1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett."

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett 2012 Ingress SSHF har i henhold til mal fra Helse SørØst RHF utarbeidet balanse, likviditets og investeringsbudsjett som del av foretakets styringsdokumentasjon for I tråd med etablerte prinsipper for likviditetsstyring i foretaksgruppen, er det en forutsetning at foretaket styrer sin drift og investeringsaktivitet innenfor de gitte likviditetsrammer. Dette er gjort for budsjett 2012 gjennom det foreslåtte investeringsbudsjett. Det skal dog nevnes at Sørlandet sykehus HF er avhengig av å kunne få benytte om lag halvparten av budsjettert overskudd i 2012 i 2.halvår 2012 til investeringer, for å kunne få til fornuftig fremdrift i oppgraderingen av operasjonsstuene i Kristiansand. Dette, samt et investeringsnivå på 240 mill.kr i 2012, er i tråd med økonomisk langtidsplan behandlet av styret i mai Forslag til vedtak 1. Styret vedtar foretakets balanse, likviditets og investeringsbudsjett. 2. Styret anmoder Helse SørØst RHF om å godkjenne bruk av inntil halvparten av budsjettert resultat 2012 til investeringer i 2.halvår 2012.

2 Innhold 1 Innledning Balansebudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett Innledning Sørlandet sykehus HF er som del av foretaksgruppen Helse SørØst RHF pålagt å budsjettere balanse, likviditet og investeringer på månedsbasis. Dette for å kunne ha en tilfredsstillende likviditetsstyring i foretaksgruppen. Det er i 2010 og 2011 utarbeidet og vedtatt prinsipper for likviditetsstyring, og budsjettet for 2012 er utarbeidet i tråd med disse prinsippene, samt i henhold til styrevedtatt økonomisk langtidsplan for perioden Sykehusets investeringsbudsjett og økonomiske langtidsplan forutsetter at det er mulig å disponere inntil halvparten av 2012 budsjettert resultat til investeringer allerede i Dette må ha særskilt godkjenning fra Helse SørØst RHF i henhold til de over nevnte styringsprinsipper. 2 Balansebudsjett 2012 Tabellen vises budsjettert balanse for og Budsjettert balanse er basert på et resultat på 98 mill.kr i henhold til styresak i desember 2011, samt på de likviditets og investeringsforutsetninger som er vist i senere kapitaler i denne saken. Vi ser at balansen viser en økning i anleggsmidler i 2012 på i størrelsesorden 46 mill.kr. Det betyr at vi investerer for mer enn vi avskriver i året. I sum er varige driftsmidler 200 mill lavere enn ved utgangen av 2009 og 400 mill. lavere enn ved utgangen av Dette beskriver den oppbyggingen av etterslep på investeringer som sykehuset har erfart i de senere år. Den andre posten som beveger seg mye i balansen er pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser. Dette med basis i årlige aktuarberegninger basert på norsk regnskapsstiftelses forutsetninger, som varierer betydelig fra år til år. Endelige tall for 2011 og oppdatert budsjett for 2012 vil komme i løpet av 1.kvartal Tabell 1: Balanse og Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/7

3 (Alle tall i NOK 1000) BALANSEBUDSJETT EIENDELER Virk Est Bud Endr. i 2012 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle driftsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/ foretak Andre finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Fordringer på foretak i samme konsern Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD (Alle tall i NOK 1000) Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsandel Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse og omsorgsdepartementet Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Leverandørgjeld til foretak i samme konsern Påløpte renter til foretak i samme konsern Øvrig gjeld til foretak i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL KONTANTSTRØM Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansiele investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditetsbeholdning SUM KONTANTSTRØM Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/7

4 3 Likviditetsbudsjett Som nevnt er tildelt likviditetsramme og kassakredittlimit det økonomisk styrende krav til foretaket. Ved inngangen til 2011 var limit 428 mill.kr og bruk 407 mill.kr. Ved utgangen av året er limit justert til om lag 370 mill kr og bruk 313 mill.kr. Justering av limit er gjort pga utbetalinger av avkastning på plasserte pensjonsmidler hos KLP samt avregning av forskjeller mellom kostnader og premier på pensjon. Forbedringen mellom ramme og bruk skyldes i all vesentlighet at store deler av investeringene vedtatt og planlagt i 2011, blir gjennomført og utbetalt i Med basis i et resultatbudsjett på 98 mill.kr i 2012, samt en investeringsutbetaling i størrelsen 218 mill.kr (noe overheng i utbetalinger på 2012 investeringsbudsjettet også til 2013), forventes likviditetssituasjonen ved utgangen av 2012 å være en limit på 370 mill.kr og bruk på omlag 313 mill (samme nivå som ). Ledig likviditet i forhold til rammen ved utgangen av 2012 tilsvarer den del av 2012 budsjettert resultat som forventes benyttet til investeringer i Tabell 2: Likviditetsutvikling Bud 12 Limit Vi ser av tabellen at foretaket trenger ekstra tilførsel av kapital i november måned Dette skyldes to forhold: a) Oppgjør ISF på ca 50 mill.kr for 2011 avregnes først i desember 2012, og b) midler til å dekke forskjell mellom pensjonskostnader og pensjonspremier tilføres først i desember 2012 mens tilleggspremie hos KLP forfaller i november Det er opprettet dialog med Helse SørØst RHF rundt dette og det forventes løst i samarbeid. Det samme forhold inntraff også i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/7

5 4 Investeringsbudsjett Investeringsbehov Foretaket har siden reformen i 2002 akkumulert opp et betydelig etterslep på investeringssiden, i størrelsen 2 milliarder kr. På MTU er dette nær 350 mill kr, og på bygningssiden nær 1,5 milliarder kr. I budsjett 2012 ble det fra klinikkene innmeldt en prioritert liste over investeringer på vel 400 mill. kr. Dette beskriver godt det prekære behovet for økte midler til investeringer i foretaket. I tillegg ligger det et behov for betydelig bygningsmasseoppgradering og utvidelse, spesielt i Kristiansand. Dette i størrelsen 1 milliard kroner i løpet av en 5 års periode. 4.2 Medisinteknisk utstyr Innen medisinteknisk utstyr vil det være årlige behov på minimum 100 mill kr, hvorav radiologi utgjør vel 35 mill kr og lab ca 10 mill kr pr år. Dette vil i hovedsak være utskiftinger, men også en kapasitetsvekst på MR og CT ut fra et stadig voksende behov. Veksten vil i stor grad være poliklinisk. I 2012 planlegges CT nr 2 i Kristiansand og utskifting gjennomlysningslab i Flekkefjord samt utskifting av MR i Arendal. To MTUprosjekter skal nevnes spesielt i perioden Det ene er utskifting strålekanoner og CT med mer på Senter For Kreft(SFK). Dette prosjektet utgjør 100 mill kr i 2013 og det er forutsatt at det kommer spesielt bidrag til denne kreftsatsingen fra Helse SørØst RHF. (Det var ønskelig å gjennomføre deler i 2012,men RHF fant å ikke kunne prioritere dette i sin investeringsportefølge for 2012). Det andre er oppbygging av karkirurgisk operasjonsstue som er forventet å koste 20 mill.kr. Denne er ønsket raskt i klinikken, men det er ikke funnet rom i investeringsprioriteringene for 2012 til denne. 4.3 Store byggeprosjekter I 2012 og 2013 vil operasjonsavdelingen i Kristiansand oppgraderes for i størrelsesorden 130 mill.kr. Investering i dagkirurgisk avdeling er gjennomført i 2010 og 2011 for om lag 70 mill.kr. Det er innvilget lån på 80 mill til disse prosjektene i sum for 2011 og 2012 fra Helse SørØst RHF. Det øvrige må løses av foretakets egne investeringsrammer fra driften. I tillegg er det ønskelig med utstyrsutskifting knytte til dette på om lag 25 mill.kr. Det legges opp til å gjennomføre fase 1 og fase 2, samt en mindre del av utstyrsutskiftningen i I alt 85 mill. kr vil gå til dette i I tillegg kommer 7 mill til første fase av nødvendig større nødstrømsoppgradering (sum ca 40 mill i 12/13), som er en forutsetning for operasjonsstueprosjektet. Gjennomføring av fase 2 forutsetter at det gis tillatelse til å benytte en andel av resultatet skapt i 2012, i 2.halvår Dette er i tråd med økonomisk langtidsplan som ble styrevedtatt i mai Styret bes oversende en henstilling til Helse SørØst RHF om å få lov til å benytte likviditet allerede i Det legges fortsatt opp til en samling av byggebehov i perioden for å løse de arealutfordringer og bygningsalderutfordringer som er i Kristiansand. Dette gjelder psykiatri, barneavdeling, akuttmottak / intensivavd. og rehabilitering, som alle i dag er i bygningsmasse som er mellom 50 og 110 år. Dette forventes det en opplåning på 1 milliard kroner for å håndtere. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/7

6 4.4 Andre behov Det vil i tillegg til de over nevnte behov være et behov for mindre lokale infrastrukturinvesteringer innen IKT, samt jevnlig utskifting av ambulanser og en del annet transportutstyr samt annet teknisk utstyr. I tillegg vil det være betydelige behov for løpende teknisk oppgradering av tekniske anlegg i bygningsmassen. Det er for 2012 lagt inn 10 mill kr til mindre tekniske prosjekter, samt en pott på 35 mill.kr til fordeling mellom bygg, teknisk, MTU og lokal IKT. 4.5 Dagens lån Foretaket er antagelig det som har minst lån i regionen i dag, med kun 100 mill kr i restlån knyttet til utbyggingen i Flekkefjord tidlig på 2000 tallet. Det betales årlige avdrag i størrelsen 8 mill kr på dette. Det er samtidig i de senere år trukket ut likviditet fra foretaket for å finansiere fellesprosjekter i Helse SørØst RHF regi i størrelsesorden 520 mill.kr pr Lån til operasjonsstuer SSK Det ble bevilget fra Helse SørØst RHF lån på 80 mill kr til delfinansiering av oppgraderingen av operasjonsstuene i Kristiansand. Dette utbetales i med 22 mill. høsten 2011 og 58 mill.kr våren De overskytende ca 100 mill må finansieres på egne rammer i 2011,2012 og Utover dette forventes det at en god del MTU utstyr knyttet til operasjonsstuene vil bli skiftet ut i samme periode da dette vil være mest hensiktsmessig å gjøre som del av prosessen. Det tunge utstyret, som operasjonsbord, lamper og søyler er medtatt i prosjektet med i alt 40 mill.kr. Annet utstyr som ønskes skiftet utgjør ytterligere omlag 25 mill.kr som må finansieres over likviditeten fra driften. I 2012 er det så langt ikke funnet rom til dette, utover det som eventuelt blir prioritert av den disponible rammen på 30 mill. for hele foretaket. 4.7 Lån til store bygg Det er forventet et lånebehov på i størrelsen 1 milliard kroner i perioden for å gjennomføre de store byggeprosjektene som er nødvendig i hovedsak i Kristiansand. Driften har bæreevne til å betjene renter og avdrag på et slikt lån over 30 år. Med dette vil Sørlandets Sykehus HF ha en mer normal låneportefølje i forhold til de øvrige sykehusområdene i regionen. Sett i lys av at sykehuset har opparbeidet en langsiktig fordring mot Hele SørØst RHF knyttet til tilbakeholdt likviditet til fellesskapets investeringer på i størrelsesorden 1,0 milliard kroner ved utgangen av 2017, er det naturlig at sykehuset får prioritet på lånekapital i regionen. 4.8 Investeringsbudsjett 2012 Tabellen under viser investeringsbudsjettet for 2012,samt et estimat for handlingsrommet i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/7

7 Tabell 3: Investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Sum HALVÅR 12 2.HALVÅR 12 Estimat 2013 Resterende ramme fra Ny ramme fra HSØ i Tilskudd fra HSØ i 2013 til kreftsatsing Lån til operasjonsstuer Resultat Del av resultat Salg av eiendom i Del av resultat SUM FINANSIERING Overheng forpliktede invest Overheng vedtatte,ikke forplikt. invest. fra Operasjonsstuer fase Operasjonsstuer fase Operasjonsstuer fase 3 19 Operasjonsstuer utstyr Nødstrømsforsyning SSK Radiologipakke ( CTK i 2012, gj.lysnf i 2012, MR A i 2013) Strålekanoner med mer SFK Økonomisystem oppgrad inkl elektr fakt håndt(pålegg) 2 2 Helsebuss 0 2 Tobåreambulanse 0 2 Dialyse SSF 4 4 Overvekt op bord med mer 2 2 Nødvendige tekniske invest Havari MTU SUM PRIORITERTE PROSJEKTER TIL PRIORITERING ( MTU,IKT,Bygg,Tekn) Som tabellen viser, skapes det etter hvert et lite handlingsrom for nødvendige prosjekter for driften av virksomheten. Dette forutsetter dog at resultatkrav på 98 mill kr i 2012 og tilsvarende i 2013, oppnås. Det videre arbeid i foretaksledelsen med å prioritere bruken av de 30 mill.kr i 2012 vil pågå i de neste månedene. Som nevnt er det innmeldt behov for om lag 250 mill. kr. som denne potten skal løse deler av i Styret vil som tidligere få forelagt seg investeringer over 10 mill. kr til behandling sak for sak. Det henvises i denne anledning til egen sak om operasjonsstueprosjektet i styremøtet i januar Dette prosjektet ble styrebehandlet i 2010, men en vesentlig kvalitetssikring og oppdatering er gjort, slik at saken beskriver et korrekt bilde fremover. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/7

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer