SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG kl OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen."

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG kl OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/10 10/3263 E6 ALTA-VEST BRUKERFINANSIERING 97/10 09/3848 NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING AV PROSJEKTSTART Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 E6 ALTA-VEST BRUKERFINANSIERING Saksbehandler: Ommund Heggheim Arkiv: 202 Q00 Arkivsaksnr.: 10/3263 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommune viser til sitt tidligere vedtak i sak 66/10 hvor kommunestyret aksepterte at parsellen Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft skulle finansieres med 160 mill kr i bompenger. Alta kommune tar til orientering at den øvre ramme for parsellen er satt til 638 mill kroner. Alta kommune aksepterer den foreslåtte finansieringsplan og med en fordeling med 75 % på statlige midler og 25 % på bompengefinansiering. Alta kommune er og enig i at bompengefinansiering blir etterskuddsvis og starter ved ferdig opparbeidet parsell, foreløpig beregnet til Kommunestyret vedtar at det etableres bompengestasjon på Saltviknes. Det forutsettes innkrevning i begge retninger. Det forutsettes videre automatisk bomstasjon. Detaljer knyttet til betaling skjer i forhandlinger mellom Statens vegvesen og bomselskapet, men skal i hovedsak følge de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen. 3. Takstene settes til kr 27 (2010-kroner) for personbil og 81 kroner (2010-kroner) for tunge kjøretøy over 3500 kg. Premisser for takster, rabatt skjer i forhandlinger mellom Statens vegvesen og bomselskapet, men skal i hovedsak følge de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen. Alta kommune vil videre be om at Statens vegvesen utreder en ordning hvor man innfører et øvre tak for bompengebetaling. Dersom dette kan gjennomføres, er Alta innstilt på en mindre justering av takstene. 4. Alta kommune vedtar å inngå som eier i et bompengeselskap som skal forvalte bompengeordningen på parsellen. Formannskapet får fullmakt til å forskuttere midler til planlegging og tilrettelegging av slikt selskap samt aksjekapital til selskapet. 5. Alta kommune stiller en proratarisk simpel kausjon på kr 98 mill kroner på lån stort kr 196 mill kr. Garantitiden settes til inntil 19 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 6. Alta kommune ber Finnmark fylkeskommune følge opp de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen vedr. garanti og bompengeselskap. Side 2 av 10

3 7. Alta kommune viser til sine vedtak om utredning av avlastningsvegen og den såkalte Altapakken. Alta kommune finner det hensiktmessig at man utreder og vurderer en samordning av de to bompengeordningene om en Altapakke skulle bli vedtatt. En slik vurdering og utredning gjøres i utredningen om Altapakken Vedlegg: 1. Kommunestyrevedtak av , sak 66/ Brev av fra Samferdselsdepartementet om ny tillatelse på videre arbeid med E6 Alta vest. 3. Brev med utredning av fra Statens vegvesen med tittel: E6 Alta vest brukerfinansiering. Andre saksdok.: 1. Flere saksfremlegg og saksprotokoller fra tidligere behandlinger i kommunestyret. Bakgrunn: 1. E6 Alta vest kort oppsummering av historien. Kommunestyret er godt kjent med E6 Alta vest gjennom 3 hovedtyper behandlinger: Plansaker hvor kommunestyret har vedtatt kommunedelplaner og reguleringsplaner for ulike parseller for strekningen Storsandnes Hjemmeluft. Framdrift. Kommunestyret har vært utålmodig mht framdrift, og har hatt flere behandlinger og vedtak knyttet til framdrift på prosjektet. Finansiering. De siste behandlinger i kommunestyret, og , har i det vesentlige handlet om brukerfinansiering av parsellene E6 Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft. Kommunestyrets siste vedtak av var flg.: 1. Alta kommunestyre viser til forutsetningene for utbygging av E6 vest for Alta gitt i NTP og statsbudsjett for For å gjennomføre dette viktige vegprosjektet aksepterer kommunestyret at 160 mill. kroner finansieres ved bompenger. 2. Kommunestyret forutsetter at bompengeinnkrevingen gjennomføres etterskuddsvis og kan om mulig sees i sammenheng med en framtidig Altapakke. 3. Det legges fram sak for kommunestyre innen utgangen av september 2010 om grunnlaget for brukerbetalingen, herunder takster, bomplassering og innkrevingstid med mer. 4. For øvrig vises det til øvrige vedtak i kommunestyret av , bortsett fra pkt. 1 som utgår. 2. Utredning av brukerfinansiering Side 3 av 10

4 Statens vegvesen har i brev av oversendt deres utredning Bompengefinansiering E6 Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft. Brevet og utredningen er vedlegg 3. Oppsummeringen s 11 og 12 er slik: Prosjektet E6 Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft finansieres delvis med bompenger. Av de totale kostnadene på 638 mill kroner dekkes 160 mill kr ved innkreving av bompenger i 15 år fra Ansvaret for innkrevning av bompenger vil bli tillagt et eget selskap majoritetseid av kommunen/fylkeskommunen. Alta kommune og Finnmark fylkeskommune må ta initiativ til at det blir dannet et slikt selskap. Selskapet må tilpasses eventuelle nye retningslinjer fra departementet. Flg finanseringsplan legges til grunn for prosjektet: Statlige midler 478 mill 2010 kr Bompenger Sum 638 mill 2010 kr ========= Kostnadsfordeling mellom staten og bompengeselskapet blir da på 75/25 % Det etableres en automatisk bomstasjon ved Saltvikneset for innkreving av bompenger i begge retninger med følgende takster (2010-kr): Lett bil : kr 27,-. Tung bil : 81,- (over 3,5 tonn) Med AutoPASS brikke og forskuddsbetaling på kr 2000/4000 gis det en rabatt på 20 %. Det gis for øvrig mulighet for betaling på internett, faktura i posten eller kontant på en av servicestasjonene. Det gis fritak for betaling som i tilsvarende automatiske AutoPASS anlegg. Eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal finansieres med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsramma. Kostnadsøkninger utover kostnadsramma sak dekkes av staten i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller staten. Side 4 av 10

5 Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke taksene med inntil 20 % utover ordinær prisstigning og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevningstiden. Selskapets maksimale lånegjeld til dette prosjektet vil være ca 196 mill kr i Alta kommune stiller sammen med Finnmark fylkeskommune en proratarisk simpel kausjon på totalt 196 mill kr fordelt slik: Alta kommune : 98 mill kr Finnmark fylkeskommune : 98 Godkjent garanti settes til inntil 19 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. Vurdering: Rådmannen vil kort kommentere noen hovedpunkter i saken: 1. Framdrift. Ideelt skulle både kommunen og Statens vegvesen hatt noe mer tid til grundigere utredninger og prosess med befolkning og brukere. Dette blir imidlertid av begrenset karakter med bakgrunn i det korte tidsperspektivet som både departementet og kommunestyret av legger opp til. Begge parter legger opp til at vedtakene skal være gjort i løpet av september. Av hensyn til prosessen i Regjering og Storting er Statens vegvesen svært klar på at denne framdriften må overholdes. For befolkningen vil det bli avholdt et orienterings- og informasjonsmøte i saken 15. sept. 2. Kobling til en eventuell Altapakke. Opprinnelig hadde Alta kommune en målsetting om å koble egenfinansiering av E6 Alta vest sammen med finansiering av avlastningsvegen og den såkalte Altapakken. Utviklingen av E6 Alta vest og gjennomføringen av denne, har medført at man i første omgang må løse finansiering av E6. Rådmannen viser til at planutvalget i disse dager har lagt kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Denne planen viser klart at en avlastningsveg og Altapakke er nødvendig for å bedre infrastrukturen. En slik pakke vil og med stor sannsynlighet kreve bompengefinansiering, og kommunestyret har vedtatt at dette skal utredes. Rådmannen vil Side 5 av 10

6 peke på det uheldige om vi får 2 adskilte bompengeløsninger: En for E6 Alta vest og en for Altapakken. Det bør være Alta kommunens målsetting at disse to samordnes om det eventuelt blir et vedtak om å gjennomføre en Altapakke. En slik samordning må utredningen om Altapakken klarlegge. 3. Konkret til utredningen fra Statens vegvesen. 3.1 Plassering av bomstasjon. Statens vegvesen har foreslått Saltviknes som plassering av bomstasjon. Det er ikke en unaturlig plassering. Administrasjonen har drøftet med Statens vegvesen å få utredet alternative plasseringer. Vi har bedt om å få utredet 2 stasjoner med differensiert pris. Dette er gjort i notat av , vedlegg 4. Utredningen viser at disse alternativene medfører skjevheter og uheldige konsekvenser. Rådmannen vil derfor gå inn for at det blir 1 bomstasjon og at denne plasseres på Saltviknes. 3.2 Garantiansvar. Statens vegvesen legger i sin utredning opp til at kommunen og fylkeskommunen stiller en proratarisk simpel kausjon hvor Alta kommunes andel er 98 mill kr. Rådmannen har sjekket ut i hvilken grad kommunen er pliktig å stille med en slik garanti. Konklusjonene er klar: Kommunen er ikke pliktig til dette. Men konsekvensene er at långiver normalt vil kreve høyere renter av lånebeløpet om slik garanti ikke foreligger. Dette er altså en ordning som bidrar til kostnadsreduksjon for trafikantene og lavere billettpriser. Den brukes stort sett over hele landet. Det regnes som svært liten risiko for kommunene. Naturlig nok er garantiordningen oppe til diskusjon på nasjonalt nivå, og ordningen vil bli vurdert i en egen melding til Stortinget. Rådmannen er opptatt av at kostnadene for trafikkantene blir lavest mulig, og vil derfor anbefale garantien. Dersom ordningen blir avviklet på nasjonalt nivå, vil det også bli å gjelde denne saken. 3.3 Risiko. Som grunnlag for de økonomiske vurderinger, ligger det blant annet flg. basisforutsetninger til grunn: o Trafikktetthet ved bomstasjonen med en ÅDT på 1730 kjøretøy. o Adel tungtrafikk 11 %. o Årlig trafikkvekst på 0,5 % o Årlig takstøkning på 2,5 % o Gjennomsnittsrabatt 16 % o Årlig prisstigning 2,5% o Lånerente 6,5 % o Årlige innkrevningskostnader 3 mill. o Etablering av bomstasjon 4 mill Dette må ansees å være konservative anslag. Trafikktettheten og rentefot er viktige parametre. Begge disse er forsiktige anslag. Prosjektet er av Statens vegvesen vurdert til å ha liten økonomisk risiko. Om det mot formodning skulle gå dårligere enn prosjektert, Side 6 av 10

7 ligger det i primissene rom for justeringer. Kommunen vil i dette saksfremlegget ikke ta stilling til alle detaljer. Det må til syvende og sist skje i en avtale mellom bompengeselskapet og Statens vegvesen. 3.4 Bompengeselskap Det forutsettes at det etableres et eget bompengeselskap med Alta kommune og Finnmarks fylkeskommune som eiere. Et naturlig utgangspunkt er at når kommune og fylkeskommune er proratarisk ansvarlig for lånet, så følge eiersitsen i aksjeselskapet i hovedsak samme modell, dvs ca % eierandel. Dette selskapet blir et lite bompengeselskap. Det er derfor viktig at en ikke legger opp til betydelige kostnader i å drifte selskapet. Det er og ønskelig med kompetanse og erfaring fra dag 1. Rådmannen er i første fase innstilt å søke etter driftsløsninger i allerede etablerte eller kommende selskaper i fylket eller landsdelen. 3.5 Takster Statens vegvesen foreslår flg. takster i 2010-priser: Lett bil kr 27 Tung bil over 3,5 tonn kr 81. Dette er et takstnivå som bør aksepteres. Det er i området betydelig lokaltrafikk inn til Alta. Det gjelder dagpendlere, lag og foreninger til viktige aktivitetsområder etc. Vi er kjent med at det er bompengeselskap som har innført et tak for hvor mye en trafikkant skal betale over en fastsatt tidsperiode. Når det overstiger dette taket, gis det fri kjøring. Alta kommune bør be om at en slik ordning også utredes og vurderes for E6 Alta vest. Økonomiske konsekvenser: For kommunen vil dette ikke ha store økonomiske konsekvenser. Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån til dette prosjektet ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20 % og bompengeperioden er forlenget med 5 år. Av andre økonomiske konsekvenser kan det imidlertid være behov for forskuttering av kostnader knyttet til etablering av selskapet. Det vil være tilrettelegging av stiftelsesdokumenter og aksjekapital. Det er aksjekapitalen som i første omgang vil representere en kostnad av noe størrelse. Formannskapet bør gis fullmakt til å bevilge disse midlene når de er klarlagt. Oppsummering: Staten har lagt til grunn og kommunestyre har vedtatt at deler av E6 Alta vest skal bompengefinansieres. Rådmannen legger dette til grunn. De praktiske forhold hvordan dette skal organiseres, er gjort av Statens vegvesen i utredning av Alta kommune slutter seg i hovedsak til dette. Rådmannen har imidlertid ønsket en alternativ vurdering av plassering av bomstasjon. Det vil bli gjort fram mot kommunestyremøte. Rådmannen er videre opptatt av at bompengefinansiering av E6 Alta vest på et senere tidspunkt kan samordnes med en Altapakke om denne skulle bli vedtatt. Side 7 av 10

8 Sak 97/10 NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING AV PROSJEKTSTART Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 09/3848 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/10 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet godkjenner oppstart av utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen under følgende forutsetninger: før kontraktinngåelse skal det være gjennomført massekontroll de ulike delentrepriser tiltransporteres hovedentreprenør 2. Det tas videre forbehold om at prosjektet kan avlyses dersom massekontrollen medfører vesentlige endringer i revidert kostnadsoverslag. Formannskapet skal ha rapport etter fullført massekontroll 3. Kommunestyrets kostnadsgrense på 120 mill er absolutt. Ved eventuelle kostnadsoverskridelser når prosjektet er igangsatt er Kirkelig Fellesråd ansvarlig for overskridelsene og må selv skaffe nødvendig finansiering og/eller foreta kostnadskutt ved å redusere prosjektet eller redusere kvaliteten på bygget. 4. Det vises for øvrig til inngått avtale mellom Alta kommune og Kirkelig fellesråd pkt. 4 d datert 5. november Vedlegg: 1. Notat til Alta kirkelige fellesråd vedrørende revidert kostnadsoverslag og anbefalinger etter anbudsinnhenting. Side 8 av 10

9 Sak 97/10 2. Byggeregnskap totalstatus 3. Nordlyskatedralen Kostnader inventar 4. Referat fra byggekomiteen for Nordlyskatedralen 5. Referat fra møte i Alta kirkelige fellesråd 6. Kommunestyrevedtak; Nordlyskatedralen Valg av entrepriseform Bakgrunn: Kommunestyret vedtok følgende i sak 5/10 Nordlyskatedralen eventuell ny kostnadsramme; 1. Kommunestyret vedtar å sende utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen ut på anbud som totalentreprise innenfor en kostnadsramme på 120 mill. kr. Inkl. mva. Hvis anbudene/de totale kostnadene overskrider 120 mill. kr. Inkl. mva skrinlegges prosjektet. 2. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne eventuelt prosjektoppstart etter anbudsinnhenting. 3. Ny kostnadsramme settes til 120 mill. kr. Inkl. mva. Alta kirkelig fellesråd øker sin finansielle ramme med 2 mill kr til 14,5 mill, og Alta kommune øker sin ramme med 9,5 mill. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 83,5 mill fratrukket rentekompensasjon og 1 mill i årlige turistinntekter fra og med år Alta Formannskap får fullmakt til å fatte vedtak knyttet til finansiering og garanti innenfor vedtatt økonomisk ramme. 5. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å øke den eksterne finansieringen av infrastrukturkostnadene rundt og i tilknytning til Nordlyskatedralen. Videre vedtok Kommunestyret følgende i sak 12/10 Nordlyskatedralen valg av entrepriseform; 1. Alta kommunestyre gir sin tilslutning til at utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen sendes ut på anbud som en samlet entreprise innenfor en kostnadsramme på 120 mill. kr. Inkl. mva. De enkelte anbud sendes ut som delentrepriser. De innkomne tilbud vil deretter bli vurdert hver for seg, hvoretter det velges en hovedentreprenør og de ulike delentrepriser tiltransporteres denne. Byggherren vil da kun forholde seg til den valgte hovedentreprenør. Anbudene skal stille krav om fullført massekontroll før kontrakt inngås. 2. Hvis anbudene/de totale kostnadene overskrides 120 mill. kr. Inkl. mva skrinlegges prosjektet. 3. Ved eventuelle kostnadsoverskridelser når prosjektet er igangsatt er Kirkelig fellesråd ansvarlig for overskridelsene og må selv skaffe nødvendig finansiering for å fullføre prosjektet jfr. pkt. 4d i inngått avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelig fellesråd. Prosjektet har nå vært ute på anbud og byggekomiteen har kommet frem til et justert kostnadsoverslag som i forhold til kostnadsrammen på 120 mill. kr. inkl. mva har en margin på ca 5,0 mill. kr eller 8,5% i forhold til innkomne anbud. Side 9 av 10

10 Sak 97/10 Byggekomiteen vedtok følgende 1. september 2010; Byggekomiteen vil anbefale at revidert kostnadsoverslag iht innkomne anbud og kostnadsgjennomgang godkjennes, og ber om klarsignal fra Alta kirkelige fellesråd og Alta Formannskap til å gå i gang med kontraktsforhandlinger. I forbindelse med kontraktsforhandlingene vil det bli tatt forbehold om at prosjektet kan bli avlyst dersom massekontroll medfører vesentlige endringer i revidert kostnadsoverslag, jfr. K- sak 12/10. Alta kirkelige fellesråd og Alta formannskap vil få rapport etter fullført massekontroll. Byggekomiteen ber om fullmakt til å stå fritt i forhold til total tiltransport. Alta kirkelige fellesråd har i møte 1. september sluttet seg til byggekomiteens anbefaling. Vurdering: Ut fra de kostnadsoverslagene som nå foreligger ser det ut for at realisering av Nordlyskatedralen kan gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 120 mill. kr. inkl. mva. Hvorvidt sikkerhetsmarginen burde vært høyere en de 5 mill som så langt er synliggjort vil være gjenstand for ulike vurderinger. I og med at dette er et forholdsvis komplisert bygg kan det nok argumenteres for at marginen burde vært høyere. For Alta kommune er kostnadsrammen på 120 mill. ufravikelig, jfr Kommunestyrets vedtak. Det blir derfor byggekomiteens og Kirkelig fellesråd sitt ansvar å sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor denne kostnadsrammen. Eventuelle kostnadsoverskridelser må finansieres av andre og/eller at prosjektet reduseres i omfang og kvalitet, og vil ikke under noen omstendigheter bli godtgjort av Alta kommune. Når det gjelder valg av entrepriseform forholder rådmannen seg til kommunestyrets vedtak. I forbindelse med kontraktsforhandlingene vil det bli foretatt massekontroll på hele prosjektet. Rapport fra denne massekontrollen skal forelegges Formannskapet. Side 10 av 10