Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Rådmannens innstilling 1. Med bakgrunn i at det ikke finnes ekstern interesse for å investere i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, akseptere kommunestyret å bli eneaksjonær i et aksjeselskap som skal forestå byggingen av et Service-/næringsbygg, jfr. k.sak 078/ Verdien på tomtearealet skal inngå som del av aksjekapitalen med en verdi på kr.2 mill. 3. Det gjennomføres prosjektering og anbud for bygging. Planlagt byggestart er våren 4. Det skal før byggestart være inngått leieavtaler som sikrer driftsgrunnlaget i selskapet. 5. Sak om byggeprosjekt forelegges kommunestyret til godkjenning Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-079/14 Vedtak: 1. Med bakgrunn i at det ikke finnes ekstern interesse for å investere i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, akseptere kommunestyret å bli eneaksjonær i et aksjeselskap som skal forestå byggingen av et Service-/næringsbygg, jfr. k.sak 078/ Verdien på tomtearealet skal inngå som del av aksjekapitalen med en verdi på kr.2 mill. 3. Det gjennomføres prosjektering og anbud for bygging. Planlagt byggestart er våren 4. Det skal før byggestart være inngått leieavtaler som sikrer driftsgrunnlaget i selskapet. 5. Sak om byggeprosjekt forelegges kommunestyret til godkjenning.

2 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 2 av 5 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Eierskap og finansiering SN-bygg Nov 14.pdf Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 20 S FORPROSJEKT -bygging av service- /næringsbygg. 41 S Etablering av eiendomsselskap for service- /næringsbygg. 57 S Godkjenning av stiftelsesdokumenter og avklaring tomtespørsmål for Hattfjelldal næringsbygg AS 67 S Bevilgning til prosjektering av service- /forretningsbygg 76 U Referat fra møte status SN-bygg Hattfjelldal andmuseum.no,; bonsaksen, sten rino; elandmuseum.no, 73 I Fylkesmannen i Nordland Svar på henvendelse vedr låneopptak i aksjeselskap 74 I Fylkesmannen i Svar på låneopptak i aksjeselskap Nordland 75 U elgelandssykehuset.no,; ssykehuset.no,; landssykehuset.no,; ndssykehuset.no, Referat fra møte med Helgelandssykehuset Oppsummering av saken: Se nedenfor. Saksopplysninger: Det har siden 2011 pågått utrednings- og planarbeid for realisering av et Service-/næringsbygg i Hattfjelldal sentrum. Bygget skulle inneholde lokale bedrifter, en avdeling for Helgelandssykehuset (ambulansetjenesten), en avdeling for Helgeland Museum og areal avsatt til kommunal næringsutvikling og -/prosjekter. Bygget er arealmessig og funksjonelt ferdig planlagt, og den enkelte interessent (leietaker) har fått tilpasset «sine» arealer i tråd med de behov som er innmeldt.

3 Side 3 av 5 Kommunestyret har tidligere behandlet sak om SN-bygg og bevilget egenkapital til et eiendomsselskap, samt besluttet hvilke forutsetninger som skal gjelde ved etablering. Kommunestyret fattet følgende vedtak i KS-078/12: 1. Hattfjelldal kommune bevilger 6 seks millioner kroner til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge servicebygg/næringsbygg i sentrum sør for RV73. Kommunen skal eie 34% av aksjene og ha negativt flertall. 2. Bevilgningen jfr. Pkt. 1 ovenfor, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013 og belastes Vefsnafondet. Finansieringen forutsettes skje slik: a. Museumstilskudd fra staten 2. mill. kroner b. Museumstilskudd fra fylket 2 mill. kroner c. Museumstilskudd fra kommunen 2 mill. kroner Hattfjelldal kommune forskutterer tilskuddene fra staten og fylket, i alt 4. mill.kroner, jfr. Bevilgningene pkt. 1. Tilskuddene tilføres Vefsnafondet når kommunen mottar disse. 3. Det forutsettes at langsiktig leieavtale mellom eiendomsselskapet under stiftelse og Helgeland museum er inngått før aksjekapitalen innbetales 4. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumentene. 5. Tomtespørsmål og pris avklares i forhandlinger mellom Hattfjelldal kommune og eiendomsselskapet. Formannskapet behandlet den , sak hvor man tok stilling til hvordan prosjektet skulle videreføres etter at man ikke fant noen løsning sammen med daværende samarbeidspartner (Elmar Svendsen/Dag Edvardsen/Trond Tverrå). Formannskapet vedtok å avslutte prosjektsamarbeidet med bakgrunn i at forutsetningen i samarbeidsavtalen hvor entreprenør skulle forplikte seg i et eierskap i selskapet var brutt. Formannskapet fattet følgende vedtak: FS-046/14 Vedtak: Formannskapet beslutter med bakgrunn i manglende grunnlag for realisering av selskap og bygg, å avslutte intensjonsavtalen datert og samarbeidet med selskap under stiftelse representert med Trond Tverå og Dag Edvardsen. Rådmannen legger fram sak for formannskapet tidlig høst for å skissere en mulig vei videre for å realisere deler av bygget. Gjennom utredningsarbeidet som har vært gjort i samarbeid med Helgeland Museum har det etter hvert blitt klart at museet setter som en betingelse at kommunen står som eneeier av museumsarealene i bygget. Årsaken til betingelsen ligger i at museet mener det er avgjørende at kommunen står som eier dersom man skal oppnå tilskudd fra fylkeskommune og stat på det såkalt museumstilskuddet. Følgene av dette er at kommunen enten må seksjonere ut denne delen av bygget og eie den selv eller via et kommunalt foretak. Alternativt kan kommunen øke sin eierandel i hele bygget slik at det blir kommunalt heleid aksjeselskap. Utfordringen i den sammenheng er at kommunen må akseptere å bli hovedaksjonær i et slikt bygg. Rådmannen har siden oppstarten av prosjektet lagt til grunn at bygget skal være majoritetseid av private aksjonærer. Det har vært lagt til grunn av entreprenør skulle gå inn med ca. 3 mill.kr. i aksjekapital i tillegg til kommunens bevilgning. Denne løsningen har vært presentert for flere entreprenører, også etter formannskapets vedtak den Tilbakemeldingen fra samtlige er negativ. Private entreprenører ønsker ikke å investere i et bygg i Hattfjelldal. Tilbakemeldingen er at de anser muligheten for avkastningen på tilsvarende kapital større i mer sentrale områder på Helgeland. Tidligere er det gjort henvendelser til Siva, Helgeland Invest, Meyer Eiendom, MBBL, o.a. Alle har takket nei til å gå inn i et eiendomsselskap. Rådmannen har utredet alternative løsninger for eierskap i vedlagte dokument til saken. Sentrale spørsmål som må tas stilling til er:

4 Side 4 av 5 Skal kommunen øke sitt engasjement på eiersiden gjennom å bli eneeier i eiendomsselskapet? I tilfelle hvilken selskapsform skal velges, kommunalt foretak eller aksjeselskap? Til grunn for disse svarene må risiko og samfunnsnytten ligge i bunn. Kommunalt foretak som eierform medfører at kommunen hefter for alle forpliktelser som selskapet. Låneopptak som finansiering vil måtte godkjennes av Fylkesmannen jfr. kommunelovens bestemmelser 60. Kommunale foretak ledes av eget styre hvor politisk innflytelse er noe begrenset. Rådmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor leder av KF. Risikoen knyttet til KF er fullverdig. Aksjeselskap styres etter aksjelovens bestemmelser. Risikoen og ansvar er knyttet til aksjekapitalen i selskapet. I tillegg har styret et ansvar for virksomheten. Kommunens innflytelse i et aksjeselskap er kun knyttet til representasjonene i generalforsamlingen. Et heleid aksjeselskap kan i praksis kontrolleres av kommunestyret. Driftsmessig styres aksjeselskapet av et styre oppnevnt av generalforsamlingen. Daglig drift ivaretas av daglig leder. Dersom kommunestyrets vedtak i k.sak 078/12 skal stå ved lag og kommunen skal være eneeier i selskapet, anbefaler rådmannen at kommunen lar tomteverdien inngå som del av aksjekapitalen. Anslått verdi på tomten er ca. 2.mill.kr. Aksjekapitalen størrelse er grunnlag for ekstern finansiering gjennom låneopptak. Uavhengig av selskapsformen vil driftsgrunnlaget gjennom leieinntektene være avgjørende for om det er økonomisk forsvarlig å etablere et selskap. Nivået på husleien har for alle interessentene vært svært tungtveiende. Kostander på husleien i størrelsesorden over 1300,- pr m2 har blitt beskrevet som for høy. Målet må derfor være å få et driftsgrunnlag i bygget som kan gi en leie som ligger på et nivå som interessentene kan akseptere. Vurdering: Det vises til vedlagte utredning. Det er rådmannens vurdering at dersom man skal kunne realisere et bygg hvor Helgeland museum, HaG Vekst og de andre interessentene skal kunne holde til, så må kommunen ta et enda sterkere grep om prosjektet. Når ingen entreprenører eller potensielle investorer er interessert i å gjennomføre og/eller bidra i realiseringen, så må prosjektet omdefineres til et heleid kommunalt initiativ. For kommunen vil det om så skjer være viktig å begrense risikoen mest mulig, samtidig som samfunnsnytten med nye lokaler til museet og en samlokalisering av øvrige aktiviteter kan ivaretas. Organisering av bygget gjennom et aksjeselskap er i så måte den selskapsformen som gir lavest risiko. Det er i prosjektet lagt sterke føringer fra Helgeland museum om at deres lokaler må være eid av kommunen dersom man skulle oppnå «museumstilskuddet». Om man oppnår dette tilskuddet gis det ingen garanti om, men museet har allerede startet søkeprosess for å oppnå tilskudd. HaG Vekst planlegger å seksjonere ut sine arealer når bygget står ferdig. Det betyr at aksjekapitalens relative andel øker etter det. Selskapets soliditet øker altså etter seksjonering. Ettersom det fortsatt er noen usikkerhetsmomenter knyttet til pris og leieavtaler, kan man ikke ta beslutning om bygging før anbud er avsluttet og kostnader kjent. Rådmannen anbefaler derfor at det tas stilling til eierskapsløsning og at det gjennomføres anbud før endelig beslutning om realisering gjennomføres. Administrative og økonomiske konsekvenser: En endring i kommunestyrets vedtak i k.sak 78/12 i form av økning i eierandel fra 34% til 100% endrer ikke kommunens risikonivå i seg selv. Risikoen er fortsatt knyttet til de 6 mill.kr. som

5 Side 5 av 5 allerede er vedtatt stilt til disposisjon. Dersom kommunestyret velger å la tomteverdien inngå i selskapskapitalen øker mulig tap til kr. 8 mill.kr. dersom selskapet skulle gå konkurs. At kommunen oppnår 100% råderett over selskapet og har full innflytelse gjennom valg av styre, kan gjøre at risikoen minker. Man har også mulighet for å legge føringer og definere rammer for aktivitet i selskapet. Velges Kommunalt foretak som selskapsform er kommunen ubegrenset forpliktet i fht alle selskapets avtaler. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Med bakgrunn i at det ikke finnes ekstern interesse for å investere i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, bør kommunestyret akseptere å bli eneaksjonær i et aksjeselskap som skal forestå byggingen av Service-/næringsbygg. Det gjennomføres prosjektering og anbud for bygging. Planlagt byggestart bør være våren Det skal før byggestart være inngått leieavtaler som sikrer driftsgrunnlaget i selskapet. Sak om bygging forelegges kommunestyret. Stian Skjærvik rådmann