merka seg at Helse Møre og Romsdal HF har utarbeidd ei erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til dagleg leiar og andre leiande tilsette i tråd med allmennaksjelova 6-16a og vedtektene 14a. Erklæringa er tatt inn i note 6 til årsrekneskapet. Føretaksmøtet skal godkjenne retningslinene for inneverande år, jf. vedtektene 14a og allmennaksjelova 5-6 tredje ledd. Styrets framlagte forslag til årsrekneskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Føretaksmøtet gjev sin tilslutning til styrets retningsliner for fastsetting av leiarlønn for 2015, med dei endringar som følgjer av sak 4 i dette føretaksmøte. Sak 4 Nye retningsliner for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette Føretaksmøtet viste til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett nye «Retningsliner for lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette i føretak og selskap med statleg eigarandel» med verknad frå 13. februar I desse retningslinene vidareføres hovudprinsippa i dei tidlegare Sign: DH: SK: Side 2

5 retningslinene om at leiarlønningane skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande. Det skal leggjest vekt på moderasjon. Føretaksmøte viste vidare til at styret i Helse Midt-Noreg RHF har vedtatt å etablere eit utval for godtgjersle for Helse Midt-Noreg og at det er fastsett ein instruks for dette utvalet (jf. styresak 37/15). Dette fordi eit samla styre i Helse Midt-Noreg RHF har det overordna ansvaret for at gjeldande policy, retningsliner og regelverk blir følgd opp kva gjeld løn og retningsliner for leiande tilsette i heile føretaksgruppa. Staten som eigar forheld seg til utgreiinga til morselskapet i høve til korleis det følgjer opp staten sine retningsliner i sine heleigde dotterselskap. Føretaksmøte la til grunn at helseføretaket gjer seg kjend med etableringa av utvalet for godtgjersle og utvalet sine funksjonar. Føretaksmøtet forventa at styret har høg bevisstheit kring oppfølginga av dei nye retningslinene. Vidare føresette føretaksmøtet at helseføretaket skal følgje retningslinene med følgjande presisering; Dei nye retningslinene skil mellom selskap der staten har ein eigarandel på over 90 prosent, og heileigde dotterselskap av desse selskapa. Retningslinene gjeres gjeldande i sin heilhet for helseføretaket. Dette inneber at statens retningsliner for leiarlønn skal følgjast. Styra i helseføretaka kan ikkje fråvike statens retningsliner når dei utarbeider sine retningsliner. Føretaksmøtet viste vidare til kva slags andre hovudendringar i retningslinene som er relevante for helseføretaka. Dette er; Innstramming i pensjonsoppteningen til maksimalt 12G Pensjonskostnader som dekkjest av arbeidsgjevar bør vere avgrensa til kollektive skattefavorisera pensjonsavtalar. Staten vil som varsla i Meld. St. 27 ( ) «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» frå no av ikkje støtte pensjonsopptening over 12G. Sluttvederlag På området sluttvederlag er retningslinene sitt verkeområde utvida til óg å gjelde leiande tilsette, ikkje berre verksemda sin øvste leiar som i dei tidlegare retningslinene. Det er óg gjort presiseringar i dei nye retningslinene, blant anna om at eventuelle avvik frå staten sine retningsliner bør gis i styret si erklæring om leiarars tilsettingsvilkår. Grunngjevinga for avvik blir dermed lettare offentleg tilgjengeleg, noko regjeringa meina bidreg til auka openheit. «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» gjerast i sin heilhet gjeldande for Helse Møre og Romsdal HF. Dette inneber at styret ikkje kan fråvike statens retningsliner når dei utarbeider sine retningsliner. Sak 5 Godkjenning av godtgjering til revisor, jf. lov om helseføretak 44 Honorar for revisjon etter lova omfattar honorar for nødvendig arbeid i samband med avlagt revisjonsmelding for Føretaksmøte godkjenner godtgjeringa på kroner inkl. mva til ekstern revisor for revisjon etter lova for Sign: DH: SK: Side 3

6 Sak 6 Årleg melding 2014, jf. vedtektene 6 og 13 Føretaksmøtet skal etter vedtektene 6 og 13 behandle årleg melding. Basert på dei årlege meldingane frå alle helseføretak i regionen utarbeidar Helse Midt-Noreg RHF ei samla årleg melding for regionen. Helse Midt-Norge RHF har ei målsetting om kvart år å levere ei god årleg melding til eigar. For at den samla årlege meldinga for regionen skal ha høg kvalitet, er ein av føresetnadene at det enkelte helseføretak i regionen leverer gode årlege meldingar. Helse Møre- og Romsdal HF levera ei årleg melding for 2014 som gjev ei god oversikt over helseføretaket og verksemda i Nokre av krava var mangelfullt kommentert og på førespurnad har helseføretaket gjeve supplerande opplysningar på desse. Tiltak for å betre måloppnåing kunne for fleire av punktane vore framstilt tydelegare. Føretaksmøtet bad styret om å følgje opp dette i årleg melding for Helseføretaket gav ei orientering om årleg melding for 2014 og vidare arbeid i styret på utvalde område. Meldinga vise at helseføretaket har nådd, eller er på god veg til å nå, mange viktige styringskrav og mål, men óg at føretaket ikkje har innfridd krav på fleire områder. Føretaksmøtet merka seg at mange av utfordringane som er omtala i meldinga krev vidare merksemd i 2015 og la til grunn at helseføretakenes styre og leiing gjer dette på ein god måte. Spesielt la føretaksmøtet vekt på at arbeidet med målsettingane innan tilgjenge og nasjonale kvalitetsindikatorar må vidareførast i Føretaksmøtet merka seg at målet om ein gjennomsnittleg ventetid på under 65 dagar i 2014 ikkje er nådd og peika på at dette ikkje er tilfredsstillande. Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som fekk tilbod om utgreiing eller behandling var 70 dagar i 2014, tre dagar mindre enn i Så langt i år (tom mars) har gjennomsnittleg ventetid (avvikla pasientar) vore på 69 dagar, medan ventetida for dei som fortsatt venter var 90 dagar i same periode. Helseføretaket har hatt ei auke i delen fristbrot frå 4,3 pst. i 2013 til 4,9 pst. i I mars 2015 var delen fristbrot redusert til 4,2 pst. Føretaksmøtet var ikkje nøgd med at føretaket framleis har fristbrot, men har merka seg at utviklinga hittil i år har vist ei positiv trend. Føretaksmøtet bad Helse Møre og Romsdal HF styrkje arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrot slik at styringskrava vert innfridd. Det vart vist til dei gode resultata St. Olavs Hospital HF har hatt på dette området. Føretaksmøtet bad Helse Møre og Romsdal HF lære av dei prosessar som er sett i gang ved St. Olavs Hospital. Pasienttryggleik er eit av dei viktigaste innsatsområda både no og i tida framover. I årleg melding har Helse Møre og Romsdal HF gjeve tilbakemelding om at spreiing av pasienttryggleiksprogrammet sine tiltakspakker er krevjande og tek tid. Føretaksmøtet bad Helse Møre og Romsdal HF styrke arbeidet med spreiing av tiltakspakkene i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. KomUT (kommunal utbreiing av meldingar) prosjektet i Midt-Noreg har sørgja for at alle kommunar i Midt Noreg nå tek imot elektroniske PLO-meldingar. KomUt-nettverket, som består av fylkesvise koordinatorar, prosjektleiarar for utbreiing av PLO-meldingar i kvart helseføretak, programleiar for Meldingsløftet i Helse Midt-Noreg og ressursar frå Hemit, har vore ein suksessfaktor i dette arbeidet. Det er av stor tyding å få gjennomført opplæring og styrka integrering i kommunane og på helseføretaka òg i 2015, ikkje minst i høve til spreiing innan Sign: DH: SK: Side 4

7 psykiatri, rehabilitering, helsestasjon og i poliklinikk. Med bakgrunn i Helse Midt-Noreg RHF sin IKT-strategi, og status for integrasjon av elektroniske meldingar, bes helseføretaka leggje til rette for at nettverkets funksjon òg kan oppretthaldast i Føretaksmøtet har merka seg den gode utviklinga helseføretaket har hatt i styringskravet om at 80 pst. av pasientane med tjukktarmkreft, brystkreft og lungekreft skal få behandling innan 20 dagar. Målet er nådd for brystkreft og målet er nær ved å nås for pasientar med tjukktarmkreft. Føretaksmøtet viste til arbeidet med å standardisere pasientforløp og innføre pakkeforløp innan kreftområdet og understreka viktigheta av å lukkast på dette området. Føretaksmøtet viste til styringskravet om at det skal vere høgare vekst innan psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk og bad helseføretaket følgje opp dette for å sikre at kravet nås. Vidare viste føretaksmøtet til at Helse Møre og Romsdal HF ikkje har nådd målet om å sørgje for at innkjøp skjer i tråd med eksisterande avtalar. Føretaksmøtet bad helseføretaket sørgje for betre framdrift og resultat på dette området. Føretaksmøtet viste til Helse Møre og Romsdal HF sitt arbeid med idéfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og roste føretaket for det gode arbeidet som ga grunnlag for å gå vidare i konseptfase for prosjektet. Føretaksmøtet har merka seg at prosessen rundt tomtevalet har ført til betydelig uro og energilekkasje i organisasjonen. Styret og leiinga i Helse Møre og Romsdal HF har lagt til grunn at et systematisk arbeid med strategi, kultur og godt leiarskap skal leggje til rette for naudsynt omstilling på lengre sikt, jf. styresak 2015/18 Statusrapport per 28. februar 2015 i Helse Møre og Romsdal HF. Føretaksmøtet understreka at for å sikre eit kvalitativt godt spesialisthelsetenestetilbod og ein bærekraftig økonomi i interimsperioden til nytt sjukehus står ferdig, er det særdeles viktig med eit godt samarbeid innetter i og på tvers av fagmiljø og sjukehus. Vidare viste føretaksmøtet til at premissar for det vidare arbeidet med konseptfasa er gjeve i føretaksmøteprotokoll til Helse Møre og Romsdal HF datert 12. februar 2015 (sak 5). Ein føresetnad for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bereevne og at funksjonar i eksisterande og nytt sjukehus må innrettast slik at det understøttar kostnadseffektiv drift og legg til rette for samarbeid mellom sjukehus. Føretaksmøtet peika på at alle helseføretak i Helse Midt-Norge skal skape økonomisk handlingsrom som sikre naudsynte investeringar. Helse Møre og Romsdal HF hadde i 2014 eit årsresultat på 542,3 mill. kroner, noko som var eit resultat om lag 86,7 mill. kroner lågare en fastsett resultatkrav. Føretaksmøtet viste til at det 24. november 2014 ble inngått ei langsiktig avtale om økonomi og omstilling mellom styret for Helse Midt-Noreg RHF og styret for Helse Møre og Romsdal HF. Avtala om naudsynt forbetrings- og omstillingsarbeid for å bringe aktiviteten i Helse Møre og Romsdal HF i balanse med budsjettramme og resultatkrav skal leggjas til grunn for styret sitt arbeid i Føretaksmøtet understreka at eit forbetringsarbeid som gjev økonomisk effekt i tråd med denne avtala, er ein føresetnad for å kunne gjennomføre prioriterte investeringar innan bygg, MTU, IKT i føretaket og i regionen. Føretaksmøtet tek årlig melding frå Helse Møre og Romsdal HF til etterretning. Sign: DH: SK: Side 5

8 Møtet vart heva kl. 14:15. Stjørdal 30. april 2015 Daniel Haga Stein Kinserdal Sign: DH: SK: Side 6

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer