LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR."

Transkript

1 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM KOMMUNAL BISTAND TIL REALISERING AV KJØP AV TRÅKKEMASKIN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM KOMMUNAL BISTAND TIL REALISERING AV KJØP AV TRÅKKEMASKIN SØKNAD OM KOMMUNAL BISTAND TIL REALISERING AV KJØP AV TRÅKKEMASKIN Ø Forslag til samarbeidsavtale vedr. kjøp av tråkkemaskin Ø Forslag til samarbeidsavtale om bruk av felles tråkkemaskin Lyngen karnes il og Lyngen Alpinklubb v/hilde-gunn Waltenberg Vedlegg: 1. Søknad fra Lyngen/Karnes IL skigruppe og Lyngen Alpinklubb datert Forslag til samarbeidsavtale vedr. kjøp av tråkkemaskin 3. Forslag til samarbeidsavtale om bruk av felles tråkkemaskin Saksopplysninger: Lyngen/Karnes IL Skigruppa og Lyngen Alpinklubb har henvendt seg til Lyngen kommune for å drøfte et mulig samarbeid for å finansiere innkjøp av en brukt felles tråkkemaskin for klubbene. Administrasjonssjefen hadde i mai 2008 et møte med klubbene hvor dette ble diskutert. De ble bedt om å komme med en formell søknad så snart det lot seg gjøre. Denne er nå mottatt, og saken legges nå fram for politisk behandling. Klubbene ønsker å ha maskinen klar til skisesongen 2008/2009 og det er i september/oktober de fleste brukte tråkkemaskinene legges ut til salg.

2 2 Prisen på aktuelle tråkkemaskiner er fra ca. kr % mva, dvs. mellom og inkl. eventuell mva. Brukte maskiner som kjøpes fra andre kommuner er avgiftsfrie, mens maskiner som er innkjøpt av kommersielle selskaper er avgiftsbelagt ved salg. Klubbene har følgende finansiering : Lyngen/Karnes IL, Skigruppe : kr Lyngen Alpinklubb : kr inntekt fra salg av tråkkemaskin. Lyngen alpinklubb sin andel er så langt basert på søknad om tilskudd på kr fra SpareBank1 Nord-Norge sitt gavefond i tillegg til egne midler. De mener selv at det er sannsynlig at de får tilskudd. De har antydet at nåværende tråkkemaskin kan selges for kr Denne prisvurderingen er gjort i forhold til alternativ bruk i alpinanlegg til transport av utstyr, snøkanoner, mv. Begge klubbene fortsetter arbeidet med kronerulling og innsamling av penger. Klubbene har satt opp to alternative løsninger (jfr. søknad) : 1. Lyngen kommune står som kjøper og eier. Det gis da refusjon på merverdiavgift på kr Utover dette søkes om et tilskudd fra Lyngen kommune på kr Det forutsettes i egen avtale at drift og vedlikehold skal utføres av klubbene. 2. Klubbene står som kjøpere og eiere og da søkes det om at Lyngen kommune bidrar med kr enten som tilskudd eller rente/- og avdragsfritt lån. I tillegg søkes det om at Lyngen kommune forskutterer omsøkt og forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norge sitt gavefond med kr Vedlagt følger også Forslag til samarbeidsavtale vedr. kjøp av tråkkemaskin og Forslag til samarbeidsavtale om bruk av felles tråkkemaskin. Dette er klubbenes forslag, og det har så langt ikke vært drøftinger om innholdet. Avtalene må tilpasses hvilken eierform som velges og hvis det blir enighet om finansieringen mener administrasjonssjefen at det er kurant å bli enig om avtaleteksten(e). Administrasjonens vurderinger: Idrettspolitiske vurderinger Administrasjonssjefen ser meget positivt på klubbenes initiativ om å gå til innkjøp av felles tråkkemaskin. Dette er kostbart utstyr og det er flott at klubbene samarbeider om kjøp og drift. For alpinbakkens framtid er det nærmest en forutsetning at dagens tråkkemaskin blir erstattet fordi dagens er fra 1980-tallet og har hatt mange driftsstans med påfølgende reparasjoner. Lyngen kommune har over flere år støttet alpinbakken gjennom en samarbeidsavtale med alpinklubben slik at det har vært mulig å holde aktiviteten oppe. Det har vært stor enighet om at det har vært en god prioritering fordi alpinbakken er et tilbud til mange uorganiserte barn og unge i hele kommunen. Lyngen Alpinklubb har reist ei varmestue på dugnad i tillegg til at bakken holdes åpen ca. 3 ganger i uka i sesongen.

3 3 Lyngen/Karnes IL holder den kommunale lysløypa preparert på dugnad i vintersesongen. Lyngen kommune dekker utgiftene til strøm. Klubben har i dag et voksende skimiljø for barn og unge. Onsdagsrennene samlet i 2008 ca. 150 barn i alderen 2 14 år. I tillegg var det ca. 30 voksne som deltok. Ca. 15 barn deltar i dag aktivt i skirenn både regionalt og nasjonalt. Lysløypa brukes i tillegg både sommer og vinter av et ukjent antall personer. I 2008 rehabiliteres og utvides lysløypa som gjør at den gir muligheter for økt aktivitet. Dette er et samarbeid mellom Lyngen kommune som anleggseier og idrettslaget hvor finansieringen dekkes av tildelte spillemidler på kr og dugnadsinnsats utført av idrettslaget som har en verdi på ca. 0,5 mill. For å kunne foreta optimal preparering er det forutsetning at klubben kjøper inn tråkkemaskin, noe klubben har planlagt lenge. Klubben er for første gang på mange år tildelt sonerenn av Troms Skikrets fordi en nå har fått et løypenett som det kan avvikles skirenn i. Deltakerne er i hovedsak barn opp til 16 år. Aktivitetene til begge klubbene er særlig rettet mot barn og ungdom og samtidig er aktivitetene også positive og helsefremmende for den voksne befolkning. I næringsøyemed vil god og stabil tilrettelegging i alpinbakken og en moderne lysløype som er godt preparert, kunne være positivt for etablering av bl.a. fritidsboliger og turisme for øvrig. Disse tilbudene brukes i dag også i ulik markedsføring av kommunen. Så utfra alle perspektivene barn, ungdom, helse og næring vil en slik investering kunne ha positiv effekt, og det er derfor relevant at kommunen bidrar til realisering av kjøpet. Finansiering I søknaden er det følgende alternativer for Lyngen kommune som skisseres: Å stå som innkjøper og eier. Gi tilskudd og/eller lån. Forskuttering av forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norges gavefond Hvis Lyngen kommune står som innkjøper og eier av maskinen vil mva-refusjonsordningen kunne benyttes. Det vil da måtte etableres en avtale mellom kommunen og klubbene som regulerer bruken og ansvar for driftsutgiftene. I utgangspunktet er det kanskje ikke ønskelig at kommunen er eier, men det vil bidra at den kommunale egenandelen vil bli mindre. Ut i fra gjeldende praksis, bl.a. vedrørende utbygging av kunstgressbane i Lenvik kommune, vil Lyngen kommune ha krav på mva-refusjon hvis kommunen står som eier. Hvis Lyngen kommune skal gi tilskudd og/eller lån, kan det være bl.a. følgende alternativer: A) Et tilskudd vil gjøre at kommunen yter et engangsbeløp og da er kommunen ferdig med sin andel til investeringene som klubbene i fellesskap tar seg av. Ulempen med dette vil være at kommunens egenandel da blir meget høy. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at det vil kunne forsvares også å bruke av næringsfondet til en slik egenandel. Alternativt vil det måtte brukes av andre driftsmidler, helt eller delvis. Det er i 2008 krevende å finne dekning for et tilskudd som det her søkes om. Selv om en deler dette mellom næringsfond og driftsbudsjett, så finnes det ikke for tiden ledige midler.

4 4 B) Lyngen kommune sier seg villig til å dekke kapitalkostnader for lån som klubbene tar opp med en viss sum årlig over et visst antall år. I tillegg ytes et mindre engangstilskudd. Med utgangspunkt i et lånebeløp på kr vil årlige kapitalkostnader være i underkant av kr med et rentenivå på 7-8 %. Fordelen med en slik modell vil være at klubbene får større mulighet til realisering og at kommunens årlige bidrag er forutsigbart og overkommelig. Hvis lånebehovet blir mindre vil også kommunens årlige andel bli mindre. Administrasjonssjefens anser en slik løsning for å være gunstig for alle parter, selv om det gjør at kommunen påtar seg en langvarig forpliktelse gjennom et årlig tilskudd. Som sikkerhet for lånene, og for å få bedre betingelser ved søknad om lån, kan det være gunstig at Lyngen kommune garanterer for lånene hvis klubbene ønsker det. Ved at kommunen yter tilskudd tilsvarende kapitalkostnadene, vil det uansett ikke være noen risiko for kommunen. Klubbene søker om at Lyngen kommune forskutterer omsøkt forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norges gavefond til alpinklubben med kr Søknadsfristen går ut 1. oktober 2008, og det er derfor ikke avgjort om alpinklubben får dette tilskuddet. Lyngen/Karnes IL fikk allerede i 2007 et tilskudd på Klubbene har fått positivt signal fra fondet om at de vil kunne bli tildelt hvert sitt tilskudd selv om de går sammen om innkjøp. Det er sannsynligvis ikke noe i veien for at klubbene kan videretransportere disse gavene til kommunen hvis den står som kjøper. Som nevnt er det usikkert om alpinklubben også får tilskudd fra gavefondet. Administrasjonssjefen er likevel positiv til en slik forskuttering. Skulle alpinklubben ikke få et slikt tilskudd, må klubben selv finne en løsning på dette. Ledelsen i klubben har muntlig gitt uttrykk for at de skal klare det. Administrasjonssjefen er positiv til søknaden, men vurderingen vil være om dette er et tiltak som er forenlig i forhold til andre prioriteringer som Lyngen kommune må gjøre i en utfordrende økonomisk situasjon. Tidspunktet for behandling er også noe ugunstig ift økonomiplanen, men samtidig har jeg forståelse for at klubbene fremmer saken nå da de ellers ville miste en hel sesong. Tiltaket er i tråd med vedtatte hovedsatsings-områder for Lyngen kommune, og de årlige bevilgningene blir overkommelige i forhold til dagens rammer f.eks. på kulturbudsjettet. Administrasjonssjefen vil også vektlegge at vi her har to klubber som i hovedsak finansierer tiltaket gjennom dugnad og egeninnsats og det er da viktig at vi også som kommune kan støtte opp om denne flotte virksomheten. På bakgrunn av de vurderingene som er gjort ovenfor legges saken fram med to alternative innstillinger. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Alternativ 1 1. Lyngen kommune går til innkjøp av brukt tråkkemaskin til bruk i lysløype og alpinbakke hvor Lyngen/Karnes IL og Lyngen Alpinklubb bidrar med minimum kr som overføres Lyngen kommune som gave. 2. Kommunens finansiering utgjør evt. mva-refusjon og et tilskudd på kr i 2008 som dekkes med 50% hver av kulturmidlene og næringsfondet.

5 5 3. Lyngen kommune forskutterer omsøkt og forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord- Norge sitt gavefond med kr til Lyngen Alpinklubb. Dette overføres til Lyngen kommune ved innvilgelse. Hvis klubben ikke får dette tilskuddet, må klubben dekke dette på annen måte. Alternativ 2 1. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for lånebeløp på inntil kr , med kr for hver av klubbene. Maksimalt beløp pr. år kr til hver. I tillegg ytes et engangstilskudd i 2008 på kr som dekkes med 50% hver av kulturmidlene og næringsfondet. 2. Lyngen kommune stiller garanti for opptak av lån med inntil kr for hver av klubbene Lyngen/Karnes IL og Lyngen Alpinklubb i inntil 10 år. Garantien gis ved simpel kausjon. 3. Lyngen kommune forskutterer omsøkt og forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord- Norge sitt gavefond med kr til Lyngen Alpinklubb. Dette overføres til Lyngen kommune ved innvilgelse. Hvis klubben ikke får dette tilskuddet, må klubben dekke dette på annen måte.

6 6

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer