Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2012/231 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til organiseringa av tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å inngå naudsynte avtalar med Helsebygg Midt-Norge i samsvar med føringar gitt i styresak 84/13 HMN RHF. Ålesund, Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg: Vedlegg 1: Sak 84/13 Helsebygg Midt-Norge reorganisering, Helse Midt-Norge RHF

2 2 Saksutgreiing: 1. Grunnlag: Arbeidet med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF (HMR HF) og tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skrid framover. Helse Møre og Romsdal HF har store økonomiske utfordringar, samstundes med at det vert stilt spørsmål knytt til både fagleg, kvalitativ og økonomisk bereevne ved dei strukturar og funksjonsfordeling som er ved dagens sjukehus. Styret i HMR HF har i fleire saker gitt si tilslutning til at ein må gjennomføre ei samla oppgåve og funksjonsfordeling for heile helseføretaket. Dette viser seg å vere ei svært krevjande oppgåve både i eige føretak, men ein ser det også i mange andre føretak rundt om i landet. 13. februar 2013, gjorde styret i Helse Møre og Romsdal HF slikt vedtak i sak 2013/10 Igangsetting tidlegfase nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjer vedtak om igangsetting av tidlegfaseplanlegginga av det prioriterte tiltaket eitt nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gjev adm. dir. fullmakt til å planlegge og organisere arbeidet i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer for denne type prosjekt. 3. Vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF til orientering. Det vart avklara av tidlegare helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre at HMR HF kan legge opp til ei avgjerd om tomtelokalisering av det nye felles akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal i samband med handsaminga av Idefaserapporten. Helse Midt-Norge RHF har bedt om at det blir gjennomført ein tilpassa kvalitetsikring av konseptfasa (KSK) i samband med handsaminga av idéfaserapporten. Prosessen knytt til samarbeid mellom sjukehusa og funksjonsfordeling vil gå parallelt og på fleire område vere den same prosessen som idéfase. I IS-1369 tidligfaseveileder i sykehusprosjekter, står det: Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer. Det omfatter både virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger (investeringsprosjekt). Første aktivitet i idéfasen blir å presisere og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak. Idéfasen omfatter følgende aktiviteter: Gjennomgå utviklingsplanen og eventuelt underlaget for denne. Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlaget og det aktuelle prosjektet. Avgrense prosjektet fra andre prosjekt i utviklingsplanen. Dette kan omfatte kapasitet, arealer, investeringer og tid. Gjennomføre et idésøk som viser bredden i mulige, alternative løsninger. Presisere hvilke alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen. Alternativene skal være reelle og kunne skilles klart fra hverandre. Utarbeide mandat for konseptfasen. Utarbeide følsomhetsanalyser på et overordnet nivå.

3 3 I sak 2013/37 Utviklingsplanarbeidet - struktur, funksjonsdeling og økonomisk og fagleg berekraft, la styret i HMR HF følgjande organisering til grunn for arbeidet med vidareføringa av utviklingsplanen. I samband med intensiveringa med tidlegfasen som skjer utover i 2014, er det behov for bistand utover det Helse Møre og Romsdal HF har - og er tiltenkt å skulle ha i eigen organisasjon. 2. Helsebygg Midt-Norge HMR HF har samarbeida med Helsebygg Midt-Norge (HBMN) i fleire tidlegare prosjekt, og har positiv erfaring med dette. Det har på regionalt nivå over noko tid pågått eit arbeid for å avklare HBMN si vidareføring i samband med nedtrappinga av aktivitet ved St. Olavs hospital. I sak 84/13 Helsebygg Midt-Norge reorganisering, handsama Helse Midt-Norge RHF vidareføringa av HBMN. Til grunn i saka låg rapporten Reorganisering av Helsebygg. I denne rapporten kan ei lese: Helse Midt-Norge RHF ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling og formidling i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekt for å oppnå kvalitative gevinster og redusere kjøp av tjenester. Helsebygg Midt-Norge har vært en førende kompetanseenhet nasjonalt når det gjelder planlegging og gjennomføring av sykehusprosjekt. Styret for Helse Midt-Norge RHF ba i tilknytning til sak 59/12 Helsebygg Midt-Norge tertialrapport 01/2012 om et notat som viser ulike løsningsmodeller for å ivareta og videreutvikle kompetansen som er i prosjektet Helsebygg. Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling: Vi anbefaler derfor at HBMN på kort sikt videreføres som en del av en felles eiendomsenhet i HMN, i tråd med anbefalingene i utredningen «Organisering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge», november En slik organisering vil kunne være et første trinn på veien mot etablering av et Nasjonalt Helsebygg som det bør jobbes med å få etablert på sikt. Rapporten ble forelagt styret for Helse Midt-Norge RHF i sak 18/13. Styret ba administrerende direktør om å legge anbefalingene i den vedlagte rapporten til grunn i forbindelse med utredningen vedrørende nasjonalt helseforetak for planlegging, utvikling og drift av sykehusbygg.

4 4 I foretaksmøtene i foretaksgruppen i Helse Midt-Norge juni 2013 ble det bl.a. gitt uttrykk for følgende: Helse Midt-Norge RHF ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling og formidling i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekt for å oppnå kvalitative gevinster og redusere kjøp av tjenester. Helsebygg Midt-Norge vil i det øyemed bli videreført som en avdeling i Helse MidtNorge RHF som en felles kompetanseenhet for foretaksgruppen. Helse Midt-Norge RHF vil be om at helseforetakene vektlegger bruk av egen kompetanse eller kompetanse i foretaksgruppen i forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggesaker. Rapporten omhandlar også forholdet mellom HBMN og den nasjonale eininga knytt til sjukehusplanlegging som er under utgreiing. Nasjonal samordning Nasjonalt/interregionalt er det vedtatt etablering av et interregionalt eiendomsforum, jfr. sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene, og helseregionene er bedt om å utrede etableringen av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging, jfr foretaksmøtet Arbeidet med utredningen er nylig avsluttet. I utredningen drøftes den nasjonale foretakets innhold/oppgaver og organisering. Et viktig spørsmål har vært om foretaket i tillegg til å utføre foretaksovergripende oppgaver også skal være konsultativt/ rådgivende og/eller kunne ha utførende ansvar herunder også byggherreansvar på bestilling fra helseforetak. Videre drøftes i utredningen i hvilken grad helseforetakene skal være forpliktet til å bruke det nasjonale helseforetaket. Utvalget har også vurdert om kompetanse og kapasitet skal sentraliseres eller desentraliseres, og om foretaket skal organiseres som et helseforetak eller et prosjektprogram». Utredningens overordnede konklusjon hitsettes: Rapportens overordnede konklusjon/anbefaling er at det etableres et planleggingsforetak, organisert som et helseforetak (HF) i samsvar med helseforetaksloven, eid i fellesskap av de fire regionale helseforetakene, og med en desentralisert organisasjonsmodell. Planleggingsforetaket skal ha et aktivitetsomfang og tjenestetilbud som beskrevet i kapitlene 4.1, 5.1 og 5.2 i denne rapporten. Når det gjelder byggherrerollen fremgår det av utredningen at det forutsettes at eier (helseforetaket) har det formelle byggherreansvaret og at det nasjonale foretaket ivaretar byggherrerollen og utfører prosjektledelse på oppdrag fra helseforetakene. Videre forutsettes det at helseforetakene bistår i dette arbeidet der en finner dette hensiktsmessig bl.a. for å sikre at lokalkunnskap blir utnyttet, og at slik bistand avtalefestes. Videre forutsettes det at prosjektarbeidet organiseres på en slik måte at nærhetsbehovet i de ulike fasene blir tilfredsstillende ivaretatt. Dette forholdet vert ikkje nærare drøfta i saka, men ein føresetnad må vere at dersom HBMN går inn i den nasjonale eininga, må den nasjonale eininga ta over funksjonane som HBMN har teke på seg for HMR HF. I saka gjorde styret i HMN RHF slikt vedtak: Vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at Helsebygg Midt-Norge videreføres som en felles kompetanseenhet for foretaksgruppen i Helse Midt-Norge med oppgaver som beskrevet i rapporten Reorganisering av Helsebygg. Enheten organiseres som en avdeling i Helse Midt-Norge RHF.

5 5 3. Forslag til organisering av tidlegfasen for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal Helse Midt-Norge har i sin føretaksprotokoll følgjande tekst: Som det fremgår av foretaksprotokollen fra juni 2013 er formålet med å videreføre Helsebygg Midt- Norge som en regional avdeling i Helse Midt-Norge RHF å få bedre kvalitet og lavere kostnader ved planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt i regionen. Det må være et mål at Helsebygg Midt-Norge skal være sentral i utviklingen av sykehusbygg og tilhørende prosesser regionalt og nasjonalt. Den foreslåtte organisasjonsmodellen for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF og for tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal, byggjer på føringar gitt i styrevedtak i Helse Møre og Romsdal HF og seinare vedtak i Helse Midt Norge RHF. Figur: Organisering av utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF og for tidlegfasen for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal.

6 6 4. Oppgåver og ansvar. Her følgjer ein punktvis gjennomgang av ansvar og roller i arbeidet. Dette er ikkje uttømmande, men meint for å gje eit bilete av omfang if.t ansvar og oppgåver. Helse og omsorgsdepartementet Nasjonale føringar Godkjenne val av tomt og sjukehusmodell ( 30-sak) Behandle lånesøknad Oppfølging av prosjektet/styringsdialog Helse Midt-Norge RHF Prioritere tiltak på RHF-nivå Behandle val av tomt Godkjenne planar i idefasen, konseptfasen og forprosjektfasen Fremme lånesøknad Gi iverksettingstillatelse Godkjenne årleg budsjettramme og framdriftsplan Disponere marginavsettingar (P85) Godkjenne tertialrapportar frå HF herunder for byggeprosjekt Helse Møre og Romsdal HF Val av rådgjevarar for utviklingsplan og org. prosjekt Godkjenne utviklingsplan for HMR HF Prioritering av tiltak på HF-nivå Oppnemne prosjektstyre SNR Gi mandat og fullmakter til prosjektstyret SNR Behandle val av tomt og sjukehusmodell SNR Behandle planar idefasen, konseptfasen og forprosjektfasen SNR Utarbeide lånesøknad SNR Behandle årleg budsjettramme og framdriftsplan SNR Behandle tertialrapporter SNR Styrings og koordineringsgruppa HMR HF Behandle utviklingsplan HMR HF Koordinere organisasjonsutviklinga Behandle organisasjonsutviklingsprosjekt Prosjektstyret i Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal I tråd med styrevedtak i HMN RHF, mandat for prosjektstyret skal følgjande representantar sete i dette styret og rapportere direkte til direktør i HMR HF. Adm. dir. Helse nn HF ved den han/ho gir mynde To eksterne representantar med prosjektfagleg kompetanse Adm. dir. Helse Midt-Norge RHF ved den han/ho gir mynde Ein prosjekttillittsvalt frå brukarinstitusjonen Helsebygg Midt-Norge har sekretariatsfunksjon for prosjektstyret.

7 7 Behandle tomteval og idefase Behandle planar i konseptfasen og forprosjektfasen Val av rådgjevarar Oppnemning av prosjekt og byggeleiing Godkjenning av kontraktar Godkjenning av detaljprosjekt/tilbodsprosjekt Disponering av prosjektreserve (P70) Kjøp av tenester, utstyr, varer og kunst innan nærmare gitt ramme Godkjenning av månadsrapportar Behandling av tertialrapportar o Status i arbeidet o Avvik og korrigerande tiltak o Oppdatert sluttprognose for kostnader o Oppdatert sluttprognose for tid o Spesielle problemområde og tiltak o HMS o Hovudaktivitetar neste periode

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer