Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15"

Transkript

1 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak 49/13 O 58/13 A 96/13 O 102/13 A 42/14 A 11/15 O 14/15 O 1 vedlegg Styremøte Styret i Helse Fonna HF godkjenner at Sunnhordaland Interkommunale legevakt IKS får etablere eit nybygg til interkommunal legevakt og snøgghjelps døgntilbod i det verna parkområdet 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende fram naudsynt søknad til Riksantikvaren via Helse Vest RHF 3. Styret i Helse Fonna gir administrerande direktør i oppdrag å forhandle frem ein opsjon på etablering av ein eventuell framtidig 3 etasje på nybygget 4. Styret i Helse Fonna HF gir administrerande direktør i oppdrag å forhandle frem ein avtale om tomtefeste

2 Bakgrunn for saka I sak 14/15 O den ble styret orientert om status i dialogen med Sunnhordaland Interkommunale legevakt IKS vedrørande etablering av ei interkommunal legevakt og snøgghjelps døgntilbod i nærleik av, eller i tilslutning til Stord sjukehus. Det interkommunale selskapet gjennomførte hausten 2014 ein plan- og designkonkurranse for interkommunal legevakt og snøgghjelps døgntilbod. Oppdraget ble tildelte Link Arkitekter AS, som har utarbeidd følgjande to alternativ: 1) Plassering av eit nybygg i verna parkområde 2) Delar av eit nybygg plassert i verna parkområde Den ble det gjennomført eit møte med representantar frå Riksantikvaren, Helse Vest RHF og rådgivarar frå Helsesektorens kulturminne forvaltning. I møtet gav Helse Fonna ei orientering om dei to alternative plasseringane av nybygget og problemstillingane knytt til sjukehusbygget som er freda og parken som er vernet i verneklasse 2 - bevaring. Det ble gjennomført eit oppfølgingsmøte den Riksantikvaren opplyste i møtet at han vil foreta ei prinsipiell vurdering av dei to ulike løysningsalternativa, og gje føretaket ei skriftlig attermelding innan Uavhengig av denne attermelding vil ein måtte sende fram ei formell søknad til Riksantikvaren. Ein slik søknad vil måtte sendast via Helse Vest RHF. Årsaken til at ein må søkja Riksantikvaren er at begge alternativa er basert på løysingar med direkte gangforbindelse mellom nybygget og sjukehusbygget. Stord, Bømlo og Fitjar kommune sendte den eit felles skriv til Helse Fonna HF. I skrivet kjem det fram at kommunane har eit sterkt ynskje/krav om at ein ny bygning skal ha direkte klimatisert gangforbindelse til sjukehuset. Dette for å legge til rette for framtidsretta og god samhandling med omsyn til pasient og personale, mellom legevakta og sjukehuset. Det kjem vidare fram at kommunane er klar på at slik nærleik til sjukehuset ikkje skal medføre auke i innleggingar/bruk av sjukehuset. Kommunane opplys i tillegg at dei stiller seg positive til å dimensjonere nybygget for ein 3 etasje som føretaket får opsjon på å leige. Styret handsama utviklingsplan Helse Fonna 2020 i sak 58/13 A den I planen gis det ein oppsummering om Stord sjukehus i kapittel 1.3, og ei nærmare utgreiing i kapittel 10 - Moglegheitsstudie. Sjå lenke til utviklingsplanen: F.pdf I planen kjem det fram at noen av seksjonane har for lite areal og andre har for mykje areal. I hovudsak er det fysio- og ergoterapi og sengeområda som vil ha behov for areal. I moglegheitsstudie har ein vist at det vil kunne være mogleg å etablere eit framtidig tilbygg i den verna parken. Dersom ein aksepter ei løysing med plassering av eit nytt legevaktsbygg i parken vil det kunne føre til at ein kanskje må redusere storleiken på eit framtidig tilbygg i parken. Parkområdet er vernet i verneklasse 2 - bevaring. Helse Vest RHF er fagmyndighet og vil kunne gje endeleg aksept for etablering av eit nybygg i parken. Dersom ein ønskjer at nybygget skal knytast saman med sjukehusbygg, vil ein måtte søkje Riksantikvaren om godkjenning. 2

3 Dersom ein i framtida riv mellombygget ved Stord sjukehus (Gamle føden), vil det være mogleg å etablere eit nytt bygg på området. Alternativt kan mellombygget rehabiliterast. Mellombygget er ikkje verna og det vil ikkje være restriksjonar knytt til etablering av eit nybygg på tomta eller ved rehabilitering. I løpet av dei siste åra er det gjennomført fleire større rehabiliteringar ved Stord sjukehus. Her kan nemnast infrastrukturprosjektet samt total rehabilitering av heile 3 etasje samt mindre tiltak i både 2 og 4 etasje. Stord sjukehus dekkjer kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad. I følgje den befolkningsframskriving som er gjort i utviklingsplanen vil tal på innbyggjar auke frå omkring i 2010 til i Tomtefeste versus sal av tomt Når det gjeld tomt til nybygg, sjå skriv og meldingar den vedrørande etablering av interkommunal legevakt og øh senger i Sunnhordland. I skrivet frå Helse Vest RHF konkluderast det med følgjande: Etter ei konkret vurdering er Helse Vest likefullt av den oppfatning at det i denne saka er lite som tilseier at ein avtale om tomtfeste skulle legge band på dei planar som gjeld for utvikling av helseføretaket generelt eller for utviklinga av Stord sjukehus spesielt. Alle forhold tatt i betraktning legg vi til grunn at det ikkje er naturleg å handsame denne saka etter dei reglar som gjeld for sal og pantsetting, og styret i Helse Fonna HF har derfor sjølv kompetanse til å gjere vedtak om å inngå slik avtale. Det er liten praksis på at helseføretak inngår avtalar om tomtefeste. Føretaket har drøfta tomtefeste versus sal av tomt med prosjektleiar i kommunen. Drøftinga omhandla partanes faktiske og juridiske rådigheiter knytt til val av tomtefeste eller sal/kjøp av tomt. Det framkom i drøftinga at ingen av partane hadde særlige krav i samband med val av ervervsform. Dersom ein skulle velje å skilje ut ei tomt for å selje denne til kommunane med ein rett til å kjøpe attende tomta dersom det interkommunale selskapet skulle avslutta si verksemd, vil ein måtte sende fram saka til Helse Vest for handsaming i styret og endeleg godkjenning i føretaksmøtet. I skrivet frå kommunane datert kjem det fram at dei ønskjer å kjøpe naudsynt tomteareal for nybygget med tilstøytande uteareal til ein symbolsk sum. Kommunane har tidlegare i prosessen inngitt framlegg til tomtefesteavtale. Administrerande direktør gjorde greie for saka i styremøte , i sak 14/15 O (administrerande direktør orienterar). Administrerande direktør legg no saka fram for styret i Helse Fonna HF for drøfting og avgjerd. Vedlegg Skriv datert frå Stord kommune 3

4 (;) STORD KOMMUNE Helse Fonna v/styret Postboks HAUGESUND vår dato: Vår ref: 2014/ /2015 / Dykkarref: Etablering av interkommunal tilknyting til Stord sjukehus legevakt og snøgghjelps døgntilbod Detvert synttil tilbakemeldingfrå orienteringgitt til styreti HelseFonnai møtefredag27. mars2015. Interkommunalegevaktogsnøgghjelpsdøgntilboder eit samarbeidsprosjektmellomkomrnunanestord, BømloogFitjar.Styreti HelseFonnaer i eintidlegfaseorientertom prosjektet,ogdet harvoregodkontakt mellomkommunaneogadministrasjonenihelsefonna.detvert ogvisttil skrivfrå HelseFonnadatert vedkomandeetableringav interkommunalegevaktogø-hjelpesengeri tliknytingtil Stord sjukehus. Det er gjennomførteln plan-ogdesignkonkurranse for prosjektet.llnkarkitekturasvart kårasomvinnarav konkurransen,og er engasjertavstordkommunetil å stå føre prosjekteringav bygget. Det er vist2 alternativeplasseringarav bygget alternativ1 på sørvestsid av byggetogalternativ2 på søraustsidav bygget. FråutbyggJarslsideer det eit sterktynskje/kravom at den nyebygningenskalha ein direkteklimatisert gangforbindelsetil sjukehuset.dette for å leggjetil rette for framtldsrettaoggodsamhandlingmed omsyntil paslentog personal,mellomlegevaktaogsjukehuset.kommunaneer klarepåat sliknærleiktil sjukehusetikkjeskalmedføreaukei innleggingar/brukavsjukehuset Dettefører til at ein uansettplasseringfår ei tilslutningav ein glasgang,overdekningellerliknandeinn mot hovudbygningen/sjukehuset. I beggealternativaer det ynskjeom mogelegheitfor eln 3. etasjesomkanleigastav HelseFonna.Begge altemativaivaretekdet fredahovudbyggetsitt kravtil synlegheitogbetydningpå eingodmåte. Vinnarutkastetfrå arkitektkonkurransener lokalisertparalleltmedhovudbygningen.plasseringaer i sin heilheitinnelverna parkområde. Deitrafikaleogloglstikkmessigeutfordringarvert i dette alternativetløystpå den bestemåte. Denne plasseringatek ikkjenokoav parkeringsplassen. Tilkomstfrå helikopterlandingsplass vert løystmesteleganti alternativ1. Furulyvegenfår behaldasitt løp, utanå måtte leggjastom. Alternativ1 hargode,klimatisertetilslutningartil sjukehuset. Nybyggetvil ikkjeværetll hinderfor el vidareutbyggingav sjukehuset1framtlda. Det nye byggetvil verta dimensjonertfor ein 3 etasjesomhfkanfå opsjon til opsjonenfør oppstartbyggjearbeida. på å lelga Det måtakaststode Strateglsk leling Postboks Stord Rådhuset Telefon Telefaks

5 Venteornråde for pasientar ti1helseekspressen kan ivaretakast på ein god måte, med gode manøvreringsforhold for bussen. Legevakta kan etter nærare avtale, tilby venteplass i nybygget for pasientar som ska1med helseekspressen. Dette gjeld for begge alternative plasseringar av nybygget. Alternativ 2 vert drela 90 grader, og fjerna noko frå sjukehuset. Ein3, etg. lar seg realisera, som vist1 arkltektkonkurransen og i alternativ 2. Plasseringaer framleis 75 % innelverna parkområde. Dette alternativet tek noko melr av parkeringsplassen, og er ikkje fullt sågodt trafikkmessig som alternativ 1. Det må gjerast mindre omlegging av Furutyvegen. Alternativ 2 har ein litt vanskelegare tlislutning med tanke på klimatisert gangforbindelse til sjukehuset. BeggealternatIve gir fleksibilitet til vidare utbygging av sjukehusetlframtlda. Kommunane synes plassering på sørvestsida langshovudbygning (vinnarutkastet) er den beste plasseringa, både estetisk og tilknytningsmessig. Utbyggjar vil gjere bygningsmessigtilrettelegging som inneber gode løysningar for helsebussen. Utbyggjar vil ta kostnadane med eventuell flytting av komprimator. Dersom ein vel alternativ 2 som tek mest parkeringsplassar, er utbyggjar innstilt på å ta kostnadane med tilrettelegging av parkeringsplassder huset på prærien»ldag står. Når det gjeld kjøp/tomtefeste av grunn viser ein tfisamtale med helseføretaket slnjurist, der eln konkluderte med at Stord kommune kjøper naudsynt tomteareal for nybygget med tilstøytande utearea1 for ein symbolsksum. Kommunane vonar nemnte opplysningar/avklaringar er tilnytte haudsynt vedtakisaka. for styret i Helse Fonna for å gjera Med helsing Magnus Mjør Atle Tornes Sverre Olav Svarstad Rådmann Stord Rådmann Fltjar Rådmann Bømlo (sign) (slgn) (sign)

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 22.02.2007 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer